Sv. Lev III. zemřel v roce 816. Roku 800 korunoval při vánoční mši sv. v chrámu sv. Petra v Římě Karla Velikého císařem. Tím položil základy jednotné křesťanské Evropy do budoucna podle dřívější říše římské. Modlitby Lva III. ukazují zbožnost, víru a lásku ke Spasiteli s jakou vedl Církev. Sedm modliteb odkazuje na každodenně prožívané křesťanství:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď Vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v poušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Osvoboď mne, Ó Pane, snažně prosím Tebe, já Tvé dílo, N.., ode všech zel minulých, přítomných a budoucích, ať už tělesných nebo duševních, poskytni mi ve své dobrotě mír a zdraví; buď příznivě nakloněn mně, Svému stvoření, zprostředkováním blahoslavené Panny Marie a Tvých svatých apoštolů, Petra, Pavla, Ondřeje i všech ostatních svatých. Dopřej mír Svému tvoru a zdraví během celého mého života, abych posílen podporou Tvého milosrdenství, nikdy nebyl ani otrokem hříchu, ani v obavě nějakého nepokoje, skrze Ježíše Krista, Tvého Syna, našeho Spasitele, jenž jsa Bohem samým, žije a vládne v jednotě Ducha Svatého na věky věků, Amen. Nechť mír Páně je vždy se mnou, Amen. Nechť tento mír, Ó Pane, jejž si zanechal Svým žákům, vždy mocně setrvává v mém srdci a stojí vždy mezi mnou a mými viditelnými i neviditelnými nepřáteli. Amen. Nechť mír Páně, Jeho tvář, Jeho tělo, Jeho krev, pomáhají, utěšují a chrání mne, Tvého tvora, N., mou duši i mé tělo. Amen. Beránku Boží, jenž jsi se ráčil zrodit z Panny Marie, jenž jsi na kříži smyl hříchy světa, měj slitování s mou duší a s mým tělem. Ó Kriste, Beránku Boží, obětovaný pro spásu světa, měj slitování s mou duší a s mým tělem. Beránku Boží, skrze něhož jsou spaseni všichni věrní, dej mi Svůj mír, aby byl se mnou navždy, v životě tomto i onom. Amen.

Ó velký Bože, jenž jsi osvobodil všechny věci, vysvoboď též mne ode všeho zlého. Ó velký Bože, jenž jsi udělil útěchu všem bytostem, uděl ji i mně. velký Bože, jenž jsi podporoval a pomáhal všem věcem, pomáhej také mně a podporuj mne ve všech mých nutnostech a utrpeních, mých podnikáních a nebezpečích; osvoboď mne ode všech zábran a nástrah mých nepřátel, viditelných i neviditelných, ve Jménu Otce, jenž celý svět stvořil †, ve Jménu Syna, jenž ho vykoupil †, ve Jménu Ducha Svatého, jenž uskutečnil věčný zákon v celé jeho dokonalosti †. Vrhám se oddaně do Tvého náručí a odevzdávám se upřímně pod Tvou svatou ochranu. Amen. Nechť požehnání Boha Otce Všemohoucího, Syna a Ducha Svatého je vždy se mnou †. Amen. Nechť požehnání Boha Otce, jenž Svým pouhým Slovem učinil všechny věci, je navždy se mnou †. Amen. Nechť požehnání Pána našeho Ježíše Krista, Syna velikého živoucího Boha, je navždy se mnou †. Amen. Nechť požehnání a Sedm Darů Ducha Svatého je navždy se mnou †. Amen. Nechť požehnání Panny Marie a jejího Syna je navždy se mnou. Amen.

