• Pastorace podle Tridentského koncilu

  Tridentský koncil nebyl jen dogmatický, ale i pastorační. Byl neúspěšný v pastorační vstřícnosti vůči protestantům. Místo konání blízké Německu a pozvání protestantů nevedlo k jejich účasti. Protestanté tak nevyužili možnost obhájit své názory a pastoraci. Po Tridentském koncilu nastalo upevnění víry a mravů podle katolické víry s využitím tradice, zkušeností z minulosti. V jeho usneseních je dekret o reformě, který v hlavě I má: „Není nic, co by jiné tak vytrvale mělo ke zbožnosti a uctívání Boha, jako život a příklad těch, kteří se zasvětili Boží službě.
 • Křesťanské peníze

  Co jsou křesťanské peníze? Jsou opakem peněz nekřesťanských. Nekřesťanské peníze jsou nemravné. Nemravné pro svůj původ a užití. Není divu, že současný pohanský svět není schopen dojít zdravého vztahu k penězům ačkoli neustále řeší finanční otázky. Snaha o křesťanské peníze léčí lakomství a marnotratnost. Křesťanské peníze jsou podle rozumu, který řídí jejich získávání a užívání. Křesťanské peníze jsou podle bible. Evangelium nám popisuje smutný konec apoštola Jidáše(Mt 27,3-5), který pro peníze zradil Pána Ježíše.
 • Nebýt papežštější než papež

  Jsou lidé, co papeži upírají právo závazně vymezit pravdy víry a mravů. Nezdravou protiváhou je přiznávat papeži souhlas ve vyjádřeních, které tomu neodpovídají. Papežská neomylnost byla prohlášena za papeže Pia IX. Ten schválil v roce 1871 pastorační instrukci, v níž švýcarští biskupové učí: „Papež není neomylný ani jako člověk, ani jako učenec, ani jako kněz nebo biskup, ani jako světský vládce, soudce nebo zákonodárce. Není neomylný nebo bezchybný ve svém životě nebo chování, svých politických názorech nebo ve svých stycích s vladaři, a dokonce ani při řízení Církve.
 • Kající modlitby

  Ve Starém zákoně čteme v knihách Ezdráš a Nehemiáš jak po návratu z babylonského zajetí se lidé málo poučili a páchají dál hříchy, pro něž se do vyhnanství dostali. Vedoucí představitelé se proto starají o nápravu. Hříchy minulosti nejsou ospravedlněním pro přítomnost a budoucnost. Hřích v minulosti trestaný Bohem je varováním pro přítomnost a budoucnost. Je nutné hřích zavrhnout pokáním a kajícností, což je podmínka odpuštění Bohem. Kněz Ezdráš se modlí takto za nápravu manželského a rodinného života, Ezdr 9,3-15: „Při večerní oběti jsem se probral ze své trýzně a s roztrženým šatem i řízou jsem klesl na kolena a rozprostřel ruce k Hospodinu, svému Bohu.
 • Věci nové a staré

  „Každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“ Tuto tezi obsahuje evangelium Mt 13,52. Učitelé Církve jako učedníci nebeského království nám zanechali příklad jak spojují Starý a Nový zákon a nejen u bible spojují věci staré a nové. Ne všechno staré je nutně dobré a ne všechno nové je nutně špatné. Ne všechno staré je nutně špatné a ne všechno nové je nutně dobré.
RSS kanál