• Stejně smýšlet

  “Jestliže se však mezi sebou koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili!” Toto napsal apoštol Pavel Galaťanům 5,15. Nepodařilo se žít jako v Jeruzalémě, kde podle Skutků apoštolů 4,32: “Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši.” Lékem na roztržky je shoda smýšlení. Tak to je v listu do Korinta I Kor 1,10-11: “Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky.
 • Nové v souladu se starým

  Evangelium sv. Matouše 13,52: “A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“ Tato zásada evangelia neumožňuje tradicionalismus, co ve jménu starého odmítá nové ani modernismus, co ve jménu nového odmítá staré. Když papež Pius IX. prohlásil v 19. století dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie a papežské neomylnosti, šlo o věc novou i starou.
 • Svatý Basil Veliký

  Světců, jimž je k jménu dodáváno “Veliký” není mnoho. Patří mezi ně sv. Basil Veliký. Zemřel roku 379 ve věku 49 roků. Sv. Řehoř Naziánský o něm svědčí, že byl nedostižně dokonalým následovníkem Krista. Svatý Efrém popisuje své první setkání: “Viděl jsem pastýře, který na perutích Ducha Svatého vznášel k Bohu modlitby za nás.” V listu papeži Damasovi sv. Basil píše: “V zákonech Církve zavládlo zmatení. Ctižádost žene muže neznající bázně Boží na vysoká místa a vznešený úřad je dnes veřejně znám jako cena za bezbožnost.
 • Dopis německého biskupa

  Tradiční dopis německého biskupa řeší jiné otázky než moderní synodální cesta: “Církev se plaví po moři tohoto světa jako veliká loď a dorážejí na ni v tomto životě různé vlny zkoušek; nesmíme ji však opouštět, nýbrž řídit. Dávají nám v tom příklad dřívější otcové Klement, Kornélius a mnoho jiných v městě Římě, Cyprián v Kartágu, Atanáš v Alexandrii: Za vlády pohanských císařů drželi kormidlo Kristovy lodi, jeho nejdražší snoubenky, totiž Církve, učili ji, bránili, pro ni pracovali a trpěli až k prolití krve.
 • Duch Svatý usvědčuje ze hříchu

  Co čekat od Ducha Svatého? Mezi odpovědi patří: usvědčování ze hříchu. Je závěr ze slov Krista Pána z Janova evengelia 16,7-8: “Ale já vám říkám pravdu: Je to pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám. A on, až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu.” To, že vzývání Ducha Svatého za účelem usvědčování ze hříchu je velmi zanedbané potvrzují
RSS kanál