Laudetur Jesus Christus! Shromáždili jsme se v kapli sv. Bernarda, která nám svým zasvěcením celoročně připomíná jeho osobu. Osobu učitele Církve a velkého hlasatele mariánské úcty. Skrze správnou úctu Panny Marie, přemožitelku všech bludů, jsme i my vedeni k přemáhání všech bludů. Panna Maria je vzor všech ctností a jsme vedeni ke všem ctnostem. Jiné jsou ctnosti panny a jiné matky a pro všechny panny a matky je vzorem Panna Maria. Panna Maria je vzor i pro muže např. svojí statečností.

Svatý Bernard je nejvýznamnějším představitelem cistericiáckého řádu. Jde o reformu návratem k autentické řeholi sv. Benedikta s heslem: “modli se a pracuj!” Šlo o reformu mimořádně úspěšnou. Klášter v Clairvaux, kam sv. Bernard ve svých 22 letech přišel byl na zrušení. Po 40 letech na konci jeho života měl 700 mnichů. V Evropě bylo již 160 klášterů cistercáckých. Za doby největšího rozkvětu svého měl 2000 klášterů. Cisterciácká reforma byla z důvodu, že v modlitbě i práci stávajících benediktinů byly vážné nedostatky.

Vážné nedostatky jsou i dnes. Kostely, privilegovaná místa modlitby, často zejí prázdnotou. V brněnské diecézi je od roku “svobody” 1989 na mši svaté polovina lidí. Zájem o mši svatou, což je nejdůležitější modlitba, ve všední den je rovněž mnohem slabší. A pokud jde o práci, tak nás zahanbuje doba minulosti, kdy se brigádně dařilo opravovat kostely. Dnes je problém najít lidi, co pro kostel, farnost, víru a Církev jsou ochotni poctivě a vytrvale pracovat a modlit se. Našim předkům stačilo za poctivou práci pro Církve upřímné: Pán Bůh zaplať!

Panna Maria je zářný příklad dobré a vytrvalé modlitby a práce. I o modlitbě a práci platí slovo z II. listu Timoteovi, jak lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních choutek nahromadí učitele, kteří šimrají jejich uši a odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Mezi báje neboli bludy současnosti patří, jak koncil zrušil latinu a nařídil oltář čelem k lidu. Co je II. Vatikánský koncil je dáno jeho texty. II. VK v SC 54 má: „Je však třeba dbát na to, aby věřící dovedli spolu recitovat nebo zpívat také latinsky části mešního řádu jim určené.” Při skutečném dodržování koncilu by měla být latina samozřejmostí. Dovolávat se koncilu a jeho jménem konat opak je projev nepravdivosti anebo lhaní. Ten, kdo tvrdí, jak koncil zrušil latinu mluví nepravdivě anebo lže. Mluvit nepravdivě anebo lhát není dovoleno ani papeži..

Lidé si na leccos zvykli, ale zlozvyk není životní styl Panny Marie. Přicházej s pravdou za účelem nápravy, ať je to vhod či nevhod, tak to radí apoštol Pavel. V tradičním prostředí se nachází lidé, co požadují odmítnutí II. Vatikánského koncilu. Mezi důvody uvádí zrušení latiny a nařízení oltáře čelem k lidu. Co byl II. Vatikánský koncil? Odpověď dávají především jeho texty. Z nich víme, že latinu nezrušil, ale ponechal jako hlavní jazyk. Nedávno jsem se setkal s mladíkem-sedesvakantistou co tvrdil, jak koncil nařídil oltář čelem k lidu. Podal jsem mu texty II. Vatikánského koncilu, aby mi to tam našel. Zaraženě a udiveně na mně hleděl a dostal na své mlčení odpověď: Oltář čelem k lidu tam nenajdeme. Proč o tomto mluvit? Tak jako u práce odmítáme zmetky a nekvalitní výrobky, tak odmítáme i nekvalitní modlení. Modlení, zdůvodňované věcmi, co v koncilních textech nejsou anebo jsou jejich opakem není známkou modlitební kvality. Úplným zmetkem je tvrzení, jak na koncilu byla zrušena dřívější mše svatá. V SC čl.4 je: „Posvátný sněm věrný tradici, prohlašuje, že svatá matka Církev přiznává všem právoplatně uznaným ritům stejné právo a stejnou úctu, a že chce, aby byly v budoucnu zachovávány a všemožně podporovány.” Při otevřenosti vůči světu, kdy vadí u laku auta při prodeji i menší škrábaneček by měli vadit i drobné kazy modlení a liturgie.

Podle Panny Marie vedl ke kvalitní a poctivé modlitbě a práci, heslu benediktinů, sv. Bernard slovem i příkladem života. Bylo to součástí dobrého životního boje, co bojoval. Ve svém životním boji napomínal i papeže. Pro ty, co v jeho době chápali vojenský boj jako práci pro církev bojující o věčnou spásu sepsal stanovy. Jde o řády templářů a Miles Jesu. Po složení řehole napsal Bernard Templářům: „Jděte, hodní rytiři! Zapuďte neohroženě nepřátele kříže Kristova, a buďte přesvědčeni, že ani smrt ani život neodloučí vás od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši Pánu našem. V každém nebezpečí a v každém připadě opakujte slova apoštolova: Ať živi, ať mrtvi, náležime Pánu! Ať plésáte jako vítězi či jako mučedníci, náležíte povždy Hospodinu’“

Podmínky se mění, ale boj proti tělu, světu a ďáblu zůstává. Opuštění hesla modli se a pracuj vede k prohrám. Poctivé držení hesla modli se a pracuj vede k vítězství.