Já se zblázním. Bývá tomu tak. Podle Světové zdravotnické organizace se 27 % populace zemí EU, Islandu, Norska a Švýcarska v průběhu roku potýkalo s nějakou formou duševní poruchy. Já si něco udělám. Bývá tomu tak. ČR je nad světovým průměrem v počtu sebevražd. Je častější u mužů než u žen. U mladých lidí kolem 20 let je druhou nejčastější příčinou smrti. Ve světě ani ne během minuty je sebevražda. Panika kolem COVID-19 vede k růstu psychických onemocnění a sebevražd. Křesťanským lékem je Panna Maria. Je správné děkovat Bohu za Pannu Marii stále. Nezbláznila se. Nevzala si život. Písmo svaté svědčí o její mravní síle slovy: “Stála pod křížem.” V tradiční liturgii se svátek Sedmibolestné Panny Marie připomíná dvakrát. V pátek po Smrtelné neděli je vstupní modlitba: “Bože, při jehož umučení podle proroctví Simeonova pronikl duši přesvaté Panny a Matky Marie meč bolesti, popřej milostivě, abychom, kteří probodení její a utrpení s úctou vzpomínáme, pro slavné zásluhy a přímluvy všech Svatých, kteří věrně u Kříže stáli, blahého účinku tvého umučení došli: Jenž…”

Druhý svátek Sedmibolestné je 15. září. Sv. Bernard v oktávu Nanebevzetí připomíná: “Nedivte se, bratři, že lze nazvat Marii mučednicí v duši. Může se divit jen ten, kdo si nevzpomíná, že slyšel, jak Pavel uvádí mezi největšími zločiny pohanů jejich bezcitnost. K něčemu takovému mělo srdce Mariino daleko; kéž mají k tomu daleko i její nepatrní služebníci.”

NOM liturgie má pouze jeden svátek 15. září pod názvem “Bolestné Panny Marie.” Součástí tradiční i NOM liturgie je sekvence Stabat Mater. Tato sekvence začíná takto:

“Stabat Mater dolorosa juxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius. Cujus animam gementem contristatam et dolentem pertransivit gladius…”

“Stála Matka uplakaná pod křížem jak bolest samá v hořkých vzlycích pro Syna. Její srdce Bohu dané truchlící a zbědované sedmerý meč protíná…”

Litanie k Sedmibolestné Panně Marii

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Bolestná Matko Páně,
Bolestná Matko, která jsi v Betlémě žádné přijetí nenalezla,
Bolestná Matko, která jsi Ježíše do jeslí položila,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že duší Tvou pronikne meč žalosti,
Bolestná Matko, která jsi se svým Synem do Egypta utíkala,
Bolestná Matko, která jsi svého dvanáctiletého Syna tři dny hledala,
Bolestná Matko, která jsi nenávist zatvrzelých Židů proti Ježíšovi hluboce pociťovala,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že Ježíš byl Jidášem zrazen,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že Ježíš je od nejvyšších kněží jako zločinec obžalován,
Bolestná Matko, která jsi s bolestí slyšela, že Ježíš byl políčkován,
Bolestná Matko, která jsi s bolestí slyšela, že Ježíš byl ukrutně trýzněn,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že tvůj Syn byl horším než Barabáš uznán,
Bolestná Matko, která jsi s bolestí viděla jak tvůj Syn byl bičován a trním korunován,
Bolestná Matko, která jsi slyšela jak nad ním nespravedlivý soud byl vynesen,
Bolestná Matko, která jsi ho na cestě utrpení s křížem potkala,
Bolestná Matko, která jsi pod křížem mečem žalosti byla probodena,
Bolestná Matko, která jsi poslední slova svého Syna na kříži s bolestí slyšela,
Bolestná Matko, která jsi až do jeho skonání s vytrvalostí pod křížem stála,
Bolestná Matko, která jsi svaté tělo Syna svého na své mateřské lůno přijala,
Matko bolesti,
Zrcadlo trpělivosti,
Potěšení zarmoucených a umírajících,
Útočiště hříšníků,
Posilo klesajících,
Abychom přílišné skleslosti nepodléhali,
Abychom do netrpělivosti a do malomyslnosti neupadli,
Abychom se vyhnuli nebezpečí všeho hříchu,
Abychom před úklady ďáblovými byli uchráněni,
Abychom od nekajícnosti a zatvrzelosti byli uchráněni,
Abychom od náhlé a nenadálé smrti byli ochráněni,
Abychom od věčného zatracení byli ušetřeni,
Abychom v pravé víře, naději a lásce vytrvali,
Abychom u Tvého Syna v potřebách útěchu a pomoc našli,
Abychom k pravému pokání milost Boží obdrželi,
Abychom před svojí smrtí svátosti přijali,
Aby nám Ježíš šťastnou smrt jako kajícímu lotru daroval,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

K: Oroduj za nás, Bolestná Panno a Matko Maria,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se: Bože, tys posiloval Pannu Marii, když stála pod křížem svého Syna a prožívala jeho bolesti; pomáhej i nám, abychom účastí na Kristově utrpení dosáhli také slávy vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.