Sv. Matouš v evangeliu má varování Krista Pána v 7,15-23: “Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká: ‘Pane, Pane!’, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Mnoho z nich mi řekne v ten den: ‘Pane, Pane, copak jsme v tvém jménu neprorokovali? A nevyháněli jsme tvým jménem zlé duchy? A nedělali jsme tvým jménem mnoho divů?‘Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo děláte nepravosti!” Být u všech lidí populární je spolehlivá známka falešných proroků. To je důsledek z Lukášova evangelia 6,26: “ Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům!”

Ze slov, že v Janu Křtiteli vidí “více než proroka” (Mt 11,9) poznáme, jak se pravý prorok oproti falešným chová: hlásá nápravu mravů. Mk 1,4: “Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.” Konkrétní představa o nápravě je v Mt 14,3-4 “Herodes dal totiž Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu vytýkal: „Není ti dovoleno, abys ji měl za ženu!“ Požaduje trvalost uzavřeného manželství. Pokud někdo není schopen podle sv. Jana Křtitele říct, že jakékoli porušování nerozlučitelnosti manželství je hřích, tak se vyhýbá povinnost hlásat řád daný Bohem. Nesuďme se vztahuje na velikost viny před Bohem a ne na to, zda o vinu vůbec půjde. Na názorech o manželství a rodině poznáme pravé i falešné proroky.

Deuteronomium 13,1-6 má o prorocích: “Všechno, co vám přikazuji, budete pečlivě zachovávat: nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. Povstane-li mezi vámi prorok nebo ten, kdo věští ze snů, a nabídne ti znamení nebo div, pak i kdyby se uskutečnilo to znamení nebo ten div, o němž ti mluvil, když říkal: ‘Pojďme za jinými bohy’, které jsi neznal, ‘a služme jim’, nebudeš naslouchat slovům takového proroka nebo toho, kdo věští ze snů, protože Hospodin, váš Bůh, vás zkouší, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší Hospodina, svého Boha, budete následovat, jeho se bát, zachovávat jeho příkazy, naslouchat jeho hlasu, jemu sloužit a k němu lnout.”

13,6 Ale takový prorok nebo ten, kdo věští ze snů, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po níž ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal chodit. Tak odstraníš zlo ze svého středu.

U proroka Jeremiáše čteme v 28,8-9:” Proroci, kteří byli přede mnou i před tebou od dávných dob, prorokovali proti mnoha zemím a proti velikým královstvím válku, hlad a mor. Avšak o proroku, který předpovídá štěstí, se teprve tehdy pozná, že je prorokem, že ho poslal skutečně Hospodin, když se splní slovo toho proroka.” Falešní proroci odmítají hlásat lidem nepříjemné věci. U Ezechiela je 13,1-10: “Hospodin mě oslovil: „Synu člověka, prorokuj proti izraelským prorokům, prorokuj a řekni těm, kteří prorokují podle svého mínění: Slyšte Hospodinovo slovo! Tak praví Pán, Hospodin: Běda pošetilým prorokům, kteří následují svůj rozum, aniž co viděli. Tvoji proroci jsou jako lišky v sutinách Izraeli! Nevskočili jste do průlomů a nepostavili jste ochrannou zeď pro Izraelův dům, aby obstála v boji v Hospodinův den. Vidí klam a věští lež, když říkají: Hospodin praví! Ale Hospodin je neposlal, a přesto očekávají, že se jejich slovo uskuteční. Klamná vidění vidíte a lživé věštby věštíte, když říkáte: Hospodin praví, já však jsem nemluvil! Proto tak praví Pán, Hospodin: Poněvadž mluvíte klam a vidíte lež, proto já na vás přijdu – praví Pán, Hospodin. Vztáhnu ruku na proroky, kteří vidí klam a věští lež: nebudou v poradním sboru mého lidu, nebudou zapsáni v knize Izraelova domu, nevejdou do izraelské země. Poznáte, že já jsem Pán, Hospodin. Právě proto, že svádějí můj lid slovy: Všechno je v pořádku, ačkoli není v pořádku nic. Když pak lid staví zeď, oni jsou připraveni ohodit ji omítkou.”

Většinové názory lidí nejsou důkazem pravosti u Boha. To máme v první knize Královské 18,21-24:” Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo. Elijáš dále řekl lidu: „Jako Hospodinův prorok zbývám už sám, ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Ať nám dají dva býky. Oni ať si vyberou jednoho býka, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví, ale oheň ať nezakládají. Já udělám totéž s druhým býkem: dám ho na dříví, ale oheň nezaložím. Vzývejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. Všechen lid odpověděl: „To je správná řeč.“ Převahu čtyř set falešných proroků proti jedinému Míkajáši máme v první knize královské a 22. kapitole. Demokratický příklon k naprosté většině čtyř set proroků dopadl tragédií prohnané války a smrtí krále Achaba.

