Podpora tradiční liturgie patří mezi požadavky II.Vatikánského koncilu.V konstituci o liturgii čl. 4 je stanoveno: „Posvátný sněm věrný tradici, prohlašuje, že svatá matka Církev přiznává všem právoplatně uznaným ritům stejné právo a stejnou úctu, a že chce, aby byly v budoucnu zachovávány a všemožně podporovány. Přeje si, aby tam, kde je třeba, byly v celém rozsahu obezřetně upraveny v duchu zdravé tradice a aby získaly novou životnost vzhledem k dnešním poměrům a potřebám.“ Kolik z 2147 hlasujících pro schválení konstituce o liturgii II. VK v době zaváděni NOM misálu Pavla VI. toto citovalo a dalo příklad zachování a podpory dřívějšího uznaného římského ritu?

Annuario pontifico roku 2020 neuvádí dřívější papežské tituly jako náměstek Ježíše Krista, nástupce apoštola Petra, nejvyšší pontifik, italský primas, arcibiskup a metropolita římské provincie, služebník služebníků Božích. Motu proprio Tradicionis custodes z 16. července 2021 navozuje Bergolia a špatný výkon papežského úřadu. Odvolává se obecně na II. Vatikánský koncil. Požadavky má zcela opačné než článek 4. konstituce o liturgii.

V dopise biskupům k uvedení Tradicionis custodes čteme: ”V tomto rozhodnutí mě utěšuje skutečnost, že svatý Pius V. po Tridentském koncilu zrušil také všechny obřady, které se nemohly pochlubit prokázanou starobylostí, a zavedl pro celou latinskou církev jediný Missale Romanum.” Sv. Pius V. píše v Quo primum : „…ledaže by od samého začátku zřízení byla (mše) schválena Apoštolskou stolicí buď samotným zřízením nebo zvykem, který by byl v týchž kostelech zachováván nepřetržitě alespoň dvě stě let. Těm nijak neodnímáme ani zmíněné ustanovení, ani zvyk sloužení mše. Kdyby se jim více zamlouval tento misál, o nějž jsme se starali aby byl vydán, svolujeme, aby se souhlasem biskupa, preláta a celé kapituly, aniž by jim v tom kdo bránil, podle něho mohli sloužit mše. Všem pak ostatním zmíněným kostelům odnímáme užívání těch misálů a stanovíme a nařizujeme tímto navždy platným ustanovením, aby pod trestem naší nevole úplně a zcela byly odloženy misály a k tomu misálu námi nedávno vydaného nesmělo být nikdy nic přidáno, ubráno, tím spíše měněno.” NOM liturgie není sloužena 200 let, a tak by dle Pia V. neměla nárok po 50 letech na pokračování. Liturgie misálu Pia V. má více než dvojnásobek 200 let, a tak by byla umožněna. Jako u II. Vatikánského koncilu je dovolávání se Pia V. spojeno s opakem toho, co rozhodl.

V konstituci o liturgii čl. 54 II. Vatikánského koncilu je stanoveno: „Je však třeba dbát na to, aby věřící dovedli spolu recitovat nebo zpívat také latinsky části mešního řádu jim určené.“ Za naplňování těchto slov si zaslouží účastníci tradiční liturgie ocenění. Ǔčástníci NOM liturgie toto většinově neplní. Jakými tresty je jim vyhrožováno? Byl kvůli tomu někdo nějak trestán? Omlouval se někdo za to, že bludně tvrdil, jak koncil zrušil latinu?

Lze si jen přát, aby co nejdříve došlo k nápravě a neplatilo z listu apoštola Pavla Efesanům6,4: “A vy, otcové, nedrážděte svoje děti ke hněvu…”