Kompas Tradice III. se zabývá Ježíšem Kristem, jednou z osob Nejsvětější Trojice. Při křtu jsi tázán: “Věříš v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, skrze něhož všechno je stvořeno a  pro nás lidi a pro naši spásu přijal tělo z  Marie Panny a stal se člověkem, trpěl, byl umučen a pohřben, třetího dne vstal z mrtvých a přijde soudit živé i mrtvé?” Tato otázka křestního slibu vyžaduje při křtu odpověď: „Věřím“.  Ne každá víra v Ježíše Krista je dobrá a  tradiční odpovědi jsou určitě dobrým základem.

Po příkladu Panny Marie a svatých za účelem oslavy Boží, posvěcení sebe a spásy duší!

Prameny jsou  uvedeny v textu.  Pokud není uvedeno dílo autora, tak jde obvykle o text převzatý z tisku, např. týdeníku Světlo.

Obsah:

 1. Vtělení
 2. Narození
 3. Skrytý život
 4. Veřejné působení
 5. Utrpení a smrt
 6. Oslavení: Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení
 7. Seslání Ducha Svatého
 8. Kristův příchod
 9. Všeobecný (Poslední soud)
 10. Hlava Církve
 11. Kristus a jeho svátosti
 12. Křest
 13. Biřmování
 14. Pokání
 15. Svátost oltářní (Eucharistie)
 16. Kněžství
 17. Manželství
 18. Pomazání nemocných
 19. Odpustky

Rejstřík autorů