Prahu obviňují svatí. Takto o tom čteme od blahoslavené Kateřiny Emmerichové: “Prošla jsem městem, ve kterém odpočívají svatý Jan Nepomucký, Václav, Ludmila a jiní svatí. Bylo tam mnoho svatých, ale pramaloučko zbožných kněží. I viděla jsem, jako by se dobří, zbožní lidé důkladně poschovávali.” Svatí slovem a příkladem ukazují správný křesťanský život. Proč např. Hus se nedržel svatých? Mohl kázat o svatých, co jsou v pražské katedrále. Připomíná je biskup Podlaha Antonín a Šittler Eduard v knize vydané 1903 Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis. Tam píší o Karlu IV.:
“Zbožnou jeho mysl zajímaly všude zejména ostatky svatých, jichž nad veškerý statky tohoto světa více sobě .) Již roku 1345 vymohl Karel lV. na papeži Klementn Vl. pro chrám Svatovítský vážil; a kdekoliv událo se mu spatřiti vzácnou nějakou relikvii, vždy ozvalo se v něm přání obohatiti jí svůj chrám Pražský. A neustál, až došel splnění tužby své. Než se zbožnými city snoubil se ve velikém duchu jeho i vytříbený vkus, jenž nutil jej k tomu, aby drahé sobě pozůstatky svatých a světic Božích ukládal ve skvostné schránky, kterýmž nynější nábožensky lhostejná doba sice nelíčeně se obdivuje, nemajíc však více patřičného smyslu pro to, co v nich skryto … .Dětinně pevná víra Karlova i celé doby jeho — srdcem o tolik bohatší nad dobu naši — neznala ovšem skepse, která duši moderního člověka rozhlodává. A třebas i kritičnost dnešních názorů domnívá se v právu býti, když pochybuje o authentičnosti leckteré z relikvií, které Karel IV. s takovou horlivostí a posvátnou radostí do chrámu svého nashromáždil, nicméně nelze muži tomu a duchu, jenž ho oživoval, bez spravedlivého a plně zaslouženého úžasu pohleděti ve tvář dlouho sice již stínem minulosti zastřenou, přece však nám dnes ještě tak mile a vřele vstříc zářící ze všeho toho, co nám zůstavil! A tím větší úcty a obdivu hodnou jeví se nám bohatýrská postava Karlova, že dychtění jeho není poskvrněno snahou po oslavě vlastní, nýbrž po zvelebení národa, jenž mu z vděčnosti své dodnes za to zachoval čestný a významný zajisté název: otec vlasti.

Již v prvých letech svého panování, a to jistě již před rokem 1354, věnoval Karel lV. chrámu Svatovítskému kromě zmíněných již relikvií ještě mnohé jiné ostatky a vzácnosti. Bylo to především stříbrné pozlacené poprsí sv. Ignáce bisk. a muč. s mitrou posázenou kamejemí; v relikviáří tomto uložena byla lebka řečeného světce, kterou královna Eliška v klášteře Oseckém byla obdržela a synu svému darovala. Dále lebky sv. Antonie a sv. Sapiencie, obě obložené stříbrem a pozlacené, ostatní část těla sv. Sapiencie v dřevěné schránce, která byla r. 1355 nahrazena stříbrnou pozlacenou tumbou, dále stříbrné pozlacené sochy sv. apoštolů Tomáše, Ondřeje, Bartoloměje, Matěje a Matouše.”

O svatých píše Ekert František, 1892-1899 čtyři svazky Církev vítězná, Izodor Vondruška Životopisy svatých a Metoděj Kulda Církevní rok. Přehled světců jejichž ostatky jsou v Praze. převážně v katedrále:

3.1: sv. Florencius, biskup, + 377
6.1: sv. Balthasar, král
8.1: sv. Erhard, biskup Řezno
14.1: sv. Hilarius
15.1: sv. Pavla thébského, hlava, r. 1523 ji král Ludvík odvezl do Uher.
