V žalmu 120,6-7 je nářek: “Dlouho již bydlím u těch, kteří nenávidí pokoj. Když já mluvím o míru, oni chtějí válku.” Z Božího dopuštění je v Apokalypse předpověděno Zj 6,4: “A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a lidé aby se navzájem pobíjeli, a byl mu dán velký meč.” Sv. Pius X. v encyklice E supremi apostolatus vydané 4. října 1903 píše: “Touha po míru se dotýká vpravdě všech srdcí a není nikoho, kdo by vášnivě po něm nevolal. Avšak: Jestliže je opovrhováno Bohem, je nesmyslné hledat mír. Kde je totiž Bůh vzdálen, tam je dán výhost spravedlnosti a po odstranění spravedlnosti se marně honíme za nadějí na mír! Účinek spravedlnosti bude pokoj (Žalm 32,17).”

Pokladnice odpustkových modliteb z roku 1937 blízkého II. světové válce od vyšehradského kanovníka Josefa Bouzka podle Pia XI. má tyto modlitby za mír:
1. Ó Ježíši, Synu Boha živého, smiluj se nad námi! Ó Ježíši, Synu Marie Panny, smiluj se nad námi! Ó Ježíši, Králi a střede všech srdcí, učiň, ať zavládne mír ve tvém království! (Odp. 300 dní)
2. Eucharistické Srdce Ježíšovo, výhni božské lásky, daruj světu mír! (Odp. 300 dní)
3. Ježíši, Králi a střede všech srdcí, skrze příchod svého království daruj nám mír! (Odp. 300 dní)
4. Dej, Pane, mír za dnů našich, neboť není jiného, kdo by za nás bojoval, nežli ty, Bože náš. V. Budiž pokoj v hradbách tvých. R. A hojnost ve věžích tvých. Modleme se: Bože, od něhož pocházejí svaté žádosti, správné úsudky a spravedlivé skutky: daruj svým služebníkům ten pokoj, jehož svět dáti nemůže; aby i naše srdce byla oddána tvým přikázáním, i každý strach před nepřítelem byl odstraněn a doba naše byla pod tvou ochranou pokojná. Skrze Krista, Pána našeho. Amen. (Odp. 3 let)
5. Dej, Pane, dobrotivě mír za dnů našich, abychom, podpořeni jsouce pomocí tvého milosrdenství, byli i hříchu stále prosti i před každým pobouřením bezpečni. Skrze Krista, Pána našeho. Amen. (Odp. 3 let)
6. Bože, původce a milovníku pokoje, jehož znáti znamená žít, jemuž sloužiti znamená vládnout, chraň před každým napadením své prosebníky, abychom, kteří se spoléháme na tvou ochranu, nebáli se žádných nepřátelských zbraní. Skrze Krista, Pána našeho. Amen. (Odp. 3 let)
7. Pane Ježíši Kriste, jenž jsi řekl apoštolům svým: »Pokoj (svůj) zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne jako svět dává, já vám dávám,« nehleď na hříchy naše, ale na své zásluhy, a uděl všem svým sluhům, které všemohoucí Otec stvořil a řídí, a kterés ty vykoupil svou drahocennou krví a určil pro život věčný, aby se všichni navzájem celým srdcem k vůli tobě milovali, stali se jedním srdcem a těšili se ze stálého tvého pokoje. Pane Ježíši Kriste, o němž pěl prorok: »A klanět se budou mu všichni králové světa a všichni národové budou mu sloužiti,« rozšiř své království na celé pokolení lidské. Sešli všem lidem světlo své víry, vyprosť je ze svodů a pout vášní a řiď je k nebeským věcem, a rač dobrotivě dáti, aby obce i národy, spojeny jsouce neposkvrněnou nevěstou tvou, svatou církví, na přímluvu blahoslavené Panny Marie, Královny míru, sloužily ti v pokoře, a aby ze všech jazyků a národů utvořil se jediný sbor, který by tě dnem i nocí chválil, tobě dobrořečil a tebe vyvyšoval. Ó Králi národů a vládce jejich, ó Kníže míru, nesmrtelný Králi věků! Amen. (Odp. 500 dní)
Při každé mši sv. je prosba za mír a pokoj, jejichž slova jsou v modlitbách 5 a 7.

Ministerstvo obrany České republiky má na svých internetových stránkách https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5445 tuto modlitbu za mír ve světě: “Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou. (ŽALM 27,7) Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před tebou a prosíme: Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír. Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí. Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem. Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů. Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat.Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám otevřel cestu do tvého království pokoje. AMEN.”

Modlitby tradiční mše svaté za mír: “Bože, od něhož pochází svatá přání, správné rady a spravedlivé činy, dej služebníkům svým mír, jejž svět dát nemůže, aby i naše srdce byla oddána tvým přikázáním i časy byly po odstranění nepřátelského postrachu pod tvou ochranou klidné. Skrze…”
“Bože, jenž nenecháváš národy v tebe věřící lekati žádnými hrůzami, rač přijmout modlitby a oběti oddaného lidu, aby mír tvou láskou udělený učinil bezpečnými křesťanské země. Skrze…”
“Bože původce a milovníku pokoje, jehož znát znamená žit, jemuž sloužit znamená vládnout, chraň své prosebníky před veškerým napadením, abychom, kteří se spoléháme na tvou ochranu, nebáli se žádných nepřátelských zbraní. Skrze,,,”

Modlitba 4. a 6. z odpustkových modliteb má shodu s modlitbou za mír ze mše sv. a učí modlit se mši sv. též mimo její konání.