Porovnáním rejstříků katechismu římského (tridentského 1566) a římského z roku 1992 zjistíme odlišnosti. Stačí začít od písmene “A” kde má katechismus 1566 29 témat a římský vydaný Zvon 1995 32 témat. Internetové vydání KKC k roku 2023 rejstřík rozšiřuje a např. u “autorita” je zvyšuje o “autorita Boha, autorita církve, autorita církevní.” Naopak “apostasie” vypouští. U žádného katechismu není v rejstříku “podávání na ruku” anebo “manželství osob stejného pohlaví.” Otevírat témata a debaty těmi, co katechismus neznají anebo nerespektují anebo nad rámec a mimo rámec katechismu je problematické, neužitečné i škodlivé. Po ovoci bludů a hříchu poznáte je!

K vysvětlení užitečnosti rejstříku tridentského katechismu, který “z nařízení sněmu tridentského k pastýřům duchovním z rozkazu Pia V. papeže římského na světlo vydaný” otázka 8: “Po tolika sepsaných učení o křesťanském vedení potřeba bylo také přičiněním všeobecného sněmu a mocí papeže nový katechismus pastýřům předložit. Mnozí sice pracovali posud v tomto způsobu spisů s velmi chvalitebnou svědomitostí a učeností, avšak Otcům vidělo se být velmi prospěšné, když by se kniha jménem a mocí svatého sněmu vydala, z které by faráři aneb všichni jiní, na něž úřad vyučování vložen je, jistá pravidla vážit a brát mohli k vzdělávání věřících, aby, jako jeden je Pán a jedna víra, tak i jeden byl obecný způsob a předpis vyučování víře a vedení lidu křesťanského ke všem povinnostem zbožnosti.” (viz č. rejstříku 191)

Rejstřík katechismu římského z roku 1556 poslytuje někdy i odpověď. (Číslování je dodáno k přehledu):

1 Abrahamovo stěhování 343
2 Abrahamovo lůno 59
3 Adam v stavu nevinnost 518
4 Adam sobě a svým potomkům dar spravedlnosti prvotné ztratil 518
5 Adama porovnání s Kristem 43
6 Akolytů co je úřad 307
7 Almužnu udělovat třeba 425
8 Almužnu k. modlitbě máme přidat 478
9 Almužny prospěšnost 540
10 Almužny abychom udíleti mohli, máme pracovat 426
11 Amen co znamená 562
12 Andělové na počátku hned milostí Boží obdařeni moudrostí a mocí ozdobeni jsou 26
13 Andělům pocta jiná než Bohu se vzdává .348
14 Andělové proč se v lidské podobě vyobrazují?. 354
15 Anděly proč nazývá písmo mocnostmi ? 26
16 Andělů stvoření 26
17 Andělové jsou dáni lidem k ochraně 450
18 Andělové poslušni jsou Boha 513
19 Andělův pomocí každodenně vysvobozeni býváme z největších nebezpečí 349
20 Anděla strážce má člověk každý 480-1
21 Anděl poučil Tobiáše o manželství 323
22 Anděly jak ctít sluší, z písma se ukazuje 378
23 Andělové přemnozí svrženi jsou z nebe 27
24 Andělé jak se vyobrazují 354
25 Andělským pozdravením Bůh se zvelebuje 468
26 Apoštoly proč ustanovil Kristus? 2, 12
27 Apoštolé proč složili dvanáct článků víry? 12
28 Apoštolové jsou ustánovitelé sv. obřadů 182
29 Arcibiskupové kdo jsou 312
30 Bděním přemáháme pokušení 551
31 Bezbožní v církvi nepožívají účast statků duchovních 103
32 Bídnost člověka v životě tomto 498
33 Bídnosti všeliké příčina hlavní je hřích 497—498
34 Bídnost naši jak nám písmo sv. před oči staví 507
35 Biřmování je svátost 188
36 Biřmování a křtu rozdílnost 189
37 Biřmování slovo co znamená 188
38 Biřmování od Krista ustanoveno 190
39 Biřmování svatého látka 191
40 Biřmování forma 193
41 Biřmování kdo uděluje 194
42 K biřmování v kterém věku se mají křesťané připustit 196
43 Biřmování svatého účinky 197
44 K biřmování kmotři se berou 195
45 Biřmování nemá nikdo opomenout 195
46 Biřmování nemůže se opakovat 199
47 Biřmování s jakými obřady se děje 199
48 Biskupský úřad 312
49 Biskup je udělovatel svěcení kněžstva 313
50 Biskupové jak se ctít mají 394
51 Blažeností věčnou (věč. životem) co se rozumí 121
52 Blaženost proč se životem věčným nazývá? 122
