Jak přistupuje křesťanství k pohanství? Následné řádky uvedou důvody k negativnímu i pozitivnímu přístupu.
Evangelium sv. Matouše 6,31-33: “Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.” Evangelium sv. Matouše 18,15-17: “Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby ‘každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků’. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník.
Výkladová poznámka k verši č. 17 bible česká, překlad ThDr. Jan Ladislav Sýkora: “Pověz církvi ovšem, jak se rozumí se samo sebou, ne při každé maličkosti, nýbrž když běží o veliké prohřešení se, kterým dává se zároveň pohoršení jiným. Jako pohan a celník, t.j. jako člověk k církvi nepatřící, z církve vyloučený. Má zajisté církev právo a moc vylučovati ze svého středu údy neposlušné a zatvrzelé.” Z negativního hodnocení pohanství jsou pozitivní výjimky. Evangelium sv. Marka 7,25-30: “Hned o něm uslyšela nějaká žena, jejíž dcera byla posedlá nečistým duchem. Přišla a padla mu k nohám. Byla to pohanka, rodem Syroféničanka, a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Řekl jí: „Nech najíst napřed děti! Není přece správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ale ona mu odpověděla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí pod stolem kousky po dětech.“ Nato jí řekl: „Že jsi to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery.“ Žena odešla domů a nalezla dítě ležet na lůžku a zlý duch byl pryč.

Protipohanské výroky sv. apoštola Pavla:
List Římanům 2,9: “Na každého člověka, který páchá zlo, přijde soužení a protivenství: nejdříve na žida, potom i na pohana.” Řím 2,25: “Jako žid jsi ovšem na tom lépe, jestliže Zákon plníš. Když však Zákon přestupuješ, ty, žid, jsi jako pohan.”
První list Korinťanům 1,23: “ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost.” I Kor 12,2: “Víte (dobře), že když jste byli pohany, byli jste nezadržitelně přitahováni k němým modlám.”
II Kor 6,14-15: “Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliárem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím?” Výkladová poznámka k verši č. 14 překlad ThDr. Jan Ladislav Sýkora: “Nespřáhejte se, t.j. nespojujte se s pohany, totiž důvěrně, tak abyste se dali svést příkladem jejich ve věcech víry a mravů. Že nezakazuje veškeré obcování s pohany, patrno z I Kor 5,11-13; 7,12-15; 10,27…Křesťanství totiž jest co do své povahy spravedlností, neboť ospravedlňuje člověka a vede k tomu, aby vedl život spravedlivý, ctnostný; jest světlem, neboť osvěcuje rozum člověka, poučujíc ho o všem, čeho třeba k dosažení posledního cíle, spáse. Pohanství však jest co do své povahy nepravostí, nezákonností, ježto neuznávajíc Boha pravého a nesloužíc Bohu, nýbrž tvorům, z hříchu vzešlo a k hříchu nepravosti vede; jest tmou, ježto zatemňuje mysl temnotou bludů a nevědomosti ve věcech spásy.”
II Kor 11,26: “Často na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů, v nebezpečích od vlastního národa, v nebezpečích od pohanů, v nebezpečích v městě, v nebezpečích v neobydlených krajích, v nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi falešnými bratry.”
Ef 4,17-20: “Říkám vám a zapřísahám vás ve (jménu) Páně: Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich smýšlení je neplodné. Mají rozum zatemnělý a jsou vyloučeni z Božího života, protože je v nich nevědomost a protože mají zatvrzelé srdce. Jsou totiž otupělí, a tak se oddávají prostopášnosti a hovějí vší možné nečistotě a chamtivosti. Takhle jste se tomu přece o Kristu neučili!”

Pozitivní hodnocení pohanství sv. Pavla apoštola:
Řím 2,14: “Když totiž pohané, kteří Zákon nemají, z přirozeného popudu dělají to, co zákon nařizuje, jsou sami sobě zákonem, ačkoli Zákon nemají.” Řím 2,26: “Jestliže tedy pohan zachovává předpisy zákona, copak nebude považován jako za žida?”
I Kor 5,1: “Proslýchá se, že je u vás nemravnost, a to taková, jaká se nevyskytuje ani u pohanů, že totiž někdo žije s manželkou vlastního otce.” I Kor 15,33 citace řeckého básníka Menandra: „Špatné rozhovory kazí dobré mravy.“
Titovi 1,12: “Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: „Kréťané jsou odjakživa lháři, zlá zvěř, líná břicha.“ Jde o citaci pohanského básníka Epimenidése.

