Proč nejsi spokojen s NOM liturgií? Odpovídám: “Oproti dřívější liturgii více věcí chybí.” Patří mezi ně povinné modlitby Super populum - Modlitba za lid v postní době. Před jejím vykonáním je úvod: Humiliáte capita vestro Deo - Pokořte hlavy své před Bohem.
Ve čtvrtek po Popeleční středě se modlí: “Šetři, Pane, šetři lidu svého, aby, jsa spravedlivými metlami trestán, ve tvém milosrdenství okřál. Skrze…” Převedeno v osobní modlitbu: “Když budu Bože spravedlivě trestán, dej ať okřeji ve tvém milosrdenství.”
Ve čtvrtek po 1. neděli postní: “Dej prosíme, Pane křesťanským národům i poznat, co vyznávají, i milovat nebeský pokrm, jejž často požívají. Skrze…” Převedeno v osobní modlitbu: “Dej mi Bože poznat, co vyznávám a milovat nebeský pokrm, jejž často požívám…”
V úterý po 2. neděli postní: “Vyslyš milostivě, Pane, snažně naše prosby a uzdrav mdloby našich duší, abychom se po dosažení odpuštění stále radovali z tvého požehnání. Skrze…” Převedeno v osobní modlitbu: “Vyslyš milostivě, Pane snažně mé prosby a uzdrav mdlobu mé duše, abych po dosažení odpuštění se stále radoval z tvého požehnání.”
Ve středu po 2. neděli postní: “Bože, obnovovateli a příteli nevinnosti, veď k sobě srdce svých sluhů, aby, zapáleni jsouce ohněm tvého ducha ve víře byli nalezeni stálí a patřičné skutky činící, Skrze…” Převedeno v osobní modlitbu: “Skrze tebe Panno Maria se zasvěcuji Bohu, obnovovateli a příteli nevinnosti. Ať vede k sobě srdce tvého služebníka i všech lidí, zvláště Ruska, aby zapáleno ohněm tvého ducha ve víře bylo nalezeno stálé a patřičné skutky činící. Skrze…”
V pátek po 2. neděli postní: “Dej , prosíme, Bože, lidu svému zdraví duše i těla , aby jsa oddán dobrým skutkům, zasluhoval si vždy být chráněn záštitou tvé moci. Skrze…” Převedeno v osobní modlitbu: “Dej mi, prosím, Bože, zdraví duše i těla, abych byl oddán dobrým skutkům a zasluhoval si vždy být chráněn záštitou tvé moci.Skrze…”
V úterý po 3. neděli postní: “Tvou záštitou nás, Pane, braň a od veškeré nepravosti vždy ochraň. Skrze…” Převedeno v osobní modlitbu: “Tvou záštitou mě, Pane, braň a od veškeré nepravosti vždy ochraň. Skrze…”
Ve čtvrtek po 4. ne postní: “Bože , tvůrce a vůdce svého lidu, zapuď hříchy, jimiž je napadán, ať se tobě stále líbí i pod tvou ochranou je v bezpečí. Skrze…” Převedeno v osobní modlitbu:“Bože, můj tvůrce a vůdce, zapuď hříchy, jimiž jsem napadán, ať se tobě stále líbím i pod tvou ochranou jsem v bezpečí. Skrze…”
Úterý po neděli Smrtelné: “Dej nám, prosíme, Pane, bychom vytrvale sloužili tvé vůli, aby za našich časů tobě sloužící lid zásluhami rostl i počtem. Skrze…” Převedeno v osobní modlitbu: “Dej mi, prosím, Pane, bych vytrvale sloužil tvé vůli, aby za našich časů tobě sloužící lid rostl zásluhami i počtem. Skrze…”
Úterý Svatého týdne: “Milosrdenství tvé, Bože, nechť nás i očistí od veškeré skryté staroby i učiní, abychom byli schopni svaté novosti. Skrze…” Převedeno v osobní modlitbu: “Milosrdenství tvé, Bože, ať mne i očistí od veškeré skryté staroby i učiní, abych byl schopen svaté novosti. Skrze…”

Modlitby za lid postní doby je svým obsahem dobrým základem pro zdravý křesťanský život a jeho hodnocení.