53 Blaženost věčnou slovy vyjádřit ani myslí pochopit nelze 123
54 Blaženosti věčné popis 125
55 Blažených sláva i odměna 126, 127
56 Bližním kdo je 432
57 K bohatství nemáme srdce přiklánět 451
58 Boháči proč byli od Boha hojně obdařeni 527
59 Bratrem naším proč se Kristus nazývá 486
60 Bratry proč se křesťané nazývají 486
61 Bůh je jeden 18
62 Bůh jest Otcem všech lidí, obzvláště křesťanů 18
63 Bůh je původcem zákona 337
64 Bůh proč se v desateru nazývá „Silným“ 357
65 Bůh není hříchu původcem 547
66 Bůh proč se horlivým nazývá 358
67 Bůh nikdy na nás nezapomíná 485
68 Bůh je Pánem všech věcí 31
69 Bůh sídlo své má zvláště na nebesích 489
70 Bůh nepovolal nás k zahálce’ a nečinnosti 504
71 Bůh snadno hříchy naše promíjí, činíme-li pokání 533
72 Bůh je Otec nejdobrotivější 533
73 Boha nejprve milovati máme, pak rodiče 387
74 Boha zač prosit máme 491
75 Bůh jakým způsobem lidí pokouší 545
76 Bůh někdy odpírá v milostivosti, čeho udílí v hněvu svém 458
77 Bůh nám dává sily k vítězství nad ďáblem 551
78 Bůh nechce, abychom byli všech trpkostí zproštěni 557
79 Bůh nám útěchy uděluje 557
80 Bůh používá ďábla za nástroj při ukládání trestů hříšníkům 558
81 Boha jinak, jinak Svaté vzýváme 470
82 Boha máme poslouchat z lásky, ne pro mzdu 514
83 Bohu sloužit je královat 510
84 Boží cesty jsou nevystihlé 514
85 Boží dobrotivost a milosrdenství k lidem 500
86 Boží dobrotivost přesahuje jeho spravedlnost 360
87 Boží jméno proč se někdy dává tvorům 18
88 Boží láska k lidem vykoupením ukázána 483
89 Boží moc a prozřetelnost 500
90 Boží skutky všecky dobré 516
91 Cena kříže Kristova je převeliká 534
92 Církev co znamená 89
93 Církve pojmenování různá 91
94 Církev vítězící a bojující 91
95 Církev záleží z lidí dobrých i zlých 92
96 Církve pravé znamení 94
97 Církve Kristovy obrazy v Starém zákoně 99
98 Církve bojující údem kdo není 93
99 Církve hlava viditelná je římský papež 95
100 Církev je jedna, svatá, obecná, ‚ apoštolská 96—99
101 Církev pochybit nemůže 99
102 Církve se mají držet všichni, kdo spaseni býti žádají 98
103 Církev Kristovu věřit náleží mezi články víry 100
104 Církev od Boha je založena 100
105 Církve důstojnost veliká je za příčinou Svátosti oltářní 218
106 Církve katolické uznáním se posvěcuje jméno Boží 494
107 Církve moc je dvojí: moc svěcení a moc zplnomocnění 302
108 Cizoložství co je 410
109 Cizoložství vtiskuje zvláštní hanebnosti skvrnu 414
110 Cizoložství zápovědí zabraňuje se všeliký druh nečistoty a nepočestnosti 412
111 Ctíti ve 4. přikázání co znamená 390
112 Části a stupně modlitby 461
113 Čistotu duše i těla máme zachovávát 410
114 Článek víry, první str. 13 ; druhý str.- 29 ; třetí str. 38; čtvrtý str. 46 ; pátý str. 57 ; šestý str. 68 : sedmý str. 74 ; osmý str. 81; devátý str. 88 ; desátý str. 10 4 ; jedenáctý str. 110 ; dvanáctý str.121
115 Člověk k obrazu Božímu stvořen 27
116 Člověka první pád 30
117 Člověk Božským dobrodiním nesmrtelný 27
118 Člověk jaká dobrodiní má od Boha 461
119 Člověk čeho hříchem pozbyl 507
120 Člověk ve věcech Božských zcela podoben je dětem 508
121 V člověku ospravedlněném zůstává žádostivost 509
122 Člověk kterak hříchem Adamovým v zlořečení padl 518
123 Člověk každý je hříšníkem 530
124 Člověk si .bez Boha potřebné k výživě zjednat nemůže 525
125 Člověka bídnost, protože přečasto klesá 498
126 Člověk se v křehkosti své bez pomoci Boží hříchu uvarovati nemůže 511
127 Člověk přečasto neví, zač by měl Boha prosit 517
128 Člověka práce marná, jestliže ji Bůh nepožehná 519
129 „Den Páně“ co znamená 74
130 Desatero co znamená 336
131 Desatero je souhrn zákona Mojžíšova 336
132 Desatero proč na dvou deskách je vyryto 388
133 Dobrotivost Boží nemůže hříchy lidskými vyčerpána býti 417
