Jan křtil vodou, vy však budete po několika dnech pokřtěni Duchem Svatým (Skutky apoštolů 1,5)
Před deseti dny vystoupila naše přirozenost (v Ježíši Kristu) ke královskému trůnu, a dnes Duch Sv. sestoupil k naší přirozenosti. Prvotiny naše Pán do nebe vzal a Ducha Svatého nám seslal (sv. Jan Z.)
Vše jsem již řekl skrze své Slovo: jedině k němu obrať svůj zrak. Vždyť skrze ně jsem ti všechno řekl a všechno zjevil (sv. Jan od K., Výstup na horu Karmel)

Také jsem ti ukázal a vysvětlil, jak se Kristus vystoupením ke mně vrátil k vám nikoli viditelně, ale ctností, to je sestoupením Ducha Svatého na apoštoly. Viditelně se totiž vrátí až v poslední den, den soudu, a tehdy přijde s mou slávou a s božskou mocí soudit svět (sv. Kateřina S., Dialog 29)

A hleďte, odkud tento pramen vyvěrá: tryská odtud, odkud přichází i chléb, neboť tentýž je chlebem i pramenem, jediný Syn, náš Bůh, Kristus Pán (sv. Kolumbán)
Naplň, prosím, náš Ježíši, naše srdce oním vanutím Ducha Svatého a zraň naši duši svou láskou, aby si každý z nás mohl v duchu pravdivě říci: Dej mi poznat toho, jehož miluje má duše, neboť jsem raněná láskou (sv. Kolumbán, spis Pokyny)

Pro příchod Utěšitele Ducha Svatého, vysvoboď nás Pane (litanie ke všem svatým)

Bože, jenž jsi dnešního dne srdce věřících osvícením Ducha Svatého poučil, dej nám správně poznávati v témž Duchu a z jeho útěchy se vždycky radovati. Skrze… (liturgie římská, vstupní modlitba Hod Boží svatodušní)
Mysli naše, prosíme, Pane, nechť osvítí Utěšitel, jenž z tebe vychází, a uvede do veškeré pravdy, jak slíbil Syn tvůj…(liturgie římská, středa suchých dnů Svatodušních)

Chci se raději učit než sám vyučovat (poustevník, neznámý)
Neuč dříve, než přijde čas, jinak budeš celý svůj život zaostávat v moudrosti (mnich, neznámý)

Kristu se klaníme, protože je Boží Syn, zatímco mučedníky právem uctíváme jakožto učedníky a napodobitele Pána pro jejich svrchovanou oddanost jejich Králi a Mistrovi. Kéž je dáno i nám, abychom se stali jejich společníky a spoluučedníky! (sv. Polycarp, Martyrium Polycarpi 17)

Zlí lidé nemají ponětí o tom, co je správné, kteří však hledají Pána, rozumějí všemu (kniha Přísloví 28,5)

Dal pak dary lidem, protože seslav Ducha s nebe, dal jednomu řeč moudrosti, jinému řeč vědění, jinému milost mocí, jinému milost uzdravování, jinému rozličné jazyky, jinému vykládání řečí. Dal tedy lidem dary (sv. Řehoř V., homilie 29)
Dal pak dary lidem, protože seslav Ducha s nebe, dal jednomu řeč moudrosti, jinému řeč vědění, jinému milost mocí, jinému milost uzdravování, jinému rozličné jazyky, jinému vykládání řečí. Dal tedy lidem dary (homilie 30)
Zanícené srdce zajisté pohrdlo tělesnými mukami, jichž se dříve bálo; přemohlo sílu tělesného strachu z lásky k Tvůrci. A kdežto dříve podléhali ve strachu svým protivníkům, teď již je mocí předstihovali. Jak jinak to tedy mám říci, než že ten, jenž je pozvedl na takový vrchol velikosti, proměnil v nebe mysli pozemských lidí? Uvažte, bratří nejmilejší, jak veliký je po vtělení jednorozeného Syna Božího dnešní svátek
příchodu Ducha Svatého (homilie 30)
Nechceme-li tedy zůstati ve smrti tělesní, bratří nejmilejší, milujme tohoto oživujícího Ducha (sv. Řehoř V., homili 30)

Veselá tvář je znamením srdce, které se obírá dobrými věcmi, ale vymýšlet přísloví vyžaduje úporné přemýšlení (SZ, kniha Sirachovec 13,26)

Naštěstí budou brzy svatodušní svátky, Duch Svatý jistě napraví vážné opomenutí, které způsobil v den biřmování. Dal ti všechny své dary, ale bohužel zapomněl na jeden, který by ti byl užitečný. Uhádneš který?… (sv. Terezie z L., dopis)

Emíttes spíritum tuum, et creabúntur: et renovábis fáciem terræ - Sešli svého ducha a budou stvořeni a obnovíš tvář země (žalm 103,30)