Apoštol Jan negativně o pohanech v třetím listu 1,7-8: “Neboť se vydali na cesty pro (Ježíšovo) jméno a neberou nic od pohanů. Je to přece naše povinnost, abychom se takových lidí ujímali. Tak budeme mít účast v jejich práci při (hlásání) pravdy.” Apokalypsa 16,19: “Veliké město se roztrhlo na tři části a města pohanů se řítila. Tak si Bůh vzpomněl na veliký Babylón a dal mu číši vína svého rozhořčeného hněvu.”
Pozitivně evangelium sv. Jana: “12,20-21: “Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“

Všeobecně pozitivní i negativní přístup ze Skutků apoštolů a slov prvního papeže, Skt 10,34-35: “Tu se Petr ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.”

Negativní hodnocení pohanů sv. Tomáše Akvinského v Summě proti pohanům: Vůči jednotlivým bludům však lze těžko postupovat vzhledem k dvojímu:
Předně, že nám nejsou tak známa rouhavá slova jednotlivých bloudících, abychom mohli přijmout důvody pro vyvrácení jejich bludů z toho, co říkají. Tohoto způsobu užili totiž starší Učitelé k překonání pohanských bludů; mohli znát jejich povahu s ohledem na to, že oni sami byli pohané, či se alespoň mezi pohany pohybovali a byli seznámeni s jejich naukami.
Za druhé, vzhledem k tomu, že někteří z nich, jako Muslimové a Pohané, se s námi neshodují a neuznávají autoritu nějakého Písma, jímž by mohli být usvědčeni; zatímco lze argumentovat proti Židům Starým Zákonem a proti bludařům Novým Zákonem, tito však nepřijímají žádný. Takže je nutno obrátit se k přirozenému rozumu, s nímž musí všichni souhlasit; ve věcech Božích je však nedostatečný. Při sledování nějaké pravdy však zároveň prokážeme, které bludy se jí vylučují a jak se prokazovaná pravda shoduje s naukou křesťanského náboženství. “ I dnes je těžko postupovat proti novopanským bludům, ale je možné se dovolávat přirozeného rozumu a po lidech chtějících chránit přírodu chtít podle přírody jen spojení opačných pohlaví za účelem vzniku života, který je následně chráněn a ne ničen.
Pozitivní přístup k pohanství ukazuje sv. Tomáš když v Summě proti pohanům využívá podobně jako v Summě teologické zdravé rozumové závěry. Hlavně od Aristotela, ale i jiných pohanů. Nezdravé názory pohanů sv. Tomáš v souladu s Písmem svatým a tradicí odmítá.

Sv. Pius X. na začátku 20. století jasně zavrhl moderní bludy a tím novopohanství. II. Vatikánský koncil v tomto nepokračoval. Volil jednostranně pozitivní přístup k pohanství. V rámci pokoncilní úpravy liturgie odmítl text dřívější liturgie na ochranu proti pohanům. Začíná vstupní modlitbou: “Všemohoucí Bože, v jehož ruce jsou moci všech a práva všech říší, pohleď ku pomoci křesťanům, aby pohanští národové, kteří se spoléhají na svou krutost, potřeni byli mocí tvé pravice. Skrze…” Místo modlení o ochranu před zkaženými pohany se v pokoncilní době často akceptovali bludné názory pohanů. Došlo k politickým rozhodnutím, kdy západní společnost většinově pokřtěná přijímá zákony mravně protikřesťanské: umělé potraty a legalizování praktikované homosexuality. Je hanbou, že toto uzákonily strany, co nesou v názvu křesťanství.

II VK LG 25 o biskupech: ”…bděle odvracejí bludy ohrožující jejich stádce.” Co pro to udělal současný římský biskup a ostatní biskupové? Kdo z věřících řekne: současný papež nebo biskup mne odvrátil od bludů? Na to by se měli nejen novináři ptát… Logicky nastává protireakce. Spočívá v odmítání nejen bludů, ale i cokoli dobrého u pohanů. Pravou nauku a mravy ukazuje kromě Ježíše Krista zejména Panna Maria a svatí. Naplnily list sv. apoštola Pavla do Soluně I 5,19-23: Nezhášejte (oheň) Ducha, nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí, ale všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. Varujte se zla, ať se objevuje pod jakoukoli tvářností. Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista.”