134 Dostiučinění za hříchy 284—288
135 Duch Svatý 81—88
136 Duch Svatý je modliteb našich původce 474
137 Duše je nesmrtelná 111
138 Duše dvěma perutěmi bývá k nebi pozdvižena 462
139 Duše zbožných před Kristem neseny byly do lůna Abrahamova 61
140 Duše od těla oddělení ustavičné bylo by proti přirozenosti 113
141 Duše od těla oddělená má přirozenou k tělu příchylnost 113
142 Dvanáct článků víry proč máme 12
143 Ďábel zvláště spravedlivého pokouší 544
144 Ďábel proč zlé méně znepokojuje než zbožné 544
145 Ďábel jakým spůsobem lidi pokouší 546
146 Ďábel se nazývá zlým 558
147 Ďábel je hříchu původce 558
148 Ďáblové někdy davem útok činí na jednotlivé lidi 544
149 Ďáblova chytrost a lstivost 512
150 Ďáblovy moci Bůh nás vysvobozuje 549
151 Ďáblu přičítáme zloby, jež proti nám od bližních vycházejí 558
152 Ďáblovi se hříchem v otroctví poddáváme 531
153 Ďábel se knížetem světa tohoto nazývá 631
154 Ďábel krutě vládne 631
155 Díkůčinění je částí modlitby 461 Díkůčinění s prosbami spojit slušno 478
156 Ecclesia jméno lat. co znamená 89
157 Exorcistů jaká je povinnost 307
158 Eucharistií proč se zve svátost oltářní 301
159 Hněváním jak kdo může hřešit anebo nehřešit 403
160 Horlivost Boží jak se rozumí 358
161 Hřích Adamův na nás přešel i s tresty 29
162 Hříchů prominutí se žádá slovy „dimitte debita“ 533
163 Hříchu se bez Boží pomoci uvarovati nelze 513
164 Hříchu ohavnost 531
165 Hříchy těch, kdo při soudech bývají 434
166 Hříchy v jakém smyslu nemohou odpuštěni býti 255
167 Hříchy smrtelné všechny třeba ve zpovědi vyznat 271
168 Hříchů odpuštění děje se v církvi katolické 101
169 Hříchy promíjí Bůh kajícím hříšníkům 5
170 K hříchu odpuštění tři věci se vyžadují 5
171 „Chlebem“ co se rozumí v modlitbě Páně 521
172 Chléb „vezdejší“ co znamená 523
173 Chléb duchovní 525
174 Chléb pravý nadpodstatný je Kristus 526
175 Chlebem naším je Kristus v nejsv. Svátosti 536
176 Jáhnů co je úřadem 309
177 Jáhny kdo má volen být 309
178 Jakého zla žádáme a jakého nežádáme zbaveni býti 556
179 Jazykem často hřeší člověk 431
180 Jméno Boží jakým způsobem se ctí a oslavuje 362
181 Jméno Boží jak může od nás býti posvěceno 492, 494
182 Jménem Božím co se vyrozumívá 362
183 Jméno Ježíš 32
184 Jména proč se na křtu sv. dávají 186
185 Kacířem kdo je 88
186 Kacířství velice se rozšířilo 3
187 Kacířův spojence zavrhuje církev 526
188 Kacířové jsou pomahači ďáblovi 546
189 Kacířův pikle k podvrácení víry katolické 4
190 Katechismy snažili se kacíři pokazit mysli křesťanův 4
191 Katechismus tento proč sepsán je 4
192 Kázat se má bez přestání slovo Boží 2
193 Kázání mají lidé přijímat co slovo Kristovo 3
194 Klanění způsob trojí 348
195 Klerik (pojmenování) co znamená 305
196 Kmotrové proč se ke křtu berou 164
197 Kmotry při křtu sv. kdo nemohou bý 166 Kněžstva svěcení 298
198 Kněžského řádu důstojnost 299
199 Ke kněžství kdo je povolán 299
200 Kněžím se má na potřeby obživy přispívat 394
201 Krádež co je a její způsoby 418, 419
202 Krádež je velký zločin 420
203 Krádeží je lichva 424
204 Krádež, omluvit se nedá 427
205 Krádež zakázal Bůh a projevil tak svou o nás péči 418
206 Království nebeského dojdeme skutky dobrými 504
207 Království Boží a Kristovo 499-501
208 Krista, Ježíše jmeno co znamená 32—33
209 Kristova duše, hned jak počat je, přijala svrchovanou hojnost Ducha Sv. 31
210 Kristus dle těla pochází od Davida 43
211 Kristova duše nebyla nikdy oddělena od Božství 60
212 Kristus proč podstoupil smrt na dřevě kříže 47
213 Kristova duše trpěla muky 47
214 Kristova duše podstatou a přítomností svou sestoupila do pekel 59
215 Kristova duše sestoupivší do pekel, otcům ovoce svého umučení udělila 60
