https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2023-12/doktrinalni-prohlaseni-umoznuje-pozehnani-pro-stejnopohlavni-par.html. Toto prohlášení je v rozporu s tradicí, Písmem svatým a učitelským úřadem Církve, protože je to novota neučená žádným předchozím papežem, jak požaduje II. Vatikánský koncil DV 10: „…úkol autenticky vykládat Boží slovo psané nebo ústně předávané je svěřen pouze živému učitelskému úřadu Církve, který vykonává svou pravomoc ve jménu Ježíše Krista. Tento učitelský úřad však není nad Božím slovem, ale slouží mu tak, že učí jen to, co bylo předáno, neboť z Božího příkazu a za pomoci Ducha Svatého Boží slovo zbožně slyší, svědomitě střeží a věrně vykládá a z tohoto jediného pokladu víry čerpá všecko, co předkládá k věření jako zjevení od Boha. Je tedy zřejmé, že posvátná tradice, Písmo svaté a učitelský úřad Církve jsou podle moudrého Božího rozhodnutí tak spolu spojeny a sdruženy, že jedno bez druhých dvou nemůže být, a že všichni tři činitelé zároveň, každý svým způsobem, pod vlivem jediného Ducha Svatého přispívají účinně ke spáse duší.”

Jde o názorový rozdil během dvou let: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210315vaty-stolec-cirkev-nemuze-zehnat-svazkum-osob-stejneho-pohlavi: “Podle dokumentu Kongregace pro nauku víry, který byl dnes, 15. března 2021, zveřejněn, není možné svazkům párů osob stejného pohlaví udělit požehnání…”

II. Vatikánským koncilem doporučovaný teolog sv. Tomáš Akvinský užívá ve svých spisech Aristotela. Od jeho vrstevníka Ezopa máme bajky. Jedna z nich je Zeus a stud: “Když Zeus stvořil lidi, ihned jim dal všechna ostatní duševní hnutí, jen na stud zapomněl. Nevěděl, kudy by jej do člověka zavedl, a proto poručil, aby do něho vešel zadkem. Stud nejprve odporoval a považoval to za ponížení, když však na něho Zeus prudce naléhal, řekl: “Dobrá, já vejdu dovnitř s tou podmínkou, že vejde-li tudy dovnitř ještě něco jného, já okamžitě vyjdu.” Od té doby jsou všichni prodejní muži bez studu. Tuto bajku lze použít o člověku nemravném.”

II. Vatikánský koncil toto téma ve svých textech nemá a tudíž při věrnosti jeho textům to, co nemá v nich oporu není přijato.

Jde o první papežský dokument v dějinách katolické Církve, který je hned po zveřejnění odmítán biskupy. Leszek Gsiak, mluvčí Polské biskupské konference: “Jestliže praktikování sexuálních úkonů mimo manželství, tedy mimo nerozlučitelný svazek muže a ženy otevřeného odevzdávání života, je vždy urážkou Boží vůle a moudrosti vyjádřené v šestém přikázaní…lidé, kteří jsou v takovém vztahu, nemohou přijmout požehnaní. Týká se to zejména lidí ve vztazích mezi osobami stejného pohlaví.” Maďarská biskupská konference zveřejnila 27. 12: “Vždy bychom se měli vyhýbat udělování společného požehnaní párům, které spolu žijí v nemanželskom vztahu, v manželství, které není platné před Cirkvi, anebo v homosexuálním partnerství”. Arcibiskup Ševčuk za ukrajinskou řeckokatolickou církev se vyjádřil odmítavě. Deset biskupů cirkevní provincie Rennes 1. ledna odmítlo žehnání homosexuálních párů. V arcidiecézi Astana arcibiskup Tomáš Peta a biskup Atanasius Schneider vydali rozhodnutí: “Napomínáme a zakazujeme kněžím a věřícím arcidiecéze svaté Marie v Astaně přijímat anebo vykonávat jakoukoli formu požehnání párů v neregulární situaci a párů stejného pohlaví.” 1. února je dokument odmítnut biskupskou konferencí Běloruska. Biskup Strickland vyzval k odmítnutí Fiducia Supplicans. Bývalý papežský nuncius v USA, arcibiskup Carlo Maria Viganò, všechny propagátory bludné deklarace Fiducia Supplicans označil za služebníky satana. Kardinál Fridolin Ambongo Besungu OFM Cap., od února 2023 předseda Biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru (SECAM) poslal 20.12. dopis biskupům Afriky: „Nejednoznačnost této deklarace, při které je možné mnoho výkladů a manipulace, způsobuje mezi veřícími mnoho zmatku a věřím, že jako pastýři Cirkve v Africe musíme o této otázce jasně promluvit, abychom ukázali jasné učení pro naše křesťany.“ K 22. prosinci jsou proti žehnání homopárů biskupské konference Nigérie, Zambie, Rwandy, Malawi, Angoly, Konga, Pobřeží Slonoviny, Togo, Kamerunu a Čadu. Po této lavinové reakci nastalo historicky nevídané společné odmítnutí všech biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru (SECAM)! Kardinál Gerhard Müller vatikánský dokument Fiducia Supplicans s “požehnáním” homosexuálních párů označil za “rouhání” a dokument “vnitřně rozporuplný.” Kladné postoje jsou ze zemí velkého odklonu od křesťanství k pohanství jako Německo. Dokument Fiducia Supplicans posiluje světského ducha sekularizace a rozevírá ekumenické nůžky: protestantské prostředí, kde se toto již praktikuje je nadšeno, tradičnímu pojetí oddané pravoslaví je zděšeno. Reakcí shůry je úder blesku, co rozbil kľíč, žehnající ruku a svatozář sochy svatého Petra na fasádě kostela Panny Marie Růžencové v Buenos Aires v Argentíně 17. prosince 2023 v predvečer vydání Fiducia Supplicans.(převážně dle https://www.lifesitenews.com/analysis/full-list-where-do-bishops-stand-on-blessings-for-homosexual-coupleshttps://katholisch.de/aktuelles) K souvislostem a dalším tématům https://www.kath.net/news/83195. Kardinál Robert Sarah uveřejnil svůj názor na Fiducia supplicans na talianskom blogu Settimo Cielo 6. ledna: „Nestavíme se proti papeži Františkovi, avšak pevně a rozhodně odmítáme herezi, která vážne podkopává Cirkev, Tělo Kristovo, protože je to v rozporu s katolíckou vírou a tradící…Svoboda, kterou musíme nabízet lidem v homosexuálních svazcích, spočívá v pravdě Božího slova. Jak se opovažujeme vést je k víře, že by bylo pro ně dobré a Bohem chtěné, aby zůstáli ve vězení hříchu?“

Prorok Malachiáš 2,1-2: “Nyní platí vám, kněží, tento příkaz: Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, abyste vzdávali úctu mému jménu – praví Hospodin zástupů – stihnu vás kletbou a budu zlořečit vašim žehnáním; ano, budu jim zlořečit, neboť jste si to nevzali k srdci.”

Prvmí papež sv. Petr o cíli požehnání ve Skutcích apoštolů 3,26: “Vám na prvním místě dal Bůh svého služebníka a poslal ho, aby vám požehnal, a tak každého z vás odvrátil od jeho špatností.“

Přečistá, přesvatá a požehnaná Panno Maria, Bohorodičko, přemožitelko všech bludů a vzore Církve (LG 65 II. VK), oroduj za nás, abychom nebyli prokletí, ale požehnaní a došli spásy!