Kde není úcta ke svatým, kteří jsou příkladem správného vztahu k Bohu, je stav popisovaný listem Judovým 1,7-8: “Právě tak Sodoma a Gomora a okolní města, která se podobným způsobem oddávala protipřirozenému smilnění a propadla zvrhlosti, jsou pro výstrahu trestána věčným ohněm. Přesto i tito blouznivci podobně poskvrňují tělo, nechtějí nad sebou uznávat Pána a pohrdavě mluví o oslavených.” Vždy v lidském životě bude záležet na tom, co se považuje za vzor. Církev katolická svou svatost ukazuje na svatých. Svatí nám dávají rovněž příklad úcty ke svatým. Jedním příkladem této úcty ke svatým je svatý Petr Skarga, jezuitský kněz, jenž sepsal Životy svatých. Kniha vydaná roku 1579 se stala po několik staletí jednou z nejpopulárnějších knih v polštině a vlévala vitalitu do polského katolicismu. Takto se na svaté obrací v předmluvě:

“Vy hvězdy nebeské, jimiž Kristus nás osvěcuje, buďte nám v temnostech tohoto světa jasnými svítilnami. Vy pochodně láskou Boží planouci, rozněcujte nás příklady svými. Vy starší bratři naši na královském dvoře sloužící, pamatujte na ubohé svoje domácí a krví blízké, s nimiž zde v tomto soužení jste vyrostli. Přijímejte tam žádosti i modlitby naše a obětujte je společnému Pánu a Králi našemu prosíce o milostivé vyslyšení. Vítězové, kteří všechny nepřátele jste přemohli a po dokonaném boji chvalozpěvy prozpěvujete, nezapominejte nás, smutných začátečníků a na bojišti posud stojících spoluzápasníků, mezi nimiž těla i kosti vaše odpočívají. Dopraveni na šťastný a veselý břeh věčnosti, vzpomínejte plavců na moři tohoto světa dosud veslujících a tonoucích. Vy prozpěvovatelé chvály Trojici nejsvětější, nechtějte radovat se bez nás, neboť údové vaši, krev vaše i kosti vaše jsme. Blažení hodovníci, pošlete nám lačným z královského stolu, při němž hostinu slavite, drobty z darů milosti Kristovy a podejte nám trošku sladkého vína ze stolu plesání svého, abychom v nouzi své netruchlili a s dobrou myslí všecko přetrpět mohli.”

Vy jste sláva našeho pokolení, chlouba našeho města Jerusaléma a drahé kameny i perly, kterými Bůh obložil dům svůj, neboť vámi ozdobil zemi i nebesa a ve vás zjevil velebnost i moc svoji. Vy jste hradby i věže i obranná střelba naše a stráže bdělého oka Božího nad námi. Jak jsou blahoslavené oči vaše, že vidí, co my věříme. Kterak šťastny jsou uši vaše, že slyší, po čemž my prahneme. Co jste slýchali, na to již patřite. Jak mocné jsou nohy vaše stojící již na té skále a na onom břehu, k němuž my s nebezpečenstvím a s bázní ještě se plavíme. Již neželíte namáhání na dráze, která nám, pošetilcům a netrpělivým, nyní odpornou je. Šťastné práce vaše, za které došli jste již takového odpočinku. Šťastné posty, soužení i trampoty vaše, za něž takových a tak věčných rozkoší používáte. Blahoslavené mučednictví vaše, za něž takovou náhradu máte. Krátce jste pracovali a věčně odpočíváte. Truchlivosti i námahám a útrapám vašim je konec a radost i odplata vaše konce mít nebude. Zima vaše minula a nepohody přešly, léto pak vaše a žeň i odpočinutí vaše potrvají na věky. Trampoty vaše přeletěly střelou v povětří, brázdou korábu na moři a bystrým ptákem, a není žádné po nich stopy znát, radost pak vaše jako dům na skále, a pokoj váš jako nedobytný hrad trvá a trvat bude na věky.

Pouť a cesta vaše trvala za jeden den, a přebývání vašemu v milé otčině nebude konce. Vyproste nám modlitbami svými touhu po té zemi živých a po blízkosti vaší. Vy jste stánek Boží skvostnými perlami vyšperkovaný, příbytek Nejvyššího všemi čalouny a oponami nebeského bohatství ověšený, pokoj, rozkoš i odpočinutí Kristovo, vinice procházky a zahrada zalíbení jeho, a ruka, kterou Hospodin nejvyšší moc svou ukazuje i poklady svoje nám rozdává. Vy účastníci rady Kristovy, kteří při soudné stolici jeho zasedáte, vy svědkové podivných skutků a soudů jeho, směřujících k našemu vykoupení, pomáhejte nám a stůjte při nás, abychom životů a vzácných ctnosti vašich následovali. Pokloňte se za nás Bohu našemu, že dosud je shovívaví k nám a za veliké hříchy naše v tolikerém bludařství, kaciřství i v té nynější bezbožnosti dosud nedal nám zahynout.

Vyžádejte společně s námi, aby svatá katolická víra, vaše to setba, kterou s pláčem jste zde zasévali, bujně rostla a široko se rozložila, aby strom vámi štípený hojné ovoce vydával. Vyproste nám, aby bludy i kacířství přestaly, aby jednota i láska křesťanská obživly, a vrátily se nám v pobožnosti a následování vašich ctností blažené dny služby a chvály Kristovy. Vyproste, aby národové, v nichž ještě mnoho je pozůstalých věrných služebníků Božích, jedno byli, a domácich rozbrojů, nesvornosti i všech útoků zbaveni jsouce, z velikých hříchů a nepravosti svých se káli a ctnostmi starých otců svých rozkvétali. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, jenž v jednotě nejsvětější Trojice s Otcem i Duchem Svatým pravý Bůh kraluje na věky věků. Amen.