• Proměny kardinála Tomáška

  Pod jménem kardinála Tomáška máme tři katechismy. To, že jsou v nich rozdíly si ukážeme na latinském jazyce. V katechismus z roku 1955 máme: „Při mši svaté je v obřadu římském řeč latinská. Mezi různými národy se používá řeč mezinárodní. Podobně i Církev má svou řeč mezinárodní, a tou je latina. Je to řeč ze staré doby křesťanské, řeč statisíců mučedníků. Buď na tuto řeč hrdý a hleď se naučit z této řeči, čeho je třeba, abys rozuměl aspoň některým částem zpívané mše svaté.
 • Pokorně a zkroušeně

  Známe otázku: “Chodí do kostela?” Lepší je otázka: “Proč chodí do kostela?” Při odpovědi: “Do kostela chodím kvůli mši svaté, se ještě ptáme: “Jak se se při mši sv. chová?” Správná odpověď je podle liturgie. V obětování se modlí kněz: in spíritu humilitátis et in ánimo contríto suscipiámur a te, Dómine: et sic fiat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi, Dómine Deus - s duší pokornou a se srdcem zkroušeným prosíme Tě Pane, aby jsi nás přijal: ať se dnes před Tebou staneme obětí, která se ti zalíbí, Pane Bože.
 • Proti bludům

  Ireneus, řecky ειρηναιος, znamená mírumilovný. Jeho starokřesťanský nositel biskup Irenej se narodil v Turecku a zemřel mučednickou smrtí v Lyonu roku 202. Napsal Adversus haereses neboli Proti bludům. O žádný mír s bludaři neusiloval a odmítání bludů zdůvodňoval zdravou katolickou naukou. II. Vatikánský koncil v konstituci Lumen gentium 6x a v konstituci Dei verbum 4x odkazuje na sv. Irenea a jeho spis Proti bludům. Toto svědectví tradice z koncilních textů můžeme aktuálně užít proti současným bludům.
 • Proradní židé

  Pro apoštoly z židovského národa, nemyslíme, že celý národ byl vzorný. Vždyť dokonce mezi apoštoly byl otřesný zrádce Jidáš. Apoštolové své rodáky židy pro nepravosti odsuzovali. Nejsou kvůli tomu antisemité. Oprávněnost tvrzení proradní židé - perfides judeorum v knize Církevní rok M. Kuldy dokládají tyto příklady: “Léta Páně 1287 uradilo se několik židů v Bernu, že nějaké dítě křesťanské tajně usmrtí. Jeden z nich vlákal chlapečka Rudolfa do domu svého. Ostatní shromáždili se u něho, odnesli pacholíčka do sklepa podzemního, a ukrutně umučili jej, aby osvědčili svou nenávist k víře křesťanské.
 • Náboženské dezinformace

  Náboženské dezinformace neboli dezinformace o Bohu jsou u lidí časté. První stránky bible jsou o informacích daných prvním lidem Bohem. Tyto pravdivé informace naruší arcilhář a první dezinformátor ďábel. První lidé jsou postaveni před volbu uznat Boží informaci jako pravdivou anebo přijmout ďáblovu lživou dezinformaci Gn 3,5 “budete jako Bůh”. Ďáblova dezinformace s příslibem bohorovnosti se jevila atraktivnější nejen na počátku lidských dějin. Pokračuje v dějinách. Každá lživá dezinformace naráží na realitu a Boží pravdy.
RSS kanál