Informaci o knize, z níž je čerpáno je v https://tradice.net/2022/08/2022-08-29/#gsc.tab=0
71. Jak přistupovat k trpícím lidem? Lidé, kteří se na exorcisty obracejí, často hledají nějaký magický zásah…Nějakou konzultaci, která by vyřešila všechny jejich problémy, aniž by sami pro to museli něco udělat. Je to právě naopak. My jim musíme pomoci, aby si uvědomili, že se musí ve víře obrátit k Ježíši Kristu. To jeho si musí vybrat jako svého Spasitele a Pána svého života. Musí tedy zaujmout aktivní postoj. Je důležité přijímat tyto lidi bez negativních předsudků. Kolik mi jich řeklo, jak špatně se k nim choval jejich farář, jak si na ně neudělal čas…Otec Emmanuel Dumont píše: “A protože se démon ze všech sil staví proti našemu posvěcení, Bůh ho rád zvláštním způsobem používá k tomu, abychom pokročili v hlubinách duchovního života cestou očištění, víry a naděje. Mnoho lidí se kvůli útokům démonů probudí a stanou se horlivými, znovu objeví, jak důležité jsou svátosti a modlitba i ostatní prostředky duchovního boje (Boží slovo, půst a bdění, almužna, mariánská zbožnost…) Zkušenost ukazuje, že to může trvat celé roky, my jim však nesmíme upírat úlevu svátostinami a exorcismem”…Navrhuji jim, aby se s důvěrou obrátili k Ježíši, lékaři se srdcem hořícím láskou

  1. S jakými žádostmi se ve farnosti nejčastěji setkáváte? Někteří psychiatři, dokonce i ateisté, mi posílají pacienty, jejichž problémy nedokážou lékařsky vysvětlit. Když se jedná o nějaký smíšený případ. samozřejmě úzce spolupracuji s lékaři. Je také důležité zjistit, v jaké duchovní kultuře se daná osoba pohybuje. Některé kultury jsou totiž ještě poznamenány neustálou přítomností zlých duchů, jimiž se klade za vinu všechno: nemoci, nehody, smrt atd…

  2. Co je žehnání? Žehnání se v původním smyslu nejprve spojuje s chválou: “Buď požehnán Hospodin!” Toto spontánní zvolání vytryskne ze srdce, které si uvědomuje dar od Boha svědčící o jeho dobrotě a milosrdenství. Je to chvála tryskající z ježíšova srdce: “Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým” (Mt 11,25)…(Lk 1,68). (Dan 3,51-90)…Na konci mše svaté můžeme slyšet i druhý význam slova v požehnání věřících knězem: “Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec…” Tato modlitba kněze, především faráře, je způsobem, jak vložit věřící pod Boží ochranu. Poznamenejme, že každý otec rodiny může doma “žehnat” v soukromé modlitbě svým dětem.

  3. Proč se žehnají věci domy, auta? Je to pověrčivost, nebo žehnání? Není divu, že démon nesnáší požehnané předměty, zvláště svěcenou vodu. Byly totiž vyrvány z jeho moci a už se s nimi nemůže spojit. Totéž platí pro ostatky svatých, svědky jejich svatosti, které ďábel nesnese…Zvláště je třeba žehnat domy, které mohly být pod vlivem zla.

  4. Dá se modlitba exorcismu vykonat na dálku? Modlitbu exorcismu na dálku praktikuji dost často v případech, které mi byly svěřeny, ale k nimž se nemohu dostat osobně…Je to praxe, k níž se uchyluji třeba na žádost vězňů nebo pacientů psychiatrických léčeben…

  5. Musí být modlitba exorcismu individuální, nebo je možné modlit se ji za skupinu lidí? Po přečtení úvodních modliteb v Rituálu je jasné, že modlitba exorcismu musí být individuální. Každý případ je jedinečný a vyžaduje veškerou pozornost exorcisty…nemohu si pomoci, abych se nepozastavoval nad poněkud spektakulárními seancemi některých evangelikálních křesťanů.

