Náboženské dezinformace neboli dezinformace o Bohu jsou u lidí časté. První stránky bible jsou o informacích daných prvním lidem Bohem. Tyto pravdivé informace naruší arcilhář a první dezinformátor ďábel. První lidé jsou postaveni před volbu uznat Boží informaci jako pravdivou anebo přijmout ďáblovu lživou dezinformaci Gn 3,5 “budete jako Bůh”. Ďáblova dezinformace s příslibem bohorovnosti se jevila atraktivnější nejen na počátku lidských dějin. Pokračuje v dějinách. Každá lživá dezinformace naráží na realitu a Boží pravdy. Když Noe stavěl na suchu velkou loď činil to podle Boží informace. Většina lidí si myslela, že podlehl dezinformaci, posmívala se mu a měla jej za blázna. Začala potopa a poznalo se v jakých dezinformacích lidé většinově žili…Podobně na své dezinformace doplatila Sodoma a Gomora s protipřirozemým smilstvem. Dějiny vyvoleného národa usměrňoval Bůh proroky skrze než mluvil Duch Svatý. Neúspěchy dějin vyvoleného národa jako vymření na poušti po vyjití z Egypta anebo babylonské zajetí bylo důsledkem neposlušnosti Boha skrze dezinformace. Vyvolený národ měl v celém Starém zákoně dost informací o Mesiáši. Přesto jako celek pod vedením nejvyšších náboženských představitelů nepřijal pravdu a vytvořil dezinformace vedoucí k ukřižování Ježíše Krista. Čím je delší doba od ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, tím je zjevnější, že naplněním Starého zákona je On. A nejen židé, co toto odmítají jsou klamáni dezinformacemi.

Víme, jak lživé náboženské informace dezinformují politickou moc reprezentovanou Pilátem. Pilátova prázdná otázka: “Co je pravda?” umožnila dezinformace a nezájem o Pravdu umožnǔje dezinformování. Marxismu dezinformačně popřel Boží existenci a existenci Ježíše Krista. Nenávist vůči křesťanství a lživá dezinformační propaganda je charakteristická pro francouzskou revoluci, svobodné zednářství, nacismus a vytváření současného nového světového řádu. Popírání pravdy stvoření lidí jako muže a ženy narušuje svými dezinformacemi gender ideologie. Dezinformační popírání přírody, bible a tradice je v praktikování homosexuality. Lživé dezinformace narušují pravé náboženství dokonce v katolické Církvi. Četné jsou dezinformace pokoncilní. Oltář čelem k lidu není stanoven koncilními texty a latina je koncilními texty stanovena. Tvrzení koncil zrušil latinu a nařídil oltář čelem k lidu je dezinformací. Místo šíření ekumenických a mezináboženských dezinformací je nutná informace o plnosti pravdy víry a mravů nutných ke spáse od Ježíše, který je cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze Něj.

Za účelem spásy Církev definuje pravdy víry a mravů a odsuzuje bludy, které svým lhaním plní dezinformační snahy otce lži, ďábla. Patří mezi ně odmítání Církve, která svým trváním potvrzuje slova Gamaliela ze Skutků apoštolských 5,34: “Pochází-li totiž tento záměr nebo toto dílo od lidí, samo se rozpadne.” Zakladatel Církve říká: „Já s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa“ (Mat. 28, 20). „Ty jsi Petr, a na té skále vzdělám Církev Svou, a brány pekelné ji nepřemohou.“ (Mat. 16, 18). Pravda Boží a Církev Kristova nemůže být přemožena, ale může zahynout nejeden křesťan i skupiny. Kvetoucí starokřesťanské obce mají dnes slabé či nulové pokračování. V tomto nebezpečí je Církev v České republice a obecně na Západě. Apokalypsa píše skrze apoštola ve Zj 3,1-2: “Andělovi církevní obce v Sardech napiš: “Toto praví ten, který má sedm Božích duchů a sedm hvězd: Znám tvé skutky; máš jméno, jako bys žil, ale jsi mrtvý. Probuď se a utvrď zbytek, který je už na umření. Shledal jsem totiž, že tvoje skutky nejsou dokonalé před mým Bohem.”