II. Vatikánský koncil má v článku 35 konstituce o liturgii: “Kazatelskou službu je třeba vykonávat věrně a řádně. Přitom ať je hlavním pramenem Písmo svaté a liturgie.” Mezi liturgické změny před II. Vatikánským koncilem patří změny ve mších pro nějaká místa obsažená v misále. V misále Jana XXIII. z roku 1962 bylo zrušeno:
10.12. Přenesení domku Panny Marie. Historie zázračného přenesení začíná roku 1291, kdy byl Svatý Domek vyzvednut ze svých základů a přenesen anděly do Tersata, dnešní čtvrti města Rieka v Chorvatsku. Stalo se tak v noci mezi 9. a 10. květnem. Zpráva se dostala k místnímu faráři Alexandru Giorgievičovi, jemuž se zjevila Maria, uzdravila ho z vodnatelnosti a oznámila mu, že se jedná o tři stěny jejího domku z Nazareta. Tento kněz se spolu s dalšími vypravil do Svaté země, aby si ověřil na místě, že tři stěny jsou skutečně z Nazareta, že se v bazilice Zvěstování již nenacházejí.

1294 byl přenesen anděly v noci z 9. na 10. prosince do Itálie u Ankony, v místě zvaném Posatora. Po devíti měsících došlo ke třetímu přemístění do lesa jedné paní jménem Loreta. V místě se však usadili lupiči a došlo ke čtvrtému přemístění na Monte Prodo na území bratří Rinaldinů, kteří ze zištných důvodů se pokoušeli o přivlastnění. Nakonec byl r. 1296 přemístěn naposledy, tam, kde se nachází dodnes. Bez lidského přičinění skončil na veřejné cestě a bylo nutné jej objíždět. Na tomto místě bez základů stojí staletí bez poškození. Pět přenesení je zaznamenaných v historických písemnostech. Je potvrzeno vědeckými rozbory shoda domku se zbytky domku v Nazaretě rozměrově a použitým materiálem. Domek v Nazaretě má jako štvrtou stěnu skálu,k níž jsou postaveny tři zdi.

Obecné přesvědčení vyjadřované papeži máme i od blahosl. Pia IX., bula Inter omnia: “V Loretu se uctívá onen Svatý domek z Nazareta, tak drahý Božímu Srdci, že postavený v Galileji byl později zvednut ze základů a Boží mocí přenesen přes moře nejdříve do Dalmácie a pak do Itálie…Právě v tomto domku podle Božího plánu dokonale zachovaném byla svatá Panna počata bez poskvrny hříchu, narodila se, vyrostla a byla pozdravena v nebeském poselství jako milostiplná a požehnaná mezi ženami. Právě v tomto domku byla naplněna Bohem a působením Ducha Svatého, aniž by pozbyla panenství, stala se Matkou Jednorozeného Božího Syna.” Bezdůkazné zpochybňování zázračného přenosu domku se objevuje až v 19. století a následně. Přání otcem myšlenky. To, že mu bylo neoprávněně nasloucháno vedlo nejspíš k vyškrknutí tohoto svátku. Podle Lorety v Itálii vzniklé u nás v době barokní přes padesát Loret.

18.12. Očekávání porodu Panny Marie. Svátek vhodný zejména pro ženy, které oproti Panně Marii očekávají komplikovaný porod.

23.1. Zasnoubení Panny Marie se svatým Josefem. II. Vatikánský koncil má v čl. 77 konstituce o liturgii s odkazem na Tridentský koncil 24. zasedání: „Jsou-li v jednotlivých oblastech při svátostném uzavírání sňatku v užívání jiné chvályhodné zvyklosti a obřady, posvátný sněm si velmi přeje, aby byly zcela zachovány.“ Mezi chvályhodné zvyklosti a obřady napomáhající v přípravě na sňatek svátostný patří zásnuby.

17.2. Útěk do Egypta. Událost patří mezi bolesti Panny Marii i sv. Josefa. Svátek je připomínkou pravých a ne výpočítavých migrantů.

V oktávu Božího těla Nejčistějšího srdce Panny Marie vhodně připomínající potřebu přijímat svátost oltářní s čistým srdcem.

17.7. Pokory Panny Marie se vstupní modlitbou: “Bože, který shlížíš na pokorné a znáš je z výšky a dálky: dej svým služebníkům pokoru, aby s čistým srdcem následovali blahoslavenou Marii, vždy Pannu; který máš v panenství zalíbení a v pokoře počal našeho Pána Ježíše Krista…”

16.10. Čistoty P. Marie vstupní modlitba: “Dej, prosíme, všemohoucí a věčný Bože, abychom uctěním panenství nejčistší Panny Marie slavnostní oslavou získali na její přímluvu čistotu mysli i těla…”

Se zrušením některých svátků liturgický pramen pro kázání snížil průtok anebo i ke škodě víry a mravů vyschl. Pokora, a čistota a všechny ctnosti Panny Marie zůstavají a zůstanou školou dobrého křesťanského života.