Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda (evangelium sv. Jana 17,14-17)

Mějme neustále před očima bázeň Boží a pamatujme na smrt. Mějme v nenávisti svět a všechno, co je v něm. Nenáviďme tělesné pohodlí a zřekněme se tohoto života, abychom žili pro Boha. To se od nás totiž bude žádat v den soudu (opat Antonín)
Dábel nenávidí všechny křesťany, nejvíce však panny a mnichy. Pokušení jeho překonáme snadno, nebudeme-li důvěřovati sobě, nýbrž spolehneme li ve všem na Boha
Jsi-li zhanoben či ostouzen, nechovej nenávist vůči tomu, kdo tě zneucťuje (opat Antonín)

Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova (prorok Amos, Am 5,15)

Ne každý, kdo se hněvá, nenávidí – to platí až do té míry, že někdy svědčí o větší nenávisti, jestliže se nehněváme. Představ si třeba chlapce, který by si chtěl hrát v řece, v jejímž proudu by zahynul: jestliže to vidíš a laskavě mu to dovolíš, nenávidíš (sv. Augustin, Sermo 82)
Hříchy nenávidět, bližního milovat (sv. Augustin)

Šiřme o svátku radost a obejměme se. Kvůli zmrtvýchvstání nazývejme bratry i ty, kteří nás nenávidí. Kvůli zmrtvýchvstání všechno odpouštějme (byzantský velikonoční hymnus)

Jako vždy, ať už se připravujete na oslavu Narození Páně či jakoukoli jinou církevní slavnost, se především chraňte opilství, přemáhejte hněv, jako kdyby to byla nějaká zuřivá šelma, vyžeňte ze svých srdcí veškerou nenávist, jako kdyby to byl nějaký smrtelný jed, a ať mezi vámi vládne taková láska, jež sahá nejen k vašim přátelům, ale rovněž k vašim nepřátelům, abyste mohli s klidným svědomím v modlitbě Páně říct: „Odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.“ (sv. Cesarius z Arles, Adventní homilie)
Svatý Jan také hlasitě volá: „Kdo nenávidí bratra svého, jest ve tmě a chodí ve tmě a neví, kam jde, neboť tma oslepila oči jeho,“ a dále: „Řekne-li někdo: ,Miluji Boha‘, ale nenávidí-li bratra svého, jest lhář; neboť kdo nemiluje bratra svého, kterého vidí, kterak může milovati Boha, jehož nevidí?“ Kdokoli tedy ve svém srdci chová nenávist nebo hněv a hromy jako tyto jej nevyděsí ani neprobudí, ten nemůže být počítán mezi spící, ale mezi mrtvé (sv. Cesarius z Arles, Adventní homilie)

Když svět křesťana nenávidí, proč máš rád toho, kdo tě nenávidí, a nejdeš raději za Kristem, který tě vykoupil a miluje tě? Jan ve svém listě upozorňuje, volá a nabádá, abychom nemilovali svět a neřídili se tělesnými žádostmi. Nemilujte svět, říká, ani to, co je ve světě. Jestliže kdo miluje svět, není v něm Otcova láska. Vždyť všecko, co je ve světě, je žádost těla, žádost očí a honosný způsob života. Svět však pomíjí a s ním i jeho žádost. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává navěky (sv. Cyprián, traktát O smrtelnosti)

Mějme v nenávisti ty, kteří si nenávist zaslouží, vzdalme se od těch, od nichž se Bůh vzdálil, vyznejme před Bohem s celou rozhodností náležící heretikům: „Zdali nemáme nenávidět ty, ó Pane, které ty nenávidíš?” (sv. Cyril J., katecheze XVI)

Pokud někdo, aby ukojil chtíč nebo z promyšlené nenávisti, učiní cokoliv muži či ženě nebo jim podá něco k pití, že muž nemůže plodit nebo žena počít, nebo se nemůže narodit potomstvo, ať se na něj hledí jako na pachatele vraždy (Dekrety IV, 5; sestavil sv. Rajmund z Peňafortu z pověření Řehoře IX.)

