Konají se při užívání kadidla nějaké modlitby? Podle NOM liturgie je odpověď NE. Při tradiční liturgii se koná řada modliteb. Při žehnání kadidla k okuřování obětních darů se modlí: “Per intercessionem beati Michaelis Archangelis, stantis a dextris altáris incensi, et omnium electórum suórum, incensum istud dignétur Dominus bene+dicere, et in odórem suavitátis accípere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.” - “Skrze přímluvu svatého Michaela Archanděla stojícího po pravici kadidlového oltáře, a všech tvých vyvolených, kadidlo toto milostivě Pán požeh+nej a jako vůni příjemnou přijmi.” V této modlitbě je výklad k Apokalypse 8,3-4 a napojení na na nebeskou liturgii: “Anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář.”

Při okuřování obětních darů: “Incensum istud a te benedictum ascendat ad te, Domine: et descendant super nos misericordia tua.” - “Toto kadidlo tebou požehnané ať vystoupí k tobě Pane a na nás ať sestoupí tvé milosrdenství.” Slovy je vyjádřeno, že při mši svaté mají k Bohu stoupat naše modlitby a sestupovat na nás Boží milosrdenství. Předepsaný pohyb s kadidelnicí tvoří tři kříže a tři kruhy. Tím je dvakrát připomenuta Nejsvětější Trojice, Bůh, jemuž se oběť přináší. Při okuřování oltáře se modlí žalm 140,2-4: “Dirigátur, Dómine, orátio mea, sicut incensum, in conspéctu tuo: elevátio mánuum meárum sacrificium vespertinum. Pone, Dómine, custodism ori meo, et ostium circumstantie lábiis meis: ut non declínet cor meum in verba malítiae, ad excusándas excusatiónes in peccátis.” - “Má modlitba ať je před tebou jako kadidlo, mé zvednuté dlaně jako večerní oběť. Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, hlídku k bráně mých rtů. Neskloň mé srdce ke zlému, abych se nedopouštěl zločinů, abych s pachateli bezpráví nejídal jejich vybraná jídla.” Při předání kadidelnice k okuřování lidu se kněz modlí: “Accéndat in nobis Dóminus ignem sui amóris et flammam aetérne caritátis. Amen.” - “Ať v nás Pán zanítí oheň svého milování a plamen věčné lásky.”
Starozákonní předpisy o kadidle jsou v Exodus 30,1: “Zhotovíš kadidlový oltář; uděláš jej z akáciového dřeva.” Exodus 30,34-38: “Hospodin řekl Mojžíšovi: „Opatři si vonné látky: stakte, onyx, galbanum a vonné látky s čistým kadidlem, od všeho stejný díl. Uděláš z toho, jak to dělá voňavkář, směs kadidla, osolenou, čistou a svatou. Část z ní rozetřeš na prach a položíš před svědectví ve stanu setkávání. Tam se budu s tebou setkávat. Bude to pro vás věc nejvýš posvátná. Kadidlo, které takto zhotovíš, si neuděláte pro sebe. Bude posvátné pro Hospodina. Kdokoli něco takového udělá, aby vdechoval jeho vůni, bude vyloučen ze svého lidu.” Levitikus 2,1-2: “Když někdo obětuje Hospodinu jako dar obilnou oběť, ať přinese jako dar pšeničnou krupici. Vylije na ni olej, vysype na ni kadidlo a pak ji přinese Árónovským kněžím. Kněz z toho odebere plnou hrst pšeničné krupice s olejem i všechno kadidlo a tuto zástupnou část obrátí na oltáři v dým jako dar s vůní příjemnou Hospodinu.”

II. Vatikánský koncil v konstituci o liturgii čl 23 stanovil: “Aby se zachovala zdravá tradice, a přesto se otevřela cesta oprávněnému pokroku, má každé úpravě částí liturgie předcházet důkladné teoretické zkoumání z hlediska teologického, historického a pastoračního.” Kde jsou k přečtení výsledky teologického, historického a pastoračního zkoumání pro zrušení modliteb u kadidla? Gabriel Amort v knize Exorcista vypráví píše: “V domech (o tom budeme mluvit zvlášť) je účinné pálit také posvěcené kadidlo…Jeho využití v liturgii je nyní velmi omezené, ale nepřestává být účinným prostředkem ke chválení Boha a v boji proti Zlému.”

Tradiční modlitba žehnání kadidla na Zjevení Páně 6. ledna: “Přijmi, svatý Otče, ode mne nehodného tvého služebníka tyto dary, jež k slávě tvého svatého jména a vznešené tvé velebnosti tobě obětujeme: jako jsi přijal oběť spravedlivého Ábela, a jako jsi též přijal dary obětované tobě třemi králi. Exorcizuji tě, stvoření zlata, kadidla a myrhy skrze Ot+ce všemohoucího, skrze Ježíše + Krista, Syna jeho jednorozeného a skrze Ducha + Svatého Utěšitele, aby tímto působením byl zmařen podvod, lest a úklady ďábla. Ať jsou lékem spásy lidského rodu proti léčkám nepřítele a kdokoli je s důvěrou v božkou pomoc na místech, domech a okolí užije, skrze sílu a zásluhy Pána a Spasitele našeho a přímluvou jeho nejsvětější Rodičky a Panny Marie, a též těch, kdo dnes podobné dary Kristu Pánu přinesli a všech svatých, od všech nebezpečí duše a těla osvobozeni byli a vše dobré od tebe obdrželi. Amen. Bože neviditelný a nekonečný, laskavost tvou skrze svaté a bázeň budící jméno tvého Syna pokorně vzýváme, abys toto stvoření zlata, kadidla a myrhy po+žehnal a skutkem své moci naplnil, aby ti, kteří ti patří byli v bezpečí před všemi zraněními a nemocemi duše a duše těla. Ať od nich odejdou, nehrozí jim vláda těchto nebezpečí a ve zdraví ti v Církvi slouží, jenž v dokonalé Trojici žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen. Požehnání všemohoucího Boha, Ot+ce, Sy+na a Ducha + Svatého ať sestoupí na tyto dary zlata, kadidla a myrhy a zůstane vždycky.”

Inspirováni liturgií se můžeme modlit jako střelné modlitby: Ať k tobě Bože vystoupí naše modlitby a sestoupí na nás tvé milosrdenství. Zapal v nás, Pane oheň svého milování a plamen věčné lásky.