• Katechismus o Ježíši Kristu

  Neděle XVII. po Duchu Svatém s evangeliem Mat 22,34-46 a otázkou: “Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ O nejdůležitějším přikázání lásky k Bohu, bližnímu a sobě je o XII. neděli po Duchu Sv. https://tradice.net/2023/08/2023-08-20/#gsc.tab=0 . Tridentský katechismus při zaměření na hlavní přikázání lásky řeší rovněž další otázky z Mat 22,41-46: Co myslíte o Mesiáši? Čí je to syn?“ „Jak pak ho může David z podnětu Ducha nazývat Pánem?” K tomu má tridentský katechismus: I,4 Otázka 10: Kterými především obrazy a proroctvími nastíněno je tajemství početí a narození Krista.
 • Katechismus o svěcení svátků

  Neděle XVI. po Duchu Svatém s evangeliem Luk 14,1-11 a otázkou: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“ Tridentský katechismus toto spojuje s výkladem o svěcení svátků a čeho se zdržet a co činit: III, 4 otázka 6: V čem třetí přikázání srovnává s ostatními devíti? Srovnává pak se toto přikázání s ostatními, ne v obyčejích a obřadech, nýbrž tím, co se na mravy a zákon přirozený vztahuje. Neboť služba Boží a náboženství, jež tímto přikázáním se hlásají, zakládá se v zákoně přirozeném.
 • Je to tradiční?

  Proč řešit otázku, zda to je tradiční? Odpověď dává katechismus. Římský z roku 1992 takto: „Posvátná tradice a Písmo svaté tvoří jediný posvátný poklad Božího slova“, v němž putující Církev jako v zrcadle nazírá na Boha, zdroj všeho svého bohatství.” Odpověď má odkaz na Dei verbum čl. 10 II. Vatikánského koncilu. Je oltář čelem k lidu a mše sv. pouze v národním jazyce tradiční? Ano, je to tradice se zavedením misálu Pavla VI.
 • Katechismus o těla vzkříšení

  Neděle XV. po Duchu Svatém s evangeliem Luk 7:11-16 o vzkříšení mládence v Naiumu spojuje kázání podle tridentského katechismu s článkem víry o těla vzkříšení: I, 12 otázka 2: Proč zmrtvýchvstání lidí nazvali apoštolové „těla vzkříšení?“ Je třeba si především povšimnout, že v tomto článku o zmrtvýchvstání lidí je řeč o vzkříšení těla. To zajisté bez příčiny se nestalo. Chtěli tím apoštolové poučit, aby když nutně se předpokládá, že je duše nesmrtelná, se někdo se nedomýšlel, že snad s tělem zhyne i duše.
 • Zázračný obraz Panny Marie

  Víš něco o zázračném obrazu Panny Marie ve Znojmě? Poučení ti dá Jeroným M. Jurák, dominikán, Obraz pomocnice křesťanů 1932: “Těžko se jde životem, nevede-li člověka teplá ruka mateřská a neprovází-li jeho kroky něžné oko matky. Podobně je tomu také v životě křesťana. Těžko, opravdu velmi těžko by nám bylo nésti svůj denní kříž a jíti za Kristem, kdyby nás nevedla a neprovázela v našem životě nejněžnější matka. Při pohledu na ni se každý v úctě sklání a celý vesmír žasne.
RSS kanál