  6. Jaké jsou překážky modlitby za vysvobození a jak jim čelit? Hlavní překážkou za osvobození je chybějící obrácení. Člověk zůstává ve svém obvyklém hříchu, neukončil nečisté jednání, jež je v rozporu s evangeliem: cizoložství, sexuální promiskuita, aktivní homosexualita, dál chová zášť vůči blízkým. Odmítá odpustit, což je nejčastější a největší překážka. Nesnaží se dostatečně napravit své hříchy nespravedlnosti vůči bližnímu (pomluvy, nactiutrhání, otázky kolem dědictví…) Jak se připravit? Východisko je snadné, i když náročné. Vyžaduje určitou sebekázeň. Nejprve se připravit k dobré zpovědi, která by přezkoumala různé stránky života, osobního, rodinného, sociálního…Pak se každý měsíc zpovídat, denně se modlit, účastnit se nedělní mše. Rozvedení lidé žijící v novém manželství se musí snažit žít jako bratr a sestra, aby mohli přistupovat ke svátostem. A co se týče odpuštěni, Pán nám říká: “Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec” (Mt 6,14). Jak se k tomu postavit? “Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou!” (Mt 7,13-14). Doporučuje se tedy obrátit k životu modlitby: modlit se ráno a večer, modlit se více a lépe, s vážností a v pokoji. Modlit se srdcem a nejen rty, rozhodnout se hledat vždy vůli Boha, našeho Otce, a poslouchat jeho přikázání lásky (Dt 5,1-22; Mt 5,6 n). Požádat o biřmování (pokud již nebylo uděleno), vzdát se marností a malicherností světa. Sušně se oblékat. Dívat se na televizi s rozumem a umírněně používat internet. Některá média nás připravují o spoustu času a nabízejí mnohdy škodlivou podívanou v pornografii, erotismu, násilí. Pokud možno praktikovat pravidelně půst. Chovat upřímnou zbožnost k Panně Marii a modlit se každý den růženec, jak to po nás žádala ve Fatimě. Živit svou víru rozjímáním nad Božím slovem, učením svatých a naší matky Církve.

  7. Jak mám poradit člověku pod vlivem Zlého? Takový člověk musí postupovat ve třech směrech: obrácení, osvobození a uzdravení. Připomeňme mu, že se nemá zaměřovat na svůj problém se zlem, ale naopak se stále více obracet k Ježíši Kristu, který tuto zkoušku dopouští, stejně jako tělesná nemoc může být zkouška člověka, aby vyrostl ve víře a lásce. Jeho duchovní boj tedy nespočívá především ve vymanění z nadvlády Zlého, ale v tom, aby si uchoval aktivní víru. Je moudré mu vysvětlit, přestože to lidé opravdu neradi slyší, že utrpení je dobré v té míře, v jaké je pro něj cestou ke svatosti. Když své utrpení velkoryse přijme, pomůže mu připojit se k tajemství vykoupení pro spásu lidí. Vyzývejte ho, aby se hodně modlil (osobní modlitba, adorace, růženec), zvláště k Panně Marii a přistupoval ke svátosti smíření a účastnil se eucharistie (mše svaté pokud možno denně). Aby skoncoval se vším, co souvisí s cizoložstvím a vedl mravně bezúhonný život. se vyhýbá příležitosti ke hříchu a každý den se odvážně pouští do duchovního zápasu. Můžete mu dát napít svěcené vody, exorcizovaného oleje. lurdské vody. Jeho vytrvalost bude daleko snažší, když jej bude denně doprovázet horlivý a zkušený laik z farnosti, který se s ním bude alespoň zpočátku pravidelně vídat. Často se mne lidé ptají, proč svázanému člověku neudělit pomázání nemocmých…myslím si že třeba u člověka v hluboké depresi jsou tyto podmínky splněny, může být totiž dohnán k sebevraždě.

  8. Na co se ptát sužovaných lidí, kteří přicházejí za knězem žádat exorcismus? …Opatrnost žádá, abychom pečlivě ověřili, zda konstatované potíže nejsou čistě přirozeného charakteru, tělesného či psychického. Pokud však dojdeme k závěru, že jsou velmi pravděpodobně nadpřirozeného původu, zkoumáme, zda neexistují nějaké vstupní brány zla, ať už ve skutcích toho člověka nebo v jeho okolí. Cílem modlitby za rozvázání je zpřetrhat pouta s pochybnými lidmi a připravit se k modlitbě za osvobození od zlých duchů. Tato modlitba za rozvázání je první etapou v procesu duchovního vývoje postižené osoby, ovšem pod podmínkou, že spolupracuje osobní modlitbou…Trvám na tom, že příchozí se musí skutečně chtít obrátit…Soukromá adorace před svatostánkem je ideální místo pro modlitbu. Eucharistická přítomnost se mi zdá nezbytná, protože skrze modlitby, které vyslovuje kněz, působí sám Ježíš Kristus

  9. Jak vést modlitbu za rozvázání nebo exorcismus? …V každém případě začínám obvykle nejprve obvyklými předběžnými modlitbami Rituálu…Modlitba trvá mnohdy přes hodinu, někdy se protáhne na několik hodin. Podle mé zkušenosti se málokdy dosáhne osvobození na první exorcismus…Modlitby exorcismu se mohu pronášet v rodném jazyce nebo latinsky. Já osobně dává přednost latině, ne proto,že by snad byla účinnější, ale abych postiženého nevystrašil formulacemi…Je také vhodné požádat dotyčného, aby chválil a vzýval Ducha Svatého, “Boží prst” (Lk 11,20). Povzbudit ho, aby sám vyháněl démony jmény Ježíše a Marie…V nejtěžších případ je nutné požádat o pomoc další osoby: spolubratry kněze a jáhny, zkušené laiky, ale v malém počtu…