Modlitby prvních křesťanů. Knihu s tímto titulem vydalo nakladatelství Kuncíř v roce 1946. Autorem je ThDr. Antonín Stříž. Obsahuje tuto modlitbu k andělu strážnému:
“Anděle Boží, svatý můj strážce, přidělený mi při křtu svatém ma ochranu těla a duše, před tebou se v úctě skláním a tebe vzývám. Svou leností a svými zlými návyky jsem urážel tvou přečistou jasnost a zapuzoval tě od sebe všemi hanebnými skutky: lží, pomluvou, závistí, posuzováním, pohrdáním, neposlušností, nenávistí a zlomyslností, lakotou, chlípností, prchlivostí, skoupostí, nestřídmostí, mnohomluvností, zlými a zvrácenými myšlenkami, pyšným jednáním, jsa náchylný ke všem svodům. Ó svatý můj ochránce, kterak můžeš patřit na mne nebo přibližovat se ke mně bídnému? Jakýma očima, Anděle Boží, pohlížíš na mne, když denně přidávám ke svým hříchům nové zpronevěry? Ale prosím tě vroucně, ochránce můj svatý, slituj se na nade mnou hříšným a ubohým a buď mi záštitou a pomocníkem proti zlému nepříteli svými svatými přímluvami a přiveď mě k účasti na království Božím se všemi svatými na věky věků.”