V životopisech svatý píše Izidor Vonruška, František Ekert, Metoděj Kulada a jiní o svatých, co byli pro víru v Ježíše Krista ukřižování.
Sv. Dismas, ukřižovaný s Pánem Ježíšem. O něm svatý Jeroným píše v epist. 13. ad Paulinum.: „Zločinec pokutu za vraždy obrátil v mučednictví.
Z apoštolů jich bylo pět ukřižováno. Sv. Petr hlavou dolů v Římě, jak si přál roku 67. Sv. Ondřej na kříži tvaru X. Sv. Bartoloměj s kůží sedřenou hlavou dolů ukřižován. Šimon Horlivec ukřižován a na kříži pilou rozřezán. Apoštol Filip v městě Hierapoli v 87 letech ukřižován a na kříži ukamenován.
Sv. Simeon, bratranec Ježíše Krista, biskup Jerusaléma zemřel na křížil léta Páně 107 ve věku 120 let
Pátým z jáhnů v Jerusalémě zvolených, svatý Timon, když plameny neuškodily při jeho upalování, byl ukřižován.
Klement Alexandrijský, + 211, píše ve Stromata 20: „Denně před očima našima mnoho mučeníků upaluje, křižuje a stíná se.”
Sv. Vital je starokřesťanský mučedník, co zemřel na kříži.
Sv. Theodul byl vladařem Firmilian odsouzen a zemřel na kříži.
Sv. Julie z Kartága zemřela v 5. století na Korsice ponechána na kříži bez jídla a pití.
Svatý Nestor r. 250 kříže mluvil: „Milí synáčkové, statečně vyznávejme Boha! Nikdy nezapírejme Boha, který za nás trpěll Trpme s Ním, bychom s Ním oslaveni byli! Nezapírejme Ho, aby On nezapřel nás! Nezapomínejte, že Otec vydal Syna Svého nevinného, aby byl Vykupitelem a obětí za naše hříchy. Dalť nám Syna, aby v Jeho jménu klekalo koleno nebeských, zemských i podzemských, a každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus jest ve slávě Boha Otce.“ Tak mluvil a odevzdal Bohu duši svou.
Sv. Theodor byl pověšen na kříž, na němž třetího dne skonal roku 220.
Roku 177 v Lyoně sv. Alexandr odsouzen k smrti na kříž tak utrýzněn, že za velebení Boha skonal, sotva i s křížem vyzdvihli.
Pravé dějiny svatých mučedníků Východních píší jak roku 297 na kříži zemřeli sv. Hyparchus, Paragrus, Habibus, ,Jakob, Romana Lolian.
Sv. Maura odpověděla matce: „Matko má rozmilá, všeliká sláva světská podobna jest kouři, jenž se ve vzduchu tratí; ale sláva věrných služebníků Božích jest věčná “ To pověděla, vymknula se matce z náručí a běžela ke kříži svému. Za živa ukřižováni byla Timotheus a Maura v hrozných bolestech dodávali sobě zmužilosti a trpělivosti svatí manželé, a modlili se Bohu, až duše jejich přijal do království nebeského 19. prosince léta Páně 305.
Roku 1096 vzbouřili se Poločané pod vůdcem Boňakem, dobyli kyjeva, zpustošili klášter, a odvedli mnoho zajatcův, mezi nimi Eustráta, kterého prodali za otroka židovi. Žid ostatním dal hladem zemříti, Eustráta pak sliby i ranami nutil, aby se odřekl Krista. Vida, že práce jeho je marná, pověsil jej na kříž a trápil a nakonec kopím probodl roku 1110.
O svátcích Velikonočních roku 1179 vlákali Richarda, chlapce v Paříži, do skrýše podzemní, ptali se ho, jaké je víry a když vyznal, že věří v Krista, Syna Božího, kterého židé ukřižovali: svlekli jej ze šátů, mrskali ho ukrutně metlami, rouhali se Kristu a Marii Panně, a posmívali se statečnému trpiteli, jenž vzýval nejsladší jméno Ježíš. Konečně pak, jako praotcové jejich Krista, na kříž přibili Richarda k Bohu volajícího potud, pokud nevykrvácel a duši nevypustil. Příbuzní pátrali po Richardovi, nalezli konečně jeho tělo, a pochovali je na hřbitově u kostela svatých mláďátek. U hrobu jeho nabývali nemocní zdraví způsobem zázračným. Viníci byli potrestáni, a později všichni židé za hranice říše vypovězeni.