Na den slavný Božího narození s evangeliem Luk 2, 1-14, kde je “porodila syna svého prvorozeného” dle Tridentského katechismu: Vykládej se článek vyznání víry Narodil se z Marie Panny, který je tomuto místu na nejvýše vlastní. I,4 otázka 7: Narodil se z Marie Panny. Co to znamená, že Kristus z Marie Panny se narodil.
I. To je druhá část tohoto článku, s jejímž výkladem farář bedlivě se má zabývat, protože věřícím věřit náleží, že Pán Ježíš nejenom počat je mocí Ducha Svatého, ale i že z Marie Panny narozen a na světlo vydán. S jakou radostí a veselostí mysli se má rozjímat víra tohoto tajemství, ukazují slova Andělova, který první přeblahé toto poselství světu přinesl a řekl a též Luk. 2,10: „Zvěstuji vám radost velikou‚ která bude všemu lidu.” To potom snadno vyrozumět z onoho chvalozpěvu vojska nebeského: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“ co andělé prozpěvovali.
II. Tim také počalo se veliké ono Boží zaslíbení, učiněné Abrahamovi, vyplňovat, jemuž řečeno je Gen 22,18 „v jeho semeni požehnáni budou všickni národové.” Maria zajisté, kterou v pravdě za matku Boží velebíme a ctíme proto, že porodila toho, který spolu Bůh i Člověk byl, rodem svým pocházela od Davida krále.

Otázka 8: Kristus nenarodil se přirozeným způsobem.
I. Ale jako početí samo nad přirozený řád docela vyniká, tak i při narození jeho ničeho, co by Božského nebylo, nelze zpozorovat. Mimo to narodil se, nade co nic podivnějšího říci ovšem ani mysliti se nedá, z matky beze všeho porušení panenství a jako potom z hrobu zavřeného a zapečetěného vykročil, a „k učedníkům Jan 20,19 zavřenými dveřmi vešel” anebo abychom se neodchylovali od věcí, které v přírodě den ode dne dít spatřujeme, jako sluneční paprsky sklo pronikají, aniž ji však zlomí anebo z některé stránky poruší, podobným, pravím, a to vznešenějším způsobem Ježíš Kristus z lůna mateřského vyšel bez všeho porušení panenství své matky. A proto oslavujeme její neporušené a ustavičné panenství nejpravdivějšími chválami.
II. A to ovšem stalo se mocí Ducha Svatého, který při početí a narození Syna Božího matce tak pomáhal, že jí i plodnost udělil i ustavičné panenství zachoval.

Otázka 9: Kristus oprávněně se nazývá druhým Adamem a Maria druhou Evou.
I. Obyčej Apoštola, že Krista Ježíše 1 Kor. 15,45 a Řím. 5,14 „novým Adamem“ nazývá a jej k prvnímu Adamovi přirovnává; neboť jako v prvním všichni lidé umírají, tak v druhém všichni k životu povoláni bývají, a jako Adam, co se přirozeného života týče, otcem je lidského pokolení, tak je Kristus původce milosti a slávy.
II. Tímto způsobem můžeme i matku Pannu s Evou tak porovnat, že se první Evě druhá Eva, kterou je Maria, podobá rovněž tak, jak jsme ukázali, že druhý Adam, to je Kristus, prvnímu Adamovi podoben je. Neboť Eva tím, že hadu víru dala, přivedla zlořečenství a smrt na lidské pokolení a Maria, když andělu uvěřila, tehdy stalo se z milosti Boží, že požehnání a života lidem se dostalo. Skrze Evu rodíme se jako synové hněvu Efes. 2,3 od Marie přijali jsme Ježíše Krista, skrze něhož synové milosti se znovu rodíme. Evě řečeno Gen. 3,16: „V bolesti rodit budeš syny své“, Maria pak zproštěna je zákona toho, protože ona zachovala neporušenost čistoty panenské a bez jakéhokoli pocitu bolesti, jak svrchu praveno, Ježíše Syna Božího porodila.

Otázka 10: Kterými předobrazy a proroctvími nastíněno je tajemství početí a narození Krista. Když tedy tak veliká á tak mnohá jsou tajemství podivuhodného tohoto početí a narození, s Božskou prozřetelností se srovnává, aby se ona řečená tajemství mnohými obrazy a předpověďmi naznačovala. Proto svatí učitelé Církve tomu rozuměli, že se sem vztahují mnohé věci, které na rozličných místech písma svatého čteme. Především však ona brána svatyně, kterou Ezechiel 44,2 zavřenou viděl. Též: „kámen s hory bez rukou, lidských utržený,“ jak je u Daniele 2,34 „který učiněn je horou velikou a naplnil všecku zemi.“ Potom Num. 17, 8 „Aaronův prut, který jediný mezi pruty knížat ze sebe pupence vypustil“ a keř, jejž viděl Mojžíš Exod. 3,2, jak hoří a neshoří. Mnohými slovy vypsal svatý evangelista Lukáš příběh narození Kristova, o této věci však nemáme potřebu pojednat, jelikož čtení toto farář zná.