Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od času Jana Křtitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout: on je Eliáš, který má přijít (evangelium sv. Matouše 11,11-14)
Slavíme jenom narození Janovo a narození Kristovo. To musí mít svůj důvod…Jan jakoby stál na rozhraní dvou Zákonů, Starého a Nového. Že Jan tvoří jakýsi předěl, to dosvědčuje sám Pán slovy: Proroci a Zákon až do Jana Křtitele. Je představitelem toho, co je staré, a hlasatelem toho, co je nové (sv. Augustin, Sermo 293)
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že ke mně přichází matka mého Pána? Vždyť jakmile se zazněl tvůj pozdravu v mých uší, dítě se živě radostně pohnulo v mém lůně (sv. Alžběta, matka sv. Jana Křtitele v Lukašově evangeliu 1,39-44)
Svatý Jan Křtitel byl přítomností neporušené Panny jako atlet pomazán olejem dříve, než se narodil, a proto obdržel čistotu těla a nevinnost duše (sv. Ambrož)

Co znamená Připravte cestu, ne-li správně proste? Co znamená Připravte cestu, ne-li smýšlejte s pokorou? Z Jana si vezměte příklad. Považují jej za Krista, on odpovídá, že není tím, za koho jej považují, a nezneužívá cizího omylu pro nějaké zpupné vyvyšování (sv. Augustin)
Otevřela se nebesa Kristu pokřtěnému ne rozdělením živlů, nýbrž duchovním očím, jak též Ezechiel připomíná na začátku své knihy, že se otevřela nebesa
Kdyby jenom Kristus byl pokřtěn Janovým křtem, nechybělo by těch, kteří by tvrdili, že křest Janův, kterým byl pokřtěn Kristus, je hodnotnější nežli křest Kristův, jímž jsou jiní křtěni (sv. Augustin, k Janovu evang.)

Nelze pochybovat, že svatý Jan trpěl ve vězení a v okovech pro našeho Vykupitele. Jemu předem vydával svědectví a za něj položil také svůj život. Pronásledovatel sice od něho nežádal zapření Krista, ale zamlčení pravdy. To však znamená, že zemřel kvůli Kristu. Vždyť přece Kristus říká: Já jsem pravda (sv. Beda C., homilie 23)
Kolik prospívá nauka víry křtěncům dosud nepokřtěným, tolik prospívá křest Janův před křtem Kristovým. Jako předchůdce kázal pokání a předpovídal křest Kristův a zval k poznání pravdy, která se světu zjevila, tak služebníci Církve nejprve poučují, potom vytýkají hříchy a potom slibují ve křtu Kristovo odpuštění (Beda C.)

Pouze svítit je marné. Jen zahřívat je málo. Svítit a zahřívat je dokonalé…Především apoštolům a duším apoštolským platí slovo: „Tak vaše světlo sviť před lidmi“. Musíme tedy opravdu hořet, a to hořet mocně (sv. Bernard, Promluva o Janu Křtiteli)

Jeho předchůdce však, Jan Křtitel, připravil a přichystal předem lid na přijetí Slova života, když před ním zvěstoval, že On je Kristus, na kterém spočinul Duch Boží (srov. Jn 1,33), úzce spojený s Jeho tělem (sv. Irenej, Demonstratio apostolicae praedicationis)

Jako byl Kristus pokřtěn od Jana ve vodě, tak musel být Jan od Krista pokřtěn v Duchu (sv. Jeroným k Mt evang.)

Nechť Církev tvá, Bože, čerpá radost z narození svatého Jana Křtitele, skrze nějž poznala svého znovuzrození původce, Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého… (liturgie římská, svátek Jana Křtitele 24.6. postcommunio)

Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: »Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení (evangelium sv. Matouše 3,7-8)

Aby zachoval řád předchůdce, jenž narozením předešel narození Páně, také křtem předešel křtícího (sv. Řehoř V., o Janu Křtiteli)

Ze čtyř důvodů bylo vhodné, aby Jan křtil. A to nejprve, protože měl být od Jana pokřtěn Kristus, aby posvětil křest, jak píše Augustin k Janovu evangeliu. Za druhé, aby byl Kristus zjeven…Za třetí, aby svým křtem navykl lidi na křest Kristův… Za čtvrté, aby přiváděl lidi ku pokání a připravil lidi k hodnému přijetí křtu Kristova (sv. Tomáš A., Summa teologická )
Janův křest neměl přestat pokřtěním Kristovým. A to nejprve proto, jak píše Jan Z. „kdyby přestal křtít“, po křtu Krista, „myslilo by se, že jedná z žárlivosti nebo hněvu“. Za druhé, protože kdyby přestal křtít, když Kristus křtil, „uvedl by svoje učedníky do větší řevnivosti“. Za třetí, protože neustal křtít „posílal své posluchače ke Kristu“. Za čtvrté jak Beda píše „ještě trval stín SZ a předchůdce nemá přestat, než se pravda zjeví“ (sv. Tomáš A. Summa teologická III,38)

A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů pro slitování a milosrdenství našeho Boha, kterým nás navštívil Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje (sv. Zachariáš a jeho slova o svém synu sv. Janu Křtiteli, Lk 1,76-79)