Má katolická liturgie v neděli mariánské svátky. Podle NOM liturgie po II. Vatikánském koncilu je odpověď: “Žádné nedělní mariánské svátky nejsou.” Stejná odpověď je i podle misálu Jana XXIII. Nedělní svátky Panny Marie v liturgii byly. Kniha M. Kuldy Církevní rok má církevní schválení: “Dílo to schvalujeme, a hojného zdaru při tomto bohumilém podniknutí přejeme. Z knížecí arcibiskupské konsistoře v Praze dne 11. dubna 1877. Kuffer, v. r. generální vikář., Hora, V. r. kancléř.”

Čtenář se v knize Církevní rok M. Kuldy dočte: “Slavnost jména blahoslavené Panny Marie. V neděli po slavnosti Narození Panny Marie.”
“Svátek Sedmibolestné Panny Marie. O svátku tomto už psáno bylo v Dílu II. strana 451. až 456. Dvakráte do roka Církev svatá připomíná věřícím Sedmibolestnou Rodičku Boží: v pátek po neděli Smrtelné — po páté neděli postní, a v neděli třetí měsíce září. Udá-li se v neděli třetí jiná církevní slavnost,svátek Sedmibolestné Panny Marie odloží se na čtvrtou neděli září měsíce.”
Památka Čistoty blahoslavené Marie Panny. V neděli V., a není-li jí, dne 22. měsíce října. „O stella Jacob fulgida,“ chvalozpěv jitřní, překladem Frant. Sušila v hymnech církevních, druhé vydání, v Brně 1859:

Ó hvězdo světlá z Jakoba,
jež prám se slunku podobá,
Ó zoře, nad niž světleji
se žádné hvězdy nestkvějí!

Sbor svatých v bílém oděvu
tě slaví v plesném prozpěvu,
a panny v svatém zápalu
ti pořád pějí pochvalu.

Ba z lilie a šeříku
ti pletou věnce k pomníku;
tvé hrudi bělost přeblahá
však bělost jejich přesahá.

I země obor nesmělý
se připoj mezi anjely,
hlas zvedni ku hvězd přístavu,
a zpívej Panny oslavu.”

Blahoslavená Maria Panna, Královna všech svatých, je nejpřednějšía nejmocnější patronkou a orodovnicí celé Církve křesťanské a všech věrných křesťanů, pod jejíž ochranu odjakživa utíkali se lidé nábožní v tomto slzavém údolí. Proto ve Španělích za století sedmnáctéhou svaté Stolice Římské žádána a povolena byla zvláštní Slavnost Ochrany blahoslavené Marie Panny, kterou papež Benedikt XIII. léta Páně 1725 rozšířil po veškeré Církvi katolické. Slavnost ta u nás koná se v neděli I. měsíce listopada, nebo v neděli po oktávě všech svatých. Jinde pak světí se v neděli III. měsíce listopadu. Církev v hodinkách svých toho dne vzývá blahoslavenou Marii Pannu následnou modlitbou: „Svatá Maria, přispěj bídným, podporuj malomyslné, občerstvuj plačící, oroduj za národ, přimlouvej se za duchovenstvo, zastaň se nábožného pohlaví ženského, pomoci tvé pociťujtež všickni, kdožkoli slaví svatou ochranu tvou.“