Odpustky 100 dní denně Lev XIII. 16. srpna 1898 obdařil tuto Modlitbu za obrácení svobodných zednářů:

“Pane Ježíši Kriste, který všemohoucnost svou shovívavostí a smilováním nejvíce najevo dáváš a jenž jsi řekl: Modlete se za ty, kteří vás pronásledují a vám na cti utrhají, vyslyš prosby, jimiž vzýváme dobrotu nejsvětějšíbo Srdce Tvého za duše, které byly stvořeny dle obrazu Božího, ale svůdnými hesly nesvědomitých zednářů byly hanebně oklamány, se stále větší zaslepeností cestou záhuby kráčejí. Nedopouštěj déle, aby nevěsta
Tvá, Církev svatá, od nich byla utlačována, ale dej se přimluvou Matky své, blahoslavené Panny Marie a modlitbami spravedlivých usmířit a pomni svého nekonečného milosrdenství. Zapomeň zloby jejich a učiň, ať
se i oni k Tobě navrátí, svatou Církev dokonalým pokáním potěší, své zločiny opět napraví a tak věčné slávy dosáhnou. Jenž jsi živ a kraluješ na věky véků. Amen.”