Prahu obviňují svatí. Takto o tom čteme od blahoslavené Kateřiny Emmerichové: “Prošla jsem městem, ve kterém odpočívají svatý Jan Nepomucký, Václav, Ludmila a jiní svatí. Bylo tam mnoho svatých, ale pramaloučko zbožných kněží. I viděla jsem, jako by se dobří, zbožní lidé důkladně poschovávali.” Svatí slovem a příkladem ukazují správný křesťanský život. Proč např. Hus se nedržel svatých? Mohl kázat o svatých, co jsou v pražské katedrále. Připomíná je biskup Podlaha Antonín a Šittler Eduard v knize vydané 1903 Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis. Tam píší o Karlu IV.:

“Zbožnou jeho mysl zajímaly všude zejména ostatky svatých, jichž nad veškerý statky tohoto světa více sobě. Již roku 1345 vymohl Karel lV. na papeži Klementn Vl. pro chrám Svatovítský vážil; a kdekoliv událo se mu spatřiti vzácnou nějakou relikvii, vždy ozvalo se v něm přání obohatiti jí svůj chrám Pražský. A neustál, až došel splnění tužby své. Než se zbožnými city snoubil se ve velikém duchu jeho i vytříbený vkus, jenž nutil jej k tomu, aby drahé sobě pozůstatky svatých a světic Božích ukládal ve skvostné schránky, kterýmž nynější nábožensky lhostejná doba sice nelíčeně se obdivuje, nemajíc však více patřičného smyslu pro to, co v nich skryto … .Dětinně pevná víra Karlova i celé doby jeho — srdcem o tolik bohatší nad dobu naši — neznala ovšem skepse, která duši moderního člověka rozhlodává. A třebas i kritičnost dnešních názorů domnívá se v právu býti, když pochybuje o authentičnosti leckteré z relikvií, které Karel IV. s takovou horlivostí a posvátnou radostí do chrámu svého nashromáždil, nicméně nelze muži tomu a duchu, jenž ho oživoval, bez spravedlivého a plně zaslouženého úžasu pohleděti ve tvář dlouho sice již stínem minulosti zastřenou, přece však nám dnes ještě tak mile a vřele vstříc zářící ze všeho toho, co nám zůstavil! A tím větší úcty a obdivu hodnou jeví se nám bohatýrská postava Karlova, že dychtění jeho není poskvrněno snahou po oslavě vlastní, nýbrž po zvelebení národa, jenž mu z vděčnosti své dodnes za to zachoval čestný a významný zajisté název: otec vlasti.

Již v prvých letech svého panování, a to jistě již před rokem 1354, věnoval Karel lV. chrámu Svatovítskému kromě zmíněných již relikvií ještě mnohé jiné ostatky a vzácnosti. Bylo to především stříbrné pozlacené poprsí sv. Ignáce bisk. a muč. s mitrou posázenou kamejemí; v relikviáří tomto uložena byla lebka řečeného světce, kterou královna Eliška v klášteře Oseckém byla obdržela a synu svému darovala. Dále lebky sv. Antonie a sv. Sapiencie, obě obložené stříbrem a pozlacené, ostatní část těla sv. Sapiencie v dřevěné schránce, která byla r. 1355 nahrazena stříbrnou pozlacenou tumbou, dále stříbrné pozlacené sochy sv. apoštolů Tomáše, Ondřeje, Bartoloměje, Matěje a Matouše.”

O svatých píše Ekert František, 1892-1899 čtyři svazky Církev vítězná, Izodor Vondruška Životopisy svatých a Metoděj Kulda Církevní rok. Přehled světců jejichž ostatky jsou v Praze. převážně v katedrále:

3.1: sv. Florencius, biskup, + 377
6.1: sv. Balthasar, král
8.1: sv. Erhard, biskup Řezno
14.1: sv. Hilarius
15.1: sv. Pavla thébského, hlava, r. 1523 ji král Ludvík odvezl do Uher.
