Každý den s Pannou Marií. Učitel církve sv. Alfons z Liguori slovem i příkladem vedl k mariánské úctě. Ukazují to i modlitby na každý den v týdnu, které složil. Má jedinou starost: spásu duše. Tím usvědčuje z bludu ty, kdo mají spoustu jiných, ale spáse bránící žádostí.

Neděle. (Za odpuštění hříchů). Matko Boží, hle, já bídný hříšník klečím u nohou Tvých a s důvěrou se k Tobě utíkám! Nezasluhuji sice, abys mne jediným pohledem svým oblažila, ale vím, že Ty vidoucí Syna svého na kříži umírat za spásu hříšníků, vroucně toužíš jim pomáhat. Ó. Matko milosrdenství, shlédni na moje soužení a ustrň se nade mnou! Slýchám, jak Tě všichni nazývají útočištěm hříšníků, nadějí zarmoucených a pomocnicí opuštěných: budiž tedy i mým útočištěm, mou nadějí, mou pomocnicí! Na Tobě je svou přímluvou mne zachránit! Přispěj mi pro lásku ke Kristu Ježíši, podej ruku své mně ubohému, jenž jsem sice upadl, ale do ochrany Tvé se poroučím. Vím, že se raduješ, můžeš-li hříšníku pomoci. Pomoz tedy i mně nyní, kdy mi pomoci můžeš! Svými hříchy jsem pozbyl milosti Boží a uvrhl duši svou do záhuby. Do rukou Tvých se nyní odevzdávám: řekni mi, co mám činit, abych opět nabyl milosti Boží, a hned s ochotou to vykonám. Bůh sám mne k Tobě posílá, abys mi pomohla. Chce, abych vzal útočiště i k Tvému milosrdenství, aby mně nejen zásluhy Tvého Syna, ale i Tvé prosby spasení vymohly. K Tobě se tedy utíkám; pros za mne Ježíše! Ukaž, že dobrodiní prokazuješ tomu, kdo v Tebe důvěřuje! Tak doufám, tak se staň! 3krát Zdrávas, Maria… (náhradou za křivdy a potupy na Panně Marii páchané).

Pondělí. (Za vytrvalost v dobrém.) Přesvatá Panno Maria, Královno nebeská! Byl jsem sice dříve otrokem zlého ducha, ale nyní se zaslibuji trvale službě Tvé a chci Tebe uctívat a Tobě sloužit po celou dobu svého života. Přijmi mne tedy za svého služebníka a nezamítej mne, jak bych zasluhoval. U Máti moje, v Tebe skládám všechny své naděje. S díkem velebím Pána Boha, že mi dává ve smilování svém tuto důvěru v Tebe. Ve svém minulém životě jsem sice upadl do viny, ale doufám, že jsem pro zásluhy Ježíše Krista a na prosby Tvé dosáhl již odpuštění. Než to mi nestačí, ó Máti moje! Neboť mne děsí myšlenka, že mohu znova pozbýt milosti Boží. Nebezpečenství trvají, nepřátelé neodpočívají, a nová pokušení na mne dolehnou. Ach, přimlouvej se tedy za mne, Paní má! Pomáhej mi proti útokům pekelným a nedopusť, abych hříchem znova urazil Tvého božského Syna Ježíše! Ať nikdy již duše své nezahubím, ať nikdy ráje a Boha neztratím! O tuto milost Tě žádám, María, po této milosti toužím, této milosti mi vypros. Tak doufám,‘tak se staň! 3krát Zdrávas, Maria…

Úterý (Za šťastnou smrt.) Přesvatá Panno Maria, Matko dobroty a milosrdenství! Děs a zmatek mne jímá, když o svých hříších uvažuji a na svou poslední hodinku pomyslím. Na krev Ježíše Krista a na přímluvu Tvoji, nejsladší Mátl má, docela spoléhám. Potěšení zarmoucených, neopusť mne v oné chvíli a nezapomeň mne potěšit v onom velkém soužení! Když mne už nyní tak mučí výčitky svědomí nad spáchanými hříchy, nejistota, zda mi odpuštěno, nebezpečenství, že znova klesnu, a vzpomínka na přísnou spravedlnost Boží, ach, jaká hrůza mne teprve v oné chvíli pojme? Ach, Paní má., ještě než poslední hodinka moje nadejde, vypros mi milosti, abych svých hříchů zkroušeně litoval, opravdově se polepšil a ve věrnosti k Pánu Bohu po celý život svůj setrval. Když pak nadejde hodinka smrti mé, přispěj mi, Maria, moje naděje, ve hrozných úzkostech, které mne tehdy zachvátí. Posilní mne, abych nezoufal patře na provinění, jež mi ďábel na paměť uvede. Pros za mne, abych Tě v oné chvíli častěji vzýval a duši svou vydechl maje na rtech nejsladší jméno Tvé a’ nejsvětějšího Syna Tvého. Této milosti jsi udělila tolika svým ctitelům. I já si jí žádám a doufám, že mi ji udělíš. Amen. 3krat Zdrávas, Maria…

