• Scupoli a Duchovní boj

  V dopisech sv. Františka Saleského sv. Františce Chantal je často zmiňována kniha Duchovní boj. V dopise 24.7. 1607 píše, jak tuto knihu nosí při sobě v kapse 18 let. 2.11. 1607 píše: “Chceme ale každý týden jednou konat zvláštní cvičení, chtít a milovat vůli Boží ještě silněji - ano, jdu ještě dál: něžněji a s větší láskou - a to nejen v snesitelných situacích, ale i v nesnesitelných. O tom něco najdete v knize Duchovní boj, který jsem Vám tak často doporučoval.
 • Věčná adorace

  Boha ctí, kdo se mu klaní. Žalm 28,2: “Vzdávejte poctu jménu Páně, klaňte se Pánu ve svatyni!” Modloslužebné klanění je odmítnuto v žalmu 81,10: “Nesmíš mít boha jiného, nesmíš se klanět bohu cizímu!” První kniha Nového zákona evangelium sv. Matouše má v 4,9-10: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.
 • Podle sv. Jana od Kříže

  Svatý Jan od Kříže po mnoha jiných to vyjadřuje skvěle v komentáři k Žid 1,12: „Když nám dal svého Syna, který je jeho Slovo, a On nemá jiné, řekl nám všechno jednou provždy v tomto jediném Slově a nemá už, co by říkal… protože to, co kdysi mluvil po částech k prorokům, řekl už v celku, když nám dal Všechno, to je svého Syna. Proto kdo by se dnes chtěl tázat Boha nebo si přál nějaké vidění nebo zjevení, nejen by jednal pošetile, ale urážel by Boha, protože by neupíral oči úplně na Krista a vyžadoval by něco jiného nebo nějakou novotu.
 • Posvěcení kostela

  Klesající účast na mši sv. úzce souvisí s tím, že mnoho lidí neví anebo neuznává důvody proč na mši svatou chodit. Dobré vysvětlení je v antifoně ke sv. přijímání tradiční liturgie posvěcení chrámu: “Domus mea domus oratiónis vocábitur, dicit Dóminus: in ea omnis, qui petit, áccipit; et qui quærit, invénit; et pulsánti aperiétur.” - “Můj dům bude nazýván domem modlitby, praví Pá; v něm každý, kdo prosí obdrží, kdo hledá nalézá a kdo tluče, tomu otevřeno bude.
 • Synoda včera a dnes

  Metoděj Beneš Kulda v knize Církevní rok, díl VI. píše: “Dne 23. září 1565 slavil svůj vjezd do Milána. Hned následného dne kázal arcibiskup Karel Borromejský o slovech Páně: „S toužebností žádal jsem beránka jísti s vámi;“ Luk, 22, 15.; a již dne 15. října odbýval první krajinský sněm církevní.” Konání synodu za tři týdny se dá pochopit z faktu Tridentského koncilu. Sv. Karel se velmi přičinil o jeho průběh a úspěch.
RSS kanál