Všechny tyto kletby pak vloží Hospodin, tvůj Bůh, na tvé nepřátele a na ty, kdo tě nenávistně pronásledovali (SZ, Deuteronomium 30, 7)

Dobré je víno Zákona, to znamená dobré je přikázání, jestliže slyšíš: Miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele. Ovšem lepší a silnější je víno evangelia, jestliže slyšíš: Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí (Faustus z Riez, Sermo 5 de Epiphani)

Křesťanství není věc přesvědčování, ale velikosti, i když je u světa v nenávisti (sv. Ignác z A.)

Že se Syn Boží měl narodit a jakým způsobem a kde to bylo pro něj předurčeno, aby se narodil, a že Kristus je jediným věčným Králem, to proroci zvěstovali. Také předpověděli, jak On, pocházející od lidí, měl uzdravovat ty, které uzdravil, a vzkřísit ty mrtvé, které vzkřísil, a jak měl být nenáviděn a pohrdán a trpět a být zabit a ukřižován, jak Ho (vskutku) nenáviděli, pohrdali a zabili (sv. Irenej, Demonstratio apostolicae praedicationis)

Měj v nenávisti všechny světské věci i tělesnou pohodu, protože to všechno z tebe udělalo nepřítele Božího. Jako totiž vede člověk boj se svým nepřítelem, tak se také musíme dát do boje s tělem, aby nezpohodlnělo (poustevník Izaiáš)

Bázeň Páně nenávidí zlo (sv. Jan Kassián)

Jestliže duchovní pastýř nechce být navěky zatracen, musí bez milosti bičovat všechny neřesti ve farnosti, musí přitom šlapat po všech lidských obavách, po pohrdání i nenávisti ze strany farníků (sv. Jan Vianney, kázání)
Křesťan, který miluje Boha, má odpor k tomu, co Bůh nenávidí. Z toho vyplývá, že modlitba hříšníka, který se nechce obrátit nemá žádnou cenu (kázání)
Mstiví! Pamatujte, že vaše modlitba, pokání, přistupování ke svátostem a almužny vám nic nepomohou, pokud budete v srdci živit nenávist (sv. Jan Vianney, kázání)

Už jsem ti řekl, že mí služebníci z lásky ke mně odnímají jed své smyslnosti dvojsečným nožem: nenávistí k neřesti a láskou ke ctnostem (sv. Kateřina S., Dialog 46)
Dobře si uvědomte, že když setrváte v nenávisti, urážíte mne, protože překračujete má přikázání, a urážíte i bližního, protože mu nedáváte lásku (sv. Kateřina S., Dialog 156)

Ať nás tvá mocná ruka střeží a tvé rameno ať nás ochrání před každým hříchem i před těmi, kteří nás nespravedlivě nenávidí (sv. Klement I., list do Korinta 59)

Neboť popouzeni otcem svým, knížetem rozbrojů ďáblem, jali se pohrdati všemi současníky tu vrstevníky svými. Z toho vznikla roztržka a nenávist převeliká mezi řečenými velmoži Tunnou a Gommonem a paní jejich, až všecko myšlení a mluvení paní točilo se ve dne v noci kolem toho, jak je zahubiti. To když pozoroval zmíněný násilník Tunna, přepaden hrozným strachem, prchl se vším příbuzenstvem z té země tu všemi nenáviděn jako poběhlík tu vyhnanec sem tam se potuloval tu nikdo z pokolení jeho už neměl přístupu do domova svého. Gommon pak, když s bratrem svým hledal útěkem úkryt, byl chycen tu na hrdle potrestán tu tak života nynějšího i budoucího i s bratrem pozbyl. A paní jejich vidouc, že prchají, všecek vztek svého jedovatého srdce vylila na potomky jejich tu všecky od nejstaršího do nejmladšího jedním a týmž dnem a ortelem utratila (Kristiánova legenda o vrazích sv. Ludmily)

Navždy budeš nenávidět Zlého. Budeš soudit spravedlivě. Nebudeš vyvolávat roztržky, ale svářící se sblížíš a usmíříš. Budeš vyznávat své hříchy (list Barnabášův IV)

Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu (SZ,Leviticus 19, 17)

Dej nám, prosíme, Pane, následovat, co uctíváme, abychom se učili i nepřátele milovat, ježto slavíme narozeniny toho, jenž se uměl také za pronásledovatele přimlouvat u Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého… (liturgie římská, svátek sv. Štěpána, vstupní modlitba)

Vzývali Hospodina, aby pohlédl na lid všemi pošlapávaný, aby se slitoval nad chrámem znesvěceným bezbožnými lidmi, aby se smiloval i nad poničeným městem, jemuž hrozilo, že bude srovnáno se zemí, prosili ho , aby vyslyšel hlas krve k němu volající. Ať nezapomene ani na zločinné vraždění nevinných dětí a zlým ať dá pocítit svou nenávist za rouhání pronesená proti jeho jménu (II. Makabejská 8,2-4)

Budou vás mučit a zabíjet, u všech národů budete pro mé jméno v nenávisti. A tehdy se mnozí pohorší, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Vystoupí také mnoho falešných proroků a ti svedou mnoho lidí. A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska. Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen (evangelium sv. Matouše,24,9-13, NZ)

Slyšte představitelé Jákobovi, vůdcové izraelského domu! Což není vaším úkolem znát právo? Dobro nenávidíte a milujete zlo, stahujete z lidu kůži a z jeho kostí maso (Micheáš 3,1-2)

Jestliže nejdřív nezačneš nenávidět, nebudeš pak moci milovat. Jestliže nezačneš nenávidět hřích, nebudeš dělat spravedlnost, jak je psáno: Odvrať se od zlého a čin dobro. Ale i v tom všem je to úmysl, co Bůh všude hledá. Vždyť Adam byl v ráji a přestoupil Boží přikázání, zatímco Job seděl na hnojišti a zachoval ho. Bůh tedy žádá od člověka dobrý úmysl, a aby se ho vždycky bál (mnich, neznámý)

Neboť jako prášek na váze, tak jest před tebou vesmír, a jako krůpěj rosy, která před svítáním na zemi spadla. Ale ty smilováváš se nade všemi, ježto všecko můžeš, a přehledáš hříchy lidské, by se káli. Vždyť miluješ všecko, cokoliv jest, a nic nemáš v nenávisti z těch věcí, které jsi učinil; neboť, kdybys byl něco nenáviděl, nebyl bys to [ustanovil aniž] učinil (kniha Moudrosti 11,23-25)
Bůh totiž stejně nenávidí bezbožníka i bezbožnost jeho (kniha Moudrosti 14,9)

Jestliže jsme přešli ze smrti do života, protože jsme přešli od nevěry k víře, nedivme se, že nás svět nenávidí. Vždyť nikdo, kdo nepřešel ze smrti do života a zůstal ve smrti, nemůže mít rád lidi, kteří přešli, abych tak řekl, z temného domu smrti do budovy postavené z živých kamenů, v které je světlo života (Origenes, Povzbuzení k mučednictví)

Modlete se i za krále a za všechny, kteří mají v rukou moc, i za ty, kdo nás pronásledují a nenávidí. Modlete se také za nepřátele kříže, aby na všech bylo zřejmé vaše ovoce a abyste v něm byli dokonalí (sv. Polykarp, list Filipanům)

Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou, protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili, nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili (SZ,kniha Přísloví 1,28-30)
Šest věcí jest, jež nenávidí Hospodin, ano, sedm jich má v ošklivosti: pyšné oči, lživý jazyk, ruce krev nevinnou prolévající, srdce jež vymýšlí zlé plány, nohy jež rychle běží za zlým, svědka lživého, jenž křivě mluví, toho, kdo svár šije mezi bratry (6,16-19)
Nenávist vzbuzuje spory a hádky, všecky však chyby přikrývá láska (10,12)
Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten , kdo šíří pomluvy, je hlupák (10,18)
Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist(15,17)
Kdo šetří metly, nenávidí syna svého; ale kdo ho miluje, záhy jej kárá (23,24)
nenávist může podvodně zakrýt, ale ve shromáždění bude jeho zloba odhalena (SZ, kniha Přísloví 26,26)

