• Budoucnost tradiční liturgie

  Jaká bude budoucnost tradiční liturgie? Jistě bude různá tím, co si s ní kdo spojí. Ten, kdo si zvolí tradiční víru a mravy byl, je a bude na dobré cestě a chápe nutnost být tradiční rovněž v liturgii. Papež sv. Pius X. psal encykliky proti modernismu, protože s tradiční liturgií si řada katolíků osvojovala netradiční učení ve věcech víry a mravů. Propojování tradiční (tridentské) liturgie s tradiční vírou a mravy vyžaduje stálost a kontrolovat to lze neustálým studiem Tridentského katechismu.
 • Dluhy vůči Bohu a sv. Benediktu

  Papež Pavel VI. 24. X. 1964 prohlásil Benedikta za patrona Evropy. Co říci k tomuto v době koncilu vykonanému aktu? Současná Evropa s vymírajícími kláštery vykazuje opak svatého Benedikta. Nápravu ukazují mimo jiné texty pokoncilního breviáře modlitby se čtením: Z nebeských věnců, jimiž svatí skví se a v nichž my ctíme mzdu za žití čisté, leskem svých zásluh jak hvězd na tisíce pláš, Benedikte. Tebe už v mládí zdobí ctnosti zralé,
 • Sv. Alžběta smiřitelka rozbrojů

  Mezi svaté pro něž nezbylo místo v pokoncilní úpravě liturgie patří sv. Alžběta Portugalská. Vstupní modlitba ze mše sv. vyjadřuje, co pro ni bylo nejpodstatnější a je dnes velmi aktuální: “ Nejmilostivější Bože, jenž jsi svatou královnu Alžbětu mezi ostatními vybranými dary okrášlil předností uklidňovat válečnou hrůzu, dej nám na její přímluvu, abychom po pokojném vezdejším životě, o nějž pokorně prosíme, dospěli do radosti věčné. Skrze Pána . .” Profesor Bohumil Zlámal píše v Příručce českých církevních dějin: “Devatenácté století je jedním z řídkých období církevních dějin, v němž se nábožensko-mravní život farníků podařilo vypěstovat na téměř ideální stupeň.
 • Vzývej o pomoc svaté

  Kde není úcta ke svatým, kteří jsou příkladem správného vztahu k Bohu, je stav popisovaný listem Judovým 1,7-8: “Právě tak Sodoma a Gomora a okolní města, která se podobným způsobem oddávala protipřirozenému smilnění a propadla zvrhlosti, jsou pro výstrahu trestána věčným ohněm. Přesto i tito blouznivci podobně poskvrňují tělo, nechtějí nad sebou uznávat Pána a pohrdavě mluví o oslavených.” Vždy v lidském životě bude záležet na tom, co se považuje za vzor.
 • Eucharistické zázraky

  Ve světě se k současnosti stalo přes sto eucharistických zázraků. V České republice se staly též: https://www.farnosti-slavonicka.cz/poutni-mista/bozi-telo.html : “V roce 1279 byl vyloupen farní kostel ve Slavonicích a Eucharistie byla pohozena do hromady kamení při cestě na okraji Slavonic. Legenda vypráví, že když byla hostie přenášena zpět do farního kostela, v městské bráně zmizela a byla objevena na původním místě. Farníci se proto zavázali, že na místě nálezu Svátosti oltáři vystaví kostel k poctě Božího Těla a budou v něm odprošovat za urážky a neúctu prokazovanou Eucharistii.
RSS kanál