• Přátelství s Bohem

  V hymnu k Duchu Svatému máme: něžný duší příteli. Na otázku: “Co působí Duch Svatý?” můžeme odpovědět: “Přátelství s Bohem.” Již ve Starém zákoně jsou osoby žijící v přátelství s Bohem. Např. v Exodus 33,11: “A Hospodin promlouval k Mojžíšovi tváří v tvář, jako když člověk rozmlouvá se svým přítelem.” V knize Přísloví 17,17 je: “Přítel miluje vždycky, v tísni ti bude bratrem.” To, že toto nemáme myslet jen o lidském přátelství ukazuje kniha Přísloví 22,11: “Hospodin miluje čistá srdce, Pán je přítelem tomu, jehož rty jsou dobrotivé.
 • Sv. Jan Nepomucký v breviáři

  Narodil se kolem poloviny 14. století v Pomuku (později Nepomuku) v Čechách. V letech 1369-1380 byl veřejným notářem a zároveň pracoval v úřadě generálních vikářů. Po vysvěcení na kněze byl farářem u sv. Havla (1380-1390) a kanovníkem kapituly u sv. Jiljí (1382-1389) a na Vyšehradě (1389-1393). Arcibiskup Jan z Jenštejna ho jmenoval svým generálním vikářem (1389-1393). Když vyvrcholilo napětí mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem, stál na straně arcibiskupa a hájil svobodu a nezávislost církve na králově zvůli, zatímco král se snažil ovládnout církev a získat na svou stranu část vyššího duchovenstva.
 • Svatý koncilní teolog

  Byla doba Jana Husa zcela zkažená? Nebyla. Ukazují to jeho současníci prohlášení za svaté. Patří mezi ně sv. Antonín Florentský. Narodil se ve Florencii r. 1389. Byl to jedináček a syn šlechtický. Toto obvykle je překážka zbožnosti, avšak Antonín od mládí usiloval o svatost a život podle Boží vůle podle svatých, jejichž životopisy měl jako nejoblíbenější četbu. V šestnácti letech se stal dominikánem a vykazoval příkladný řeholní život podle v řehole v pokoře, poslušnosti, sebezáporu a usebranosti mysli v rozjímání Boha.
 • Pokoncilní mariánská úcta

  Krásný měsíc je květen. Krásný přírodou stvořenou Bohem. Krásnější více v tomto měsíci uctívanou Pannou Marií, protože její duchovní krása na rozdíl od přírody nepomine. Proč a jak máme Pannu Marii uctívat? Jsme v době pokoncilní a tak odpověď na tyto otázky skrze texty II. Vatikánského koncilu. V konstituci o Církvi je Panně Marii věnována celá jedna kapitola. Je to více než kterémukoli jinému svatému nebo světici Boží. To, že je tato kapitola v pojednání o Církvi ukazuje, jak Panna Marii patří k Církvi.
 • Ve zkouškách nezdolný sv. Atanáš

  Legenda čili Čtení o milých Svatých Božích od Jana Evangelisty Bílého takto píše o sv. Atanáši: “Žalovali na něj, že Arsenia zavraždil a jednu pannu znectil. Na sněmu v Tyru drželi nad ním soud jeho nepřátelé. Avšak on jich do vlastních osidel chytl. Když tu nestydatou osobu představili, o které pravili, že ji Athanasius znectil, tu vystoupil zcela tiše kněz Timotheus, a když ona svou žalobu přednesla, tázal se ji: „Mluvil jsem já kdy s tebou?
RSS kanál