• Apoštolát laiků

  Křesťanským laikem se rozumí osoba, která nemá kněžské svěcení. Každý pokřtěný muž či žena mají od chvíle křtu žít křesťanský život. II. Vatikánský koncil vydal v roce 1965 dekret o apoštolátu laiků. Na začátku stojí: „Apoštolát laiků totiž vyvěrá přímo z jejich křesťanského povolání a nemůže v Církvi nikdy chybět. Samo Písmo svaté bohatě dokládá, jak spontánní a plodná byla tato činnost v raném období Církve.“ Způsob apoštolátu laiků je mnohostranný, tak jako lidský život.
 • Biblické překlady

  Jazyky v nichž je bible napsána je hebrejština a řečtina. Většina lidí tyto jazyky neznaná a potřebuje bibli přeložit do svého mateřského jazyka. Již před naším letopočtem byl z tohoto důvodu proveden překlad do řečtiny zvaný Septuaginta. Šlo o překlad Starého zákona pro židovskou diasporu v Egyptě. Tento řecký text byl i východiskem pro překlady do jiných řečí. Jestliže se překládá z jazyka do jazyka, z hebrejštiny do řečtiny a pak třebas do latiny, tak vznikají určité nepřesnosti.
 • Netradiční Anselm Grün

  Netradiční protestantské novoty zavrhl Tridentský koncil v dekretu o vzývání, uctívání, ostatcích svatých a svatých obrazech takto: „Svatá synoda přikazuje všem biskupům, i všem ostatním, jimž je svěřen učitelský úřad a péče, aby podle zvyku katolické a apoštolské církve, přijatého od prvních dob křesťanského náboženství a podle souhlasného učení svatých Otců a dekretů posvátných koncilů, věřící pečlivě poučovali zvláště o přímluvách svatých, jich vzývání, o důstojnosti jejich ostatků a řádném užívání jejich obrazů, a aby je poučovali, že oni, svatí, kralujíce spolu s Kristem, obětují Bohu své modlitby za lidi; a že je dobré a užitečné pokorně je vzývat a obracet se k nim o jejich modlitby, přispění a pomoc, abychom od Boha skrze jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který jediný je náš Vykupitel a Spasitel, získali dobrodiní.
 • Spojnice koncilů ve Vatikánu

  I. a II. vatikánský koncil spojuje společné místo jejich konání. Spojuje je i tato modlitba: „Zde jsme, Pane, Duchu Svatý, zde jsme i s přetěžkým břemenem svých hříchů, avšak shromážděni výslovně v tvém jménu. Přijď k nám a zůstávej s námi, svou milostí se vlij do našich srdcí! Uč nás, co máme činit a kam dospět, ukaž nám, jak máme působit, abychom dík tvé pomoci se tobě ve všem zalíbili. Ty sám nám vnukni naše rozhodnutí a sám je učiň skutkem neboť jen tobě s Otcem a Synem náleží všechna velebnost a sláva.
 • Falešný papismus

  Rádio Vatikán.cz má dne 7.6. 2017 článek „Kardinál Müller varoval před falešným papismem“: „Vatikán. Pravými přáteli papeže nejsou jeho pochlebovači, nýbrž ti, kdo s ním a s biskupy spolupracují na posilování víry – řekl kardinál Gerhard L. Müller při představování svojí knihy Raport o naději agentuře ACISTAMPA (foto). Prefekt Kongregace pro nauku víry varoval před falešným papismem založeným na světské eklesiologii, s níž Svatý otec zjevně nesouhlasí.„Překvapivé je to, jak někteří velcí protivníci Jana Pavla II.
RSS kanál