První a poslední papežská encyklika o svatému Josefovi do dnešních dnů je od Lva XIII. Je z 15.8.1889. Má název Quamquam pluries a je zakončena touto modlitbou:

K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe s ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.

Starostlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej nám v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Církev Boží protiúkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.

Lev XIII. za modlitby ke sv. Josefovi uděloval odpustky. Roku 1882 300 dní za modlitbu:

Vypros nám svatý Josefe, ať žijeme čistý život a jsme si jím vždy jisti.

Roku 1889 100 dnů za:

Svatý Josefe pamatuj na mne a pomáhej mi u svého Svěřence, našeho Pána Ježíše Krista a sjednávej mi i přízeň své nevěsty, jeho Matky Panny Marie. Neboť On žije a vládne s Otcem v jednotě Ducha Svatého na věky věků. Amen.

Roku 1891 100 dnů za:

Svatý Josefe, vzore a ochránce ctitelů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, oroduj za nás. Amen.

Pius VII. roku 1807 300 dní za:

Ježíši, Maria, Josefe, vám obětuji své srdce i svou duši. Stůjte při mně v posledním smrtelném zápase. S vámi ať má duše odejde v pokoji.

Od sv. Pia X:

Svatý Josefe, vzore všech, kterých údělem na zemi je práce. Vypros mi milost, abych každou svou práci konal svědomitě a s kající myslí na usmíření svých hříchů. Abych svým povinnostem dával přednost před vlastními zálibami a pracoval s vděčností, že mohu používat vlohy, které mi Bůh dal. Vypros mi, abych pracoval s klidem a poctivě a nelekal se únavy ani obtíží. Abych pamatoval, že vydám počet z času, který jsem promarnil, z nadání, které jsem nevyužil a z každého dobrého skutku, který jsem neudělal. Ať všechno věnuji pro Ježíše a pro Pannu Marii. Ať všechno dělám podle tvého příkladu svatý Josefe. Amen.

Modlitba Jana XXIII.:

Svatý Josefe, vyvolený Bohem k tomu, abys byl na této zemi ochráncem Ježíše a nejčistším snoubencem Panny Marie, ty jsi prožil svůj život v dokonalém plnění povinností a prací svých rukou jsi živil svatou rodinu v Nazaretě: ochraňuj milostivě nás, kteří se k tobě s důvěrou obracíme. Ty znáš naše touhy, naše starosti a naše naděje: k tobě se utíkáme, protože víme, že v tobě najdeme toho, kdo nás ochraňuje. Také ty jsi zakoušel zkoušky, námahu a únavu; ale tvůj duch, naplněn nejhlubším pokojem, jásal radostí pro důvěrný vztah s Božím Synem, tobě svěřeným, a s Marií, jeho nejsladší Matkou. Pomáhej nám, abychom pochopili, že nejsme sami ve své práci, abychom uměli odhalit Ježíše vedle nás, přijali ho s otevřeností a střežili ho s věrností tak, jak jsi činil ty. Vypros nám, aby v naší rodině všechno bylo posvěceno láskou, trpělivostí, spravedlností a úsilím o dobro. Amen.

Přispěj nám svatý Josefe, ať žijeme v nevinnosti, a jsme vždy pod tvou ochranou. Svatý Josefe, ochránce církve. Chraň papeže, biskupy a kněze ať vedou Církev v pravé víře a jednotě. Ochránce našich rodin, vypros nám lásku a pokoj. Pomáhej nám při starostech a výchově dětí našich rodin. Vypros nám sílu a braň nás proti útokům zlých duchů. Orodovníku nešťastných, vypros jim překonání zármutku a přiveď je k Bohu. Strážce a pěstoune Pána Ježíše, vypros nám, ať mu vzdáváme úctu ve svatostánku. Patrone umírajících, vypros nám všem šťastnou hodinu smrti. Oroduj za nás svatý Josefe, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se: Všemohoucí Bože, Tys povolal svatého Josefa, aby od počátku chránil dílo našeho vykoupení. Dej, ať Tvá Církev plní s jeho pomocí věrně svůj úkol při uskutečňování díla spásy. Amen.

