Informaci o knize, z níž je čerpáno je v https://tradice.net/2022/08/2022-08-29/#gsc.tab=0
31. Co je kletba, uhranutí nebo očarování? Kletba je schopnost uškodit druhému přivoláním démona. Má tedy tři účastníky: toho, jenž chce uškodit, čaroděje, který kletbu přivolává a oběť. Obecně kletbu přivolává nějaký prostředník, kterému říkáme například mág, čaroděj, zaklínač a podobně, který uzavřel dohodu s démonem, aby dodal svému umění účinnost, Člověk, jenž se snaží uškodit, přivolává démona do svých služeb, aby mu pomohl působit na třetí osobu. Tomu říkáme čarodějnictví nebo černá magie. Takzvaná bílá magie údajně koná dobro, ale je stejně nebezpečná, protože bere do hry démona. Říká se jí bílá, protože může být po nějaký čas prospěšná…Ale to jen k oklamání člověka. Vždy totiž nastane chvíle, kdy si démon vybere svoji odplatu, a tehdy přichází utrpení, často velké. Existují kletby slutečně? Abych pravdu řekl, sám jsem o tom zpočátku pochyboval…Ale poté, co jsem pobýval delší čas v Africe, a hlavně poté, co jsem se stal exorcistou, o nich nejenže nepochybuji, ale skutečně v ně věřím a vím, že dokážou napáchat vážné, ba dokonce nenapravitelné škody…Někdy je zapotřebí měsíců a let bojů k dosažení svobody…a někdy přichází jen další neúspěch…Všechny pohanské civilizace znaly a znají čarodějnictví. Je to univerzální fenomén v čase a prostoru. Koneckonců můžeme citovat Deuteronomium, které vyzývá Izraelity, aby se měli na pozoru před podobnými praktikami a to už je 2500 let: “Ať se u tebe nenajde nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec zabývající se věštbami, kouzelník ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se dotazuje duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo mrtvé žádá o radu.” Dnes, kdy naše původně křesťanské společnosti se stávají pohanskými, se tyto praktiky masivně vracejí. Když ubývá skutečné víry, narůstá pověrčivosti. Zde uvádím několik strašných případů, s nimiž jsem se setkal…
32. Jaké formy kletby existují? Vycházím z poznatků Jeana Pliyi a svých osobních zkušeností. O milostné kletbě můžeme hovořit, pokud je cílem podpořit nebo zmařit nějaký milostný vztah… Zhoubná kletba se snaží vyvolat tělesné nebo psychické zlo, uškodit v rodině či v práci. Kletba přenosem přenáší na oběť utrpení prováděné na figurce, fotografii nebo oblečení oběti, někdy dokonce na krvi či lidských ostatcích…Kletba hnilobou má za úkol přivolat na oběť nemoc, nejlépe smrtelnou, prostřednictvím drobného mrtvého živočicha, který je zakopán poblíž oběti: krysy, žáby, ptáka…Kletba je takzvaně přímá, když útočník nechá oběť vypít nebo sníst něco prokletého. Proto je lepší od pochybných osob nic nejíst. Kletba je nepřímá, když působí skrze předmět nebo zvíře. Hodně jsem přemýšlel o tom, proč je kletba tak tragicky účinná a tak těžce se jí zbavuje. Možná je to proto, že se v ní spojuje hned několik forem nenávisti: nenávist proklínajícího, nenávist prostředníka, např. zaklínače a nenávist démona. Než dojdeme k závěru, že jsme se stali obětí kletby, musíme samozřejmě důkladně prošetřit případné přirozené, lékařské a psychické příčiny svých obtíží. Do našich zemí se vrací silná pohanská mentalita kdy se jakékoli neštěstí připisuje okultním příčinám pocházejících od zlých lidí…
33. Je v dnešní době hodně obětí kletby? “Nespočet.” tvrdí mons. Ottavio Micheliny (1906-1979) v knize Ježíšova poselství věrným kněžím a věřícím. “A přesto slovo kletba, jež je zdrojem nevýslovného utrpení, vyvolává překvapení, pochyby a nevěřícnost, dokonce u těch, kteří jsou její obětí. Vyvolává posměch a veselí u těch, kteří na ni nevěří. Vyvolává údiv, ba dokonce skandál u těch, kteří by ji měli důvěrně znát, vědět, kde se bere, co ji způsobuje, a měli by umět poradit způsoby a cesty, jak se bránit, a ukázat, jakými zbraněmi bojovat(…) Takže jsme skončili tak, že jsme kněžím zakázali ‘žehnat’ oběti kletby, omezili jsme použití svěcené vody(…) Fakt, že vůbec o kletbě mluvíme, se považuje za omyl, za známku nevědomosti a tmářství, ačkoli tmářství je právě vlastní ďábelské povaze démonů, kteří je skrze svou ‘církev’ na světě šíří a podporují mezi dušemi a efektivně kletby využívají. Kletba je jedním z mnoha způsobů, jimiž temné pekelné mocnosti lapají nezkušené, slabé a bezbranné duše, ať již proto, že nemají duchovní doprovod, nebo pro jejich vlastní nedbalost nebo pro nedostatek těch, kteří byli povoláni pečovat o jejich duchovní život, duše přitahované zapovězenými divy a téměř vždy oklamané.”
