NOM misál má 8. května dvě varianty bohoslužeb: Panny Marie, Prostřednice všech milostí, nezávazná památka a běžný týden. Běžný týden má i misál Jana XXIII. z roku 1962. Misál Pia V. má 8.5. svátek sv. Michaela. V rámci jednoho římského ritu tak můžeme zjistit rozdílnost ve slavení. Řeckokatolický kalendář má svátek sv. Jana apoštola. Ambrosiánský má svatého Viktora z Bragy, mučedníka - http://gcatholic.org/calendar/2023/Ambrosian-en.htm. Kromě rozdílu ve slavení jednotlivých dnů jsou i rozdíly v obecném řádu bohoslužby. Např. řeckokatolický ritus každý den má nad kalichem slova: “Pijte z něho všichni, toto je moje krev Nového zákona, která se vylévá za vás i za mnohé na odpuštění hříchů.” 23. katolických ritů uvádí https://www.catholicconvert.com/wp-content/uploads/Catholic-Church-Rites-PDF.pdf Nebezpečí podezíravosti a pohrdání mezi různými rity může vést k stavu dle listu apoštola Pavla Gal 5,15: “Jestliže se však mezi sebou koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili!” Jakou hodnotu má při řešení sporů text schválený 2152 hlasy biskupů a potvrzený papežem? Takto byl schválen text konstituce o liturgii (SC). Mezi jen 4 hlasy proti nebyl hlas arcibiskupa Lefebvre. Přesto mnozí jeho stoupenci požadují jako věrnost jeho postoji odmítnutí “koncilu”, ačkoli zvedl ruku pro všechny ze 16 dokumentů II. ‘Vatikánského koncilu, kromě dvou (ekumenismus, náboženská svoboda). Text SC vznikl při sloužení tradiční liturgie a výslově se k tradici hlásí ve vyjádření k problematice ritů, co z jejich různosti vyplývá v SC čl. 4: „Posvátný sněm věrný tradici, prohlašuje, že svatá matka Církev přiznává všem právoplatně uznaným ritům stejné právo a stejnou úctu, a že chce, aby byly v budoucnu zachovávány a všemožně podporovány.” Pro zaviněnou neznalost a neochotu i po znalosti správně jednat jsou nutné kroky nápravy. Co jimi je? Obrácení a pokání.

Článek 9 SC to žádá: „Posvátná liturgie nevyčerpává všechnu činnost Církve. Dříve než mohou lidé přistoupit k liturgii, potřebují být povoláni k víře a obrácení: „Jak ho mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak o něm mohou uslyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni?“ (Řím 10,14-15). Proto Církev hlásá zvěst spásy nevěřícím, aby všichni lidé poznali jediného pravého Boha a toho, kterého poslal, Ježíše Krista, aby se odvrátili od svých cest a činili pokání. Věřícím pak má stále znovu hlásat víru a pokání; kromě toho je musí připravovat k přijímání svátostí, učit je zachovávat všechno, co přikázal Kristus a povzbuzovat je ke všem skutkům lásky, zbožnosti i apoštolátu. Těmito skutky se má projevit, že věřící křesťané nejsou sice z tohoto světa, že však jsou světlo světa a oslavují Otce před lidmi.“

Absenci obrácení a pokání najdem při různých špatnostech. Den spojený s koncem války a otázkou proč války vznikají a končí má odpověď: Války vznikají a nekončí pro neochotu k obrácení a pokání. Projevem obrácení a pokání určitě nebyl vznik československé církve 8. ledna 1920, s dodatkem roku 1971 “husitská.” Proč lidé v padesátých letech 20. století opustili pod tlakem ateistické ideologie křesťanství? Určitě to nebylo z touhy po pokání a obrácení! Proč brněnská diecéze vykazuje po roce 1989 v roce 1994 na bohoslužbách 119.250, v roce 2013 89.060 osob a roce 2021 62 501 účastníků? Obrácení a pokání mezi ně určitě nepatří… Nápravu je jistě dobré začít od dětí. Kdy je schopno dítě obrácení a pokání? Snadno to poznáme z toho, že nepřináší do bohoslužby jen svoje rušení a takové dítě může sobě i druhým dát dobrý příklad. Nevoďme nepokřtěné a tudíž neobrácené osoby na mši svatou a připomínejme praxi “katechumeni odejděte” po bohoslužbě slova.

Pokud při dřívější liturgii chybělo obrácení a pokání, přibylo jej se zavedením NOM liturgie Pavla VI.? Jaké plody obrácení a pokání přinesly farní plesy a noci kostelů? Kdo obrácením a pokáním může dokazát nutnost podávání na ruku? Nakolik je obrácení a pokání základní pro synodální cestu? Kritériem obrácení a pokání je katolický katechismus.

”Reforma misálu a rituálu po Druhém vatikánského koncilu dopadla žalostně.” To jsou slova v roce 2004 v anketě Katolického týdeníku oceněné knize Malá katolická liturgika Bonaventury Bouše, https://tradice.net/2013/10/2013-10-30/#gsc.tab=0. Kniha obsahuje mnoho nápadů v rozporu s katechismem z roku 1992 vydaném v Římě a texty II. Vatikánského koncilu. Jde o nezdravý kritický postoj, jehož opakem je kardinál Ottaviani a Bacci 5.6. 1969 ve Stručný kritický rozboru Nového mešního řádu https://tradice.net/2013/11/2013-11-19/#gsc.tab=0.

SC v článku 54 zavazuje k užívání latinského jazyka a nikde nenařizuje oltář čelem k lidu. Bludy jak koncil zrušil latinu a nařídil oltář čelem k lidu je třeba napravit obrácením a pokáním.

Je kázání něco co patří do mše anebo nepatří do mše a koná se před ní? SC 52: “Jako součást liturgie se velmi doporučuje homilie po evangeliu.” Tento NOM způsob má nejstarší písmenost o liturgii od sv. Justina mučedníka z roku 165. Píše kolem roku 155 pohanskému císaři Antonínu Piovi Apologii, aby mu vysvětlil, co dělají křesťané:. Čtou se paměti apoštolů nebo spisy proroků, pokud to čas dovoluje. Potom, když lektor skončil, představený nás v promluvě napomíná a vybízí, abychom následovali tyto dobré příklady.“

Příkladem obrácení je svatý Michael a Panna Maria a všichni svatí připomínaní schválenými katolickými rity.