Součástí křesťanských modliteb jsou žalmy. Podobnost se žalmy je i této modlitbě krále Davida z II. Knihy královské v 7.kapitole:

“Dle všech slov těchto a dle veškerého viděni tohoto, tak mluvil Natan k Davidovi. David pak vešel, a sedě před Hospodinem pravil: ״Kdo jsem já, Hospodine Bože, a co je dům můj, žes mne přivedl až sem? Ale i to se zdálo málo před obličejem tvým, Hospodine Bože,i mluvil jsi také o domu služebníka svého na dlouhé časy! To tedy usouzeno člověku, Hospodine Bože! Avšak co ještě bude moci říci David tobě? Vždyť ty znáš služebníka svého, Hospodine Bože! Pro slovo své a dle srdce svého učinil jsi všecky tyto veliké věci, abys je (pak) oznámil služebníku svému. Proto jsi veliký, Hospodine Bože; věru není podobného tobě, aniž je Bůh kromě tebe, dle všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. Který národ na zemi je jako lid tvůj israelský, pro který šel Bůh, aby si jej vykoupil za (svůj) národ, aby učinil mu jméno na zemi velikými a hroznými skutky, které mu učinil, (a bys zapudil) před lidem svým, který jsi vykoupil sobě z Egypta, národ i božstvo jeho? Neboť ustanovil jsi lid israelský za lid svůj pevně na věky, a ty, Hospodine Bože, učinil jsi se Bohem jejich! Nuže tedy Hospodine Bože, slovo, které jsi pronesl o služebníku svém a dómě jeho, plň na věky a čiň, jak jsi mluvil, by velebeno bylo jméno tvé na věky a říkalo se: ״Hospodin zástupů je Bůh nad Israelem, a dům služebníka tvého Davida bude pevně trvati před Hospodinem.“ Neboť ty, Hospodine zástupů, Bože Israelův, zjevil jsi v ucho služebnika svého: ״Dům postavím tobě“; proto osmělil se služebník tvůj poprositi tebe touto modlitbou. Nyní však, Hospodine Bože, ty jsi Bůh a slova tvá jsou pravdiva; tys přislíbil služebníku svému ty dobré věci; začni tedy žehnati domu služebníka svého, aby byl na věky před tebou. Neboť ty, Hospodine Bože, jsi promluvil, a pro požehnání tvé požehnán bude dům služebníka tvého na věky!“