• Starokřesťané a anděl strážný

  Modlitby prvních křesťanů. Knihu s tímto tutulem vydalo nakladatelství Kuncíř v roce 1946. Autorem je ThDr. Antonín Stříž. Obsahuje tuto modlitbu k andělu strážnému: “Anděle Boží, svatý můj strážce, přidělený mi při křtu svatém ma ochranu těla a duše, před tebou se v úctě skláním a tebe vzývám. Svou leností a svými zlými návyky jsem urážel tvou přečistou jasnost a zapuzoval tě pod sebe všemi hanebnými skutky: lží, pomluvou, závistí, posuzováním, pohrdáním, neposlušností, nenávistí a zlomyslností, lakotou, chlípností, prchlivostí, skoupostí, nestřídmostí, mnohomluvností, zlými a zvrácenými myšlenkami, pyšným jednáním, jsa náchylný ke všem svodům.
 • Rady papeži

  Kdo a jak má radit papeži? V potridentském období to činil sv. Jan Leonardi, + 1609. Jsou jeho rady platné i po II. Vatikánském koncilu? Kladnou odpovědí je dopis sv. Leonarda papeži Pavlu V. v breviáři vydaném po II. Vatikánském koncilu: “Ti, kdo chtějí usilovat o nápravu mravů, mají hledat především a na prvním místě slávu Boží, spoléhat se na Boha, od něhož pochází všechno dobré, a vyprošovat si od něho pomoc pro tak prospěšnou, ale obtížnou práci.
 • Panna Maria volí větší dobro

  Za vzor křesťanství platí jeho zakladatel Pán Ježíš Kristus. Mezi jeho následovníky vyniká Panna Maria. Volí co největší dobro. Život zasvěcený Bohu v panenství je volbou většího dobra než svátostné manželství. Vymírající kláštery svědčí o tom, že i lidé co by měli být v klášteře tam nejsou. Proč? Volí si menší dobro. Většinou manželství. To neplatí jen o volbě stavu. Zvolit si jako větší dobro více modlitby než jiné činnosti odpovídá rozjímavému klášternímu životu, který je více ceněn než práce.
 • 75 roků biskupem

  Současné církvení právo má pro biskupa věk 35 roků. V 75 letech má navrhnout ukončení výkonu svého úřádu. Rekord ve výkonu biskupské služby drží patrně sv. Remigius, který byl biskupem 75 roků. Úřád vykonával i v době, kdy byl nějakou dobu slepý. František Ekert v knize Církev vítězná píše o sv. Remigiovi takto: “Dne 1. října. Sv. Remigius, věrozvěst Franků. Za stoleti pátého stala se Gallie kořistí výbojných kmenů germánských. Převrat za převratem stihal tuto říšskou zemi římskou; čásť severovýchodní zabrali Frankové, na východě usadili se Alemani a Burgunďané, v jihozápadní části Visigothové; a jen nevelký dil severozápadní zůstal prozatim při říši římské, která však byla již blízka úplnému zániku.
 • Poučení o andělech

  Homilie 34 proslovená sv. Řehořem Velikým k lidu v basilice svatého Jana a Pavla o třetí neděli po Svatém Duchu je z větší části o dobrých andělech. Poskytuje vhled do stavu, z něhož vyrůstá i mimořádné zjevení sv. Michaela při kajícím průvodu konaném v době moru sv. Řehořem Velikým. Promyšleně je tak Církev pozemská spojovaná s Církví nebeskou v době apokalyptických příznaků války, hladu, moru a mravního rozkladu: “Řekli jsme však, že je devět řádů andělů; víme totiž ze svědectví svatých písem, že existují andělé, archandělé, síly, mocnosti, knížetstva, panstva, trůnové, cherubové a serafové.
RSS kanál