Svatá Kateřina Alexandrijská je starokřesťanská mučednice z roku 305. Její mimořádný ctitel Karel IV. se přičinil, aby den její smrti 25. listopad byl v Čechách zasvěceným svátkem. Bylo tomu tak až do roku 1771. Litanie nám tuto světici zpřítomňují takto:
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Svatá Maria, oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás
Svatá Panno panen, oroduj za nás
Svatá Kateřino, oroduj za nás
Panno v pohanském bludu narozená, oroduj za nás
Milostí Boží na víru obrácená, oroduj za nás
Křtem svatým duchovně znovuzrozená, oroduj za nás
Nevěsto Kristu Pánu celým srdcem oddaná, oroduj za nás
Nad pronásledováním křesťanů rozhorlená, oroduj za nás
Statečná obhájkyně křesťanské pravdy, oroduj za nás
Neohrožená karatelko císaře Maximina, oroduj za nás
Pro svou odvahu k soudu pohnaná, oroduj za nás
Pro stálost ve víře do vězení uvržená, oroduj za nás
Nebeskými viděními v okovech poctěná, oroduj za nás
Sboru pohanských mudrců předvedená, oroduj za nás
Řečnice Duchem Svatým osvícená, oroduj za nás
Ochránkyně pravdy Boží nepřekonaná, oroduj za nás
Vítězstvím nad mudrci proslavená, oroduj za nás
Obrácením svých odpůrců odměněná, oroduj za nás
Od císaře Maximina k modloslužbě sváděná, oroduj za nás
Svůdnými sliby nepřemožená, oroduj za nás
Hrdinná svědkyně víry, oroduj za nás
Bičováním ve věrnosti nepřemožená, oroduj za nás
Hladem a žízní trápená, oroduj za nás
Po vítězném boji ke kolu odsouzená, oroduj za nás
Mocí Boží ochráněná, oroduj za nás
Po opětných mukách mečem popravená, oroduj za nás
Anděly na Sinajské hoře pohřbená, oroduj za nás
Panno vavřínem moudrosti ověnčená, oroduj za nás
Korunou panenství a mučednictví v nebi odměněná, oroduj za nás
Abychom stále prospívali v moudrosti a milosti, oroduj za nás
Abychom zakládali svoji moudrost na bázni Boží, oroduj za nás
Abychom se nedali zaslepit bezbožnou osvětou, oroduj za nás
Abychom si nade všechny výhody cenili své víry, oroduj za nás
Abychom se nestali lhostejnými ve víře, oroduj za nás
Abychom byli zapáleni pro čest a slávu Boží, oroduj za nás
Abychom neochabovali ve službě Bohu, oroduj za nás
Abychom statečně hájili pravdu a právo, oroduj za nás
Abychom dobrý boj bojovali proti porušeným zásadám světa, oroduj za nás
Abychom setrvali v dobrém až do konce, oroduj za nás
Abychom byli spaseni, oroduj za nás
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás
Pane, smiluj se, Pane, smiluj se
Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se
Pane, smiluj se, Pane, smiluj se

Otče náš…..

Modleme se:
Bože, jenž jsi dal na Sinaji Mojžíšovi desky zákona a svými anděly jsi tam přenesl tělo panny a mučednice Kateřiny, dej nám, prosíme, abychom její zásluhou a přímluvou došli až k nebeské hoře, jíž je Kristus, který s Tebou, v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
Závěrečná modlitba z litanií je shodná se vstupní modlitbou tradiční římské liturgie.