Skutky těla a plody ducha jsou téma apoštola Pavla v listu Galaťanům. Římský misál v Schallerově překladu uvádí na 14. neděli po Duchu Svatém z listu Galaťanům skutky těla takto: “Zjevny jsou skutky těla; jsou to smilství, mečistota, nestydatost, chlípnost, modloslužba, čarodějství, nepřátelství, sváry, řevnivost, zlosti, osobivosti, různice, roztržky, závist, vraždy, opilství, obžerství a věci jim podobné; o těch vám předpovídám, jako jsem byl již předpověděl, že kdo takové věci dělají, království Božího nedojdou.”

Opakem skutků těla pokračuje biblický úryvek: “Plodem Ducha však jest láska, radost, pokoj, trpělivost, přívětivost, dobrotivost, shovívavost, tichost, důvěra, mírnost, zdrženlivost, čistota. Proti takovým věcem zákon není.” K těmto plodům Ducha vede cesta askeze, jak následuje za výčtem plodů Ducha: “Ti však, kteří jsou Kristovi, ukřižovali tělo své i s vášněmi a žádostmi.”

Cesta k plodům Ducha Svatého vede též skrze evangelium sv. Matouše, z něhož se na 14. neděli po Duchu Svatém čte v závěru 6,33: “Hledejte tedy nejprve království Boží a spravedlnost jeho, a toto všechno bude vám přidáno.”

Kolik je plodů Ducha Svatého? Uvedený úryvek tradiční liturgie jich uvádí 12. Český pokoncilní liturgický překlad jich uvádí devět takto v Gal 5,22-23: “Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon.”