• Řešením je svatost

  Svatost života má zásadní význam pro mravní nápravu. Papež sv. Petr vybízí takto ke svatosti, I Petr 1,14-16: “Jste-li poslušné děti, nepřizpůsobujte se špatným vášním z minulého života, kdy jste ještě neměli poznání. Ale v celém svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, který vás povolal. Stojí přece v Písmu: ‘Buďte svatí, neboť já jsem svatý.‘” Slova ‘Buďte svatí, neboť já jsem svatý” jsou ve Starém zákoně v knize Levitikus, 11,44.
 • F. Sheen o pokoji v duši

  Biskup Fulton Sheen je autor knihy Pokoj v duši. Ve vydání Křesťanské akademie Řím 1978 čteme: “Ukazuje moudře správnou cestu všem těm, kdo stojí zmateni a bezradni uprostřed nesmírného myšlenkového chaosu našeho materialistického atomového věku.” K přiblížení autora a knihy názvy kapitol: 1. Frustrace. 2. Filozofie úzkosti. 3. Původ konfliktů a osvobození od nich. 4. Je těžké najít Boha? 5. Chorobnost v popření viny. 6. Zpytování svědomí. 7. Psychoanalýza a zpověď.
 • Správné odsouzení pomáhá

  Evangelium sv. Jana 7,24 nás žádá: “Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivě.” Tento požadavek chrání před vinou skrze ukvapené, opovážlivé, scestné, povrchní, zaujaté, škodící a nespravedlivé soudy. Vina je zpřítomněna při prvním zastavení křížové cesty… Za příklad žádoucího usuzování a odsouzení je zvolena 5.kapitola listu Efesanům. Apoštol Pavel v ní 2x žádá odsuzování: “Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval vás a vydal sebe za nás zcela v oběť, Bohu velmi příjemnou.
 • Pravý liturgický ekumenismus

  Pravému ekumenismu učí liturgie. Slaví se v ní svátky světců z doby jedné Církve jako sv. Jan Zlatoústý, sv. Basil a sv. Atanáš. Promluva sv. Tarasia, patriarchy Cařihradu, zemřel roku 806, je v předkoncilním breviáři 12.12. Je ukázkou mariánské úcty: Maria, kde najdu slova ke tvé chvále? Neposkvrněná, přečistá Panno, ozdobo žen, slávo dcer! Svatá Panno a Matko, požehnaná jsi mezi ženami, tvá sláva je ve tvé nevinnosti, tvé jméno je jménem čistoty.
 • Požadavek kněžského bezženství

  Požadavek kněžského bezženství je 22. kapitola knihy prof. B. Zlámala Příručky českých církevních dějin, svazek II., doba románské katolicity (1000-1200). Obsahuje cenné a věcné poučení: “Románská doba je veliká i tím, že v ní byl obecně uzákoněn požadavek kněžského bezženství neboli celibátu (coelibatus), o jehož uskutečnění Církev usilovala s větším či menším zdarem po celé první křesťanské tisíciletí. Tak těžký příkaz, aby se duch Kristova kněžství stal pánem i nejsilnějšího lidkého pudu, se mohl zrodit jen z hlubokých pohnutek a nejzávažnějších příčin a mohla jej vzít na sebe jen doba mravně heroická, mající před očima vznešený cíl obrody Církve a celé křesťanské společnosti.
RSS kanál