34. Můžeme se stát obětí ďábla bez vlastního zavinění? Člověk se může stát obětí ďáblova vlivu, aniž by za to nesl morální zodpovědnost. Stane se obětí ďábelské nákazy. Ta může přijít z rodiny, z jeho okolí nebo skrze násilí, jemuž byl v mládí vystaven. Člověk se také může stát obětí kletby nebo zlořečení. Tyto případy jsou velmi bolestné. Křest je významná ochrana. Můžeme ovšem řící, že nepokřtění jsou vůči působení démonů zranitelnější. V případě existujících pout bude katechumen potřebovat vícero exorcismů předtím, než bude pokřtěn, protože svátost sama o sobě osvobození nepřináší. Setkal jsem se minimálně se dvěma lidmi, kteří byli čerstvě pokřtění a jejichž poměrně pevná démonická pouta nebyla během katechumenátu rozpoznána. Žadatelé o křest, zvláště dospělí, přicházejí dnes ze všech stran a je třeba, aby se při katechumenátech v diecézích těchto lidí dotazovali na případné okultní praktiky, jichž se třeba z nevědomosti mohli zúčastnit…
35. Co můžeme říci o čarodějnictví? Čarodějnictví dokáže zasáhnout lidské zdraví, majetek, vztahy, práci. Proto je nebezpečné. O rudé magii hovoříme v případě, když se lidé pomocí magie snaží vzbudit lásku muže nebo ženy…O černé magii mluvíme tehdy, když jde o to, napáchat třetí osobě různé škody…Někteří hovoří o bílé magii (marabutové, média, léčitelé…)a mají za to, že je možné s ní skrze vzývání “duchů” konat dobro, ale je to iluze, protože i v takovém případě se vydávají do rukou démonů. Nejznámějšími a nejčastějšími rituály jsou vúdú, macumba, africké rituály (severní a černá Afrika), ale také všechny praktiky, které se dnes šíří po Francii a Evropě…
36. Paranormální jevy a parapsychologie? Paranormálními jevy rozumíme některé jevy nevysvětlitelné současnými vědeckými znalostmi…Telepatie je schopnost vnímat cizí myšlenky bez pomoci smyslů…Předvídání budoucnosti (prekognice)…Poznání minulosti (retrokognice)..Xenoglosie je znalost cizích jazyků, které jsme se neučili. Telekineze je působení na hmotu na dálku…Materializace (teleplastie) je zhmotňování nějakého předmětu bez zjevné příčiny…Levitace předmětu nebo osoby…Opakující se jevy klepání, hlasy, záblesky, pachy, rozbíjení věcí, rozdvojování a cestování mimo tělo. Vyjití z fyzického těla a cestování v “éterickém” těle (NDE: near death experience, OBE: out of body experience). Všechny “mystické” jevy…Závěr je ten, že takzvané paranormální jevy se dají velmi snadno vysvětlit působením andělským nebo mimopřirozeným. Ale jelikož je ta správná teologie andělů málo známá, někteří autoři se uchýlili k pseudovýkladu…
37. Kde se vzal satanismus? Satanismem rozumíme kult uctívání satana. Je to karikatura kultu uctívání Boha a Ježíše Krista. Satanismus pochází z Anglie a USA. V Anglii je nejznámější postavou Alexander Crowley (1875-1947)…Nejprve se přidal k zednářské skupině původem z Německa, k Řádu Východního řádu. V roce 1920 založil na Sicílii Satanův klášter, jenž byl místem zhýralosti a nejrůznějších perverzí a kde se praktikovaly kultovní orgie. Sex a drogy zde byly hlavními prvky. Klášter byl v roce 1923 uzavřen nařízením italské vlády. Crowley vstoupil v známost publikováním knih a článků. Dostal přízvisko “nejzvrácenější muž světa…V USA můžeme zmínit Church of Satan Antona La Vyey…La