• Latina a čeština v liturgii

  Před koncilem to bylo všechno v latině a lidé tomu nerozuměli… To, jak je to značně nepravdivé ukazuje běžný předkoncilní zpěvník. Cyrilometodějský kancionál ve svých vydáních má písně české s větším počtem slok než pokoncilní. Proč tomu tak je? Je to proto, že k většímu počtu modliteb kněze při tradiční latinské liturgii lid zpívá a tím se modlí více slokami písní. O dvě sloky více na úvod, o dvě sloky navíc obětování.
 • Heretici a liturgie

  Kardinál Burke vychází z hereze a vede k herezi, protože slouží pokoncilní NOM liturgii. Tak to platí dle http://www.ikatolici.cz/bohosluzby/ : “Neúčastníme se mše sloužené dle nového mešního řádu (NOM), který byl vytvořen nepřáteli katolické Církve za účelem jejího poškození, na němž se nechceme podílet. Tento obřad vychází z hereze a vede k herezi a ve většině významných aspektů se shoduje s obřady protestantů.” Dále čteme: “Když král Jindřich VIII. v 16.
 • Kázání před 25 roky

  Je to 25 let co bylo při adoračním dnu v kostele svatého Prokopa toto kázání: “Bratři a sestry, svátek svatého Jakuba, který připadá na dnešní den, nás vede k počátkům Církve a době apoštolské. V naší farnosti je v tento den celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Tato adorace je projevem naší úcty a víry. Věříme v platnost slov Pána Ježíše, jenž apoštolům říká: “Vězměte a jezte z toho všichni…” Jedním z nich byl i dnešní světec apoštol Jakub.
 • Návrat ke kořenům

  První papež svatý Petr nás vrací ke kořenům křesťanství svými listy. První list svatého Petra začíná v I Petr 1.1-2: “Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným žijícím v rozptýlení jako cizinci v Pontu, Galacii, Kapadokii, Asii a Bitýnii, které Bůh Otec si napřed vyhlédl a Duch posvětil, aby poslušně přijali víru, a byli tak účastni smlouvy a pokropeni krví Ježíše Krista. Milost a pokoj ať se ve vás rozmáhá!” K svatému Petru a Bohu nás vracejí svatí.
 • Za co se stydět a nestydět

  Dobré mravy se stydí za hřích a nestydí se za svatost. Svatopises knihy Sirachovcovi píše: 41,16-42,8: “Synové, slyšte nauku o studu a buďte stydliví podle mého pravidla, není totiž dobré zachovat stud vždycky, nelze schvalovat každý ruměnec. Styďte se před otcem a matkou za smilstvo, před vládcem a panovníkem za lež, před soudcem a úředníkem za přestupek, před shromážděním lidu za nezákonnost, před druhem a přítelem za bezpráví, před lidmi místa, kde bydlíš jako host, za krádež.
RSS kanál