Třetí adventní neděle vybízí k radosti 2x slovy apoštola Pavla z listu Filipanům 4,4: “Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!”
Radování v Pánu nalézáme i ve Starém zákoně v knize Nehemiáš 8,1-12:
“Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce sedmého. Četl z něho na prostranství před Vodní branou od svítání až do poledne mužům i ženám, těm, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy Zákona. Znalec Zákona Ezdráš stál na dřevěném lešení, které k tomu účelu zhotovili; po pravici vedle něho stál Matitjáš, Šema, Anajáš, Urijáš, Chilkijáš a Maasejáš, po levici pak Pedajáš, Míšael, Malkijáš, Chašum, Chašbadána, Zekarjáš a Mešulám. I otevřel Ezdráš knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: „Amen, amen.“ Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi. Nato Jéšua, Baní, Šerebjáš, Jamín, Akúb, Šabetaj, Hódijáš, Maasejáš, Kelíta, Azarjáš, Józabad, Chánan a Pelajáš, levité, vysvětlovali lidu Zákon, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemjáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu Zákon , řekli všemu lidu: „Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte.“ Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. Dále jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“ Také levité utěšovali všechen lid: „Utište se. Dnešní den je svatý, netrapte se!“ I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky; uspořádali velmi radostnou slavnost , protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována.”

Životní styl těch, kdo se radují v Pánu hlásal Jan Křtitel a kritizoval jeho opak jako cizoložství Heroda. I lidé chodící do kostela mají dnes často světského ducha, v němž se chtějí radovat. Jak to poznáme? Například v adventu půjdou na jeho začátku hledat radost v rozžíhání adventního stromu, zpívání koled a popíjení svařeného vína… Cyrilometodějský kancionál z roku 1949 má 6. sloku písně, která chybí ve vydání např. roku 1955, aby nekazila radost budování socialismu: “Pýcha, závist, nesvornost ta nyní panuje, pokora, trpělivost již se umenšuje. Všechen svět je naplněn neřestmi mnohými, ó Pane všemohoucí, račiž býti s námi.” Podle soudobé ideologie by někdo žádal, aby “svět” nebyl chápán komplexně, ale uvítal by místo “svět” výraz “Rusko.” V které zemi je více hříšníků? Jsou ochotni hříchy napravovat? Nejdůležitější ovšem je, abych se do stavu Boží milosti dostal sám a v něm se udržel.

Chvalozpěv Panny Marie “Velebí má duše Hospodina” v každodenní modlitbě breviáře ukazuje příklad radosti v Pánu. Obsahuje i proroctví jak dopadnou hříšné a bezbožné radosti. To je v souladu s Apokalypsou 14,6-10: “Pak jsem uviděl jiného anděla, letěl vysoko uprostřed nebe. Nesl věčně (platné) radostné poselství, aby ho zvěstoval obyvatelům na zemi, každému národu, kmeni, jazyku i lidu. A volal silným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, protože přišla chvíle jeho soudu. Pokloňte se tomu, který stvořil nebe i zemi, moře i prameny vod!“ Jiný, druhý anděl následoval a volal: „Padl, padl velký Babylón, který opil všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“ Jiný, třetí anděl následoval a velikým hlasem volal: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijal znamení na čelo nebo na ruku, i on bude pít z vína Božího hněvu, které je nalito nezředěné v číši jeho hněvu, a bude před svatými anděly a před Beránkem trápen ohněm a sírou.”