Co potřebuje dnešní člověk? Křesťanská odpověď je: zachránit se ze zvráceného pokolení přijetím křtu a vzýváním jména Páně. Jde o odpověď podle prvního papeže sv. Petra a jeho letničního kázání ve Skutcích apoštolů. Skt 2,40-41: “Ještě mnoha jinými slovy je zapřísahal a vybízel: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni.” Skt 2,20-21: “Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde veliký a slavný den Páně. A každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude zachráněn.‘”

Vzývání jména Páně se děje hlavně ve mši svaté a svátostech. Svátek jména Ježíš v tradiční liturgii má úryvek ze Skutků apoštolů 4,8-12: “Tu jim Petr, naplněn Duchem Svatým odpověděl: „Přední mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten ‘kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kvádr nárožní’. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“ Naplnění Duchem Svatým sv. Petra v jeho dialogu s představiteli nekřesťanského židovského náboženství obsažené v řeckém a latinském textu Vulgaty opouští současný katolický liturgický překlad. Naplnění Duchem Svatým rozumím stejně jako s papežskou neomylností. Vypuštění naplnění Duchem Svatým rozumím jako možnosti o soukromém výroku papeže Petra. To má velký význam pro mezináboženský dialog. Dějinné pokračování biblických postojů sv. Petra bylo převráceno po II. Vatikánském koncilu.

Sv. Petr zmiňuje slova o odhozeném kameni z žalmu 117. Snaha vybudovat lepší svět bez Boha a křesťanství je odsouzena k nezdaru jako stavba babylónské věže. V žalmu 117 je trojnásobné svědectví o vzývání jména Páně ve verších 8-12: “Je lépe u Pána mít útočiště, než spoléhat se pouze na člověka. Je lépe u Pána mít útočiště, než na mocné se pouze spoléhati. Obklíčili mě všichni pohané, ve jménu Páně jsem je přemohl.Obklíčili mě všichni ze všech stran, ve jménu Páně jsem je přemohl. Obklíčili mě jako včelí roj, jak oheň trní spalovali mě, ve jménu Páně jsem je přemohl.” Jméno Páně můžeme vzývat litaniemi k jménu Ježíš:
Pane, smiluj se nad námi. - Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi.
Ježíši uslyš nás. - Ježíši vyslyš nás.

Otče s nebes Bože, - smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože - smiluj se nad námi.
Duchu Svatý, Bože - smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, - smiluj se nad námi.

Ježíši, Synu Boha živého, smiluj se nad námi.
Ježíši, odlesku Boha Otce,
Ježíši, jasnosti světla věčného,
Ježíši, Králi slávy,
Ježíši, Slunce spravedlnosti,
Ježíši, Synu Marie Panny,
Ježíši, přemilý,
Ježíši, obdivuhodný,
Ježíši, Bože silný,
Ježíši, otče budoucího věku,
Ježíši, hlasateli velikého úradku spásy,
Ježíši nejmocnější,
Ježíši nejtrpělivější,
Ježíši nejposlušnější,
Ježíši tichý a pokorný srdcem,
Ježíši, milovníku čistoty,
Ježíši, milovníku náš,
Ježíši, Bože pokoje,
Ježíši, původce života,
Ježíši, vzore ctností,
Ježíši, horliteli o spásu duší,
Ježíši, Bože náš,
Ježíši, útočiště naše,
Ježíši, otče chudých,
Ježíši, poklade věrných,
Ježíši, pastýři dobrý,
Ježíši, světlo pravé,
Ježíši, moudrosti věčná,
Ježíši, dobroto neskonalá,
Ježíši, cesto naše a Živote náš,
Ježíši, radosti andělů,
Ježíši, králi patriarchů,
Ježíši, mistře apoštolů,
Ježíši, učiteli evangelistů,
Ježíši, sílo mučedníků,
Ježíši, světlo vyznavačů,
Ježíši, čistoto panen,
Ježíši, koruno všech svatých,

Milostiv nám buď, odpusť nám, Ježíši.
Milostiv nám buď, uslyš nás, Ježíši.

Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Ježíši.
Od každého hříchu,
Od svého hněvu,
Od úkladů ďáblových,
Od ducha smilného,
Od věčné smrti,
Od nedbání Tvých vnuknutí,

Skrze tajemství svého svatého vtělením, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své narození
Skrze své dětství
Skrze svůj božský život
Skrze své prace
Skrze svou smrtelnou úzkost a umučení
Skrze svůj křížem a svou opuštěností
Skrze své smrtelné mdloby
Skrze svou smrt a pohřeb
Skrze své zmrtvýchvstání
Skrze své nanebevstoupením
Skrze ustanovení nejsvětější Svátosti
Skrze své radosti,
Skrze svou slávu,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - odpusť nám Ježíši.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - vyslyš nás Ježíši.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se námi Ježíši.

Ježíši, uslyš nás!
Ježíši, vyslyš nás!

Modleme se:
Pane, Ježíši Kriste, tys řekl: „Proste, a bude vám dáno, hledejte, a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno“. Prosíme tě tedy, uděl nám vroucnost Božské lásky, abychom tě celým srdcem, slovy i skutky milovali a nepřestávali tě chválit. Dej, Pane, ať máme k tvému svatému jménu vždy úctu a lásku, neboť ty nikdy nepřestaneš chránit ty, kteří Tě milují. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Tímto a podobným způsobem je plněn příkaz Desatera: “Nevezmeš jméno Boží nadarmo.” Je to i prodloužení prosby modlitby Páně: “Posvěť se jméno tvé.”