Informaci o knize, z níž je čerpáno je v https://tradice.net/2022/08/2022-08-29/#gsc.tab=0
11. Týká se působení démonů nás všech? Zkušenosti mi dovolují vytvořit čtyři rámcové kategorie:
1. Především jsou zde ti, které démon svede na scestí kvůli jejich neopatrnosti nebo hříchu, či dokonce neřesti. Podlehli pokušení.
2. Pak jsou zde ti, kdo jsou vystaveni útokům démona kvůli rodinnému zatížení nebo kvůli násilí, jež na nich bylo spácháno.
3. Dále ti, na něž démon útočí kvůli kletbě nebo špatnému údělu, oběti magie a čarodějnictví.
4. A konečně takoví, na něž démon útočí kvůli jejich lásce k Pánu, to jsou světci jako Jan Maria Vianney, farář arský
nebo otec Pio a další.
Satanovy útoky využívají naše neuspořádaná citová hnutí. Musíme tedy bdít nad svými vášněmi a touhami. Připomeňme si sedm těžkých hříchů: pýcha, závist, hněv, obžerství, smilstvo, lenost, lakota a můžeme připojit smutek a acedii mnichů. Všichni musíme čelit těmto pokušením: jsou součástí duchovního zápasu.
12. Kde démoni přebývají? Jsme zvyklí uvažovat v trojrozměrném prostoru a čase. To však není prostor, v němž se pohybuje démon, který nepřebývá v prostoru ani na nějakém místě. Boží slovo přesto hovoří o “ zlých duchách v ovzduší” (Ef 6,12). Jestliže je démon na nějakém místě, je to proto, že nad tím místem nějakým způsobem vykonává moc…Démon se nemůže nacházet na více místech zároveň (viz Tomáš Akvinský, Summa theologiae I ot. 50-64 a 106-114.
13. Může se vyhnaný démon vrátit? Navzdory opakovaným exorcismům existují lidé, kteří jsou osvobozeni jen částečně…Boží moudrost dokáže například předvídat, že člověk by svoji svobodu použil špatně, a že je tedy lepší, aby pokračoval v duchovním boji…Mimo to existují lidé. kteří jsou tak zranitelní a křehcí, jejichž psychický stav neumožňuje, aby nad nimi byl vykonám exorcismus. Tuto formu modlitby by nevydrželi…”Když nečistý duch vyjde z člověka, potuluje se po pustinách a hledá odpočinutí, ale nenalézá.Tu si řekne: ‘Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.’ Přijde a nalezne ho prázdný, vyčištěný a vyzdobený. Tu jde, přibere si sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a usadí se tam. Konce toho člověka jsou horší než začátky” (Mt 12,43-45). Tento text je skutečně zneklidňující…
14. Co je to ďábelská svázanost? Co je útlak nebo sužování? Působení ďábla můžeme rozlišit podle stupně intenzity na svázanost (obsese), útlak (oprese) nebo sužování (vexace) a posedlost (posese)…Svázanost může být také psychického původu.
15. Co je posedlost a podle čeho se pozná? Posedlost je tak silná nadvláda satana, že budí dojem, jako by satan byl uvnitř člověka, a tak jej své despotické vládě snáze podřizoval…Démon používá lidské tělo jako nástroj: člověk na okamžik ztrácí autonomii a svobodnou vůli. Většinou si na to nepamatuje…Posedlost je většinou potvrzena právě exorcismem…Může posedlý spáchat sebevraždu? Neznám takový případ…S trochou zkušenosti exorcista snadno rozliší záchvat způsobený posedlostí od záchvatu psychického (viz případ Valérie v této knize). Ale Zlý je…Zlý! Nechce být odhalen, a tak může lstivě zneužívat příznaky psychicky nemocného člověka a skrývat se za nimi…Závěrem chci říci, že případů posedlosti není mnoho, ale ne zas tak málo. A dokážeme si jistě představit, že budou čím dál častější, jak se bude naše společnost posunovat směrem k pohanství. Je samozřejmě neodmyslitelné mít k vykonání modlitby souhlas posedlého. V těžkých případech je nutné nechat jej předem podepsat souhlas a zajistit si účast lékaře.
16. Je démon všemocný? Bible nikdy nestaví moc zla na roveň Bohu nebo Kristu…Nejsme proti démonovi bezbranní. Pokud věříme v lásku a osvobozující moc Pána Ježíše, je nám vítězství nad všemi formami zla k dispozici. Dokáže démon konat zázraky? Ne, ale určité druhy překvapivých jevů, “divů”, jimiž nás chce svést nebo se předvést! Tak se mluví v knize Zjevení o “šelmě”, která klame lidi svými zázračnými znameními (srov. Zj 19,20).
17. Může být v jednom případě posedlosti přítomno více démonů? Ano, připomeňme si Marii Magdalskou, v níž jich bylo sedm! V gerazenském posedlém jich byl celý “pluk” V 19. století v Alsasku měli v sobě posedlí chlapci v Illfurtu démony dva: Ypese a Oribu. Měl jsem příležitost vykonat exorcismus nad jednou padesátiletou ženou, která měla v sobě pět démonů, kteří prozradili svá jména: Shakouna, Kaya, Harbi, Miako, Dagoulo (viz případy Marinette a Albérica v knize). Byla osvobozena po zápase, jenž trval dvanáct let, zažila stovky exorcismů. Čím je posedlost starší, tím je osvobození zdlouhavější a obtížnější, protože démoni jsou už pevně usazeni.
18. Znamená posedlost, že démon bydlí v těle posedlého? Bylo by přehnané si myslet, že démon v těle posedlého bydlí jako nějaký nežádaný nájemník! Výrazy použité v evangeliích na toto téma mohou takový dojem vyvolávat, jako například v tomto úryvku od Marka: “Když Ježíš viděl, že se lid sbíhá, pohrozil nečistému duchu: „Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji: Vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej!“ Duch) vykřikl, silně jím zalomcoval a vyšel (Mk 9,25-26). Je to spíše nadvláda, která se může v určitých momentech projevit výrazněji a působit dojmem, že démon jedná jakoby z vnitřku posedlého.
19. Může démon posednout světce? Ano, démon skutečně některé světce posedl. Člověk může být ve stavu milosti, a přesto posedlý, a vést proto tvrdý duchovní boj. Známe mnoho takových případů. Jen pro ilustraci blahoslavená Eustochie z Padovy, blahoslavená Marie od Ukřižovaného Ježíše, Antoine Gay, paní Rolandová…
20. Dokáže démon vyvolat tělesné a duševní onemocnění? Odpověď je třeba dobře uvážit, protože obecně vzato mají tělesné a duševní choroby své přirozené příčiny. Přesto jsem konstatoval, že působení démona dokáže vyvolat potíže různého charakteru…Nezapomínejme, že přirozené a ďábelské příčiny mohou být smíšené…myslím, že takový případ je nejčastější, jako je tomu třeba u některých pacientů v péči psychiatrických klinik…