“Proudy slz mé oči prolévají pro ty, kdo nedbají na tvůj zákon.” To jsou slova žalmu 119 ze Starého zákona. Jsou vhodná i dnes, když technicky vyspělé lidstvo žijící v době Nového zákona nedbá na Boží zákon možná více než lidé před potopou. Prorok Jeremiáš takto naříká v Jer 14,17: “Roňte slzy, mé oči bez ustání, neboť velikou pohromou zničena je panna, dcera mého lidu.” Toto konání dobře plní napomenutí a radu Pána Ježíše z křížové cesty Lk 23,17: “Plačte nad sebou a nad svými dětmi.” Se slzami se modlila sv. Monika za obrácení svého syna 20 let. Sv. Ambrož řekl: “Nemůže zahynout syn tolika slz:” Nejenže tento syn nezahynul, ale stal se z něho velký učitel Církve sv. Augustin. V tradiční liturgi o svátku sv. Moniky je vstupní modlitba: “Bože, utěšiteli truchlících a spáso v tebe doufajících, jenž jsi zbožné slzy svaté Moniky pro obrácení syna jejího Augustina milosrdně přijal, dej nám na přímluvu obou oplakávati naše hříchy a nalézti odpuštení tvé milosti. Skrze…” Jedno vypuštění slz obsahuje změna NOM liturgie sv. Moniky.

NOM liturgie nemá také mešní formulář za dar slz. V tradiční liturgii má mše sv. za dar slz tyto modlitby: “Všemohoucí a najlaskavější Bože, jenž jsi žíznivému lidu vyvedl ze skály pramen živé vody, vyveď z tvrdosti srdce našeho slzy zkroušenosti, abychom dovedli oplakávati hříchy své a zasloužili si pro tvé milosrdenství obdržet jejich odpuštění…”
Kromě této vstupní modlitba je sekreta: “Pohlédni milostivě, prosíme, Pane, na obětinu, kterou jsme přinesli tvé velebnosti za své hříchy a vyveď z očí našich potoky slz, kterými bychom mohli uhasiti zasloužený oheň plamenů…”
Po svatém přijímání je modlitba: “Pane Bože, vlej dobrotivě do našich srdcí milost Ducha Svatého, která nechť učiní, abychom vzdechy a slzami smyli skvrny svých hříchů a zjedná nám pro tvou štědrost účinek tvého touženého odpuštění. Skrze…”

To, že tato myšlenka slz není okrajová je ze slov kněze při oblékání manipulu před každou mší sv.: “Kéž jsem hoden nosit manipul pláče a bolesti, abych mohl přijmout odměnu za práci na vinici Páně.” Kněz, který v NOM liturgii manipul (a další věci) nenosí je ochuzen o vzdělání, které modlitby dávájí.

Mezi uznané církvení mariánská zjevení patří La Saletta s plačící Pannou Marií. Jsou i modlitby se zmínkou o slzách Panny Marie. Opakuje se v nich to, co je i krátkou střelnou modlitbou: “Pro slzy své Matky, Kriste, smiluj se nad námi.” Apokalypsa obsahu i nemodlitební pláč dětí Babylóna, nad ztrátou časného blahobytu (Ap 18,19) a stav dětí nebeského Jeruzaléma, v němž Bůh stírá všechny slzy z očí (Ap 21,4).