Evangelium sv. Lukáše 18,8 má otázku: nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde? Ke kladné odpovědi slouží modlitba sv. Klementa Marie Hofbauera za zachování svaté víry. Lev XIII. ji obdařil 300 dny odpustků denně 11. dubna 1888:
O Spasiteli můj! snad již nastal onen děsný okamžik, kdy zbude jen hlouček křesťanů, duchem svaté víry oživených? Onen okamžik, kdy nás Tvůj hněv, který jsme sami proti sobě roznítili, ochrany Tvé pozbaví?
Tedy skutečně již dítky Tvé dohnaly svými nepravostmi a zkaženými mravy Tvoji spravedlnost k neodvratně pomstě? O zakladateli a dokonateli naší svaté víry, prosíme Tě snažně v hořkosti svého zkroušeného a pokorného srdce, nedopusť, aby v nás vyhaslo krásné světlo svaté víry! Pomni svých dávných smilování a shlédni soustrastným okem na vinici, kterou jsi pravicí svou založil a která je svlažena potem apoštolů, prosycena drahou krví tisíce mučedníků a slzami tolika šlechetných kajícníků, a zúrodněna modlitbami tolika vyznavačů a nevinných panen.
O Božský prostředníka náš! Pohled na ony horlivé duše, které se k Tobě neustále povznášejí s vroucí prosbou o zachování nejdražšího pokladu, pravé víry katolické! Zadrž, ó Bože nejvýš spravedlivý, zadrž rozsudek našeho zatracení, odvrat zraky své od našich nepravostí a pohled na velebnou Krev, která prolitím na kříži nám spásu zjednala a dosud denně na našich oltářích spasení nam vyprošuje. Ach, zachovej nás v pravé víře římsko-katolické! At nás nemoci trápí, zármutek užírá a nehody potírají: jen naši svatou víru nám zachovej! neboť majíce tento drahocenný dar, budeme ochotně snášet všeliké hoře, a nic nezruší naší blaženosti; jsouce
však zbaveni svaté víry, tohoto nejdražšího pokladu, budeme nevýslovně a nesmírně nešťastni. Ó, dobrý Ježíši, zakladateli naší svaté víry, zachovej nám ji čistou, zachovej nás trvale v lodičce svatého Petra a ve věrnosti i poslušnosti k jeho nástupci a Tvému náměstku zde na zemi, aby jednota naší svaté Církve byla zachována, svatost pěstována, Apoštolská Stolice bezpečně chráněna a všeobecná Církev ku spáse duší stále víc a více se šířila.
Ježíši, zakladateli naší svaté víry, pokoř a obrať nepřátele Církve své, uděl všem králům a knížatům křesťanským a všemu lidu věřícímu pokoj a pravou svornost; posiluj a zachovej nás všechny ve svaté službě své, abychom pro Tebe žili a v Tobě zemřeli. Ach, Ježíši, zakladateli naší svaté víry: pro Tebe ať žiji, pro Tebe ať umřu! Amen.