• Covidové očkování

  “Bůh, pán nad životem, svěřil totiž lidem vynikající úkol udržovat život; tento úkol mají však plnit způsobem hodným člověka. Život se má tedy s největší péčí chránit už od samého početí; potrat a usmrcení nemluvněte jsou hanebné zločiny.” Kdy jsi tento výrok slyšel? Jistě ne často. Jde o citaci konstituce Gaudium et spes II. Vatikánského koncilu. Zvláště katoličtí křesťané na Západě by jej měli uvádět do života. Západní preláti totiž nejvíce určovali průběh koncilních jednání, která byla vytvářena pro pastoraci.
 • Vzývej jméno Páně

  Co potřebuje dnešní člověk? Křesťanská odpověď je: zachránit se ze zvráceného pokolení přijetím křtu a vzýváním jména Páně. Jde o odpověď podle prvního papeže sv. Petra a jeho letničního kázání ve Skutcích apoštolů. Skt 2,40-41: “Ještě mnoha jinými slovy je zapřísahal a vybízel: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni.” Skt 2,20-21: “Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde veliký a slavný den Páně.
 • Eucharistické Vánoce

  Místo Betléma pospěšme k oltáři! Těmito slovy koledy je propojeno narození Spasitele s obětí mše svaté. Dobří katolíci jdou k Betlému se srdcem očištěným svatou zpovědí. Dobří katolíci jdou následně k oltáři s vírou ve skutečnou přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii. Přeji ti toto zakotvení o svátcích vánočních a příštím roce. Vánoce jsou vhodné k poučení o Nejsvětější svátosti oltářní. Tím se napravují též bludy a hříchy, co jsou v rozporu s dekrety sv.
 • Advent a Duch Svatý

  Při tradiční liturgii je 25 neděl “po Duchu Svatém.” Tato četnost vede k celočnímu zájmu o působení Ducha Svatého. Roráty tradiční liturgie v adventu mají modlitby k Duchu Svatému. Při úvodu mše svaté: “Bože, jenž jsi srdce svých věřících Duchem Svatým osvítil a poučil, dej ať v tvém duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy…” Správné smýšlení vede každého člověka k jistotě o Boží existenci. To učí I.
 • Záludné je lidské srdce

  Proč páchají lidé zlo? Odpověď může být prorokem Jeremiášem 17,9-10: “ Záludné je srdce, víc než vše jiné, stěží polepšitelné, kdo je pozná? Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkouším ledví, abych dal každému podle jeho chování, podle ovoce jeho skutků.” Odpověď můžeme dát i slovy Markova evangelia 7,20-23: „Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy,cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost.
RSS kanál