216 Kristovo tělo nikdy nebylo od Božství odděleno 50
217 Kristus krví svou smazal nepravosti naše 109
218 Kristovy krve trojí účinek 212
219 Kristus trpěl za hříšníky 53
220 Kristus je původcem ospravedlnění a svátostí 144
221 Krista nanebevstoupením trojí výhoda nám zjednána 72
222 Kristus proč se druhým Adamem nazývá 43
223 Kristus jediný mohl obnoviti pokolení lidské 30
224 Kristus je králem, knězem i prorokem 33
225 Kristovo nanebevstoupení ukazuje velebnost a slávu jeho 70
226 Kristus vstoupil na nebesa ja­ko člověk, s tělem i duší 69
227 Kristova nanebevstoupení příčiny 70
228 Kristovo nanebevstoupení je konec a cíl, k němuž se jiná všecka tajemství vztahuji 70
229 Kristovo nanebevstoupení jakých výhod nám zjednalo 72
230 Kristus vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce; co se tím rozumí 69
231 Kristovo dvojí příští 74
232 Kristovo království duchovní je a věčné 34
233 Kristus je neviditelnou hlavou církve 94
234 Kristus nemůže slouti Synem Božím přijatým za vlastního 41
235 Kristus jest pravý Syn Boží 35
236 Kristus proč se Pánem naším nazývá 36
237 Kristus pohřben je 51
238 Kristovo zmrtvýchvstání 62
239 Kristus jak se.nazývat může „prvorozeným“ mezi mrtvými 62
240 Křest; výměr svátosti 152
241 Křest sv. od Krista ustanoven 160
242 Křest (baptismus) co vlastně znamená 151
243 Křtu sv. známost všem velepotřebná 150
244 Křtu sv. obrazy a proroctví o něm 154
245 Křtu sv. látka 133, 153
246 Křtu sv. forma 156
247 Křtu sv. udělovatelé 162
248 Křtu sv. obřady 182
249 Křestní voda kdy obdržela moc posvěcující 160
250 Ke křestní vodě proč se křižmo přidává? 155
251 Křtu sv. účinky 172
252 Křtem sv. všecky hříchy se snímají 174
253 Křtu sv. dětem nevyhnutelně zapotřebí 167
254 Křest přijímají dítky vírou rodičů nebo vírou církve 168
255 Se křtem dětí nemá se odkládát 168
256 Křest dospělých a předpisy o něm 168
257 Křtěnec vzbuď lítost nad hříchy 171
258 Křtěnec proč se nepouštějí hned do kostela 18
259 Křest kdy se může udělit rozumu zbaveným 171
260 Křest nikdy se opakovat nesmí 180
261 Při křtu zda jediného nebo trojího obmytí třeba 159
262 Při křtu proč se obzvláště hlava obmývá 159
263 Při křtu Kristově celá Trojice se ukázala 160
264 Křtěnec činí vyznání víry 185
265 Křetěncům se jméno dává a jaké 186
266 Na křtu sv. nezrušitelné znamení se vtiskuje 179
267 Křtem proč se nenavracuje hned stav neporušené přirozenosti člověka 176
268 Jak křtili apoštolové ve jménu Kristově 153, 596
269 Křtem ohně co se rozumí? 154
270 Křestní voda kdy se má světit 182
271 Křesťané nikdy nemají si myslet, že Bůh na nás zapomíná 485
272 Křesťanů vznešenost 487
273 Křesťané proč se svatým nazývají 97
274 Křivé svědectví a následky 433
275 Křivého svědectví nesmí nikdo proti sobě dávat 432
276 Křivým svědectvím se také lež rozumí 434
277 Křivá přísaha 320
278 Křivdy nám učiněné máme odpouštět 537, 540
279 Kříže Kristova předobrazy 49
280 Na kříži smrt proč Kristus podstoupil 48
281 Křižmo z jakých částí 191
282 Křižma připravování apoštolové nám zanechali 191
283 Křižma užívá se při křtu 185
284 Křižmo je látkou sv. biřmování 191
285 Láska Boží k nám vyniká zvláště v díle vykoupení 483
286 Lásky přikázání dvoje 388
287 Láska k bližnímu vzniká z lásky k Bohu 389
288 Lásky povinnosti 405
289 Lék nejlepší v nemoci nám dává Bůh 555
290 Lektora v církvi povinnost 307
291 Lékům lidským pokud důvěřovat dovoleno 555
292 Lež v čem záleží 370
293 Lež není ani ku prospěchu bližního dovolena 433
294 Lež jak velká je ohavnost 439
295 Lži otec ďábel je 439
296 Lež jakou škodu přináší společnosti lidské 440
297 Lež nikterak omluvit se nedá 441
298 Lichva co jest a že těžký to hřích 423
299 Lístek zapuzení 329 se zapovídá