Když totiž duše pojme nenávist k hříchu, věnuje všechny své síly tomu, aby se zabydlela ve ctnosti, promění svůj život a přijme do sebe milost Ducha Svatého, bude celá nová, bude znovu stvořena (sv. Řehoř Nyssy, O křesťanských zásadách)

Jiné je nekonat dobro, a jiné nenávidět dárce dober; jako je jiné hřešit z unáhlení, jiné z rozvahy (sv. Řehoř V., Moralia XXV)
V této věci je třeba, bratří nejmilejší, míti bedlivě na zřeteli, že dávný nepřítel, odváděje naši mysl k rozkoši z věcí časných, popouzí proti nám slabšího bližního, aby usiloval zmařiti to, co milujeme. A konaje to nepečuje dávný nepřítel o to, aby zmařil pozemské věci, nýbrž aby v nás zabil lásku. Neboť náhle vzplaneme nenávistí; a zatím co navenek toužíme býti nepřemožení, uvnitř trpíme těžké rány; zatím co venku bráníme malé věci, uvnitř ztrácíme největší; neboť zatím co milujeme věc časnou, ztrácíme pravou lásku (homilie 27)
Když zajisté cestoval Pavel do Jerusalema, vzal prorok Agabus jeho pás a svázal si jím nohy, řka: Muže, jemuž náleží tento pás, takto spoutají v Jerusalemě. (Sk. 21; 11.) Co však říkal ten, jenž dokonale nenáviděl svou duši? Jsem hotov nejen se dáti spoutati, nýbrž i umřítí v Jerusalemě pro jméno Pána Ježíše; aniž pokládám duši svou za dražší sebe. (T. 21; 13, 20; 24.) Ejhle, jak milováním nenáviděl, ba nenáviděním miloval duši svou, již toužil vydati na smrt pro Ježíše, aby ji vzkřísil k životu ze smrti hříchu! Podle tohoto rozdílu své nenávisti tedy uzpůsobme
i svou nenávist k bližnímu (sv. Řehoř V., homilie 37)

Miloval jsem spravedlnost a nenáviděl nepravost, proto umírám ve vyhnanství (umirající papež sv. Řehoř VII.)

Pak ji však Amnón začal převelice nenávidět. Nenávist, kterou k ní pociťoval, byla větší než láska, kterou ji miloval. Amnón jí poručil: „Ihned odejdi!“ (SZ, II. Samuelova 13, 15)

Neměj v nenávisti těžkých prací zemědělských, jsoutě ustanoveny od Nejvyššího (kniha Sirachovec 7,16)
Vždyť i Nejvyšší má v nenávisti hříšníky a bezbožníky po zásluze potrestá (Sir 12,6)
Hospodin má v nenávisti každou ohavnost, a nemají ji v lásce ani ti, kdo se ho bojí (Sir 15,13)
Navrať se k Nejvyššímu a odvrhni od sebe nepravost, měj ve velké nenávisti každou ohavnost (Sir 17,26)
kdo ovládá svůj jazyk, bude žít beze svárů. Kdo nenávidí klevety, zakusí méně zla (Sir 19,6)
Klevetník poskvrňuje sám sebe a tam, kde bydlí, bude v nenávisti (Sir 21,28)
Jsou lidé, kteří mlčí a jsou pokládáni za moudré; a jsou lidé, kteří jsou v nenávisti, protože mnoho mluví. Jsou lidé, kteří mlčí, protože nevědí, co mají říci; a jsou lidé, kteří mlčí, protože mají na mysli příhodnou dobu. Člověk moudrý pomlčí do času, ale mluvka nerozumný přehlédá čas. Kdo mnoho mluví, škodí sám sobě, a kdo si [neprávem] moc osobuje, bývá v nenávisti. Kdo je upovídaný, vyslouží si opovržení, kdo zneužívá moc, vzbudí nenávist (Sir20,5-8)
Jakoukoli mstivost, jenom ne mstivost z nenávisti! Jakýkoli trest, jenom ne trest od nepřítele!(Sir 25,14)
Pamatuj na poslední věci a zanech nenávisti, mysli na svůj konec ve smrti a dbej na přikázání (Sir 28,6)
Někdo mudruje jen o slovech, a je proto v nenávisti (kniha Sirachovec 37,20)

