Víš něco o zázračném obrazu Panny Marie ve Znojmě? Poučení ti dá Jeroným M. Jurák, dominikán, Obraz pomocnice křesťanů 1932: “Těžko se jde životem, nevede-li člověka teplá ruka mateřská a neprovází-li jeho kroky něžné oko matky. Podobně je tomu také v životě křesťana. Těžko, opravdu velmi těžko by nám bylo nésti svůj denní kříž a jíti za Kristem, kdyby nás nevedla a neprovázela v našem životě nejněžnější matka. Při pohledu na ni se každý v úctě sklání a celý vesmír žasne. Touto matkou je Panna Maria - Matka Boží a matka naše. Ona přebývá také mezi námi. Panna Maria si vyvoluje své obrazy v mnohých chrámech po celé zeměkouli, aby zde vedle svého Syna vyzařoval do duší štěstí a radost. Šťastné je místo, které má obraz z něhož hledí láskyplné oči matky a kde čeká její Neposkvrněné Srdce! Znojmo - napatrné město - bylo také ozářeno paprskem mateřské lásky Panny Marie. Znojmo, čím sis zasloužilo, že právě v tobě chtěla mít Maria divotvorný obraz? Maria byla dána tobě, celému znojemskému kraji jako matka s nevýslovně dobrotivýma očima, jimiž na nás shlíží ze svého obrazu jako Pomocnice křesťanů (auxilium christianorum lat.). Září jako spásná hvězda uprostřed noci nad rozbouřeným mořem tohoto světa. Pojď k jejímu obrazu, zahleď se do jejích něhyplných očí, otevři jí své srdce a ona ti otevře své srdce mateřské a otevře ti též Srdce Boží! Pros ji za sebe, za své drahé, za své nepřátele, za dobrodince, za hříšníky, za celý svět…Ale nezapomeň jí také vděčně říci: Maria, Pomocnice křesťanů, děkuji ti!

Historie milostného obrazu Panny Marie Znojemské - Pmpcnice křesťanů
Znojemský zbožný občan - měšťa Ondřej Kachel byl s celou rodinou velkým ctitelem Panny Marie. Roku 1676 věnoval tomuto starobylému dominikánskému kostelu obraz Panny Marie na plátně velikosti 82 x 74 cm. Jméno umělce, který obraz maloval není známo. V levém rohu obrazu je vyobrazen měšťanův syn Andreas. Tento obraz visel asi 45 let v kostele, aniž si ho někdo zvlášť všímnul. Později byl přemístěn na sloup v kapli sv. Libora, kde je až dosud. Toto místo si vyvolila Panna Maria za svůj trůn. Obraz již svojí polohou - blízko dveří chrámových upoutával na sebe zraky věřících a ještě více zvláštní tajemnou něhou a dobrotou zářící z očí Matky Boží. Brzo se začaly u obrazu objevovat různé děkovné tabulky a stříbrné dárky z vděčnosti za vyslyšení prosby. Den ze dne přibývalo dárků a prosebníků před tímto obrazem a po celém okolí se s neobvyklým zájmem hovořilo o novém důkazu lásky Boží a Panny Marie a obraz byl prohlašován za zázračný. Tehdejší představení dominikánského kláštera však vyčkávali, až se dostane dalších nových a přesvědčivých důkazů, že obraz je opravdu omilostněn zvláštní vůlí Boží.

3. prosince 1718 byla podána biskupské konzistoři v Olomouci žádost o prošetření všech událostí. Dne 16. dubna r. 1722 přišla do kláštera biskupská komise a na zjištění zázraků byli přibráni doktoři filosofie a medicíny. Členové komise a všichni svědkové zázračných událostí byli vzati pod přísahu. Den 23. listopad byl velkou radostnou událostí pro celý znojemský kraj, neboť tohoto dne byl vydán dekret o církevním schválení úcty obrazu Panny Marie Pomocnice křesťanů a obraz prohlášen za zázračný. Lid přijal tento dekret s nepopsatelným jásotem a již 10. ledna 1723 byla uspořádána první veřejná slavnost. Pod milostným obrazem byl zřízen oltář a na něm sloužena první mše svatá. Této oslavy se zúčastnil také Jiří Printz s dcerkou ze Šatova, která byla na obě oči slepá. Lékaři si nevěděli rady. Otec ji doporučil Panně Marii a když dcerka vstoupila s otcem do chrámu, ihned prohlédla a spatřila zázračný obraz Panny Marie a od té chvíle byla úplně zdravá.