Nechť požehnání a posvěcení chleba a vína, které vykonal Náš Pán Ježíš Kristus, když je dával Svým učedníkům a říkal: Vezměte a jezte z toho všichni, toto je mé tělo, které bude za vás vydáno, na mou památku a na odpuštění všech hříchů, je navždy se mnou †. Nechť požehnání Svatých andělů, Archandělů, Sil, Mocností, Trůnů, Vládců, Cherubínů, Serafínů je navždy se mnou †. Amen. Nechť požehnání patriarchů, proroků, apoštolů, mučedníků, vyznavačů, panen a všech svatých Páně, je navždy se mnou †. Amen. Nechť požehnání všech nebes Božích, je navždy se mnou †. Amen. Nechť vznešenost Boha všemohoucího mne podpírá a chrání; nechť mne Jeho věčná dobrota vede; nechť mne Jeho bezmezná milosrdná láska rozněcuje; nechť mi Jeho svrchovaná božskost ukazuje cestu; nechť mne Otcova moc zachovává; nechť mne Synova moudrost oživuje; nechť síla Ducha Svatého stojí vždy mezi mnou a mými nepřáteli, viditelnými i neviditelnými. Otcova moci, posilni mne; Synova moudrosti, osvěť mne; Útěcho Ducha Svatého, utěš mne. Otec je mírem, Syn je životem, Duch Svatý je lékem útěchy a spásy. Amen. Nechť mne zahřívá Jeho zbožnost; nechť mne Jeho láska zachovává. Ó Ježíši Kriste, synu živoucího Boha, měj slitování se mnou, ubohým hříšníkem. Amen.

Ó, Emmanueli, ochraň mne proti zlomyslnému nepříteli a proti všem nepřátelům viditelným i neviditelným a vysvoboď mne ode všeho zlého. Ježíš Kristus, král, přišel v míru, Bůh učinil člověka, který pro nás trpělivě trpěl. Nechť Ježíš Kristus, ten dobrotivý král, stojí vždy pro mou ochranu mezi mnou a mými nepřáteli. Amen. Ježíš Kristus vítězí, Ježíš Kristus kraluje, Ježíš Kristus vládne. Nechť mne vždy Ježíš Kristus zbavuje od všeho zlého. Amen. Nechť mi laskavě Ježíš Kristus ráčí poskytnout přízeň k vítězství nad všemi mými protivníky. Amen. Hle, kříž našeho Pána Ježíše Krista. Pročež, prchejte Ó moji nepřátelé, při pohledu na Něho, lev rodu Judova a pokolení Davidova zvítězil. Aleluja, Aleluja, Aleluja. Spasiteli světa, spas mne a pomoz mi. Ty, jenž jsi mne vykoupil Svým křížem, Svou krví, pomoz mi, zapřísahám Tě, můj Bože. Ho Hagios ho Theos, ho Theos Hagios, Ischyros, Hagios, Athanatos, Eleison Himas, Bože Svatý, Bože silný, Bože milosrdný a nesmrtelný, slituj se nade mnou, Tvým tvorem, N.. podporuj mne Ó Pane; neopusť mne, nezatracuj mé modlitby, Ó Ty Bože mé spásy. Vždy mi napomáhej, Ó Bože mé spásy. Amen

Osvěť mé oči pravým světlem, aby nikdy nebyly zavřeny věčným spánkem, ze strachu, aby můj nepřítel nemohl říci: „Já jsem nad ním zvítězil“. Pokud je Pán se mnou, nebojím se zlé vůle mých nepřátel. Ó nejsladší Ježíši, zachovej mne, pomáhej mi, spas mne; nechť při vyslovení jména Ježíš, každé koleno poklekne jak v nebi, na zemi, tak i v pekle a nechť každý jazyk hlásá otevřeně, že Ježíš Kristus spolusdílí slávu Svého Otce. Amen. Vím bez pochybnosti, že v kterýkoli den budu volat k Pánu, v tu samou hodinu budu zároveň spasen. Ó nejsladší Pane Ježíši Kriste, Synu velkého živoucího Boha, jenž jsi vykonal nejmocnější zázraky pouhou mocí Svého předrahého jména a jenž jsi tak hojně obohatil chudé, tak, že Jeho silou prchali démonové, slepí viděli, hluší slyšeli, chromí chodili zpříma, němí mluvili, malomocní byli očištěni, nemocní vyléčeni, mrtví vzkříšeni; neboť všude, kde bylo nejsladší jméno Ježíš vysloveno, ucho bylo unešeno a ústa naplněna tím nejchutnějším; již při tomto pouhém vyslovení, opakuji, démonové prchali, každé koleno pokleklo, různá pokušení, dokonce i ta nejhorší byla vykořeněna, všechny choroby byly vyléčeny, všechny konflikty a boje mezi světem, tělem a ďáblem byly ukončeny a duševno bylo naplněno nebeskou slastí; neboť kdokoli se dovolával nebo se bude dovolávat toho svatého Jména Božího, byl a bude spasen, tímto svatým Jménem vysloveným andělem, ještě před Jeho početím v lůně Svaté Panny. Amen

