• Frustrovaný člověk

  Latinské slovo frustra je překládáno českým slovem marnost. Marnost nad marnost, všechno je marnost hlásá starozákonní kniha Kazatel 1,2. Frustrace není něco nového v dějinách lidstva, ale nové je to, jak ji moderní člověk prožívá. Více než lidé předchozích generací nedokáže pocit frustrace zvládnout. Není schopný pochopit, že když naplnění člověku nedává žádná věc na zemi ani jejich celek, musí se hledat něco nadzemského. Moderní člověk poučený, že náboženství je opium lidu tuto cestu odmítá a marností těžce trpí.
 • Co a jak rozlišovat

  Pro křesťanský život je důležité rozlišovat tak, aby byla víra a mravy Bohu milé. Příklad máme v chování Bohočlověka Ježíše Krista. Při pokušení na poušti (4. kapitola evangelia sv. Matouše) na nerozumný návrh dělat z kamenů chleba je odmítavá odpověď z V. knihy Mojžíšovy 8,3: „Nejen samých chlebem žije člověk.“ O lidech, co by dělali z kamení chleba píše apoštol Pavel v listu Filipanům 3,18-20: „Často jsem vás na to upozorňoval, a teď to říkám se slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže.
 • Vysvobození z moci temnot

  Vysvobození z moci temnot se děje křtem. Vysvobození z moci temnot je pravda hlásaná II. Vatikánským koncilem.V dekretu Ad gentes (AG) o misijní činností Církve je v článku 14 o katechumenech: „Katechumeni ať jsou tedy náležitě zasvěcováni do tajemství spásy a cvičením v životě podle evangelia i posvátnými obřady, konanými v časovém sledu, ať jsou uváděni do života víry, liturgie a lásky Božího lidu. Potom jsou svátostmi křesťanského počátku vysvobozeni z moci temnot,.
 • Co ani papež nemůže

  Byli špatní papeži, co ukázali fyzickou možnost jednat nesprávně. Opak je ve Skutcích apoštolů, kde máme v 10 kapitole jednání vzorného papeže sv. Petra. Skt 10,25-34: „Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl se slovy: „Vstaň! Vždyť i já jsem jen člověk.“ A za rozhovoru s ním vešel dovnitř a shledal, že je jich tam mnoho pohromadě.
 • Některé liturgické bludy

  Odchylka od pravdy neboli blud není jejím obohacením, ale ničením. Mezi liturgické bludy patří tvrzení, že oltář čelem k lidu je požadavek II. Vatikánského koncilu (II. VK). Co II. VK rozhodl je v textech, které schválil. V žádném textu II. VK oltář čelem k lidu není zmíněn a je tudíž bludem toto tvrdit. Pokud někdo tvrdí, že II. VK šlo o oltáře čelem k lidu, tak je to proti koncilu. Co se nepodařilo prosadit do textů II.
RSS kanál