Modlitba k Jezulátku (na konci mše svaté) 100 dní odpustků denně Lev XIII. 18. ledna 1894:
Klaníme se Tobě, nejmilejší Pane Ježíši Kriste, jako svému Stvořiteli a Vykupiteli, nebot Ty jsis se za nás jako děťátko ráčil v jeskyni narodit, abys nás z temnoty hříchu vysvobodil, k Sobě přivinul a Svou svatou láskou roznítil. Uznáváme a volíme Tebe za svého krále a pána a jako dar Ti věnujeme všechny city svého ubohého srdce. Drahý Ježíši, Pane a Bože náš, přijmi dobrotivě tuto obět a aby byla hodna Tvé velebnosti, odpusť nám naše viny, osviť nás a rozněť nás oním svatým ohněm, který jsi proto na svět přinesl, abys jej v našich srdcích roznítil. Tak ať se naše duše stane věčnou obětí k Tvé cti a chvále! Učiň, ať povždy hledá zde na zemi Tvou větší čest a chválu, aby jednou mohla v nebesích patřit na Tvou nekonečnou krásu. Amen.”

Modlitba k Jezulátku v jesličkách. 100 dní odpustků denně. Pius IX. 1. října 1861:
Klaním se Tobě, Vtělené Slovo, pravý Synu Boží od věčnosti a pravý Synu Panny Marie v plnosti času. Klaněním se Tvé božské osobě a lidské přirozenosti cítím se puzen, abych uctil též chudičké jesličky, které Tebe, Ježíšku, přijaly a byly v pravdě prvním trůnem Tvé lásky. Kéž bych se mohl před nimi vrhnout na kolena s prostotou pastýřů, s vírou svatého Josefa a s láskou Panny Marie! Ano, kéž bych pokleknutím mohl uctíti tak drahocenný pomník naší spásy v duchu umrtvování, chudoby a pokory, s jakým jsi Ty, ač Pán nebe i země, Sobě zvolil jesličky za útulek svých slabých údů! O Pane, který jsi jako dítě v těchto jesličkách ráčil odpočívat, vlej milostivě i do mého srdce krůpěj oné slasti, jakou působil pohled na Tvé roztomilé dětství a na divy, které provázely Tvé narození. Při této slasti Tebe konečně zapřísahám: Uděl pokoje celému světu dobré vůle a vzdávej jménem celého pokolení lidského všechen dík a všechnu slávu Otci a Duchu Svatému, který s Tebou žije a kraluje, jediný Bůh od věků na věky. Amen.

Modlitba papeže Benedikta XVI. při své návštěvě kostela Panny Marie Vítězné 26. září 2009: “Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem skrze Ducha Svatého v lůně Panny Marie. Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se Ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel. Stal ses chudým, abychom my zbohatli z Tvé chudoby; dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí. Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš život šťastnějším. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození, aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost a pokoj. Neboť Ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.”