Ó posvátné Jméno, Jméno, jež posiluje lidské srdce, Jméno života, spásy, radosti; drahocenné Jméno, zářící, slavné, příjemné Jméno, které posiluje hříšníka, Jméno spásné, udržující, vedoucí a vše řídící. Nechť Tě potěší, nejdražší Ježíši, mocí tohoto (Jména) Ježíše, zahnat ode mne démona; osvěť mne, Ó Pane neboť jsem slepý, odstraň mou hluchotu, odstraň moje ochromení; vrať mi řeč, jsem němý; zbav mne malomocenství; vrať mi zdraví, jsem nemocen; dej, ať vstanu z mrtvých, protože jsem mrtvý; dej mi ještě jednou život a obohať všechny části mého těla uvnitř i vně, tak, abych byl vybaven a posílen Tvým svatým Jménem a mohl vždy přebývat v Tobě, chválit Tě a ctít neboť vším jsem dlužen Tobě a pouze Ty jsi hodný být oslavován, Pán a věčný Syn Boží, skrze něhož jsou všechny věci oslavovány a řízeny. Chvála, čest a sláva, budiž vzdávána na věky věků Tobě. Amen. Nechť náš Pán Ježíš Kristus je vždy uvnitř mne, nechť mne zaopatřuje, nechť je kolem mne a zachovává mne; nechť je On přede mnou a vede mne; nechť je On za mnou a stráží mne, nechť je On nade mnou a žehná mi, nechť je On uvnitř mne a dává mi život; nechť je On blízko mne a řídí mne; Nechť je On pode mnou a podepírá mne; Nechť je On vždy se mnou a zbavuje mne všech strastí a věčné smrti, Ten, jenž žije a kraluje na věky věků. Amen.

Ježíši, Synu Marie, spáso světa, nechť na mne Pán pohlíží příznivě a smířlivě; nechť mi On udělí ducha svatého a ochotného, aby jen vzdával úctu a čest Tomu, jenž je Osvoboditelem světa. Nikdo na Něho nemohl vložit ruku, neboť Jeho hodina ještě dosud nepřišla – Toho, jenž je, byl a jenž zůstane Bohem a člověkem, počátkem a koncem. Nechť mne tato modlitba, kterou k němu vznáším, věčně chrání od mých nepřátel. Amen. Ježíši Nazaretský, králi židovský, ctnostný hodnostáři, Synu Panny Marie, smiluj se nade mnou ubohým hříšníkem a veď mne podle Své milující laskavosti, na cestě věčné spásy. Amen. Neboť Ježíš, který věděl, jaké věci se musejí stát, předstoupil a řekl jim: „Koho hledáte?“ Odpověděli: „Ježíše Nazaretského.“ I Ježíš řekl jim: „Já jsem Ten.“ A Jidáš, který Ho měl vydat, byl s nimi. Ihned, jakmile jim řekl: „Já jsem Ten“, padli nazad na zem. Pak se jich optal znovu: „Koho hledáte?“ a oni opět řekli: „Ježíše Nazaretského.“ Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám, že já jsem Ten; pročež, jestli jsem Ten, koho hledáte, nechte tyto jít svou cestou (mluvě o svých učednících). Kopí, hřebíky, kříž †, trny, smrt, kterou jsem podstoupil, prokazují, že jsem smazal a sejmul hříchy bídných.“ Uchraň mne, Ó Pane Ježíši Kriste, ode všech ran bídy a od všech nástrah mých nepřátel. Nechť je pět ran našeho Pána pro mne trvalým lékem. Ježíš je Cesta †, Ježíš je Život †, Ježíš je Pravda †, Ježíš trpěl †, Ježíš byl ukřižován †, Ježíši, Synu živoucího Boha, smiluj se nade mnou †. Neboť Ježíš vstoupil mezi ně a nikdo nemohl vložit vražednou ruku na Ježíše, neboť Jeho hodina dosud nepřišla. Amen.