300 Lítost co je a jakými slovy se naznačuje 257—259
301 Lítosti vlastní moc a prospěšnost 263
302 Lítost nad každým hříchem těžkým vzbudit třeba 261
303 K lítosti pravé co jest potřebí 271
304 Loupeží co se rozumí a jaké jsou druhy její 422—424 M
305 Manželky povinnosti které jsou 331
306 Manželů věrnost jak se má zachovat 330
307 Manželství a jeho trojí výhody 329
308 O manželském obcování co říci třeba .334
309 Manželů povinnosti 331
310 Manželé mají čistotu zachovat 413
311 Manželství co je 318
312 Manželství nemůže rozvedením roztrženo 327
313 Manželství mezi kterými osobami se uzavřití nemůže 319
314 Manželství je nerozlučné 328
315 Manželství je svátost 325
316 Maria je matkou Boha a člověka 42
317 María vždy pannou zůstala 43
318 Maria počala mocí Ducha Sv. 43
319 Maria se druhou Evou nazývá 43
320 Marie Panny vznešenost a dobrotivost 469
321 Milost co je 178,499
322 Milost jaká se nám udílí svátostmi 146
323 Milosti Boží přečasto se zbavujeme 498
324 Milosti Boží předchází kajicnému obracení hříšníka 499
325 Milost Boží čím se rozhojňuje 285
326 Milostí, které společné jsou celé Církvi 102
327 Mnohomluvností vyhnout se sluší 440
328 Mnohomluvnost při modlitbě se zakazuje 476
329 Modlitbou proč chce Bůh prošen být, ač ví, čeho potřebujeme 459
330 Modlitby naší výsledek máme zcela Bohu ponechat 527
331 Modlitby pokrytců Bůh zavrhuje 477
332 Modlitba naše zásluhou Krista Ježíše bývá vyslyšena 477
333 Při modlitbě nesmíme pochybovat 473
334 Modlení nejlepší způsob a nejvyšší stupeň 462
335 Modlit se v duchu a v pravdě 475
336 Modlitby ostatni užitek 475
337 Modlit se máme ve jménu Krista 477
338 S modlitbou půst spojit máme 478
339 Modlit za koho se máme 466
340 Modlit se máme jedni za druhé 487, 535
341 Modlitba je klíč k nebesům 457
342 Modlícímu blízká je Boží velebnost 560
343 Modlitba prosebná a díkůčinění 461
344 Modlitba je k spaseni potřebná 465
345 Modlitby užitek 560
346 Modlitby křesťanů a modlitby nevěřících 556
347 Moudrost křesťanská jak se liší od filosofické známosti věcí Božských 16
348 Mše Svatá je oběť nového zákona 239
349 Mše sv. je obětí chvály i slitování 243
350 Mše sv. je táž oběť, která na kříži byla přinesena 242
351 Mše sv. se také za zemřelé obětuje 244
352 Mešní obřady kam směřují 244
353 Nádob svatých kdo se smí dotýkat 230
354 Náhodou kdo zabil člověka, kdy vinen je vraždou 401
355 Náhrada za věci odcizené 287. 424
356 Na nepřítele nemáme se hněvat 558
357 Nebe 123
358 Neděle ustanovení 381
359 Nenávidět Boha nejohavnější je hřích 360
360 Nenávist k bližnímu se potlačovat má 406
361 Nehody trpělivě snášeti máme 569
362 Nepřátele máme milovat 406
363 Nepřátelům máme odpouštět 263
364 Nepřátelé neviditelní kteří jsou 543
365 Nevděčni bývají lidé i Bohu 548
366 Nevyzpytatelné jsou cesty Hospodinovy 515
367 Obcování Svatých 102
368 Obětí nového zákona je vel. svátost oltářní 239
369 Oběť nového Zákona kdy je ustanovena 241
370 Oběti novozákonní obrazy a proroctví 242
371 Oběť mše sv. se Bohu přináší, nikoli svatým 241
372 Obhájcové aby chudým zadarmo přispěli 438
373 Obhájců povinnosti jiné 439
374 Obrazy svatých 352
375 Obrazy proroctví o početí a narození Kristově 44
376 Obrazů užívání v jakém smyslu se zapovídá 362
377 Obrazů užívání řádné v církvi 355
378 Očistec 59
379 Odpadlíky od církve Římské zavrhuj! 525
380 Odpuštění hříchů v církvi svaté 104
381 Okolnosti hříchů při zpovědi vyznat třeba 272
382 Opatové mohou někdy udíleti nižších svěcení 313
383 Oslavení Boží modlitbou docílit chceme 491
384 Osoby Trojice Božské 20
385 Ospravedlnění je skutek neskončené moci Boží 107
386 Ospravedlněné duše uzdravuje milost Boží, ne i tělo 509
387 Ospravedlněni býváme ve sv. svátostech 137
