• Papež sv. Řehoř o Janu křtiteli

  Papež sv. Řehoř Veliký zastával příkladně papežský úřad. O sv. Janu Křtiteli kázal takto: “Musíme se ptát, bratři nejmilejší, proč Jan prorok, a více než prorok, jenž ukázal na Pána, jdoucího ke křtu, se slovy: Ejhle, beránek Boží, ejhle, jenž snímá hříchy světa (Jan 1; 29), jenž praví, maje na myslii svou poníženost i moc jeho božství: Kdo jest ze země, mluví ze země; kdovšak přichází z nebe, jest nade všecky (Jan 3; 31)- proč tedy, uvržen do žaláře, vysílá své učedníky s otázkou: Jsi ty ten, jenž má přijití, nebo čekáme jiného?
 • Fakta převedená v modlitbu

  To s čím se setkáváme máme převádět v modlitbu chvály, díků, prosby a smíru, zvláště ve mši svaté. Fakt, který je možné si ověřit je, že II. vatikánský koncil má v konstituci o liturgii čl. 109: “V katechezi je třeba věřícím zároveň se společenskými následky hříchu zdůraznit vlastní povahu pokání: mít odpor proti hříchu, protože uráží Boha. Přitom ať se nepřechází mlčením úloha Církve při pokání a ať se vyzývá k modlitbě za hříšníky.
 • Řešením je svatost

  Svatost života má zásadní význam pro mravní nápravu. Papež sv. Petr vybízí takto ke svatosti, I Petr 1,14-16: “Jste-li poslušné děti, nepřizpůsobujte se špatným vášním z minulého života, kdy jste ještě neměli poznání. Ale v celém svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, který vás povolal. Stojí přece v Písmu: ‘Buďte svatí, neboť já jsem svatý.‘” Slova ‘Buďte svatí, neboť já jsem svatý” jsou ve Starém zákoně v knize Levitikus, 11,44.
 • F. Sheen o pokoji v duši

  Biskup Fulton Sheen je autor knihy Pokoj v duši. Ve vydání Křesťanské akademie Řím 1978 čteme: “Ukazuje moudře správnou cestu všem těm, kdo stojí zmateni a bezradni uprostřed nesmírného myšlenkového chaosu našeho materialistického atomového věku.” K přiblížení autora a knihy názvy kapitol: 1. Frustrace. 2. Filozofie úzkosti. 3. Původ konfliktů a osvobození od nich. 4. Je těžké najít Boha? 5. Chorobnost v popření viny. 6. Zpytování svědomí. 7. Psychoanalýza a zpověď.
 • Správné odsouzení pomáhá

  Evangelium sv. Jana 7,24 nás žádá: “Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivě.” Tento požadavek chrání před vinou skrze ukvapené, opovážlivé, scestné, povrchní, zaujaté, škodící a nespravedlivé soudy. Vina je zpřítomněna při prvním zastavení křížové cesty… Za příklad žádoucího usuzování a odsouzení je zvolena 5.kapitola listu Efesanům. Apoštol Pavel v ní 2x žádá odsuzování: “Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval vás a vydal sebe za nás zcela v oběť, Bohu velmi příjemnou.
RSS kanál