17.1: sv. Antonin, opat
20.1: sv. Fabiana a Šebastiana
21.1: sv. Augurius
22.1: Vincent, jáhen
24.1: sv. Timotej, biskup; sv. Metell, mučedník
30.1: sv. Martina, muč., + 229
31.1: sv. Geminián, biskup, okolo 400
2.2: sv. Burchard, biskup, + 754
3.2: sv, Blažej, biskup
5.2: sv. Agatha, + 251
6.2: sv. Amand; sv. Dorota
7.2: sv, Richard, král, + 720
9.2: sv. Apolonie
13.2: sv. Castor
14.2: Sv. Valentin, bisk. a muč.
24.2: sv. Matěj, apoštol
29.2: sv. Osvald
3.3: sv. Kunhuta
6.3: sv. Fridolín
13.3: sv. Kristýna, mučednice, + 559
15.3: sv. Longin, lebka
17.3: sv. Patrik, biskupa misionář, + 461
21.2: sv. Benedikt, opat
26.3: sv. Haštala, hlava s jinými sv. ostatky darována farnímu chrámu sv. Haštala
27.3: sv. Rupert, biskup, + 710
30.3: sv. Achác, biskup
3.4: sv. Sixtus, papež; sv. Richard, biskup
11.4: sv. Stanislav
22.4: sv. Zeno
23.4: sv. Vojtěch; sv. Marola, biskupa Milána; sv. Gerard. biskup; sv. Jiří
25.4: sv. Marka
28.4: sv. Vitala, manželky jeho sv. Valerie, a spolumučedníků Ravenských
29.4: sv. Petra Veronského
1.5 Sv. Filip a Jakub, apoštolové; sv. Valburgy, panny v Anglii, jejíž kus lebky
2.5 sv. Zigmunda. K tomu F. Ekert v Církvi vítězná: Roku 1371. Cisařovna Eliška hledala pomoc u Boha za Karla IV. na přimluvu sv. Sigmunda. Učinila slib, že sama pěšky bude putovat z Karlštejna do Prahy ke hrobu sv. Zigmunda, a že na ozdobu hlavy téhož světce obětovat bude osm misek ryzího zlata v ceně 1650 dukátů, aby světec vyprosil u Boha císaři zdraví. Císařovna splnila slib svůj a Karel nabyl opět z milosti Boží a na přímluvu sv. Zigmunda zdravi. Z obětovaného císzlata byla zhotovena drahocenná koruna na hlavu sv. Zigmunda. O tyto vzácné ozdoby oloupil hrob sv. Zigmunda dne 28. července 1420 syn Karlův král Zigmund.” Podobně jako Zikmund oloupili svaté o jejich zlaté a stříbrné schrány s drahokamy jiní.
3.5: Nalezení sv. Kříže několik kousků přesvatého Kříže Páně. V korunovačním kříži Českých králů z ryzího zlata, jenž je ozdoben perlami, safiry, rubiny a kamejemi, zadělány jsou část Kříže, dilec jednoho hřebu a několik trnů z koruny Krista Pána,
4.5: sv. Alexandra, vojína a mučedníka Cařihradského a spolumučednice sv. Antoniny
7.5: sv. Flavie Domitilly, mučednice z doby císaře Domiciána,
9.5: sv. Dionisius, biskup; Sv. Benigna, panna a muč.
10.5: sv. Gordiána a Epimacha, mučedníků Římských
11.5: sv. Gandulf, mučedník
12.5: sv. Gangalfa, mučedníka; sv. Pankráce mučedníka
13.5: sv. Serváce, biskupa; sv. Alexandra, vojína a mučedníka v Římě
14.5: sv. Bonifáce mučedníka; sv. Viktora, mu­čedníka
15.5: sv. Dympny, mučednice; sv. Žofie, mučednice
16.5: sv. Jan Nepomucký; sv. Peregrina (Pelhřima), biskupa Auxerreského,
19.5: sv. Potenciány, panny, rámě; sv. Cyrila, biskupa; sv. Urbana, papeže
20.5: sv. Maximina, biskupa Trevírského a mučedníka
22.5: sv. Kasta a Emilia mučedníků
25.5: sv. Urbana I,, papeže a mučedníka (+ 230)
29.5: sv. Maximina, biskupa, vrstevníka sv. Athanasia Velikého
2.6: sv. Marcelina a Petra mučedníků Římských z doby císaře Diokleciana
3.6: blahosl. Izáka mnicha, umučeného v Kordóvě ve Španělích
5.6: sv. Bonifáce, muč., + 754
6.6 sv. Norberta od 1627 Strahov; sv. Artemia, manželky jeho Kandidy i dcery Pauliny lebka, mučedníků,
7.6: sv. Robert, opat
11.6: sv. Felixe; sv. Fortunáta, hlava
12.6: sv. Onufrius, poustevník, + kolem 400
15.6: sv. Vít s jeho ostatky od sv. Václava a Karla IV.
