• Sedmibolestná Panna Maria

  Já se zblázním. Bývá tomu tak. Podle Světové zdravotnické organizace se 27 % populace zemí EU, Islandu, Norska a Švýcarska v průběhu roku potýkalo s nějakou formou duševní poruchy. Já si něco udělám. Bývá tomu tak. ČR je nad světovým průměrem v počtu sebevražd. Je častější u mužů než u žen. U mladých lidí kolem 20 let je druhou nejčastější příčinou smrti. Ve světě ani ne během minuty je sebevražda.
 • Koncil a kříž

  Pokoncilní NOM liturgie v kánonu mše svaté žádá po knězi, aby udělal jeden kříž. V tradičním římském ritu koná kněz v kánonu kříž 25x. Tradiční mše svatá má společně s NOM svátek Povýšení svatého kříže. V tradiční liturgii je navíc 3. května svátek Nalezení svatého kříže. Jde o umenšení vztahu ke kříži Kristovu. Toto koncilní texty nežádají. Mše svatá je zdůrazňována především jako hostina a ne oběť. Spojení mše svaté s křížem je dáno konstitucí o liturgii, SC 47: “Náš spasitel při poslední večeři, tu noc, kdy byl zrazen, ustanovil eucharistickou oběť svého těla a své krve, aby pro všechny časy, dokud nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže a aby tak své milované snoubence Církvi zanechal památku na svou smrt a na své vzkříšení: svátost milostivé lásky, znamení jednoty, pouto bratrské lásky, velikonoční hostinu, v níž je požíván Kristus, duše se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy.
 • Neplatné svátosti

  Je možné, aby byl knězem nepokřtěný člověk? O tomto dějinně ojedinělém případu informuje vatikánské rádio v českém znění takto: “Zprávy 27.8.2020. První oběť liturgistické kreativity: kněz zjistil, že nebyl platně pokřtěn. USA. Detroitská diecéze zažila nemilé překvapení. Její kněz Mathew Hood totiž po přečtení nóty Kongregace pro nauku viry ze 6. srpna a po zhlédnutí videozáznamu svého křtu zjistil, že byl pokřtěn neplatně, což znamená, že nebyl biřmován, nepřijal jáhenské, ani kněžské svěcení, a během své služby neudělil platně žádnou svátost.
 • Modlitby krále Chizkijáše

  Na lidi přícházejí různé zkoušky. Starý zákon píše i o zkouškách krále Chizkijáše, II Král 20,1-7: “V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít.“ Chizkijáš se otočil tváří ke zdi a takto se k Hospodinu modlil: „Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích.
 • Hádky a sváry

  To, jak se křesťané mezi sebou hádají píši Skutky apoštolů 15,2: “Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někteří z nich odebrali k apoštolům a starším do Jeruzaléma.” Spor, čím z židovských zvyků mají být vázáni křesťané nežidovského původu řešil koncil v Jeruzalémě. Blahodárný výsledek přijetí tohoto koncilu popisují Skt 16,4-5: “Cestou pak ve všech městech, kudy procházeli, sdělovali ta ustanovení, o kterých apoštolové a starší v Jeruzalémě rozhodli, že se mají zachovávat.
RSS kanál