• Kráčej dobrou cestou

  Přeješ si mravní a duchovní obnovu? Dobrou odpověď ti dává Starý zákon v knize Přísloví 2,20: “Kráčej tedy po cestě s dobrými, sleduj stopy spravedlivých!” Toto se pozná na panenství a mateřství. Oboje v sobě nese Bohorodička Panna Maria. Mezi nejpříkladější mariánské ctitele patří sv. Bernard. Upřímná mariánská úcta pomohla jemu i Církvi v jeho době k duchovní obnově. Sv.Bernarda kázal takto: “Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje celý vesmír, její záře vysoko svítí na nebi, ba až do podsvětí proniká, ozařuje i zemi a hřeje více duši než tělo, podporuje ctnosti a ničí neřesti.
 • Vynucovaná koncelebrace

  Právo sloužit mši svatou mši svatou individuálně je zakotveno v konstituci o liturgii v článku 57 o koncelebraci: “ § 1 Koncelebrace se dodnes v církvi zachovala jak na Východě, tak na Západě. Je to vhodný způsob, jak ukázat jednotu kněžství. Proto se koncil rozhodl rozšířit dovolení koncelebrovat na tyto případy: 1. a) na Zelený čtvrtek jak mši se svěcením olejů, tak večerní mši; b) mše při koncilech, při biskupských shromážděních a synodách;
 • Rytířské chování

  Jak se správně zachovat? Poklesné mravy jsou důsledkem toho, že se tato otázka neřeší. Správné chování je křesťanské. Vzorem je Pán Ježíš, Panna Maria a svatí. Dobrý příklad představuje rytířství. ThDr. Bohumil Zlámal píše v Příručce českých církevních dějin: “Kladným plodem křížových výprav byl zrod evropského rytířstva jako stavu a jeho mravní, společenský a literární podíl na románské kultuře. Konkrétní vrcholy rytířské myšlenky byly dva. Byly to jednak duchovní rytířské řády johanitů, templářů a německých rytířů, jednak široká oblast světského rytířského stavovství.
 • Apokalypsa a Daniel

  Prorockou knihou Nového zákona je Apokalypsa. Prorockou knihou starého zákona je Daniel. Obě mluví o eschatologii a vzkříšení. Obě mluví o trestech za hříchy. Apokalypsa vybízí 18,4-6: “Pak jsem uslyšel (ještě) jiný hlas z nebe: „Vyjděte z něho, můj lide, abyste neměli účast v jeho hříších a nebyli zároveň s ním postiženi ranami. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh si připomenul jeho zločiny. Odplaťte mu, jak on odplácel, navraťte mu dvojnásob podle jeho skutků, do číše, kterou míchal, nalejte mu dvakrát.
 • Pět sekvencí

  V knize O mši svaté rozebírá biskup Kupka sekvence na 20 stranách. Uvádí texty pěti sekvencí liturgie. O jejich vzniku píše: “Radostné alleluja nebo vážný traktus vyznívá v některých dnech v hymnus, kteréžto pojmenování velmi souvisí s původem sekvence. Již za prvních dob středověku obyčejem, alespoň na největší svátky, zpěv posledního písmene z Alleluja prodlužovat, a to více jásáním než zpíváním. Takováto melodie bez textu byla nazývána jubilus, jubilatio, pneuma, neuma, později sequentia.
RSS kanál