Středa. (Za ochranu od věčné záhuby.) Přesvatá Matko Boží Maria, kolikráte jsem zasloužil věčné záhuby za hříchy své! Snad by již byl rozsudek nad mým prvním hříchem býval vykonán, kdybys Ty, ó dobrotivá, nebyla zadržela božské Spravedlnosti a po vítězstvíi nad mou zatvrzelostí mne nebyla přiměla, abych pojal v Tebe důvěru. A do kolika jiných hříchů bych byl snad potom upadl pro nebezpečenství, která mne potkala, kdybys Ty, milá Máti, nebyla mne zachovala milostmi, jichž jsi mi vyprosila! Ale co mi prospěje Tvé milosrdenství, Královno má, a přízeň, kterou jsi mi prokázala, pak-li přece sama sebe zahubím? Pak-li jsem Tě někdy nemiloval, miluji Tě nyní po Bohu nade všecko. Ach, nedopusť, abych se odvrátil od Tebe a od Pána Boha, jenž mi na Tvou přímluvu tolik milostí udělil! Nedopusť, nejmilejší Paní má, abych Tě musel povždy v pekle nenávidět a Tobě zlořečit! Mohla bys patřit na záhubu svého sluhy, Tobě v lásce oddaného? O Maria, co říkáš? Budu zatracen? Ano, budu zatracen, Tebe-li opustím! Ale měl bych odvahu Tě opustit? Mohl bych zapomenout na lásku, jíž jsi ke mně lnula? Ne, zajisté nezahyne, kdo s důvěrou se Tobě poroučí a k Tobě se utíká! Ach, Máti moje, nenech mne sobě samému, abych nezahynul; učiň, ať se vždy k Tobě utíkám! Zachraň mne, naděje ma, ‘zachraň mne od věčně záhuby a. především od hříchu, který jedině mne může do pekla. odsoudit. Amen. 3krát: Zdrávas, Maria…

Čtvrtek. (Za věčnou blaženost) Královno nebeská, která jsi nade všechny kůry andělské vyvýšena a Pánu Bohu nejbližší! já, bídný hříšník, Tebe pozdravuji z tohoto bědného údolí a prosím Tě, obrať ke mně své milosrdné oči! Maria, viz, jaká nebezpečenství mi hrozí a hrozit budou, dokud potrvá život můj zde na zemi, že totiž zahubím duši svou a ztratím nebe, Pána Boha. V Tebe, ó Paní, skládám všechny své naděje. Miluji Tě a toužím Tě brzy v ráji spatřit a Tebe chválit. Ach, Maria, kdy vzejde onen blažený den, kdy spasen k nohám Tvým pokleknu? Kdy políbím ruku, která mi tolik milostí udělila? V životě svém, Máti moje, jsem ovšem byl k Tobě velmi nevděčným, ale až přijdu do ráje, pak Tě neustanu milovat po celou věčnost a chvály Tobě pěje a díky vzdávaje nahradím Ti nevděk svůj. Děkuji Pánu Bohu, že mi dává takovou důvěru v krev Ježíše Krista a ve Tvou mocnou přímluvu. Tolik doufali Tvoji praví ctitelé a nikdo se nezklamal. Ne, zajisté ani já se nezklamu. O Maria, pros svého Syna Ježíše, jak i já Ho pro zásluhy Jeho Utrpení prosím, aby mne v naději mé utvr­zoval a ji ve mně vždy více množil. Amen. 3krát: Zdrávas, Maria…