16.6: sv. Aurea a sestry jeho sv. Justiny, umučených od Hunnů v Mohuči; sv. Benno, biskup, + 1106
18.6: sv. Leoncia; sv. mučedníků Marka a Marceliana; sv. Alžběta, panna
19.6: sv. Gervase a Protase
20.6: sv. Silvera papeže a mučedníka
22.6: sv. Albána, mučedníka (+ 296)
23.6: sv. Felicis
25.6: sv. Jana Křtitele
26.6: sv. Jana a Pavla
28.6: sv. Irenej
29.6: sv. Petra, několik ostatků; Kapitulní chrám Vyšebradský honosil se někdy kamennou deskou přinesenou od Karla IV. z Itálie, na níž sv. Petr mši sv. sloužil.
30.6: sv. Pavla, několik kusů ostatků i kus jeho holi, kterýž potom dal vložiti do pastýřské berly arcibiskupa Pražského; sv. Marcialis, biskup
4.7: sv. Prokop; sv. Oldřicha rámě a část hlavy, korouhev a kousky z biskupských rouch
5.7: sv. Cyril; sv. Zoe, mučednice Římské, vrstevnice sv. Šebastiána
6.7: sv. Goára, poustevníka,
7.7: sv. Vilibalda
8.7: sv. Kilian, dvě kosti ramenní
9.7: sv. Agilolfa, biskupa a mučedníka, kus ramene
10.7: sv. sedmi svatých mučedníků
11.7:: sv. Pia I., + 155
12.7: Hermagor bisk., žák sv. Marka, evang., rámě a jiné dvě kosti; Nabora a Felixe, z jichž ostatků darovali král Vladislav I. r. 1159. a císař Karel IV. roku 1370.
13.7: sv. Markéty, rámě, zub a dvě částky z lebky, co král Přemysl Otokar II. dostal na památku svého velikého vitězství nad Uhry v památné bitvě u Kressenbrunnu ve svatvečer svátku sv. Markéty dne 12. července 1260 od papeže Alexandra IV.; sv. Justina, mučednice
15.7: sv. Jindřicha; staří Čechové vřadili ho do počtu svých zemských patronů, chovajíce u vděčné paměti zásluhy, jež tento světec měl o udržení rodu Přemyslovců i o navrácení pokoje vlasti naši. Zvláštním ctitelem jeho byl císař a král náš Karel IV.
17.7: sv. Alexia
18.7: Sv. Symforosa a sedm synů jejích, mučedníků; sv. Arnulfa, biskupa Metského a poustevníka
20.7: sv. Apolinář
21.7: sv. Praxedy, panny a mučednice Římské v době císaře Marka Aurelia
22.7: sv. Marie Magdalena
23.7: sv. Apolináře
25.7: sv. Jakuba, jeden zub a jiné dvě částečky ostatků; sv. Kryštof, muč., rameno
27.7: sv. Pantaleona,
28.7: sv. mučedníků Nazaria a Celsa z Milána, z r. 1158. král Vladislav I. a r. 1370. Karel IV.
