Je možné, aby byl knězem nepokřtěný člověk? O tomto dějinně ojedinělém případu informuje vatikánské rádio v českém znění takto: “Zprávy 27.8.2020. První oběť liturgistické kreativity: kněz zjistil, že nebyl platně pokřtěn.
USA. Detroitská diecéze zažila nemilé překvapení. Její kněz Mathew Hood totiž po přečtení nóty Kongregace pro nauku viry ze 6. srpna a po zhlédnutí videozáznamu svého křtu zjistil, že byl pokřtěn neplatně, což znamená, že nebyl biřmován, nepřijal jáhenské, ani kněžské svěcení, a během své služby neudělil platně žádnou svátost. Otec Hood, vysvěcený před třemi roky, je tak první známou obětí liturgistické kreativity, proti níž zmíněnou nótou nedávno zakročil Petrův nástupce. Neplatný křest udělil stálý jáhen, Mark Springer, který takto křtil 14 let ve farnosti sv. Anastázie de Troy v Michigen. Krátce po tomto nemilém zjištění Mathew Hood přijal platně všechny svátosti křesťanské iniciace (foto) a 17. srpna tentokrát platně také kněžské svěcení. Na situaci reagoval ordinář diecéze Detroit zvláštním pastýřským listem. Arcibiskup Allen H. Vigneron vysvětluje, co se stalo, a prosí věřící, pokud přijali neplatné svátosti, jež udělil zaviněně zmíněný stálý jáhen a nezaviněně otec Hood, aby se přihlásili na biskupský úřad. Tato epizoda ze Spojených států amerických výmluvně vyjevuje křehkost svátostné komunikace víry, jakož i odpovědnost či spíše nezodpovědnost liturgistické kreativy.”

Mezi nepokřtěné osoby je nutné počítat osoby neplatně pokřtěné. Protestantismus obvykle neuděluje pravé svátosti, protože např. Večeře Páně nepůsobí svátost oltářní. Je možné, aby v katolické Církvi byly neplatné svátosti udělené podle katechismu? Podle českého vydání katechismu vydaného nakladatelstvím Zvon v roce 1995, schváleném ČBK, tomu tak je u svátosti pokání. Pod č. 1449 je: „Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha; ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem.” Část nutná k platné svátosti chybí: “Udělují ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

Při úctě k tradici by výše uvedené problémy těžko vznikly. Tím je dáno jak věci napravovat. Philip F. Lawler v knize Ztracení, kolaps katolické kultury a kapitole Střed se zevnitř hroutí píše: “Průzkum Gallupova ústavu v roce 1958 ukázal, že tři ze čtyř amerických katolíků pravidelně navštěvují mši svatou; v roce 2000 se toto číslo blížilo jednomu ze čtyř. I když hlavním indikátorem praktikování katolické víry je účast na mši svaté, podobný pokles vykázaly mezi lety 1960 a 2000 i všechny ostatní ukazatele. Téměř polovina katolických základních a středních škol ve Spojených státech byla zrušena. Počet katolických sňatků uzavřených v kostele poklesl o více než 30 procent, zatímco počet prohlášených diecézními soudy za neplatná raketově vyletěl z cca tří set ročně na téměř padesát tisíc. Počet kněží poklesl o 20 procent a počet nově vysvěcených se snížil o 65 procent.”