Pátek. (Za lásku k Ježíši a Marii.) Maria! Ty jsi ze všech tvorů nejšlechetnější, nejvznešenější, nejčistší, nejspanilejší a nejsvětější! Ach, Paní má, kéž by Tě všichni znali a milovali, jak toho zasluhuješ! Přece však mi skýtá útěchy alespoň vědomí, že žije tolik svatých duší v nebi a spravedlivých na zemí, které jsou zamilovány do Tvé dobroty a spanilosti. Zejména pak se radují, že Bůh sám k Tobě jedině větší láskou lne nežli souhrn všech andělů a lidí. I já, bídný hříšník, lnu k Tobě, přemilá Královno má, láskou, ale láskou příliš vlažnou. Vypros mi milosti, abych Tě miloval vroucněji a něžněji, jak si toho žádám! Vždyť láska k Tobě je velkým znamením vyvolení a milosti, jíž Bůh jen těm dopřává, kteří dojdou spasení. Jsem si vědom těž, Máti moje, že jsem k velkým díkům zavázán Tvému Synu, jenž je hoden lásky nekonečně. Na Tobě, která po ničem jiném vroucněji netoužíš, leč aby byl milován, je, abys mi vyprosila vroucí lásky ke Kristu Ježíši! Ach, vypros mi této milosti Ty, jejíž každé prosbě Pán Bůh vyhoví. Nehledám ani statků pozemských ani cti ani bohatství. Toužím jedině po lásce k Pánu Bohu, čímž přání Srdce Tvého vyplním. Zda možno, abys mi nepřispěla tuto mou touhu Tobě tak milou ukojit? Nikoliv, vždyť již mně přispíváš, již za mne prosíš! Pros za mne, ó Maria, pros za mne a neustaň za mne prosit, dokud mne nespatříš v ráji, kde nabudu jistoty, že mohu věčně na Boha svého patřit s Tebou, nejdražší Máti moje, jej milovat. Amen. 3krát Zdrávas, Maria…

Sobota. (Za ochranu Panny Marie.) Přesvatá Máti moje! jsem si vědom milostí, jichž jsi mně dosud vyprosila, jsem si též vědom nevděku. jímž jsem já. Tobě odplácel. Nevděčník není sice hoden nových dobrodiní, proto se však přece nevzdám důvěry ve Tvé milosrdenství. O mocná Přímluvkyně moje, ustrň se nade mnou! Ty jsi rozdavatelkou všech milostí, jichž nám ubohým Pán Bůh uděluje, a proto Tě učinil tak mocnou, bohatou a dobrotivou, abys nám pomáhala. Chci dosáhnout nebeské blaženosti a proto odevzdávám do Tvých rukou svou věčnou spásu, Tobě svěřuji duši svou. Toužím být vřazen mezi Tvé nejvěrnější služebníky. Nezapuzuj mne! Já bídný hříšník se k Tobě utíkám. Neopouštěj mne. Ty, která. horlivě ubohých vyhledáváš a jim pomáháš! Pros za mne! Tvůj Syn neoslyší žádné prosby_Tvé. Přijmi mne do své ochrany a budu spokojen, neboť Ty-li mne chráníš, ničeho se nelekám: neděsí mne hříchy mé, neboť doufám, že mi odpuštění vyprosíš; nebojím se zlých duchů, neboť Ty jsi nad celé pekla moc­nější. Nebojím se ani Soudce svého Ježíše, neboť jediná Tvoje prosba jej usmíří! Chraň mne tedy, Máti moje, a vypros mi odpuštění hříchů, lásku k Ježíši, vytrvalost v dobrém, svatou smrt a konečně blaženost v ráji! Nezasluhuji ovšem těchto milostí. ale na prosbu Tvou mi jich Pán Bůh udělí. Pros tedy za mne Ježíše! O Maria, Královno moje, v Tebe důvěřuji; v této naději klidně žiji, s touto nadějí chci zemříti. Amen. 3krát Zdrávas, Maria…

Odpustky: 300 dní denně za přislušnou modlitbu toho dne. Plnomocné měsíčně za tří podmínek, kdo po celý měsíc denně příslušnou modlitbu koná. Pius VII.. 21. června 1808 a Pius IX. 18. června 1876. Modlitbu středeční lze konat pro plnomocné odpustky též neodvisle od ostatních s tím rozdílem, že se připojuje třikrát „Zdrávas, Královno“