Tradice.net

Veritas liberavit vos
(Jan 8,32)

 • Pokání místo reptání

  Reptal obecný neboli člověk na vše reptající má za sebou dlouhou minulost. Ve starověku sv. Augustin v homilii, PLS 2 řekl: „Jistě shledáváš, že lidé reptají na svou dobu, že prý to bylo za dob našich rodičů lepší. Kdyby se mohli vrátit zpět do časů svých rodičů, i tam by reptali.“ Poučení o škodlivosti reptání ukazuje apoštol Pavel v prvním listu Korinťanům 10,1-13: „Nechci zajisté bratří, abyste nevěděli, že otcové naši všichni byli pod oblakem a všichni prošli mořem a všichni v oblace a v moři byli pokřtěni v Mojžíše a všichni jedli týž pokrm duchovní a všichni pili týž nápoj duchovní; pili jej totiž z duchovní skály, která šla s nimi, tou skalou pak byl Kristus.
 • Plň křestní slib

  Na počátku postní doby Církev připomíná: „Pamatuj člověče, že prach si a v prach se obrátíš.“ Správně pamatuje smrt ten, kdo plní křestní slib. Společná obnova křestního slibu je součástí vigilie na Bílou sobotu na konci postní doby. Je to podle evangelia, Mk 16,16: „Kdo uvěří a dá se pokřtít bude spasen, kdo neuvěří bude zavržen.“ První část je nejvíce citovanou části bible v dokumentech II. Vatikánského koncilu. Najdeme ji celkem 13x a druhá část o neuvěření a zavržení je citována 6x.
 • Pomocník vzdoropapeže

  Může být ten, kdo zapřel Krista vzorem v jeho následování? Víme, že toto platí o svatém Petru. Po opuštění nesprávných životních cest následují sv. Petra další osoby a stávají se světci. Patří mezi ně sv. Vincenc Ferrerský. Izidor Vondruška v Životopisech svatých o něm píše: „Vincenc byl od protipapeže Benedikta XIII. zavolán do Avignonu a jmenován správcem paláce papežského. Domlouval papeži Benediktu, aby hodnost složil, neboť byla naděje, že se takto ukončí rozkol západní v Církvi.
 • Zatvrzelost srdce

  Po II. světové válce docházelo k nálezům písemností u Mrtvého moře v Kumránu. Na fragmentu jednoho svitku je část papyru, která má označení 7Q5. Je identifikován biblistou O´ Calaghanem jako úryvek z Markova evangelia 6,52-53: „Nepochopili totiž, oč šlo s těmi chleby, protože jejich srdce bylo zatvrzelé. Potom odjeli na druhý břeh až ke Genezaretu a přistáli tam.“ Kumrán byl zničen římskými vojsky, a proto musel být svitek uložen do jeskyně před rokem 70 po Kristu.
 • Přehodnocování historie

  Starý člověk ve své paměti uchovává bohatou minulost. Dokáže si často velmi podrobně vzpomenout na události ze svého dětství a mládí. Svoji blízkou minulost mnohdy zapomíná. Nemůže se rozpomenout na to, co měl včera na jídlo atd. Jinak co do viny je tomu, když si člověk upravuje minulost z osobních důvodů. Slyšíme-li to, co často tvrdí rozvedení lidé, tak si můžeme klást otázku, zda jde vlastně o stejnou osobu a opravdu se tak změnila během manželství.
RSS kanál