388 Ostatků svatých moc a působení 351
389 Ostiařů co je výkonem 306
390 „Otče náš“ čili modlitba Páně 479
391 Otcem našim proč my křesťané Boha nazýváme 485
392 Otcem nás všech je Bůh 479
393 „Otče náš“ čili modlitbu Páně každodenně modliti se sluší 525
394 O účastenství zásluh v církvi sv. 102
395 Panenství vznešenější je stavu manželského 322
396 Pastýřů potřeba a jejich povinnosti 1
397 Patriarchové kteří se v církvi nazývají 312
398 Pečeť zpovědní v čem záleží 276
399 Peklo jaké je místo 59
400 Petr byl viditelnou hlavou církve 95
401 Pokání co znamená 246
402 Pokání co svátost a učení o něm 245-289
403 Pokání co je látkou 252
404 Pokání co jest formou 252
405 Pokání nemáme dlouho odkládat 150
406 Pokorně máme za království Boží prosit 504
407 Pokoušeti co znamená 545
408 Pokouší-li Bůh člověka 548
409 Pokoušeni býváme rozličnými způsoby 547
410 Pomluva se v osmém přikázání zapovídá 434
411 Pomlouvačů druhy 435
412 Poslední pomazání 289
413 Posledních věcí máme často pamětlivi být 289
414 Poslouchat Boha a jemu sloužit musí vše 515
415 Pozdravení andělské je díkůčiněním 468
416 Pozdravením andělským Boha chválíme 469
417 K pozdravení andělskému přidala církev prosbu a vzývání nejsv. matky Boží 469
418 Prací přemáháme pokušení 551
419 Právo přirozené 537
420 Pravomoc k zpovídání 274
421 Prosby své máme začínat od posvěcení jména Božího 490
422 Prosby zbožné Bůh vždycky vyslyší 457
423 Prvním hříchem veliké zlo uvaleno na člověka 506
424 Proroci falešní 3
425 Proroci starozákonní o církvi předpovídali 88
426 Prozřetelnost Božská 496
427 Překážky manželství vysvětlit třeba 333
428 Příbuznost duchovní křtem sv. způsobená 165
429 Přepodstatnění (transsubstantiatio) 222
430 Přijímání co působí 227
431 Přijímat tělo a krev Páně kolikerým lze způsobem 231
432 Přijímat často svátost oltářní velmi prospívá 234
433 Přijímat pod oboji jen kněžím je dovoleno 237
434 K přijímání máme se pokáním a lačností připraviti 233
435 Přijímání každodenní 235
436 Přikázání páté radostí člověka naplňuje 399
437 Přikázání sedmé dvě části zahrnuje 418
438 Případky chleba a vína nezávisejí v svátosti oltářní na žádné podstatě 225
439 Připravit se má, kdo přijímati chce Tělo Páně 231
440 Příprava k modlitbě 471
441 Příteli nebezpečně nemocnému kterak záhubně někdy pochlebuje přítel 436
442 Přísaha co jest a kolikerá 364,365
443 Přísahy častější užívání schválit nelze 364
444 Přísahy řádné požadavky 365—373
445 Přísahou kdo hřeší 369-—673
446 Přísaha ujišťovací a slibovací 365
447 Pýcha Bohu je protivná 471
448 Rodičů povinnosti 397
449 Rodiče máme ctít 391
450 Rodičům pomáhat máme 393
451 Rodičům zemřelým máme čest prokazovat 393
452 Rodičů svolení má se k manželství vyžádat 333
453 Rouhání proti Bohu a jeho svatým je přetěžký hřích 373
454 Roucho bílé při křtu sv. co znamená 186
455 Rozdělení přikázání Božích na dvou deskách proč se stalo 388
456 Rozhřešení kdo smí udílet 274
457 Rozhřešeni kdy se odepřít má hříšníkům 278
458 Rozhřešení komu se má udělit 276
459 Rozhřešení svátostného způsob 252
460 Římská církev je všech církví matka 291
461 Římský papež je hlava církve 95,313
462 Římského papeže důstojnost 95
463 Sacramentum, jméno lat. co znamená 130
464 Satanáše proč se odříkají křtěnci 185
465 Skutky naše milostí Kristovou jsou záslužné 284
466 Skutků dobrých bez přispění milosti Boží podniknout nemůžeme 507
467 Sláva Boží co je 501
468 Slávu věčnou si zjednáme dobrými skutky 284
469 Slavení dnů svátečních proč jest ustanoveno 377
470 Slibu kdo nedrží, křivopřísežníkem je 371
471 Slinou proč se na křtu sv. uši. a chřípí potírají 184
472 Slova mají mezi všemi znameními největší moc do sebe 140
473 Slova Božího vtělení 39
474 Slovu Božímu kterak se urážka činí 372