Vey vysvětluje, že uctívání ďábla není nic jiného než náboženství hmoty a těla, což symbolizuje nahá žena na oltáři. V roce 1975 čítala jeho “církev” 10 000 stoupenců…Sethův chrám založil v roce 1975 Michael Aquino, jenž nejprve spolupracoval s La Veyem, ale pak se s ním rozešel…Mansonova Final Church, sekta, která má mezi svými deseti přikázáními “Budeš zabíjet…”Luciferiáni. Je třeba je rozlišovat od satanistů. Podle nich je Lucifer, Světlonoš mnohem mocnější bytost než satan. Vzdávají svůj hold Luciferovi a vyzdvihují jeho pýchu a neposlušnost…Satanisté “amatéři. Všichni stoupenci satanismu nejsou nutně součástí nějaké struktury nebo jasně vymezeného proudu…
38. Jak vypadají satanské rituály? Není nutné se pouštět do odporných podrobností těchto rituálů, které jsou většinou karikaturou katolické liturgie…L’Osservatore Romano z 30.7. 1990 uvádí: “Každoročně zmizí v Itálii stovka lidí a nikdo už nikdy nic nezjistí; mnozí z nich jsou dospívající a děti. Za tři měsíce zmizelo 15 dětí. Za tři roky je to 84 ztracených dětí.” Tato zmizení mohou mít různé příčiny, ale jednou z nich je také pravděpodobně satanistický únos…”O sobotní noci” píše Michaela v knize Opustila jsem satana “jsme obětovali satanovi všechny mladé, kteří se oddávají drogám a sexu a zasvětili jsme mu všechny, kteří zahynou při nehodě pod vlivem alkoholu a drog, až pojedou domů z tahu.” A dodává: “Pro satanisty je vyloženě výhodné, když najdou někoho nepokřtěného, protože do něho dokáže démon vstoupit bez jakéhokoli odporu. Navíc jsem se dověděla, že gynekologové a porodníci v jedné nemocnici patří do sekty a zasvěcují satanovi všechny novorozence ve chvili, kdy přicházejí na svět…”
39. Smlouva s ďáblem. Jaké má následky? Na tuto otázku bych odpověděl jedním příkladem: při vykonávání služby exorcisty jsem se jednou modlit za jistého Christopha, který vzýval satana, aby uspěl u zkoušky. Při modlitbě zřeknutí nedokázal vyslovit: “Zříkám se” i když jsem ho vyzýval. Démon mu v tom chtěl zabránit. Ale Christophe naštěstí nezašel tak daleko, že by podepsal smlouvu krví. Protože podepsat smlouvu krví je ještě závažnější skutek: démon má volné pole působnosti, aby se zmocnil duchovních schopností rozumu i svobodné vůle člověka…
40. Jaké dnes existují satanistické skupiny? Uctívači jsou diskrétní, tím spíš, že mnohdy mohou být kompromitován krvavými zločiny…Můžeme se opřít o pár přibližných čísel, která poskytl Gilles Jeanguenin, exorcista v Itálii. V roce 2000 napočítal v Londýně 60 000 jedinců. V turíně 40 000. V San Francisku 20 000…Podle otce Jeanguenina je ve světě asi 300 až 500 000 satanových stoupenců…Skupiny na hraně satanismu jako Black Sabath nebo Led Zepellin atd., punkrockové nebo metalové kapely vytvářejí hudbu založenou na principu “beatu”, tedy synkopickém rytmu, který dráždí smysly a pudy, zvláště sexuální, o hlasitosti o 20dB vyšší, než je normální snesitelná hladina. Kromě toho tyto texty často propagují násilí, někdy výslovně, jindy jen podprahově.. Tady je několik příkladů náhodně vybraných z písniček různých kapel: “Bůh mi řekl, abych tě zaživa stáhl z kůže, zabíjím děti, rád vidím, když umírají”, “Rozpláču jejich matky! Rozmáznu je pod autem, chci je slyšet řvát!” “Dát jim otrávené bonbóny!” A podobně…