Biskup je nástupcem apoštolů. Pro tuto důstojnost by někdo považoval žalobu na něj za zcestnou. Apoštolem špatným byl i Jidáš, a tudíž i biskup může být jeho nástupcem. Tridentský koncil ve své pastorační střízlivosti stanovil při 13. zasedání u žaloby na biskupa: “K podání informace nebo k předložení indicií nebo čehokoliv jiného v hlavní věci ať nejsou v trestní záležitosti proti biskupovi připuštěni žádní svědkové, leda by měli ještě jiné osoby jako spolusvědky a byli dobrého chování, uznávaní a dobré pověsti; a kdyby svou výpověď učinili z nenávisti, opovážlivosti nebo vášně, ať podléhají přísným trestům.”

Jako ukázka nesplnění těchto požadavků dva případy kardinálů. Rádio Vatikán 3.8.2018. Článek Pravda především - prohlášení Biskupské konference USA k případu McCarrick: “USA. Biskupská konference Spojených států amerických zveřejnila prohlášení o opatřeních přijatých v souvislosti s „nedostatky církve na ochranu Božího lidu“. Nese podpis jejího předsedy, kardinála Daniela DiNardo (foto), arcibiskupa Galveston-Houstonu: „Obvinění vznesená proti arcibiskupovi Theodorovi McCarrickovi vyjevují závažný morální nedostatek uvnitř církve a mezi námi biskupy vyvolávají hněv, smutek a stud. To nás, biskupy, nutí, abychom se ptali, co více bychom měli udělat na ochranu Božího lidu“. Kardinál DiNardo zdůrazňuje, že „nezdary církve vyvolávají závažné otázky“ a táže se: „Proč tato obvinění proti cudnosti a důstojnosti člověka nebyla vznesena tehdy, když se o nich církevní představitelé dozvěděli poprvé? Proč nebyla tato situace spravedlivě řešena o několik desetiletí dříve?”

Ze stavu neochoty přijmout oprávněné žaloby se přechází k přijímání žalob falešných. Rádio Vatikán 7.4.2020: “Kardinál Pell jednohlasně zproštěn viny. Canberra. Nejvyšší australský soud dnes zvrátil rozhodnutí odvolacího soudu státu Victoria, který odsoudil kardinála Pella k šestiletému odnětí svobody za sexuální delikty vůči nezletilým. Podle mínění sedmi členů Vrchního soudu existuje odůvodněná možnost, že k těmto trestným činům vůbec nedošlo a že byl tudíž se značnou pravděpodobností odsouzen nevinný člověk. Kardinál Pell, který opětovně potvrdil svou nevinu, je nyní na svobodě.” Bude neoprávněný žalobce potrestán? Jaké odškodnění dostane kardinál Pell?

Radio Vatikan 17.4. 2008. Článek Milana Glasera Jediná instituce, která odškodňuje zločiny svých zaměstnanců, je církev v USA: “Pouze ty oběti pedofilie dostanou odškodnění, které zneužil katolický kněz. A nejen to. Dokonce ani není třeba, aby byl dotyčný kněz usvědčen orgány činnými v trestním řízení. Stačí pouze vyslovit obvinění na správné adrese. A tou je církev v USA. Jedině specificky americká velkodušnost, která se vyjadřuje takřka výhradně penězi, soucit biskupů, štědrost a víra jednotlivých katolíků, kteří nepřestávají ani po mediálně vykřičených aférách přispívat na církevní život, je příčinou astronomických sum 2 miliard dolarů, které byly vyplaceny jednotlivým osobám a v neposlední řadě jejich právním zástupcům bez toho, že by trestní tribunál rozhodnul o tom, zda ke zločinu došlo či nikoli.” Má Církev vynakládat své peníze za odškodňování toho, co svým učením nežádá, ale odsuzuje? Nebylo by lepší, kdyby tyto peníze dostali chudí?

II.Vatikánský koncil ve svých dokumentech pravidla pro žalobu na biskupa nemá. Tridentský koncil je má. Jejich uplatnění v pastoraci po II. Vatikánském koncilu by ušetřilo Církvi problémy s odmítáním spravedlivých žalob jako Caricck i žalob nespravedlivých jako Pell. Za žaloby na biskupa si lze vzít příklad na žaloby vůči knězi. V prvním listu Timoteovi napsal apoštol Pavel: “ 5,19 Žalobu proti duchovnímu nepřijímej, leda když se opírá o výpověď dvou nebo tří svědků.” Těm, kdo si chtějí stěžovat je třeba vysvětlit pravidla pro spolehlivé svědky a jak se trestají svědci křiví. Prevencí je i uplatnění rady apoštola Pavla biskupovi Timoteovi, I Tim 5,20: “Ty však, kdo žijí špatně, kárej přede všemi, aby i ostatní dostali strach.”