Pokladnice odpustkových modliteb - Modlitební kniha, sestavená z nových odpustkových modliteb, schválených Piem XI. a vydaných ve sbírce »Preces et pia opera indulgentiis ditata« vyšla dne 31. prosince 1937. Byla vydána v nakladatelství Vyšehrad v roce 1939 s překladem a úpravou Josefa Bouzka kanovníka vyšehradského. Má kapitolu X. Ke cti Ježíše Krista Krále a v ní:

“Ó Ježíši, Králi a střede všech srdcí, pro příchod svého království, daruj nám mír! (Odp. 300 dní; č. 251.)

Svatý Michaeli, první obhájce královské důstojnosti Kristovy, oroduj za nás! (Odp. 300 dní; č. 407.)

Svatá Johanko z Arku, apoštolko královské důstojnosti Kristovy, oroduj za nás! (Odp. 300 dní; č. 530.)

Z rozkazu Pia XI. koná se na svátek J. Krista Krále veřejně před vystavenou nejsv.Svátostí. Kdo přijali sv. svátosti a jsou jí přítomni, mohou získati plnom. odp.; kdo sv. svátostí nepřijali, 7 let (č. 253); kdo se ji modlí denně, může získati plnom. odp. na konci měsíce za obvyklých podmínek.

Zásvětná modlitba:

“Nejsladší Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédní na nás, před oltářem tvým v nejhlubší pokoře klečící. Tvými jsme, tvými býti chceme; abychom však pevněji s tebou byli spojeni, hle, dnes každý z nás dobrovolně se zasvěcuje tvému nejsvětějšímu Srdci. Tebe sice mnozí nikdy nepoznali: tebe, pohrdajíce tvými přikázáními, mnozí zavrhli.

Smiluj se nad těmi i oněmi, nejdobrotivější Ježíši; mocně přiviň všechny k svému svatému Srdci. Kraluj, Pane, netoliko věřícím, kteří se od tebe nikdy neodchýlili, nýbrž i marnotratným synům, kteří tebe opustili; učiň, ať se brzy navrátí do domu otcovského, aby nezhynuli nouzí a hladem. Kraluj těm, které blud oklamal nebo rozkol odloučil; přiveď je do přístavu pravdy a k jednotě víry, aby byl brzy jeden ovčinec a jeden pastýř. Kraluj všem těm, kteří ve tmách pohanství anebo islamu trvají, a rač je přivésti do světla a království svého. Shlédni též milosrdnýma očima na syny toho národa, který tak dlouho byl vyvoleným lidem; a Krev, kterou jednou na sebe svolali, kéž i jim se stane zdrojem spásy a života. Dejž, ó Pane, církvi své jistou a bezpečnou svobodu; dej všem národům pokoj a pořádek; učiň, aby ze všech zemských končin zazníval jeden hlas: Budiž chvála Božskému Srdci, skrze něž jsme nabyli blaha; jemu budiž sláva a čest na věky. Amen.

Kdo se účastní třídenní nebo devítidenní pobožnosti ke cti Krista Krále, konané veřejně před sváťkem Krista Krále v některém kostele, získává odp. 10 let denně; plnomocné, byl-li přítomen aspoň pěti pobožnostem, přijal sv. Svátosti a pomodlil se na úmysl sv. Otce. Kdo ji koná soukromě, získává denně odp. 7 let, na konci tridua neb novény odp. plnom. za obvyklých podmínek, nemohl-li se účastniti pobožnosti veřejné (č. 252).

Modlitba ke Kristu Králi:

“Pane Ježíši Kriste, uznávám tě za Krále světa. Všechno, co bylo stvořeno, pro tebe jest stvořeno. Jednej tedy se mnou podle svého práva! Obnovuji svůj křestní slib a odříkám se zlého ducha i vší pýchy jeho i všech skutků jeho, a slibuji, že budu žíti jako řádný křesťan. Zvláště se zavazuji, že vynaložím vše, abých pomohl k vítězství právům Boha a tvé sv. Církve. Božské Srdce Ježíšovo, obětuji ti své ubohé skutky s úmyslem, aby všechna srdce uznala tvé svaté království a tak se upevnila vláda tvého pokoje na celém světě. Amen. (Plnomocné odpustky jednou denně za podmínek obvyklých; č. 254.)

II. Vatikánský koncil nikde přímo nežádá změnu papežem schválených modliteb jako je zásvětná modlitba svátku Krista Krále.