• Horlivost pravé lásky

  Sv. Antonín Klaret napsal v Římě během účasti na I. Vatikánském koncilu: “Oheň Ducha Svatého naplňoval svaté apoštoly, a oni prošli celý svět. A tentýž oheň zapaluje i apoštolské misionáře, kteří se ubírali, ubírají a budou ubírat do nejzazších krajin země, od jednoho konce světa k druhému, aby zvěstovali Boží slovo; a tak mohou právem na sebe vztahovat výrok apoštola Pavla: Kristova láska nás žene. Kristova láska nás podněcuje a pobízí, abychom běželi, abychom takřka letěli s pomocí křídel svaté horlivosti.
 • Kateřina Alexandrijská

  Svatá Kateřina Alexandrijská je starokřesťanská mučednice z roku 305. Její mimořádný ctitel Karel IV. se přičinil, aby den její smrti 25. listopad byl v Čechách zasvěceným svátkem. Bylo tomu tak až do roku 1771. Litanie nám tuto světici zpřítomňují takto: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
 • Zůstat dobrým věřícím

  Sv. Řehoř z Nyssy patří mezi dobré pastýře, co chrání ovce před bludy. Je mezi hlavními teology I. konstantinopolského koncilu. Tento koncil potvrdil nicejské vyznání víry a rozšířil je v učení o Duchu Svatém. Při homilii na Píseň písní se takto modlí k dobrému pastýři: “Kde paseš, dobrý pastýři, ty, který bereš na ramena celé stádo? Jednou ovečkou je přece celá lidská přirozenost, kterou jsi vzal na svá ramena. Ukaž mi místo, které se zelená trávou, řekni, kde je voda k občerstvení, doveď mě na bohatou pastvu, zavolej mě jménem, abych slyšel tvůj hlas, vždyť jsem tvá ovečka.
 • Poslušnost svatých

  Chování svatých je bezpečnou orientací. Vyčteme z nich plné respektování spravedlivých státních zákonů. Důležitější jsou pro ně zákony Boží. Skutky apoštolů 5,29: “Ale Petr a ostatní apoštolové na to řekli: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi.” To je zákon biblický, papežský a apoštolský. Mše svatá a adorace je to, co poslušně konali svatí jako nejdůležitější. To obsahuje II. vatikánský koncil v čl. 7: “Aby uskutečňoval tak velké dílo, je Kristus stále přítomen ve své Církvi, především v liturgických úkonech.
 • Bílá hora

  Sportovní bitvy bývají spojeny s nesportovním chováním. Stane se, že porážka fotbalového týmu vede jeho fanoušky k vandalismu. A někdy nevole přetrvává. Na Bílé hoře vojensky zvítězila katolická strana. Pro protikatolicky laděné osoby je to místo, kde se hojně hromadí negativní emoce. Mariánský sloup na Staroměstské náměstí byl svržen 3. listopadu. Došlo k němu v okamžiku, kdy se účastníci tábora lidu při příležitosti výročí bitvy bělohorské vrací průvodem z tohoto shromáždění.
RSS kanál