Litanie ke sv. Josefovi

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás!
Svatý Josefe,
Slavný potomku Davidův,
Světlo patriarchů,
Ženichu Boží Rodičky,
Cudný strážce Svaté Panny,
Pěstoune Syna Božího,
Starostlivý ochránce Kristův,
Hlavo Svaté rodiny,
Josefe spravedlivý,
Josefe přečistý,
Josefe moudrý,
Josefe statečný,
Josefe pokorný,
Josefe nejvěrnější,
Zrcadlo trpělivosti,
Milovníku chudoby,
Vzore dělníků,
Ozdobo domácího života,
Ochránce panen,
Oporo rodin,
Útěcho ubohých,
Naděje nemocných,
Záštito umírajících,
Postrachu zlých duchů,
Ochránce Církve svaté,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

K: Ustanovil ho pánem domu svého
L: A správcem všeho statku svého.

Modleme se:

Bože, který jsi ráčil ve své nevýslovné prozřetelnosti vyvolit svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky, dej prosíme, abychom si toho, kterého uctíváme jako ochránce na zemi, zasloužili mít přímluvcem v nebi. Jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Třicetidenní pobožnost k sv. Josefovi s šesti modlitbami denně:

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.

Ježíši, Maria, Josefe, Vám věnuji svoje srdce, i svoji duši.

Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému (3x)

I. Pozdraven buď slavný svatý Josefe, ty, kterému byly svěřeny nesmírné poklady nebe i země, ty, který jsi byl pěstounem Pána, jenž se stará o všechno stvoření světa. Po své manželce Panně Marii jsi světcem nejhodnějším naší lásky a úcty. Ze všech svatých jsi byl právě ty vyvolený pro tu nejvyšší čest, starat se, vést, živit a dokonce objímat Mesiáše, o kterého by se tak rádi starali mnozí králové. Svatý Josefe, zachraň moji duši a u Božího milosrdenství mi vypros vyplnění té prosby, za kterou se pokorně modlím [ … ] A pokud jde o svaté duše v očistci, prosím, vypros jim velkou úlevu v utrpení.
Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému (3x)

II. Ó, mocný svatý Josefe, ty jsi byl vyhlášený za Patrona všeobecné Církve, proto tě vzývám jako největšího ochránce sklíčených a obětuji nespočetné množství pozdravů tvému nejštědřejšímu srdci, které je stále připravené pomáhat v jakékoliv potřebě. K tobě, slavný svatý Josefe, přicházejí vdovy, sirotci, opuštění, utrápení, utlačení. Neexistuje žal, trpící srdce anebo úzkost, kterou bys nepotěšil. Prosím tě, využij v můj prospěch ty dary, které ti Bůh dal, dokud nedostanu odpověď na moji prosbu. Také vy, svaté duše v očistci, proste za mne svatého Josefa.
Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému (3x)

III. Jsou nespočetné zástupy těch, kteří se modlili k tobě přede mnou, a dosáhli úlevy a pokoje, milosti a dobrodiní. Moje srdce je také smutné a utrápené, nemůže najít pokoj uprostřed té zkoušky, v které jsem se ocitl. Slavný svatý Josefe, ty znáš všechny moje potřeby dřív, než je vložím do modlitby. Ty víš, jaká je důležitá tato moje prosba. Skláním se před tebou s těžkým povzdechem, pod tíhou problému, který je přede mnou. Neexistuje lidské srdce, kterému bych se mohl svěřit se svým trápením. I kdybych našel soucitnou duši, která by byla ochotná mi pomoci, i tak by mi nepomohla. Jen ty mi můžeš pomoci v mém trápení, svatý Josefe! Proto tě prosím, vyslechni moji naléhavou prosbu. Sv. Terezie píše: “Svět by měl vždy vědět, že o cokoliv bude prosit svatého Josefa, dostane to.” Ó, svatý Josefe, utěšiteli zarmoucených, smiluj se nad mým trápením a slituj se nad ubohými dušemi v očistci, které vkládají tolik naděje do našich modliteb.
Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému (3x)

