• Katechismus o roli kněží

  Slavení Ducha Svatého s oktávem má dle tridentského katechismu ke kázání na úterý oktávu II, 7 otázka 25: Ačkoli jedno je kněžské svěceni, přece není všech kněží jeden stupeň. I. Řád kněžský ačkoli je jeden, přece rozličné má stupně důstojnosti a moci. První je těch, kteří jednoduše kněží se nazývají, jejichž úkony posud vyloženy jsou. Druhý je stupeň biskupů, kteří jednotlivým biskupstvím jsou představení, aby nejen ostatní sluhy církve řídili, nýbrž i lid věřící, a o jejich spasení s největší bedlivostí a péčí se starali.
 • Katechismus k pondělí svatodušnímu

  Tridentský katechismus má k pondělí svatodušnímu I, 2 otázka 2: Slovo věřit co znamená? I. Tedy slovo věřit neznamená na tomto místě mínit, domnívat se, domýšlet se, ale jak učí svatá písma, má do sebe moc nejčistšího přisvědčení, s kterou mysl Bohu, svoje tajemství zjevujícímu, pevně a stále přesvědčuje. A proto ten věří (což k výkladu tohoto místa přísluší), komu něco mimo všelikou pochybnost jisté a dokázané je. II. I nesmí nikdo myslit, že by vědomost víry méně jistá byla, protože se toho nevidí, co nám věřit víra předkládá, neboť ač Božské světlo, kterým to chápeme, věcem průhlednosti nedává, avšak nám o nich pochybovat nedopouští.
 • Katechismus o mravní dokonalosti

  Vždyť jsem nikoho nezabil. I takto poukazem na nekonání nejhorších zločinů se někdo dokáže ospravedlňovat… Nápravou ke skutečné mravní dokonalosti na Seslání Ducha Svatého je pojednání Tridentského katechismus podle evangelia Jan 14,23-31. Duch Svatý za tou příčinou se věřícím dává, aby slovo Boží, které v desateru obsaženo je, zachovat mohli. O Božích přikázáních v desateru obsažených. Otázka 1: Jak desatero je veškerých přikázání úhrn. Svatý Augustin napsal Sup. Exod. q. 140, že desatero přikázání je obsah a úhrn všech zákonů.
 • Nezabiješ podle katechismu

  V neděli oktávu velikonočního s evangeliem Jan 15,26-27 a 16,1-4 má tridentský katechismus o pátém Božím přikázání. Nezabiješ III, 6 otázka 1: Jaký je toho učení, jež se v tomto přikázání obsahuje, užitek a ovoce. Veliké ono štěstí, jež zaslíbeno je lidem pokojným Mat 5,9 „synové Boži nazváni budou“ má duchovní pastýře co nejvíce povzbudit, aby učení tohoto přikázání pilně a důkladně vykládali. K sjednocení lidských snah žádného lepšího prostředku nemůže nalezeno být, než kdyby tohoto zákona obsah po náležitém vysvětlení ode všech jak se sluší svědomitě bylo zachováváno.
 • Při pohřbu maminky

  Maminka zemřela ve věku 92 let a při pohřbu bylo kázání: “Pamatuj si to: Bůh všechno vidí! Tato slova jsem od své maminky, fratres, slyšel v jejím stáří vícekrát. Dodávala: přesně si pamatuji místo, kde mi to, když jsme z práce na poli s maminkou vraceli domů, řekla. Bůh, který všechno vidí vede člověka ke konkrétním skutkům. Moje maminka ve svých patnácti letech chodila každý květnový den na májovou pobožnost. Měla to ke kostelu přes kilometr.
RSS kanál