• Falešný papismus

  Rádio Vatikán.cz má dne 7.6. 2017 článek „Kardinál Müller varoval před falešným papismem“: „Vatikán. Pravými přáteli papeže nejsou jeho pochlebovači, nýbrž ti, kdo s ním a s biskupy spolupracují na posilování víry – řekl kardinál Gerhard L. Müller při představování svojí knihy Raport o naději agentuře ACISTAMPA (foto). Prefekt Kongregace pro nauku víry varoval před falešným papismem založeným na světské eklesiologii, s níž Svatý otec zjevně nesouhlasí.„Překvapivé je to, jak někteří velcí protivníci Jana Pavla II.
 • Evangelium dává základ

  Je znám výrok „temný středověk“. Proč temný? Odpověď bývá: Protože církev byla zkažená a nežila podle evangelia a tím byla špatná i společnost, v níž měla církev mocný vliv.“ Takže kdyby se žilo podle evangelia bylo by dobře? Tak proč především neusilovat o to, aby se žilo podle evangelia? Proč se nepíší knihy na téma: „Nejlepší stát je podle evangelia“? Proč se poslanci nepředhání v návrzích jak zajistit dodržování evangelia, aby bylo dobře?
 • Bohu se klaněj

  Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!’ Je to psáno v Novém zákoně evangelistou Lukášem 4,8. Je to psáno jako odpověď na nabídku ďábla Lk 4,5-7: „Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: »Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje!
 • V pohanství temnu

  Zvětšující se pohanství aktualizuje potřebu reakce. Může ji plnit píseň Cyrilometodějského kancionálu V pohanství temnu: V pohanství temnu otci naši dleli, opustils pro ně svoji otčinu, rodinu milou, klášter, úřad skvělý, Krista bys nesl v dálnou cizinu; přeložils Písmo, pramen pravdy, ctností, v rodné k nim mluvil řeči rozmilé: Krista ať duch náš vždycky v sobě hostí, /: oroduj za nás svatý Cyrile! :/ Procházels pilně vlasti našich nivy, Boha znát učil, jemu sloužiti, stavěl jsi chrámy, podával Chléb živý, jímžto nás Kristus ráčí sytiti: kéž nám vždy plynou milostí těch zdroje, v krajinách našich víry původe, biskupe prvý, chraniž stádce svoje, /: oroduj za nás, svatý Metode!
 • Podle apoštolů

  Vyznáváš víru v Církev apoštolů, abys je následoval. A to mám následovat Jidáše v zradě za peníze? A to mám následovat Petra v zapření Krista? A to mám následovat Pavla v pronásledování Církve? To jistě ne. Máš následovat apoštoly protože: „K vedení a neustálému vzrůstu Božího lidu ustanovil Kristus Pán ve své Církvi různé služby, které jsou určeny pro dobro celého těla. Služebníci, kteří jsou vybaveni posvátnou mocí, slouží totiž svým bratřím, aby se všichni, kteří patří do Božího lidu a tím mají pravou křesťanskou důstojnost, snažili svobodně a spořádaně o stejný cíl, a tak dosáhli spásy.
RSS kanál