Apokalypsa je prockou knihou. V 19,11-22 čteme o neblahém konci falešného proroka a jeho posluchačů: “Uviděl jsem otevřené nebe, a hle ‒ bílý kůň! Ten, kdo na něm seděl, jmenuje se Věrný a Pravdivý. Soudí i vede válku spravedlivě. Jeho oči ‒ planoucí oheň, na jeho hlavě mnoho čelenek; má napsáno jméno, které zná jenom on sám; je oblečen do šatů nasáklých krví a jeho jméno: Slovo Boží. A s ním nebeské vojsko na bílých koních, oblečené do skvěle bílého kmentu. Z úst mu vychází ostrý meč, aby jím bil národy; bude jim vládnout železným prutem. On šlape ve vinném lisu trestajícího hněvu vševládnoucího Boha. A na plášti a na boku má napsáno svoje jméno: Král králů a Pán pánů. Potom jsem uviděl anděla stojícího na slunci; volal silným hlasem na všechny ptáky, kteří létají vysoko uprostřed nebe: „Pojďte, sleťte se k velké hostině, kterou (připravil) Bůh, abyste jedli maso králů, maso velitelů, maso velmožů, maso koní i jejich jezdců, maso všech lidí, svobodných i otroků, malých i velkých!“ A tu jsem viděl šelmu a pozemské krále s jejich vojsky shromážděnými k válčení proti tomu, který seděl na koni, a proti jeho vojsku. Ale šelma byla chycena a s ní i nepravý prorok, který pod jejím dohledem dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a klaněli se jejímu obrazu; oba byli zaživa vhozeni do ohnivého močálu hořícího sírou. Ostatní pak byli pobiti mečem vycházejícím z úst toho, který seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich masem.”

Na úrovni celospolečenského proroctví bylo tvrzení nacismu o tisícileté říši a ḱomunistické věčné přátelství se Sovětským svazem. I současné covidová tvrzení jsou na úrovni falešných proroctví. Ten, kdo po covid očkování skončil v nemocnici si může klást otázku: “Tak takto funguje odzkoušená, bezpečná a účinná vakcína jak bylo prorokováno?” Pokud se nechal očkovat s ohledem na lidi, tak po osobním covid onemocnění si může říci: “Věřil jsem proroctví, jak druhé ochráním a kolik jsem jich nakonec bezohledně nakazil?” V době epidemií v minulosti lidé hledali řešení v obrácení k Bohu. Dnešní politické elity dokáží nabízet zapomenutí na křesťanství. CNN Prima News přináší 7.12.2021 zprávu v článku: “Papež přirovnal EU k nacistům. Rozlítil ho zákaz slova Vánoce, unii varoval před krachem.” Čteme: „To je něco, co v minulosti nefungovalo. Mnoho diktatur se snažilo tyto věci zavést. Mám na mysli Napoleona, nacisty nebo komunisty,“ nechal se slyšet svatý otec na palubě letadla. „Evropská unie musí být opatrná, aby se nevydala na cestu ideologické kolonizace. To by mohlo skončit rozdělením států a jejím krachem, varoval papež Brusel. František není jediným představitelem Vatikánu, který se vůči EU v souvislosti s chystanou příručkou tvrdě vymezil.”

K velké střízlivosti nás vybízí apoštol Jan ve svém prvním listě v 4,1: “Milovaní, každému duchu hned nevěřte, ale zkoumejte duchy, zdali jsou z Boha; vždyť je ve světě mnoho lžiproroků.” Bdělost nad vírou a mravy první papež sv. Petr v projevuje v II Petr 2,1: “Jako se v lidu vyskytovali také lžiproroci, stejně se i mezi vámi objeví lžiučitelé a budou se snažit záludně zavést zhoubná bludařská učení. Ba dokonce budou zapírat Pána, který je vykoupil, a tím se ovšem dostanou rychle do záhuby.” Pán Ježíš předpověděl Petrovo zapření, jemuž Petr nevěřil a jiné věci. O konci světa předpověděl Mt 24,11-12: “Vystoupí také mnoho falešných proroků a ti svedou mnoho lidí. A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska.” V Mt 24,24-25: “Vystoupí totiž falešní mesiášové a proroci, budou konat velká znamení a divy, aby svedli, kdyby to bylo možné, i vyvolené. To jsem vám teď pověděl už napřed.”