17.1: sv. Antonin, opat
20.1: sv. Fabiana a Šebastiana
21.1: sv. Augurius
22.1: Vincent, jáhen
24.1: sv. Timotej, biskup; sv. Metell, mučedník
30.1: sv. Martina, muč., + 229
31.1: sv. Geminián, biskup, okolo 400
2.2: sv. Burchard, biskup, + 754
3.2: sv, Blažej, biskup
5.2: sv. Agatha, + 251
6.2: sv. Amand; sv. Dorota
7.2: sv, Richard, král, + 720
9.2: sv. Apolonie
13.2: Castor
14.2: Sv. Valentin, bisk. a muč.
24.2: sv. Matěj, apoštol
29.2: sv. Osvald
3.3: sv. Kunhuta
6.3: sv. Fridolín
13.3: sv. Kristýna, mučednice, + 559
15.3: sv. Longin, lebka
17.3: Sv. Patrik, biskupa misionář, + 461
21.2: sv. Benedikt, opat
26.3 hlava sv. Haštala, s jinými sv. ostatky darována farnímu chrámu sv. Haštala
27.3: Rupert, biskup, + 710
30.3: sv. Achác, biskup
3.4: sv. Sixtus, papež; sv. Richard, biskup
11.4: sv. Stanislav
22.4: sv. Zeno
23.4 : sv. Vojtěch; sv. Marola, biskupa Milána; sv. Gerard. biskup; sv. Jiří
25.4: sv. Marka
28.4: sv. Vitala, manželky jeho sv. Valerie, a spolumučedníků Ravenských
29.4: sv. Petra Veronského
1.5 Sv. Filip a Jakub, apoštolové; sv. Valburgy, panny v Anglii, jejíž kus lebky
2.5 sv. Zigmunda. K tomu F. Ekert v Církvi vítězná: Roku 1371. Cisařovna Eliška hledala pomoc u Boha za Karla IV. na přimluvu sv. Sigmunda. Učinila slib, že sama pěšky bude putovat z Karlštejna do Prahy ke hrobu sv. Zigmunda, a že na ozdobu hlavy téhož světce obětovat bude osm misek ryzího zlata v ceně 1650 dukátů, aby světec vyprosil u Boha císaři zdraví. Císařovna splnila slib svůj a Karel nabyl opět z milosti Boží a na přímluvu sv. Zigmunda zdravi. Z obětovaného císzlata byla zhotovena drahocenná koruna na hlavu sv. Zigmunda. O tyto vzácné ozdoby oloupil hrob sv. Zigmunda dne 28. července 1420 syn Karlův král Zigmund.” Podobně jako Zikmund oloupili svaté o jejich zlaté a stříbrné schrány s drahokamy jiní.
3.5: Nalezení sv. Kříže několik kousků přesvatého Kříže Páně. V korunovačním kříži Českých králů z ryzího zlata, jenž je ozdoben perlami, safiry, rubiny a kamejemi, zadělány jsou část Kříže, dilec jednoho hřebu a několik trnů z koruny Krista Pána,
4.5: sv. Alexandra, vojína a mučedníka Cařihradského a spolumučednice sv. Antoniny
7.5: sv. Flavie Domitilly, mučednice z doby císaře Domiciána,
9.5: sv. Dionisius, biskup; Sv. Benigna, panna a muč.
10.5: sv. Gordiána a Epimacha, mučedníků Římských
11.5: sv. Gandulf, mučedník
12.5: sv. Gangalfa, mučedníka; sv. Pankráce mučedníka
13.5: sv.Serváce, biskupa; sv. Alexandra, vojína a mučedníka v Římě
14.5: sv. Bonifáce mučedníka; sv. Viktora, mu­čedníka
15.5: sv. Dympny, mučednice; sv. Žofie, mučednice
16.5: sv. Jan Nepomucký
sv. Peregrina (Pelhřima), biskupa Auxerreského,
19.5: sv. Potenciány, panny, rámě; sv. Cyrila, biskupa; sv. Urbana, papeže
20.5: sv. Maximina, biskupa Trevírského a mučedníka
22.5: sv. Kasta a Emilia mučedníků
25.5: sv. Urbana I,, papeže a mučedníka (+ 230)
29.5: sv. Maximina, biskupa, vrstevníka sv. Athanasia Velikého
2.6: sv. Marcelina a Petra mučedníků Římských z doby císaře Diokleciana
3.6 blahosl. Izáka mnicha, umučeného v Kordóvě ve Španělích
5.6: sv. Bonifáce, muč., + 754
6.6 sv. Norberta od 1627 Strahov; sv. Artemia, manželky jeho Kandidy i dcery Pauliny lebka, mučedníků,
7.6: sv. Robert, opat
11.6, sv. Felixe; sv. Fortunáta, hlava
12.6: sv. Onufrius, poustevník, + kolem 400
15.6: sv. Vít s jeho ostatky od sv. Václava a Karla IV,
16.6: sv. Aurea a sestry jeho sv. Justiny, umučených od Hunnů v Mohuči; sv. Benno, biskup, + 1106
18.6: sv. Leoncia; sv. mučedníků Marka a Marceliana; sv. Alžběta, panna
19.6: sv. Gervase a Protase
20.6: sv. Silvera papeže a mučedníka
22.6: sv. Albána, mučedníka (+ 296)
23.6: sv. Felicis
25.6: sv. Jana Křtitele
26.6: sv. Jana a Pavla
28.6: sv.Irenej
29.6: sv. Petra, několik ostatků Kapitolní chrám Vyšebradský honosil se někdy kamennou deskou přinesenou od Karla IV. z Itálie, na níž sv. Petr mši sv. sloužil.
