• Vysvobození z moci temnot

  Vysvobození z moci temnot se děje křtem. Vysvobození z moci temnot je pravda hlásaná II. Vatikánským koncilem.V dekretu Ad gentes (AG) o misijní činností Církve je v článku 14 o katechumenech: „Katechumeni ať jsou tedy náležitě zasvěcováni do tajemství spásy a cvičením v životě podle evangelia i posvátnými obřady, konanými v časovém sledu, ať jsou uváděni do života víry, liturgie a lásky Božího lidu. Potom jsou svátostmi křesťanského počátku vysvobozeni z moci temnot,.
 • Co ani papež nemůže

  Byli špatní papeži, co ukázali fyzickou možnost jednat nesprávně. Opak je ve Skutcích apoštolů, kde máme v 10 kapitole jednání vzorného papeže sv. Petra. Skt 10,25-34: „Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl se slovy: „Vstaň! Vždyť i já jsem jen člověk.“ A za rozhovoru s ním vešel dovnitř a shledal, že je jich tam mnoho pohromadě.
 • Některé liturgické bludy

  Odchylka od pravdy neboli blud není jejím obohacením, ale ničením. Mezi liturgické bludy patří tvrzení, že oltář čelem k lidu je požadavek II. Vatikánského koncilu (II. VK). Co II. VK rozhodl je v textech, které schválil. V žádném textu II. VK oltář čelem k lidu není zmíněn a je tudíž bludem toto tvrdit. Pokud někdo tvrdí, že II. VK šlo o oltáře čelem k lidu, tak je to proti koncilu. Co se nepodařilo prosadit do textů II.
 • Věřit Mojžíšovi

  „Vaším žalobcem je Mojžíš na kterého vy spoléháte. Kdyby jste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.“ Těmito slovy z Janova evangelia 5,45-46 zakladatel křesťanství Ježíš Kristus usvědčuje vyznavače židovského náboženství z jejich špatnosti. Při proměnění na hoře Tábor se Kristus Pán zjevil s Mojžíšem a Eliášem (Mk 9,4). I v době Nového zákona je Desatero SZ dané Bohem skrze Mojžíše východisko k morálce. V Deuteronomiu se o Mojžíši píše v 34,10-12: „Nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal Hospodin poznat tváří v tvář, se všemi znameními a zázraky, jež ho poslal Hospodin konat v egyptské zemi na faraónovi a všech jeho služebnících i celé jeho zemi, i se všemi skutky pevné ruky, se vším, co vzbuzovalo velikou bázeň, co konal Mojžíš před zraky celého Izraele.
 • Příprava na dobrou smrt

  Zapomněl jsem na to jak smrt. Uvažování o smrti není v současnosti příliš populární. Obviňování z populismu by politik mohl odstranit mluvením o smrti. Mohl by lidi oslovovat „smrtelníci“ podle jedné z definic člověka. S faktem smrti lidstvo do konce světa nic neudělá. Koncilní konstituce Gaudium et spes 18 připomíná: „Záhada lidského údělu nejvíce vystupuje tváří v tvář smrti.“ Značné změny oproti minulosti jsou v tom, jak lidé ke smrti přistupují.
RSS kanál