Velikonoce v letošním roce 2020 byly jiné. Jiné Církevně i světsky. Aktuálnější se může jevit píseň z Cyrilomedějského kancionálu s 15 slokami Přísný soudce všech hříšníků. Ve zpěvníku Dědictví otců má slok 22:

 1. Přísný soudce všech hříšníků,
  Otče věrných služebníků,
  jenž na nebi panuješ,
  tresceš a odměňuješ:
  Ach vyslyš naše modlení,
  odvrať od našich stavení
  mor, hlad, vojnu, soužení,
  dej nám chléb každodenní.

 2. Každý den všemu stvoření,
  stačíš dáti vyživení,
  přenesmírně bohatý Bože,
  plný dobroty.
  Ach vyslyš…

 3. Jenom za Tvého přispění,
  zdar je našemu snažení,
  pole se zelenají
  a užitek dávají.
  Ach vyslyš…

 4. Ty zem sluncem osvětluješ,
  a ji deštěm oblažuješ,
  Tys hospodář pečlivý,
  Otec všech milostivý.
  Ach vyslyš…

 5. Tenkrát jeno ustáváš,
  a nám svých darů nedáváš,
  když Tě pohnem k přísnosti,
  hříchem a nepravostí.
  Ach vyslyš…

 6. Když zem zprahlá suchem chřadne,
  neb strom v květu mrazem vadne,
  když mokrem hnijí luka,
  hřích náš tresce Tvá ruka.
  Ach vyslyš…

 7. Když hmyz škodný se plemení,
  hryže strom, škodí osení,
  z vůle Tvé se tak děje,
  trestem za náš hřích to je.
  Ach vyslyš…

 8. Když časný déšť, příval velký
  kazí obilí a louky,
  tehda Tvá spravedlnost
  stíhá naši nepravost.
  Ach vyslyš…

 9. Když při velkém parnu letním,
  vše ztlučeno krupobitím,
  co na poli vzrostlého,
  metla jest hněvu Tvého.
  Ach vyslyš…

 10. Když hřmí nebe a hrom tříská
  a oheň ze všech stran blýská,
  tehdáž teprv proniká
  strach z Tvé moci hříšníka.
  Ach vyslyš…

 11. Když nemoci, rána morní
  města prázdní, hroby plní,
  trestáš za provinění
  svá nevděčná stvoření.
  Ach vyslyš…

 12. Když vojska lid vyhlazuje,
  oheň pálí, hlad sužuje
  tenkrát Tě k prchlivosti
  pohnuli naše zlosti.
  Ach vyslyš…

 13. I když nám padá dobytek
  a s ním hyne náš užitek,
  jen hřích náš na něm tresceš,
  jenom nás pokárat chceš.
  Ach vyslyš…

 14. Ve všem jsi Pán spravedlivý
  chceš však býti milostivý,
  jenom když nehřešíme,
  ale dobře činíme.
  Ach vyslyš…

 15. Bys svou velkou moc ukázal
  za dnů Josefa jsi poslal
  sedmero let úrodných,
  sedmero pak neplodných.
  Ach vyslyš…

 16. Za časů Achaba krále,
  kárals přísně Izraele
  a roku půl čtvrtého
  nedals deště žádného.
  Ach vyslyš…

 17. Zdálo se, že se zavřelo
  nebe, by již nepršelo,
  to pro modloslužebnost
  lidu Tvého nevděčnost.
  Ach vyslyš…

 18. Tenkrát předivným způsobem
  Eliáše sytils chlebem,
  když hlas všude panoval
  a lid hříšný sužoval.
  Ach vyslyš…

 19. Pak jen na pravé pokání,
  Eliáše přimlouvání,
  oblohu jsi otevřel,
  by déšť na zem zas pršel.
  Ach vyslyš…

 20. Prosíme o smilování,
  Pane, pro naše pokání,
  když nečasy sesíláš
  pro nevděk a hřích náš.
  Ach vyslyš…

 21. Nechť anděl již schová meč svůj,
  a přestane kárat lid Tvůj,
  když již hříchů želíme
  a vše zlé opouštíme.
  Ach vyslyš…

 22. V naději a důvěrnosti
  půjdem za svou povinností;
  Pane, Ty nám požehnej
  a zemi úrodu dej.
  Ach vyslyš…

Píseň složil Ignác Franz v roce 1766. Užívá se při křížových, nebo-li prosebných dnech. Z této barokní spirituality si můžeme vzít dobré poučení.