Kniha Ever ancient, ever new – Why Younger Generations Are Embracing Traditional Catolicisim (Neustále starobylá, neustále nová - Proč mladé generace přijímají tradiční katolickou víru) je soubor esejí od sedmi autorů. Původem jsou z Rakouska a USA. Pro nás nejznámější je rakušan Alexander Tschuguell, který v r. 2019 hodil během amazonské synody v Římě sochu Pachamamy do Tibery. Kniha byla dána do prodeje 2. února 2022. David Dashiell je jeden z autorů, pod jehož jménem je kniha editována. Od Kennetha Alexandra je úvod:
„Vstoupím k oltáři Božímu, před Boha, jenž obveseluje mladost mou.“ Ž 42,4
Tato modlitba je na začátku tradiční latinské mše svaté, která je též známá jako modlitba u stupňů oltáře. Tato modlitba také přesně vyjadřuje, o čem je tato kniha: Bůh, pokud je náležitě uctíván, dává pravou radost našemu mládí. Nemělo by proto být překvapením, že mladá generace v hojném počtu přichází na tradiční mši svatou. Dříve než se budeme věnovat trendu poslední doby mladé generace, která přijímá tradiční katolickou víru, je důležité rozumět, co se míní slovem „tradiční“. Přestože tradiční věřící zpravidla zachovává katolickou víru a praktikuje ji, toto označení je často špatně chápáno a proto přináší rozdělení. Zřejmě je to díky širokému spektru tradičních věřících, se kterými jste se mohli setkat osobně nebo při surfování internetem – někdy setkání příjemné a někdy nepříjemné. Jsou zde „vděční tradiční“ (angl. glad-trad), kteří jsou ctnostní, přátelští a oddaní tradiční liturgii – tedy mši svaté, kterou kněz slouží výhradně v latinském jazyce a směrem k oltáři. Na druhé straně jsou zde „nazlobení tradiční (angl. mad-trad), kteří svůj hněv, např. jak ubohá žena byla zneužita při liturgickém obřadu, vyjadřují v internetových komentářích. Mnoho věřících také posuzuje každého tradičního katolíka, se kterým se setká, podle jednoho či dvou nešťastných setkáních, které mohli mít s těmito „nazlobenými tradičními“. Jak Patrick Archbold napsal v The Remnant: „Rad Trad“ je míněno jako urážka, způsob, jak oddělit katolíky, a buďme upřímní, pošpinit skupinu dobrých katolíků, kteří se pokoušejí praktikovat svou víru podobným způsobem, jak ji katolíci vždy praktikovali. . Označují je za odsuzující, svatější než ty, pelagiánské, prométheovské, nenávidící milosrdenství a jediným požadovaným důkazem je komentář nějakého chlápka někde v nějakém komunikačním boxu, který byl přehnaný a hrubý. Takže jsi jako ten chlápek.” (https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2784-the-most-radical-of-traditionalists)

Není málo katolíků, kteří snadno začnou kráčet ve stopách tohoto smýšlení výše zmíněného. Zatímco to může být pravda, že je zde mnoho takzvaně „nazlobených tradičních“, kteří postrádají lásku k bližnímu v internetových diskusích, rovněž platí, že posuzovat každou osobu, která se účastní latinské mše svaté na základě několika špatných setkání spadá do definice předsudku. Samozřejmě, nenapomáhá, když náš vlastní Svatý otec označuje kněze, kteří dávají přednost tradiční zbožnosti naší víry jako strnulé, duševně nevyrovnané. (https://www.lifesitenews.com/news )pope-criticizes-young-traditional-priests-clothes-cassock-means-moral-problems/) Tyto urážky a široké generalizace jsou však co nejdál od pravdy. Tradiční katolíci milují Církev i papeže a chtějí dobro pro ostatní katolíky bez ohledu na to, jakou liturgii navštěvují. Pro účel této knihy tedy označujeme tradičního katolíka jako osobu, která si přeje, aby tradice Církve pokračovaly, byly praktikovány a předány novým generacím. To v sobě zahrnuje přání, aby bohatá historie církevního učení, liturgie a mravy byly obnoveny po jejich dočasném opuštění po druhém vatikánském koncilu. Pod tímto označením je i mnoho jedinců, kteří se ani sami nemusejí pokládat za tradiční věřící. Během současné krize v Církvi, kdokoliv, kdo je pro tradici, je na této straně. Ať už si to uvědomuje nebo ne, je tradiční katolík. Pokud ze strachu být označen jako strnulý, odsuzující, potrhlý nebo neposlušný papeže, se nechcete ztotožňovat s lidmi, kteří se sami nazývají tradiční, je mou nadějí, že po přečtení této knihy se váš pohled změní. Neboť my tradiční jsme věrni svaté matce Církvi, jež je archa spásy.
Ave Maria Purissima - Kenneth Alexander

Poznámka: Pozor, aby z oprávněné nazlobenosti na bludy a hříchy se nepřešlo k vidění bludů a hříchů i tam, kde nejsou a nevytratila se vděčnost z úsilí žít bez bludů a hříchů a ocenění tohoto úsilí u kohokoli.