Kněz: Požehnaný Bůh náš nyní i vždycky i na věky věků.
Lid: Amen.
K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklad dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisť nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
L: (3x) Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

K: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď a uzdrav naše slabosti pro svoje jméno. Pane, smiluj se. Pane smiluj se. Pane smiluj se. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i na věky věků. Amen.
L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
K: Neboť tvé je království a moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky i na věky věků.
L: Amen.

Kondak 1
Kněz: Vyvolený ochránce Přesvaté Panny Marie, spravedlivý Josefe, pěstoune a vychovateli Bohočlověka, v touze oslavit, jsi posloužil nevýslovnému tajemství vtělení Boha Slova, přinášíme ti tento chvalozpěv. A když nyní stojíš před trůnem Krista, našeho Boha, a těšíš se z jeho přízně, přimlouvej se za nás, kteří k tobě voláme: Raduj se, spravedlivý Josefe, rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše.
Aleluja. Aleluja. Aleluja
Ikos 1
K: Tebe, pokorného muže, si Bůh vybral za ochránce a svědka panenství Přesvaté Panny Marie, aby jsi tajemství narození Boha Slova z neposkvrněné Panny, které nedokáží pochopit ani andělé, uchovával čisté před zlými jazyky lidí a před nástrahami ďábla. Proto tě, spravedlivý Josefe, jako Božího vyvoleného oslavujeme a takto voláme:
L: Raduj se, vznešený výhonku z kořene Jesse
Raduj se, hluboko vnitřně královskou nádherou ozdobený
Raduj se, neboť jsi v pozemské chudobě získal duchovní bohatství
Raduj se, i když neznámý, věčnou slávu jsi dosáhl
Raduj se, nad krále slavnější
Raduj se, spravedlností převyšující patriarchy i praotce
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše

Kondak 2
K: Když velekněz Zachariáš viděl, že Panna Maria, která byla vychovávaná v chrámu, dosáhla dospělý věk, modlil se k Pánu: „Pane, ukaž nám muže, který bude hodný zasnoubit se s Pannou.“ A když uviděl rozkvetlou Josefovu hůl, odevzdal mu Pannu, zpívajíc Bohu: Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja
Ikos 2
K: Tvoje spravedlnost, svatý Josefe, je známa po celé zemi. Stal jsi se hodným být snoubencem Přeblahoslavené Panny, z které bez přičinění muže vzešel Kristus, Bůh. Pro tuto službu jsi byl vyvolený pro svoji pevnou víru, čistotu, pokoru, ba vynikal jsi i v dalších ctnostech. Proto ti zpíváme:
L: Raduj se, spravedlivý snoubenče Nejčistější
Raduj se, muži veliké víry
Raduj se, neboť jsi přijal do svého domu Pannu Marii
Raduj se, neboť tvoje snoubenka se vírou stala Božím trůnem
Raduj se, pokorný duchem a jednoduchý srdcem
Raduj se, všemi ctnostmi ozdobený
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše

Kondak 3
K: Moc Nejvyšího zastínila Pannu, která muža nepoznala. Ona počala, avšak o tomto tajemství Josef nevěděl, aby až Bohem poučený mohl mu zpívat: Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja
Ikos 3
K: Když Josef viděl, že Panna nosí v lůne dítě, byl celý zmatený. Hleděl na ni a když dosud s mužem nežila, domníval se, že mu byla nevěrná. Chtěl ji proto tajně propustit, celou věc svěřil všepoznávajícímu Bohu a nás naučil takto volat:
L: Raduj se, horliteli nevinnosti
Raduj se, Izraelito, v kterém není lsti
Raduj se, muži dobrého srdce
Raduj se, skromný v životě
Raduj se, neboť jsi všechnu naději složil v Boha
Raduj se, neboť jsi sebe i druhé odevzdal jeho Prozřetelnosti
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše

Kondak 4
K: Bouři pochybností v mysli nevinného Josefa utíšil anděl, když mu odhalil tajemství narození Božího Syna, Spasitele světa, z Panny Marie. Řekl mu: „Dáš mu jméno Ježiš, neboť on vysvobodí svůj lid z hříchů.“
A my všichni mu zpíváme: Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja
Ikos 4
K: Spravedlivý Josefe, slyšel jsi slova Pána, jak mluví v Písmu: „Hle, Panna počne a porodí syna.“ Uvěřil jsi tomu, co ti oznámil anděl a přijal jsi do svého domu Marii, v které Otec svým prstem napsal Slovo jako
v zapečetěné knize. S bázní a starostlivostí jsi sloužil Neposkvrněné, proto ti zpíváme:
L: Raduj se, srdcem k poznání Božího zákona nakloněný
Raduj se, k přijetí Božích tajemství vnímavý
Raduj se, neboť jsi jako první viděl velké tajemství zjevení Boha na zemi
Raduj se, neboť jsi pochopil, že přichází vysvobodit lid z hříchů
Raduj se, neboť jsi bez pochybovaní uvěřil všemu, co ti bylo zjevené
Raduj se, neboť tvoje víra se ti počítala za spravedlnost
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše

Kondak 5
K: Blažený Josefe, když jsi přijal do svého domu mladou, Bohem vyvolenou ženu, miloval jsi ji jako snoubenku, ctil jsi ji jako Přečistou Pannu i Matku Spasitele a sloužil jsi jí s bázní a hlubokou oddaností. Celou svojí duší jsi usiloval o to, aby se splnilo vše napsané v Zákoně i u proroků, a spolu s Marií jsi Bohu zpíval: Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja
Ikos 5
K: V betlémských jeslích jsi uviděl Hvězdu, co vyšla z Jakuba a jako první jsi se poklonil novorozenci. Když mu potom nebesa poslali jako dar hvězdu, andělé zpěv, pastýři oslavu a mudrci dary, ty, spravedlivý Josefe, jsi jako dar přinesl Pánu seba samého, věnujíc mu svůj vlastní život, starosti i námahy. Proto ti takto zpíváme:
L: Raduj se, neboť jsi jako první ze všech viděl na zemi východ Slunce spravedlnosti
Raduj se, na zemi první svědku a služebníku vtělení
Raduj se, pěstoune Božího Syna zrozeného z Otce před věky
Raduj se, pozemský otče, důstojný obraze nebeského Otce
Raduj se, starostlivý ochránce dítěte, kterému s bázní slouží sbory andělů
Raduj se, zbožný služebníku Matky Boha Slova
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše

Kondak 6
K: Osmého dne po narození jsi obřezal dítě předpovězené Zákonem i proroky a dal jsi mu jméno Ježíš. Toto jméno, uchované v plánu Nejsvětější Trojice, jsi přijal jako drahocenou perlu z nebeské pokladnice a učinil jsi je známé všem lidem. Tím jsi vzbudil u andělů údiv, u lidí radost a u démonů strach. Tak jsi, Josefe, celou zemi naplnil líbeznou vůní jak voňavým olejem, přitom jsi volal k Bohu: Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja
Ikos 6
K: Spravedlivý Josefe, v dítěti Ježíš ti podle slov Simeona zazářilo světlo k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu. Rychle se však zastřelo mrakem zármutku, neboť národ se vzrušil, Herodes rozzuřil a pátral po dítěti. Marii bylo řečeno, že její srdce probodne meč. A to vše proto, aby se stala všeobecně známou tvoja víra a trpělivost. Za to ti silnému v utrpení a pevnému ve víře zpíváme:
L: Raduj se, ustavičnými zkouškami jako zlato v peci čistěný
Raduj se, v radosti pokorný, v zármutku trpělivý
Raduj se, stále věrný tajemstvím, které ti byli svěřené
Raduj se, mužný a neotřesitelný.
Raduj se, na temných cestách života vírou jako hvězdou vedený
Raduj se, nadějí v Bohu v bouřích plavby životem zakotvený
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše

Kondak 7
Kněz: Obdivuhodný Josefe, chtěls zachránit před zlobou Heroda toho, který sám přišel na svět, aby ho zachránil. Anděla, který tě pobídl utíkat do Egypta, jsi se neptal jak to je možné, že ten, kdo jiné zachraňuje, seba zachránit nedokáže. Jako muž víry a nový Abrahám, stále připravený poslechnout, nemyslel jsi na těžkosti putovaní ani jsi se neptal na čas návratu, ale s Marií a dítětem jsi se ihned vydal na cestu do Egypta, vroucně zpívající Bohu: Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja
Ikos 7
K: Ukázal jsi se v Egyptě jako nový Josef, rozdílný od dávného patriarchy, který kdysi zachránil egyptský lid před hladem. Vždyť ty jsi zachránil před smrtí Spasitele světa a Egypťanům, hynoucím hladem bezbožnosti, přinesl životodárný Chléb, zasévající semena věčného života. Z nich vzešla v egyptské poušti úžasná úroda, proto ti zpíváme:
L: Raduj se, neboť jsi kvůli Kristovi radostně snášel starosti a námahu cesty
Raduj se, průvodce malého Ježíše, který sám kdysi vedl po poušti Izrael jako sĺoup ohnivý a oblakový
Raduj se, živiteli toho, kdo sám sytil manou svůj lid
Raduj se, neboť jsi na rukách nesl tvůrce a nositele všeho stvoření
Raduj se, neboť jsi zachránil před zlobou Heroda toho, kdo sám vysvobodil Boží lid z faraónova otroctví
Raduj se, neboť jsi milost synovství namísto otroctví Egyptu předem představil
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše

Kondak 8
K: Byl jsi svědkem úžasných událostí, které se děli v Ježíšově životě. Viděl jsi Boha, který se narodil v lidském těle a dal se uložit do jeslí. Viděl jsi panenskou Matku a zpívající anděly. Stál jsi při tělesné obřízce dítěte a viděl jsi příchod mudrců od východu, kteří se mu přišli poklonit s dary. Prožil jsi útěk do Egypta před zuřivým Herodem, hleděl jsi na spásu všech lidí a na Světlo pro pohany, jak to vyřkl Simeon. Byl jsi svědkem mečem probodeného srdce té, která ho porodila. Poznal jsi v něm pravého Boha a pravého člověka, proto jsi mu prozpěvoval: Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja
Ikos 8
K: Celý jsi se odevzdal Bohu, který prostředníctvím anděla povolal svého Syna z Egypta. Poslechl jsi jeho příkaz a spolu s Ježišem a jeho Matkou jsi se usadil v Nazaretě, aby se vyplnilo slovo proroka, že ho budou nazývat Nazaretský. My ti jako věrnému Božímu služebníkovi proto zpíváme:
L: Raduj se, neboť jsi měl účast na Boží záchraně
Raduj se, spolupracovníku Božího plánu
Raduj se, ustavičný společníku andělů
Raduj se, už na zemi zasvěcený do tajemství nebe
Raduj se, neboť jsi slyšel prorocké předpovědi o Ježišovi
Raduj se, neboť jsi všechno mlčenlivě a zbožně uchovával v hĺoubi srdce
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše

Kondak 9
K: Každé koleno v nebi, na zemi i v podsvětí se sklání před jménem Ježíš, ale tebe, obdivuhodný Josefe, poslouchal malý Ježíš jako otce. My nad touto Pánovou ponížeností žasneme a zpíváme mu: Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja
Ikos 9
K: Ani výřeční mudrci tě nedokáží náležitě vychvalovat, spravedlivý Josefe. Boží Matka, Královna nebe i země, tě nazývá svým pánem, vtělený Boží Syn tě nazývá otcem a tvůj pozemský dům se přeměnil na nebeskou svatyni, neboť v něm přebýval Král nebe i země; proto k tobě pokorně takto voláme:
L: Raduj se, Boží vyvolený, ochránce svatého nebeského stánku
Raduj se, předivný tesaři, u kterého pobýval tvůrce nebe i země
Raduj se, starostlivý živiteli malého Ježíše
Raduj se, pěstoune Boha, který všemu dává život a udržuje celý svět viditelný i neviditelný
Raduj se, neboť si směl na zemi hledět na tvář Božího Syna, nosit ho na rukách a líbat
Raduj se, neboť i po odchodu do nebeských příbytků požíváš blaženost ve světle tváře Krále slávy a velebíš jej spolu s Otcem i Svatým Duchem
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše

Kondak 10
K: Blažený Josefe, ty můžeš zachránit každého, kdo tě prosí o přímluvu nebo o pomoc, vždyť jak by tě nevyslechl ten, kdo ti byl na zemi poslušen ve všem? Nyní stojíš před ním v nebesích a se zástupy andělů zpíváš: Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja
Ikos 10
K: Spravedlivý Josefe, ty jsi mocnou oporou všem, kteří se utíkají k tobě. Nepřehlédni nás, když tě prosíme o pomoc v bouřích pokušení a když tě v životních bídách a souženích takto vzýváme:
L: Raduj se, náš rychlý zástance v nouzi i v pokušeních
Raduj se, mocný prosebníku za nás před Bohem
Raduj se, pevná naděje v bouři zmatku a neporozumění
Raduj se, rychlé vysvobození z lidských klevet
Raduj se, živiteli toho, kdo slovem své moci vše udržuje
Raduj se, neboť hlad duše a každý smutek odstraňuješ
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše

Kondak 11
K: Boží moudrostí obdařený Josefe, přinášíme ti s vroucým srdcem tento zpěv a prosíme tě: tak jako jsi chránil Pána Ježíše Krista před každým trápením a neštěstím, tak ochraňuj nyní svojí přímluvou jeho svatou a pravou Cirkev před každým útokem viditelných i neviditelných nepřátel, mocně se zastávej i naší země, aby jsme v ní mohli prožít tichý a pokojný život, zpívajíce Bohu: Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja
Ikos 11
K: Jak zářivá lampa, která zasvítila těm, kdo seděli ve tmě nevědomosti, našel jsi v chrámě dvanáctiletého chlapce Ježiše. Dával světlo pravého poznání učitelům Božího zákona a odkrýval jim tajemství svého velkého poslání podle plánu nebeského Otce. Proto ti takto zpíváme:
L: Raduj se, věrný plniteli Otcova zákona
Raduj se, neboť jsi horlivě přiváděl malého Ježiše do domu nebeského Otce
Raduj se, neboť jsi se jako otec strachoval o chlapce, když zůstal v Jeruzalémě
Raduj se, neboť jsi ho našel v chrámě uprostřed učitelů, jak je poslouchá a dává jim otázky
Raduj se, neboť jsi slyšel zjevené tajemství, když chlapec řekl: „Nevíte, že mám být v tom, co je mého Otce?“
Raduj se, očitý svědku Ježišova růstu v moudrosti, věku a oblibě u Boha i lidí
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše

Kondak 12
K: Pozorujíc, jak malý Ježiš roste v milosti u Boha, jak roste tělem a jak vyniká moudrostí, vše jsi ukládal ve svém srdci jako věrný služebník starostlivě chránící svěřený poklad v skrytu až do dne, když mu jako Bohu a Spasitelovi světa začali všichni zpívat: Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja
Ikos 12
K: Opěvujeme tvoji práci a námahy, spravedlivý Josefe a oslavujeme i tvoji blaženou smrt. Sladce jsi vydechl na rukách Boha Slova i jeho Matky, osvobozený od všech svých námah a pevně přesvědčený o blažené věčnosti. Proto ti prozpěvujeme:
L: Raduj se, věrný ve veliké službě
Raduj se, hodný největší pocty u Boha
Raduj se, neboť si už na zemi prožíval krásu a slávu nebe
Raduj se, neboť tě Otec budoucího věku v pokoji propustil do věčnosti
Raduj se, zvěstující Davidovi velkou radost
Raduj sa, neboť jsi všem v podsvětí přinesl novinu o příchodu Mesiáše
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše

Kondak 13
K: Přijmi, svatý a spravedlivý Josefe, tuto naši skromnou modlitbu a vypros nám svojí mocnou přímluvou u Krista, našeho Boha, aby nás svojí milostí učinil silnými a neochvějnými v pravé víře, horlivými a stálými v zachovávání jeho přikázání a aby nám daroval vše užitečné pro náš časný i věčný život, když mu zpíváme: Aleluja.
Aleluja. Aleluja. Aleluja (3x)

Ikos 1
K: Tebe, pokorného muže, si Bůh vybral za ochránce a svědka panenství Přesvaté Panny Marie, aby jsi tajemství narození Boha Slova z neposkvrněné Panny, které nedokáží pochopit ani andělé, uchovával čisté před zlými jazyky lidí a před nástrahami ďábla. Proto tě, spravedlivý Josefe, jako Božího vyvoleného oslavujeme a takto voláme:
L: Raduj sa, vznešený výhonku z kořene Jesse
Raduj se, hluboko vnitřně královskou nádherou ozdobený
Raduj se, neboť jsi v pozemské chudobě získal duchovní bohatství
Raduj se, i když neznámý, věčnou slávu jsi dosáhl
Raduj se, nad krále slavnější
Raduj se, spravedlností převyšující patriarchy i praotce
K: Raduj se, spravedlivý Josefe
L: rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše
Kondak 1
Kněz: Vyvolený ochránce Přesvaté Panny Marie, spravedlivý Josefe, pěstoune a vychovateli Bohočlověka, v touze oslavit, jsi posloužil nevýslovnému tajemství vtělení Boha Slova, přinášíme ti tento chvalozpěv. A když nyní stojíš před trůnem Krista, našeho Boha a těšíš se z jeho přízně, přimlouvej se za nás, kteří k tobě voláme:
Raduj sa, spravedlivý Josefe, rychlý pomocníku a prosebníku za naše duše.

Modlitba: K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe s ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej nám v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Církev Boží protiúkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.

D: Nejvyšší moudrost!
L: Čestnější jsi jako cherubíni a neporovnatelně slavnější jako serafíni, bez poskvrny jsi porodila Boha Slovo. Jako opravdovou Bohorodičku tě velebíme.
K: Sláva tobě, Kriste Bože naše, sláva tobě.
L: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky i navěky věků. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Požehnej.
K: Kristus, náš pravý Bůh, na prosby své Přečisté Matky, svatého a spravedlivého Josefa, jejího snoubence, našich otců a všech svatých, ať se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.
L: Amen.