475 Slova pastýřů se mají jako slova Kristova přijímati 2
476 Slovo Boží je pokrmem duše 525
477 Slovem „domu“ co se v 8. přikázání rozumí 449
478 Slzy lítosti nad hříchy svými vylévat máme 260
479 Smilstvím co se rozumí 411
480 Smilství rozličné spůsoby 411
481 Smilství zápověď následuje na zápovědi zabití 410
482 Smilství jak hanebný je hřích 411
483 Smrt Kristovu a utrpení jeho často rozjímat máme 48
484 Smrt utrpěl Kristus dobrovolně 50
485 Smrti Kristovy jak veliká je cena 534
486 Sňatky soukromé neplatné jsou 332
487 Soboty svěcení, když zrušeno 386
488 Soud Kristův jaký a kolikerý bude 75—81
489 Soudcové prodejní loupež páší 423
490 Soudy veřejné jak se konati mají 437
491 Soukromá a veřejná modlitba 476
492 Spokojenost spojena je s výdělky pracnými a poctivými 522
493 Spravedlnost prvotní dal Bůh člověku 27
494 Střídmosti pilní máme být 426
495 Stvoření veškeré mimo člověka zůstalo v témž způsobu, jak od Boha učiněno je 498
496 Stvoření světa zakládá se ve všemohoucnosti Boží 25
497 Stvoření andělů 26
498 Stvoření země 27
499 Stvoření člověka 27
500 Stvořené věci zachovává Bůh 28
501 Stvoření věcí je dílo všem osobám sv. Trojice obecné 29
502 Stvořeným bytostem dává se někdy jméno Boží 18
503 Svátky proč křesťané slaví 382
504 Sváteční dny kterak mají křesťané slavit 383—88
505 Svěcení neděle nařídili apoštolové 377
506 Svěcení co je 303
507 Svíčka hořící při křtu co znamená 186
508 Svěcení kněžstva je svátost 303
509 Svěcení služebníků církevních sedmero je 304
510 Svěcencům jaké způsobilosti je třeba 314
511 K svěcení kdo nemá být připuštěn 315
512 Svátost co je 130
513 Svátostí kolik je v církvi katolické 141
514 Svátost jak se od oběti liší 240
515 Svatých obcování 101
516 Svatých vzývání 470
517 Svatých ctění 348
518 Svátosti všecky závisejí na svátosti svěcení kněžstva 298
519 Svátosti svěcení kněžstva udělovatel 313
520 Svátosti svěcení kněžstva jaké milosti se udělují 316
521 Svátost svěcení kněžstva vtiskuje znamení 316
522 Svátost oltářní proč jest od Krista ustanovena 201. 240
523 Svátost oltářní je v pravém smyslu svátost 203
524 Svátost oltářní nemá se dětem nedospělého rozumu podávat 236
525 Svátosti oltářní rozličné názvy 201
526 Sv. oltářní nesmí přijímat, kdo toho dne jedl nebo pil 203
527 Sv. oltářní klaníme se tělu a krvi Ježíše Krista 204
528 Sv. oltářní jak se liší od ostatních svátostí 204
529 Sv. oltářní vykonává se posvěcením látky 204
530 Sv. oltářní tří věcí význam se uzavírá 205
531 Svátosti oltářní látka je dvojí 204
532 Sv. oltářní není nevyhnutelně třeba chleba přesného 207
533 Při Svátosti oltářní se má vínu přidávat vody 208
534 Ve Sv. oltářní co představují znaky chleba a vina 209
535 Svátosti oltářní způsoba 210
536 V Svátosti oltářní je pravé tělo Kristovo 215
537 Sv. oltářní není pouhým znamením těla Kristova 218
538 V Sv. oltářní je celý Kristus přítomen 219
539V Sv. oltářní některé věci jsou mocí spolusdružilosti 220
540 Sv. oltářní kterak i po posvěcení se chlebem nazývá 223
541 Svátosti oltářní podoba zevnitřní 22
542 Sv. oltářní je pramen všech milostí.227
543 Sv. oltářní je cíl všech svátostí 229
544 Sv. oltářní se maně přirovnává 229 537
545 Svátost oltářní trojím způsobem přijímat lze 231
546 Svátosti oltářní přisluhovatel je kněz 238
547 Sv. oltářní je nevypravitelné tajemství lásky 526
548 Sv. oltářní proč se chlebem našim nazývá 526
549 Symbola apoštolského části proč články zveme? 12
550 Syn Boží je Ježíš Kristus 35
551 Vtěleni nebylo od jediné toliko osoby Trojice Božské vykonáno 40
552 Tonsura co znamená 305
553 Trest bezbožných dvojí je, pokuta ztráty a pokuta pocitu 79
554 Tresty časné neodpouští se vždycky s odpuštěním viny 281