29.7: sv. Lazar vzkříšený Ježíšem, ruka
1.8: část z okovů sv. Petra
6.8: sv. Dominik
7.8: sv. Donáta biskupa a mučedníka za Juliana Odpadlíka; sv. Afra, mučednice, několik části z ostatků jejich, napolo spálených
8.8 Sv. Cyriak, Largus a Smaragd, Římští mučedníci
9.8: sv. Romana, vojína, mučedníka, žáka sv. Vavřince hlava
10.8: sv. Vavřince menší kosti a rameno
11.8: sv. Kláry; sv. Zuzany; sv. Triburce; sv. Filomény
12.8: sv. Hilaria
13.8: sv. Hippolyt, + 236
14.8: sv. Fortunáty, panny a mučednice i tří bratří jejích Karpónia, Prisciána a Evagrista,
15.8: sv. Arnulfa, biskupa Soissonského ve Francii (+ 1086)
17.8: sv. Rocha
18.8: sv. Heleny; sv. Agapit
19.8: sv. Julia a spolumučedníků Římských; sv. Sebalda, kralevice Dánského, poustevníka,
19.8: sv. Magnus, muč.; sv. Sebald
21.8: sv. Anastasia, vojína a mučedníka
22.8: sv. Timothea, mučedníka, Římského
24.8: sv. Bartoloměje apoštola Páně
25.8: sv. Ludvíka jeden zub a prst
26.8: sv. Genesia mučednika
27.8: sv. Rufa, biskupa Kapuanského umučeného za císaře Nerona; sv. Gebharda (Habarta) biskupa Kostnického (+ 495)
28.8: sv. Augustina; sv. Herméta, mučedníka Římského; sv. Pelagia, mu­čedníka; sv. Gaudencie, panny a mučednice Římské
29.8: sv. Sabiny
30.8: sv. Felixe a sv. Adaukta (staročesky sv. Šťastného a sv. Zbožného)
1.9: sv. Jiljí; sv. Lupus
2.9 sv. Štěpána, meč je uložen v pokladnici hlavního chrámu sv. Víta v Praze. Tam chová se také větší kus z ostatků jeho a schránka s částečkou sv. kříže Páně a s prstem sv. Štěpána prvomučedníka, kterou tento svatý král na hrdle nosíval. Schránku tu dostal r. 1352. Karel IV. od Uherského krále Ludvíka I. a ozdobil ji drahými kameny a míval ji zavěšenu na hrdle až do smrti.
3.9: sv. Mansvéta, biskupa Toulského ve Francii (+ 375); sv. Viktorina
7.9: sv. Korbiniana, část lebky kterou r. 1328. ziskala a darovala matka Karla IV. královna Eliška; sv. Reginy, panny a mučednice Alesijské v Burgundsku
8.9: sv. Hadriana, mučedníka r. 306 ostatky získal v Římě a přinesl do Prahy roku 1160 český biskup Daniel I.; sv. Korbián
11.9: sv. Regula
13,9: sv. Jan Zlatoústý, bisk. a uč. Církve
15.9: sv. Nikomeda, kněze, mučedníka Římského; sv. Petra a biskupa a mučedníka část ramene
16.9: sv. Ludmila; sv. Eufemie (Ofky), panny a mučednice z doby císaře Diokleciana; sv. Germiniana, mučedníka Římského, rámeno
17.9: sv. Lamberta
19.9. sv. Januaria a dvou spolumučedníků
20.9: sv. Eustacha a spolumučedníků
21.9: sv, Matouš, apoštol; sv. Mořice, roku 1158 přinesl král Vladislav I. z Milána do hlavního chrámu Pražského rámě, část hnátu a meč sv. Maurice, a později dostal týž chrám mnoho jiných ostatků svatých mučedníků legie Thebské
22.9: sv. Salabergy, abatyše Laonské ve Francii (+ 665); sv. Digna, panna a muč.
23.9: sv. Tekla, mučednice; sv. Emmram; sv. Gerarda
25.9: sv. Firmina, biskupa Amienského ve Francii a mučedníka
27.9: sv. Kosmy a Damiana, z nichž sedm získal Karel IV.
28.9: sv. Václav
30.9: sv. Jeronýma
1.10 sv. Nicécia, biskupa; sv. Areta, mučedníka
2.10: sv. Leodegara, mučedníka r. 679 hlava
3.10: sv. Kandita, mučedníka, rameno; sv. Mansvet, biskup
5.10: sv. Aury (Zlaté), panny, abatyše (+ 666); sv. Palmáce, ostatky jeho má též kostel pod hradem Karlšteinem, jejž na počesť tohoto mučedníka zbudoval Karel IV.