Počet zázraků stále vzrůstal a věřící ldi si přál uspořádání téhož roku slavného procesí s milostným obrazem celým městem a tak bylo Znojmo zasvěceno ochraně Panny Marie. V pozdější době byl původní oltář nahrazen krásným baldachýnem, jehož spodní část je z mramoru a byl okrášlen sochami andělů nesoucích mariánský obraz. Biskupskou konzistoří byl pro zázračný obraz přidělen titul “Panna Marie, pomocnice křesťanů” a svátek byl přidělen v den narození Panny Marie 8. září. Dne 8. září 1735 byl uspořádán velkolepý průvod městem Znojmem s milostným obrazem Panny Marie a při slavnostní mši svaté pronesl promluvu význačný člen konventu, znamenitý spisovatel a učenec, lektor Ondřej Mendl. V době krutého osvícenství tzv. josefinismu byl zázračný obraz Panny Marie pomocnice křesťanů přenesen na hlavní oltář a procesí i pobožnosti k němu byly zakázány. Veškéré vzácné dary byly zkonfiskovány. Plných 100 let byl obraz v polozapomenutí.

Až r. 1880 byl za velikého jásotu lidu opět přenesen na svůj oltář. Od té doby úcta a láskak Panně Marii Pomocnici křesťanů více a více rostla. Opět přicházeli procesí z okolí a chrám sv. Kříže se stal poutním chrámem. Důkazem veliké lásky a úcty Panny Marie Pomocnice křesťanů je skutečnost, že jen v r. 1744 bylo slouženo u zázračného obrazu 3.816 mší svatých a od zřízení oltáře bylo slouženo 43.462 mší svatých. U historie zázračných událostí před milostným obrazem Panny Marie Pomocnice křesťanů: Všechny zázraky můžeme rozdělit na dvě skupiny. Na ty, co se udály předpotvrzením úcty obrazu tj. do roku 1722 a na ty, které se staly po potvrzení úcty obrazu až do naší doby. Jen do roku 1744 bylo zaznamenáno na přímluvu Panny Marie 706 vyslyšení a zázračných uzdravení. Některé z nich uvádíme na potvrzení naší důvěry k Panně Marii, která se mimořádným způsobem zde ve Znojmě ukázala jako Pomocnice křesťanů

  1. Dne 17. října 1717 spadlo paní G. Bainisinové malé dítě ze stolu na zem a těžce se zranilo. Lékaři již nemohli pomoci. Po učinění slibu před obrazem Panny Marie bylo dítě naprosto zdravé a čilé.
  2. Dne 12. dubna 1720 spadla tříletá dcerka mlynáře M. Fuxe v Rudlicích do vody. Po půl hodině vytáhl mlynář mrtvou dceru z mlýnského kola. Celou hodinu se jí snažil marně křísit. Když poznal, že veškerá lidská pomoc je marná, odešel prosit Pannu Marii Znojemskou o pomoc. Zaslíbil sebe i dítě Panně Marii. Po návratu domů bylo dítě živé.
  3. Hluchý měšťan D. Wuttich roku 1716 vroucně vzýval Pannu Marii před jejím obrazem s důvěrou, že opět bude slyšet. Po odchodu z chrámu náhle zaslechl u dveří hovor dvou osob, které přicházely do kostela. S velikou radostí a vděčností v srdci se vrátil do chrámu a poděkoval za své zázračné uzdravení.
  4. Dne 6. května 1726 cestoval Znojmem V. Mahr z Čech, který měl doma syna, jenž chodil o berlích. Otec se ve Znojmě dozvěděl o zázračném obrazu, a proto s velkou důvěrou spěchal do kostela dominikánů a prosil před obrazem Panny Marie za svého syna. Když se po nějaké době vrátil domů, zjistil ke své velké radosti, že synek již nemá berle. Na dotaz své ženě poznal, že k uzdravení došlo v době, kdy prosil u obrazu Panny Marie Znojemské. Tehdy náhle hošík odhodil berle a byl naprosto zdráv.
  5. Dne 14. dubna 1727 bylo vlastní matkou probodeno tříměsíční dítě. Neustále před tím plakalo a nedalo se utišit. Matka v náhlém záchvatu hněvu, nevěděla, co dělá, vzala velký nůž a vrazila jej dítěti až po rukojeť do bříška. Když se matka vzpamatovala a viděla, co učinila, s velkou lítostí i s mužem poklekla a dítě svěřili Panně Marii. Bez jakéhokoliv léčení bylo dítě úplně uzdraveno. Nešťastný nůž na hroznou památku donesli k obrazu a svou výpověď stvrdili přísahou.
    Brány nebes otevřelas nám, Panno Maria!