555 Tresty,, jaké následují na nečisté žádosti 414
556 Tresty těch, kdo křivě přísahají 373
557 Trojice Božské skutky jsou nerozlučné 86
558 Trojice Božská se ukázala při křtu Kristově 160
559 Úděly těla blažených 118
560 Ukradené věci nahradit třeba 420
561 Utrhači kdo jsou 434
562 Utrhačem je, kdo pomlouvačům slucbu dává 435
563 V utrpení k Bohu se utíkáme 555
564 Utrpení Kristova příčiny a ovoce 46
565 Věřiti co znamená 14
566 Věřit sluší v Boha 15
567 Vira co je a jak je jí ku spáse potřeba 11
568 Víra ve vykoupení je k spasení potřebná 30
569 Víra musí předcházeti pokání 247
570 Víra v Boha potřebná je k modlitbě 473
571 Víra k ospravedlnění je potřebná 65
572 Víra je potřebná k dosažení milosti ve křtu sv 171
573 Víry křesťanské vznešenost 15
574 Bez víry konáné skutky nejsou Bohu příjemné 285
575 Vítězit nad ďáblem kterak dovedeme 550
576 Vrchnostem světským má se čest prokazovat 395
577 Vrchnostem i bezbožným kdy máme být poddáni 395
578 Vtělení Kristovo jak velmi vznešené 38
579 Vtělení Krista proč se Duchu Sv. připisuje 40
580 Vůle Boží aby se stala, prosíme 505
581 Vůle znamení (signi) co znamená 510
582 Vůli Boží se ve všem podrobit třeba 516
583 Vůlí svobodnou obdařen člověk 27
584 Vytrvalá budiž naše modlitba 477
585 Vzkříšení těla 110
586 Vzývat Boha jsme povinni 373 Zabitím kdo je nebo není vinen 400
587 Zabití sebe samého nikomu se nedovoluje 402
588 Zabití člověka jak veliký je zločin 404
589 Zaklínání při křtu sv. 184
590 Za koho se máme modlit především 466
591 Zákona přirozeného i psaného původce Bůh je 337
592 Zákon jak velké jest dobrodiní Boží 338
593 Zákona předpisy nemají těžkostí 339
593 Zákon proč s takovou velebností dán je Židům 339
594 Zákon zachovat jsou-li všichni lidé povinni 340
595 Zákona kdo zachovají, jakých užitků dojdou 341
596Zákona Božího a lidského rozdílnost 445
597 Zkroušenosti význam a pojmenování 258
598 Znamení nezrušitelné vtiskují tři svátosti I48
599 Znamení nezničitelného účinky 149
600 Znamení, jež Bůh ve Starém a Novém Zákoně ustanovil 134
601 „Znamením“ co se při svátostech rozumí 132
602 Zpověď je potřebná 268,269
603 Zpověď od Krista je ustanovena. 267
604 K zpovědi v kterém roce a kdy se má jít 270
605 Zpověď kdy se opakovati musí 272
606 Zpověď budiž prostá, upřímná 273
607 Zpověď nemůže se díti skrze prostředníka neb skrze list 274
608 Ve zpovědi se všecky hříchy smrtelné musí knězi odhalit 271
609 Ke zpovědi se kajícník náležitě musí připravit 277
610 Zpovídat se musí kajícník ze všech hříchů 271
611 Zpovídání častější je prospěšné 274
612 Zpovědník kterak má jednati s kajícníkem 276
613 Zpovědník kolikerou mocí musí obdařen být 274
614 Zpovědníka jakého má každý vyvolit 275
615 Zvířata zabíjet a masa jich požívat dovoleno 400
616 Žádost chlípná se v šestém přikázání zapovídá 412
617 Žádosti těla není ani člověk ospravedlněný s to podmanit tak, aby se více neprobudily 498
618 Žádosti těla kterak podmaniti lze 412
619 Žádostivost co je? 446
620 Žádostivost která je zapovězena 447
621 Žádostivost proč hříchem nazývá sv. Pavel 447
622 Žádostivost zůstává v nás 509
623 Žádostivost hříšná je símě všeho zlého 443
624 Žádostivost cizího jmění a cizí manželky čím se liší 443
625 Žádostivost bezbožná čím se vyplemeňuje 451
626 Žalobníci kdy nekonají dobře své povinnosti 439
627 Ženské nádheře se vyhýbat sluší 415
628 Žena proč z boku muže učiněna 331
629 Židy proč Bůh vyvolil za svůj národ 343
630 Židé proč dlouho souženi byli 344
631 Židům proč dán Zákon na takovém místě a v tom čase 344
632 Život věčný co je 121
633 Života věčného si z milosti Boží zasloužit můžeme 284
634 Život lidský v mnohých strastech postaven 663
635 Život vezdejší je nám pokušením 547