Prima je část modlitby breviáře, která byla bez vysvětlení zrušena článkem 89 konstituce o posvátné liturgii II. Vatikánského koncilu. S primou bylo zrušeno i martyrologium. V něm se připomíná, co bude v následujícím dni. Každodenní zakončení martyrologia je: “V. Drahocenná je v očích Páně. R. Smrt jeho svatých. Svatá Maria a všichni svatí, orodujte za nás u Pána, abychom si zasloužili pomoc a spásu od toho, který žije a kraluje na věky věků.”
Ukázka martyrologia 24. prosince:
“Pět tisíc sto devadesát devět od stvoření světa, kdy Bůh na počátku stvořil nebe a zemi. Od potopy dva tisíce devět set padesát sedm. Od narození Abraháma dva tisíce patnáct. Od vyvedením izraelského lidu Mojžíšem z Egypta tisíc pět set deset. Od pomazání krále Davida tisíc třicet dva. V týdnu šedesátém pátém podle proroctví Daniela. Olympiády sto devadesáté čtvrté. Roku sedm set padesát dva od založení Říma. Ve čtyřicátém roce císařství Oktaviána Augusta, když celý svět byl v míru. V šestém věku světa, Ježíš Kristus, věčného Otce věčný Syn, chtěje posvětit svět svým nejsvětějším příchodem, počat z Ducha Svatého a devět měsíců po svém početí (zde zvýšeným hlasem a všichni pokleknou) se narodil z Marie Panny v judském Betlémě a stal se člověkem. (Toto je řečeno nejlepším hlasem s tónem pohnutí:) Narození našeho Pána Ježíše Krista podle těla. (To, co následuje, se čte jako obvykle; a všichni povstanou.)
Téhož dne narozeniny svatá Anastázie, která v době Diokleciána nejprve trpěla krutým a trpkým vězením svého manžela Publia, ale byla velmi utěšena a utvrzena Chrysogonem, vyznavačem Krista. Poté ji ilyrský prefekt Florus dlouho mučil a nakonec ji s roztaženýma rukama a nohama přivázal ke kůlům a zapálil kolem ní oheň, v němž byla umučena na ostrově Palmaria, kde byla vězněna spolu s dvěma sty muži a sedmdesáti ženami, kteří se různými způsoby smrti proslavili svým mučednictvím.
Ve španělské Barceloně, svatého Petra Nolasky vyznavače, zakladatele řádu blahoslavené Marie Mercede pro vykoupení otroků, který zářil ctnostmi a zázraky. Jeho svátek se slaví 28. ledna.
V Římě, na hřbitově Aproniáno, svaté Evženie panny, dcery blahoslaveného mučedníka Filipa, která v době císaře Galliena, poté, co dala mnoho vynikajících znamení ctnosti, a co vedla posvátné sbory panen ke Kristu, za prefekta města Nicetiuse dlouho bojovala a nakonec byla zabita mečem.
V Nikomédii umučení mnoha tisíc mučedníků: Když se na svátek Kristova narození shromáždili v kostele, byly na příkaz císaře Diokleciána zavřeny dveře kostela, kolem kostela byl rozdělán oheň, u dveří byla postavena trojnožka s kadidlem a pak městský hlasatel hlasitě oznámil, aby ti, kteří chtějí uniknout ohni, vyšli ven a zapálili kadidlo Jupiterovi. Když však všichni jednohlasně odpověděli, že raději zemřou pro Krista, oheň se rozhořel a oni uhořeli, a tak si zasloužili narodit se v nebi ve stejný den, kdy se Kristus rozhodl narodit na zemi pro spásu světa.
A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.”

“V rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek, výpovědí svatých je věc uzavřená.” (prorok Daniel 4,14)

Různé varianty breviáře s primou a texty mše svaté jsou na https://divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl
Se zrušením primy s martyrologiem se zploštil duchovní život pro ochuzení o připomínku vzorů z církve vítězné. Stručné připomínky martyrologia jsou rozvinuty v písemnostech o svatých. Metoděj Kulda v šesti dílech a Ekert a Vondruška ve čtyřech dílech sestavili četbu, která pomáhá k dobrému křesťanskému životu. Kromě zmíněných i další díla jsou na https://librinostri.catholica.cz/oddeleni/1301