30.6 sv. Pavla, několik kusů ostatků i kus jeho holi, kterýž potom dal vložiti do pastýřské berly arcibiskupa Pražského; sv. Marcialis, biskup
4.7: sv. Prokop; sv. Oldřicha rámě a část hlavy, korouhev a kousky z biskupských rouch
5. 7: sv. Cyril; sv. Zoe, mučednice Římské, vrstevnice sv. Šebastiána
6.7: sv. Goára, poustevníka,
7.7: sv. Vilibalda
8.7: sv. Kilian, dvě kosti ramenní
9.7: sv. Agilolfa, biskupa a mučedníka, kus ramene
10.7: sv. sedmi svatých mučedníků
11.7:: sv. Pia I., + 155
12.7: Hermagor bisk., žák sv. Marka, evang., rámě a jiné dvě kosti
Nabora a Felixe, z jichž ostatků darovali král Vladislav I. r. 1159. a císař Karel IV. roku 1370.
13.7: sv. Markéty, rámě, zub a dvě částky z lebky, co král Přemysl Otokar II. dostal na památku svého velikého vitězství nad Uhry v památné bitvě u Kressenbrunnu ve svatvečer svátku sv. Markéty dne 12. července 1260 od papeže Alexandra IV.; sv. Justina, mučednice
15.7: sv. Jindřicha; staří Čechové vřadili ho do počtu svých zemských patronů, chovajíce u vděčné paměti zásluhy, jež tento světec měl o udržení rodu Přemyslovců i o navrácení pokoje vlasti naši. Zvláštním ctitelem jeho byl císař a král náš Karel IV.,
17.7: sv. Alexia
18.7: Sv. Symforosa a sedm synů jejích, mučedníků; sv. Arnulfa, biskupa Metského a poustevníka
20.7: sv. Apolinář
21.7: sv. Praxedy, panny a mučednice Římské v době císaře Marka Aurelia
22.7: sv. Marie Magdalena
23.7: sv. Apolináře
25.7:: sv. Jakuba, jeden zub a jiné dvě částečky ostatků; sv. Kryštof, muč., rameno
27.7: sv. Pantaleona,
28.7: sv. mučedníků Nazaria a Celsa z Milána, z r. 1158. král Vladislav I. a r. 1370. Karel IV.