Co sám nenávidíš, nikomu nečiň! (SZ, Tobiáš 4,15)

Jako je dobro předmětem lásky, tak zlo je předmětem nenávisti (sv. Tomáš A., Summa teologická I-II,29)
Každá nenávist pochází z nějaké lásky jako z příčiny…je nemožné, aby nenávist byla jednoduše silnější než láska…je třeba, aby láska, jednoduše řečeno, byla silnější než nenávist…Ale přece se někdy zdá nenávist silnější než láska pro dvojí…je více smyslová…za druhé, protože se nepřirovnává nenávist k lásce, sobě odpovídající… nenávist, která odpovídá větší lásce, více pohne než menší láska
Spíše se prchá před bolestí než miluje rozkoš
Musí se říci, že je nemožné, aby někdo měl sám sebe v nenávisti, o sobě řečeno…Případkem…někdo sám sebe má v nenávisti…ten, jenž miluje nepravost, nenávidí nejen „duši svou“, nýbrž i sám sebe
Musí se říci, že dobro, pravda a jsoucno je totéž podle věci, ale odlišují se rozumem…dobro podle rázu dobra nelze mít všeobecně ani jednotlivě v nenávisti. Jsoucno pak a pravdu všeobecně nelze mít v nenávisti, protože nesoulad je příčinou nenávisti a shodnost příčinou lásky…jednotlivě nic nebrání, aby nějaké jsoucno a nějaká pravda se měla v nenávisti, pokud má ráz protivného a odporného…člověk někdy nenávidí nějakou pravdu, protože by chtěl, aby nebylo pravdivé, co je pravdivé…pravda…překáží ve sledování milovaného…neznát pravdu víry, aby svobodně hřešili Job 21: „Znalost tvých cest nechceme“…když někdo chce ležet v hříchu, nenávidí, že někdo poznává pravdu o jeho hříchu (I-II,29)
Nenávist má tolik z pojmu zla, kolik má láska z pojmu dobra. Lásku však třeba mít k bližnímu podle toho, co má od Boha, to je podle přirozenosti a milosti, ne však podle toho, co má sám od sebe a ďábla, totiž podle hříchu a nedostatku spravedlnosti. Proto je dovoleno mít v nenávisti v bližním hřích a všecko to, co patří k nedostatku božské spravedlnosti. Ale samu přirozenost a milost bližního nemůže mít někdo v nenávisti bez hříchu (sv. Tomáš A., Summa teologická II-II,34)

Tyto jsou (však) příkazy, které budete zachovávati: “Mluvte pravdu druh druhu, podle pravdy a spravedlnosti k pokoji suďte ve svých branách; nikdo ať nemyslí nic zlého proti druhu ve svém srdci; a přísahy křivé nemilujte! Neboť to všecko mám v nenávisti, praví Hospodin.” (Zachariáš 8,16-17)

Ty nejsi Bůh, jenž má nepravost v lásce, pro zlého u tebe místa není, zpupný před tebou neobstojí, původce zla ty nenávidíš (žalm 5,5)
Pán zkouší bezbožné i spravedlivé: Kdo lne k násilí a křivdě, toho z duše nenávidí (žalm 10,6)
Lichotí si ve svých očích, a tak bude shledán vinným, hodným nenávisti (žalm 36,3)
Ukaž na mně dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení!(žalm 86, 17)
Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, bezbožníkům je z rukou vytrhuje (žalm 97, 10)
vydal je do rukou pronárodů, vládli jim ti, kdo je měli v nenávisti (106, 41)
slovy nenávistnými mě zasypali, bojují proti mně bez důvodu (109,3)
Za dobro mě zavalují zlobou, za mou lásku nenávistí (109,5)
Ke lži mám nenávist, oškliví se mi, zato však miluji tvůj zákon (žalm 118,163)