O krásném příkladu přímluvy matky u Pána Ježíše píše evangelium sv. Marka 7,25-30: “Hned o něm uslyšela nějaká žena, jejíž dcera byla posedlá nečistým duchem. Přišla a padla mu k nohám. Byla to pohanka, rodem Syroféničanka, a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Řekl jí: „Nech najíst napřed děti! Není přece správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ale ona mu odpověděla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí pod stolem kousky po dětech.“ Nato jí řekl: „Že jsi to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery.” Žena odešla domů a nalezla dítě ležet na lůžku a zlý duch byl pryč.”

V bibli najdeme i další příklady a podobné jsou v životopisech svatých. Svatá Monika se modlila 20 let za obrácení svého syna sv. Augustina. Sv. Ambrož jí řekl, že není možné, aby zahynul syn tolika slz. Františka Sionaská když se měla stát matkou, modlila se: „Ó Bože, jenž jsi se zálibou shledl na modlitbu Anny obětující Tobě prvorozence svého Samuela: přijmi i moje dítě v oběť milou, a dejž mu plnost požehnání Svého. Ó Vševědoucí, kdyby’s viděl, že by dítě mé škodu utrpělo špatným vychováním, nebo že by svodem a hříchem otrávilo se mu srdce: vezmi je po křtu svatém ihned k Sobě.“ Matka taková dovede zbudovat pevný základ dobrého vychování dítěti. Když skonala, odvětil sv. František Saleský těm, jenž jej chtěli těšit: „Milovaná matka má více náležela Bohu nežli mně. Bůh si vzal, co jeho je, a já nemohu dosti děkovat za to, že mi tak nábožnou matku dal a tak dlouho ponechal.“

F- Ekert v knize Církev vítězná má k 2. únoru Očišťování Panny Marie: “Tobě, Otče všemohoucí, obětuji a posvěcuji toto milé ditě, jež jsi mně dal. Bdi nad nim strážným okem svým. Veď je mocnou rukou svou po cestách dobrých,
aby nikdy nezabloudilo. Osvěcuj je světlem svaté viry. Rozehřej je ohněm své lásky. Dej mu srdce zbožné, čisté a mírné, aby bylo šťastno a blaženo. Tobě, Otče dobrý, odevzdávám svoje dítě. Buď mu ochráncem v životě, buď mu těšitelem v soužení a zachraň ho od každého hříchu, abych jednou shledala se s nim u Tebe na věčnosti!“

M. Kulda v knize Církevní rok má modlitbu matky sv. Ondřeje Korsini: “Zbožná matka začasté, ale nadarmo kárala jej a modlila se za obrácení a napravení jeho. Jednoho dne klečíc před obrazem Královny nebeské vzývala ji: „Matko Boží, Matko Vykupitele našeho Ty víš, v jakém nebezpečenství vězí duše syna mého, vykoupená drahou krví Syna tvého! Hrozí jí zahynutí věčné! Ty víš, kterak jsem tobě syna svého od jeho narození obětovala a v ochranu tvou poroučela. Ó smiluj se nade mnou, Panno mocná a požehnaná! Oroduj za něj u Syna svého.“

O výroku Páně:„Buďte opatrní jako hadi, a prostní jako holubice.“ Mat. 10, 16. slova sv. Františka Saleského: „Nevím, čím mi křivdil ubohá opatrnost; musím se namáhat, abych ji miloval; a miluji ctnost tu jenom z potřeby, poněvadž je solí a světlem života. Krása prostoty mne však naplňuje rozkoší, a vždy bych milerád dal sto hadů za jednu holubici.” Umírající sv. František S. se modlil takto: „Trojjediný Bože, čímkoli jsem z milosrdenství Tvého, všechno obětuji Tobě. Svou pamět a své myšlenky obětuji Tobě, věčný Bože Otče! Svůj rozum a slova svá obětuji Tobě, Synu Boží! Svou vůli a činy své obětuji Tobě, Duchu Svatý! Své srdce, své tělo, svůj jazyk a smysly své obětuji svatému člověčenství svého Vykupitele Ježíše Krista, jenž z lásky ke mně vydal se na bolestnou smrt kříže.”