29.7: sv. Lazar vzkříšený Ježíšem, ruka
1.8. Část z okovů sv. Petra
6.8: sv. Dominik
7.8: sv. Donáta biskupa a mučedníka za Juliana Odpadlíka; sv. Afra, mučednice
Sv. Afra, několik části z ostatků jejich, napolo spálených
8.8 Sv. Cyriak, Largus a Smaragd, Římští mučedníci
9.8: sv. Romana, vojína, mučedníka,, žáka sv. Vavřince hlava
10.8: sv. Vavřince menší kosti a rameno
11.8: sv. Kláry; sv. Zuzany; sv. Triburce; sv. Filomény
12.8: sv. Hilaria
13.8: Sv. Hippolyt, + 236
14. 8: sv. Fortunáty, panny a mučednice i tří bratří jejích Karpónia, Prisciána a Evagrista,
15.8: sv. Arnulfa, biskupa Soissonského ve Francii (+ 1086)
17.8: sv. Rocha
18.8: sv. Heleny; sv. Agapit
19.8: sv. Julia a spolumučedníků Římských
sv. Sebalda, kralevice Dánského, poustevníka,
19.8: Sv. Magnus, muč.; sv. Sebald
21.8: sv. Anastasia, vojína a mučedníka
22.8: sv. Timothea, mučedníka, Římského
24.8: sv. Bartoloměje apoštola Páně
25.8: sv. Ludvíka jeden zub a prst
26.8: sv. Genesia mučednika
27.8: sv. Rufa, biskupa Kapuanského umučeného za císaře Nerona; sv. Gebharda (Habarta) biskupa Kostnického (+ 495)
28.8: sv. Augustina; sv. Herméta, mučedníka Římského; sv. Pelagia, mu­čedníka; sv. Gaudencie, panny a mučednice Římské
29.8: sv. Sabiny
30.8: sv. Felixe a sv. Adaukta (staročesky sv. Šťastného a sv. Zbožného)
1.9: sv. Jiljí; sv. Lupus
2.9 sv. Štěpána, meč je uložen v pokladnici hlavního chrámu sv. Víta v Praze. Tam chová se také větší kus z ostatků jeho a schránka s částečkou sv. kříže Páně a s prstem sv. Štěpána prvomučedníka, kterou tento svatý král na hrdle nosíval. Schránku tu dostal r. 1352. Karel IV. od Uherského krále Ludvíka I. a ozdobil ji drahými kameny a míval ji zavěšenu na hrdle až do smrti.
3.9: sv. Mansvéta, biskupa Toulského ve Francii (+ 375); sv. Viktorina
7.9: sv. Korbiniana, část lebky kterou r. 1328. ziskala a darovala matka Karla IV. královna Eliška; sv. Reginy, panny a mučednice Alesijské v Burgundsku
8.9: sv. Hadriana, mučedníka r. 306 ostatky získal v Římě a přinesl do Prahy roku 1160. český biskup Daniel I.; sv. Korbián
11.9: sv. Regula
13,9: sv. Jan Zlatoústý, bisk. a uč. Církve
15.9: sv. Nikomeda, kněze, mučedníka Římského; sv. Petra a biskupa a mučedníka část ramene
16.9: sv. Ludmila; sv. Eufemie (Ofky), panny a mučednice z doby císaře Diokleciana; sv. Germiniana, mučedníka Římského rámeno
17.9: sv. Lamberta
19.9. sv. Januaria a dvou spolumučedníků
20.9: sv. Eustacha a spolumučedníků
21.9: sv, Matouš, apoštol; sv. Mořice, roku 1158 přinesl král Vladislav I. z Milána do hlavního chrámu Pražského rámě, část hnátu a meč sv. Maurice, a později dostal týž chrám mnoho jiných ostatků svatých mučedníků legie Thebské
22.9: sv. Salabergy, abatyše Laonské ve Francii (+ 665); sv. Digna, panna a muč.
23.9: sv. Tekla, mučednice; sv. Emmram; sv. Gerarda
25.9: sv. Firmina, biskupa Amienského ve Francii a mučedníka
27.9: sv. Kosmy a Damiana, z nichž sedm získal Karel IV.
28.9: sv. Václav
30.9: sv. Jeronýma
1.10 sv. Nicécia, biskupa; sv. Areta, mučedníka
2.10: sv. Leodegara, mučedníka r. 679 hlava
3. 10: sv. Kandita, mučedníka, rameno; sv. Mansvet, biskup
5.10: sv. Aury (Zlaté), panny, abatyše (+ 666); sv. Palmáce, ostatky jeho má též kostel pod hradem Karlšteinem, jejž na počesť tohoto mučedníka zbudoval Karel IV.