IV. Ó, vznešený patriarcho, svatý Josefe, díky tvojí dokonalé poslušnosti Bohu se můžeš za mne přimlouvat. Díky svému svatému životu, plnému milosti a dobrodiní, vyslechni moji modlitbu. Pro své nejsladší jméno, pomoz mi. Pro své nejsvětější slzy, potěš mně. Pro svoje trápení, přimlouvej se za mně. Pro svoje radosti, potěš mně. Od každého zla na těle i na duši, osvoboď mě. Přede všemi nebezpečími a pohromami, ochraňuj mě. Pomáhej mi svými mocnými přímluvami a vypros mi skrze své milosrdenství vše, co je nezbytné pro moji spásu, obzvláště však milost, kterou tak naléhavě potřebuji.
Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému (3x)

V. Slavný svatý Josefe, nespočetné jsou milosti a dobrodiní, kterých jsi dosáhl pro zarmoucené duše. Ty jsi skrze svoje přímluvy u našeho Pána schopný potěšit nemocné, utlačené, pronásledované, zrazené, zbavené jakékoliv lidské útěchy, dokonce i ty, co nemají chléb života, a všechny ty, kteří se utíkají k tvé mocné přímluvě ve své situaci. Nedovol, nejdražší svatý Josefe, abych byl jediným, komu by byla odmítnuta prosba o milost, o kterou tě tak upřímně prosím [… ] Ukaž svoji laskavost a štědrost také mně, abych mohl s díkuvzdáním volat: ,Věčná sláva našemu svatému patriarchovi, svatému Josefovi, mému velkému ochránci na zemi a obránci svatých duší v očistci.”
Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému (3x)

VI. Věčný Otče, který jsi na nebesích, skrze zásluhy Ježíše a Marie Tě vroucně prosím, abys vyslyšel moji prosbu. Ve jménu Ježíše a Marie se skláním před Tvojí Božskou přítomností a volám, abys přijal moji prosbu plnou naděje a rozhodnutí vytrvat v modlitbách, abych mohl být připočten k zástupu těch, kteří žijí pod ochranou svatého Josefa. Rozšiř svoje požehnání na tento převzácný poklad modliteb, které mu dnes obětuji jako znamení své oddanosti.
Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému (3x)

Závěrečná modlitba v poslední 30. den:

Ó, slavný patriarcho svatý Josefe, ty kterého Bůh vyvolil nad všechny muže, abys byl pozemskou hlavou nejsvětější z rodin, vroucně tě prosím, přijmi mne do záhybů svého přesvatého pláště, aby ses stal ochráncem a správcem mé duše! Od této chvíle si tě volím za svého otce, ochránce, poradce, patrona a prosím tě, abych mohl vložit do tvé správy i svoje tělo, duši, vše čím jsem, vše co vlastním, svůj život i svoji smrt. Pohlédni na mne, jako na jedno ze svých dětí, ochraň mě od zrady mých nepřátel, viditelných i neviditelných. Pomáhej mi v každé chvíli ve všech potřebách, utěšuj mě v hořkostech života, hlavně v hodině smrti. Zanech alespoň slůvko za mne u Božského Vykupitele, kterého jsi směl držet v náručí, i u nejblahoslavenější Panny Marie, tvé nejčistější manželky. Vypros mi ta požehnání, která mě mohou přivést ke spáse. Připočti mne mezi ty, kteří jsou ti nejdražší, a já se vynasnažím být hodným tvé ochrany. Amen.