• Farní rodina

  Farnost - farář. To je naše farnost. To je náš pan farář. To je důsledek duchovní správy s farnostmi. Narušení vazeb na farnost a faráře vede k tomu, že kněz není farářem jen jedné farnosti, ale více. Pokřtění si zvykají na to, že nejsou farností, kde kněz bydlí a žije s nimi. Narušení farní rodiny odpovídá narušené rodině. Řada dětí není schopna říkat: můj táta. Máme matky s dětmi nežijící s otci.
 • Eucharistický zázrak Ivančice

  Zbraslavská kronika patří spolu s Kosmovou Kronikou českou k nejskvělejším příkladům českého středověkého kronikářství a literatury. Je seriózním historickým pramenem. Autoři jsou zbraslavští opati cisterciáků Ota Durynský a Petr Žitavský. Takto píší o Moravě a Ivančicích: “V roce 1304 při tažení římského krále a rakouského vévody Albrechta I. Habsburského, podporovaného na Moravě vojskem uherského krále Karla Roberta z Anjou, proti českému králi Václavu II, docházelo k vypalování a plenění vesnic, především asijskými bojovníky ve službách uherského vojska - Kumány.
 • Prima a martyrologium

  Prima je část modlitby breviáře, která byla bez vysvětlení zrušena článkem 89 konstituce o posvátné liturgii II. Vatikánského koncilu. S primou bylo zrušeno i martyrologium. V něm se připomíná, co bude v následujícím dni. Každodenní zakončení martyrologia je: “V. Drahocenná je v očích Páně. R. Smrt jeho svatých. Svatá Maria a všichni svatí, orodujte za nás u Pána, abychom si zasloužili pomoc a spásu od toho, který žije a kraluje na věky věků.
 • Zbožnost pro třetí tisíciletí

  Jaká má být zbožnost pro třetí tisíciletí? Moderní zbožnost (devotio moderna) v 15. století byla zakotvena v tradiční a biblické starokřesťanské víře ve věčného Boha. Jde o nadčasové pojetí, proto taková má být i zbožnost pro třetí tisíciletí. Nejvlivnější představitel devotio moderna je blahoslavený Tomáš Kempenský. Narodil se v roce 1379. Je současníkem Jana Husa, narozeného 1370. Husitství se snaží změnit svět násilím a revolucí. Po jeho řádění je svět horší než byl.
 • Nepraví proroci

  Sv. Matouš v evangeliu má varování Krista Pána v 7,15-23: “Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně.
RSS kanál