7.10: sv. Justiny; Sergia a Bacha, urozených Římanů, mučedníků za císaře Maximiana
8.10: sv. Brigity; rovněž z těla dcery jeji Kateřiny
9.10: blahosl. Vintíř pohřbený Břevnov; sv. Dionýsius
10.10: sv. Florencius a sv. Cassius; sv. Gereona a tří spolumučedníků:Malusius, ze slovutného pluku Thebského
11,19: sv. Meinhard, biskup, + 1196
12.10: sv. Maximiliana
13.10: sv. Faustus
14.10: sv. Kalista získal r. 1355; sv. Burkarda, biskupa Vircburského
15.10: sv. Fortunáta, mučedníka Římského; sv. Osvalda
16.10: sv. Havla a daroval je velechrámu Pražskému; sv. Hedvika
17.10: sv. Ignác, biskup a mučedník, + 107
18.10: sv. Lukáš, evangelista, lebka
20.10: sv. Kornélius; sv. Vital
21.10: sv. Uršuly a družek jejich byla značná část přenesena do Čech, hlavně do velechrámu Pražského.
26.10: sv Demetria, z jehož ostatků král Václav II. r. 1304. získal pro katedrálu v Praze
28.10: sv. Šimon, apoštol a sv. Juda, apoštol
29.10. sv. Narcis, biskup, + 222
31.10: sv. Quintin; sv. Wolfgang
2.11: sv. Viktorín, biskup, + 303
6.11: sv. Severus, biskup
7.11: sv. Linharta; sv. Florence, biskupa Štrasburského; sv. Villibrord
9.11: sv. Theodora z Tyru, mučedníka, rámě
10.11: sv. Próba, biskupa
11.11: sv. Martina
12.11: sv. pěti bratří Benedikta a druhů
13.11: sv. Brikcia, učedníka sv. Martina a jeho nástupce na biskupském stolci Tourském; sv. Hendulfa, biskupa; sv. Florentius
16.11: sv. Otmara, hlavu a několik kostí, + 759; sv. Florina vyznavače; sv. Gertruda, abatyše
19.11: sv. Alžběty Durynské; sv. Ponciana, papeže a mučedníka (+ 235.)
22.11: sv. Cecilie
23.11: sv. Klementa, papež a mučedník, čelist s třemi zuby a r. 1368 daroval Karel IV. i kus železného řetězu, s kterým tento mučedník hozen byl do moře.
24.11: sv. Chrysogona, mučedníka (+ 304 v Akvileji); sv. Felicissima, umučeného v Perusii
25.11: av. Kateřina Alexandrijská
26.11: sv. Konrád, biskup
27.11: sv. Valerián, biskup
20.11: sv. Saturnin, rameno
30.11: sv. Ondřej, jeden zub a tři kousky kosti
1.12: sv. Eligia
4.12 sv. Barbory
6.12: sv. Mikuláše, sedm kusů ostatků
8.12: sv. Makarius, muč. r. 250
12.12: Přibyslavy sestry sv. Václava ostatky dal Karel IV. dal r. 1367. přenést do velechrámu Pražského.
13.12: sv. Lucie, mučednice; sv. Otilie, rameno
14.12: sv. Thyrsus, mučedník, + 250; sv. Nikasius
16.12 sv. Albiny, panny a mučednice Formijské v Kampanii za vlády císaře Decia; sv. Adóna, arcibiskupa Viennského (+ 875.)
17.12: Sv. Lazar, bratr sv. Marie a Marty; Modest, biskup, + 634
21.12: sv. Tomáš, apoštol
26.12: sv. Štěpána 6 kusů ostatků
27.12: sv. Jan apoštol
28.12: sv. betlémská neviňátka
30.12: sv. Tomáše Canterburského; sv. Hermes, mučedník
31.12: sv. Silvestra
Další svatí: sv. Ananiáš, sv. Argenlini, Abundanlii, sv. Aureliac, sv. Benignae, sv. Benedikt, sv. Sapiencie, sv. Reginald, mnich, muč., sv. Antonie, panna a muč., Bacchi, Benedikta muč., Cassius, sv. Celestina, sv. Christikola,sv. Abundancie, sv. Josuae, Filipa vyzn. a poustevník, sv. Fortunáta, Sv. Irmina (Hermigardis), dcera Dagoberta I., sv. Konstantie dcera sv. Valeria,sv. Meranda, sv. Pigmen, sv. Onoirius, sv. Reginalda,

Svatí neobviňují jen Prahu, ale i Řím a jiná města, městečka a vesnice. Obviňují i osoby nesoucí od křtu a biřmování jména svatých, ale životy jim nepodobnými a opačnými.