Svatý Kajetán byl deset let vatikánský úředník. Narodil se 1480 a byl jím od roku 1506 do roku 1516. Všechen volný čas v této době věnoval modlitbě a návštěvám nemocnic. Vstoupil do spolku Bratrstvo Boží lásky. Tento spolek měl za cíl pozvedat víru a pokleslou morálku. Potíže při zakládání řádu s podobným zaměřením byly pro požadavek chudoby nežádající druhé o almužnu. Na výhradu, že chce žít jako Eliáš, jemuž nosil krkavec potravu se bránil slovy evangelia sv. Matouše 6,24-33: “Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.” Když volal, zda slova evangelia byla odvolána a zrušena a zda Bůh přestal být věrný, tu Klement VII. dojat řekl: “Nenalezl jsem takové víry v Izraeli.” Ihned pak řád potvrdil.

Při tradiční mši svaté svátku sv. Kajetána se čte evangelium, na něž se před papežem a kardinály odvolával. Jde o velice promyšlenou volbu vyvracející zaostávání za NOM liturgií, co se týče Písma svatého. Svatý Kajetán je současník Luthera, který by při shodném pojetí Písma byl skutečným reformátorem. Příklad sv. Kajetána usvědčuje ze lži a nepravdy ty, kdo tvrdí, jak v době Luthera neslyšel papež na argumenty z evangelia. Sv. Kajetán ještě před reformními dekrety Tridentského koncilu je uváděl do života. Velkou překážkou v působení mu byli bohatí příbuzní a zesvětštělí duchovní. Při dobývání Říma v roce 1527 byl v ohrožení života a skončil ve vězení. Je to morový patron, protože při němž obětavě pomáhal v roce 1530. Při neúnavné pastoraci se modlíval 8 hodin denně a žil asketicky. Vždy se podepisoval: “Já nehodný a bídný kněz.” Je to ukázka, jak hluboce přenášel liturgická slova “Pane, nejsem hoden” do života. Při svém umírání na popelem posypané zemi, jak si přál, řekl: “Není jiné cesty do nebe, než cesta nevinnosti nebo kajícnosti.” Zemřel roku 1547. Kostel jemu zasvěcený je v Praze a na Karlově mostě je jeho socha. Ve vstupní modlitbě (změněné v NOM) se se ukazuje jeho záměr, zásluhy a naše následování: “Bože, jenž jsi svatému Kajetánu, vyznavači svému, udělil, aby napodobil způsob apoštolského života, dej nám na jeho přímluvu a jeho příkladem v tebe stále doufat a toužit jenom po nebeských věcech…”