7.10: sv. Justiny; Sergia a Bacha, urozených Římanů, mučedníků za císaře Maximiana
8.10: sv. Brigity; rovněž z těla dcery jeji Kateřiny
9.10: blahosl. Vintíř pohřbený Břevnov; sv. Dionýsius
10.10: sv. Florencius a sv. Cassius; sv. Gereona a tří spolumučedníků:Malusius, ze slovutného pluku Thebského
11,19: sv. Meinhard, biskup, + 1196
12.10: sv. Maximiliana
13.10: sv. Faustus
14.10: sv. Kalista získal r. 1355 Karel IV.; sv. Burkarda, biskupa Vircburského
15.10: sv. Fortunáta, mučedníka Římského; sv. Osvalda
16.10: sv. Havla a daroval je velechrámu Pražskému; sv. Hedvika
17.10: sv. Ignác, biskup a mučedník, + 107
18.10: sv. Lukáš, evangelista, lebka
20.10: sv. Kornélius; sv. Vital
21.10: sv. Uršuly a družek jejich byla značná část přenesena do Čech, hlavně do velechrámu Pražského.
26.10: sv Demetria, z jehož ostatků král Václav II. r. 1304 získal pro katedrálu v Praze
28.10: sv. Šimon, apoštol a sv. Juda, apoštol
29.10. sv. Narcis, biskup, + 222
31.10: sv. Quintin; sv. Wolfgang
2.11: sv. Viktorín, biskup, + 303
6.11: sv. Severus, biskup
7.11: sv. Linharta; sv. Florence, biskupa Štrasburského; sv. Villibrord
9.11: sv. Theodora z Tyru, mučedníka, rámě
10.11: sv. Próba, biskupa
11.11: sv. Martina
12.11: sv. pěti bratří Benedikta a druhů
13.11: sv. Brikcia, učedníka sv. Martina a jeho nástupce na biskupském stolci Tourském; sv. Hendulfa, biskupa; sv. Florentius
16.11: sv. Otmara, hlavu a několik kostí, + 759; sv. Florina vyznavače; sv. Gertruda, abatyše
19.11: sv. Alžběty Durynské; sv. Ponciana, papeže a mučedníka (+ 235.)
22.11: sv. Cecilie
23.11: sv. Klementa, papež a mučedník, čelist s třemi zuby a r. 1368 daroval Karel IV. i kus železného řetězu, s kterým tento mučedník hozen byl do moře.
24.11: sv. Chrysogona, mučedníka (+ 304 v Akvileji); sv. Felicissima, umučeného v Perusii
25.11: av. Kateřina Alexandrijská
26.11: sv. Konrád, biskup
27.11: sv. Valerián, biskup
20.11: sv. Saturnin, rameno
30.11: sv. Ondřej, jeden zub a tři kousky kosti
1.12: sv. Eligia
4.12: sv. Barbory
6.12: sv. Mikuláše, sedm kusů ostatků
8.12: sv. Makarius, muč. r. 250
12.12: Přibyslavy sestry sv. Václava ostatky dal Karel IV. dal r. 1367. přenést do velechrámu Pražského.
13.12: sv. Lucie, mučednice; sv. Otilie, rameno
14.12: sv. Thyrsus, mučedník, + 250; sv. Nikasius
16.12 sv. Albiny, panny a mučednice Formijské v Kampanii za vlády císaře Decia; sv. Adóna, arcibiskupa Viennského (+ 875.)
17.12: Sv. Lazar, bratr sv. Marie a Marty; Modest, biskup, + 634
21.12: sv. Tomáš, apoštol
26.12: sv. Štěpána 6 kusů ostatků
27.12: sv. Jan apoštol
28.12: sv. betlémská neviňátka
30.12: sv. Tomáše Canterburského; sv. Hermes, mučedník
31.12: sv. Silvestra

Další svatí: sv. Ananiáš, sv. Argenlini, Abundanlii, sv. Aureliac, sv. Benignae, sv. Benedikt, sv. Sapiencie, sv. Reginald, mnich, muč., sv. Antonie, panna a muč., Bacchi, Benedikta muč., Cassius, sv. Celestina, sv. Christikola, sv. Abundancie, sv. Josuae, Filipa vyzn. a poustevník, sv. Fortunáta, Sv. Irmina (Hermigardis), dcera Dagoberta I., sv. Konstantie dcera sv. Valeria,sv. Meranda, sv. Pigmen, sv. Onoirius,

Svatí neobviňují jen Prahu, ale i Řím a jiná města, městečka a vesnice. Obviňují i osoby nesoucí od křtu a biřmování jména svatých, ale životy jim nepodobnými a opačnými.